InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Contestatie - decizie privind acordarea pensiei pentru limita de varsta

(Sentinta civila nr. 512 din data de 06.03.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta

Contestatie - decizie privind acordarea pensiei pentru limita de varsta

Prin actiunea inregistrata sub nr.4423/118/2012, astfel cum a fost completata, reclamantul ... a solicitat instantei in contradictoriu cu ..., anularea deciziilor privind acordarea pensiei pentru limita de varsta nr.336022 emise la data de 18.01.2012, la data de 22.05.2012 si decizia nr.336022/01.04.2013 privind revizuirea pensiei pentru limita de varsta, precum si a Hotararii nr.4067/18.02.2013 emisa de ..., obligarea institutiei parate ... la emiterea unei noi decizii, de recalculare a dreptului sau la pensie avand in vedere  toate drepturile salariale de care a beneficiat si care sunt ateste prin adeverintele depuse, plata diferentelor de drepturi de pensie rezultate prin recalculare, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii s-a aratat ca prin decizia privind acordarea pensiei pentru limita de varsta nu au fost stabilite in mod corect drepturile reclamantului, intrucat nu au fost luate in  calcul perioadele atestate prin adeverintele depuse, referitoare la sporurile de care a beneficiat.   
Reclamantul a contestat si Hotararea nr.4067/18.02.2013 emisa de ..., pentru aceleasi motive, care au fost expuse in actiune.
In drept au fost invocate dispozitiile din legea nr.263/2010.
Parata a formulat intampinare, prin  care a solicitat respingerea cererii, motivand ca la calcularea dreptului de pensie au fost avute in vedere toate inscrisurile depuse.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si cu expertiza contabila. De asemenea, a fost depusa documentatia aflata in dosarul administrativ.
Considerentele Tribunalului
... a emis decizia privind acordarea pensiei pentru limita de varsta nr.336022/18.01.2012, prin care a stabilit un punctaj mediu anual de 3,40729 puncte, incepand cu data de 22.07.2011. La data de 22.05.2012 parata emite o decizie de revizuire prin care stabileste un punctaj anual de 3,54484 puncte.
Prin Hotararea nr.4067/18.02.2013 emisa de ... a fost respinsa contestatia reclamantului formulata impotriva deciziilor mentionate  si dispune revizuirea ultimei decizii prin valorificarea ca stagiu de cotizare in grupa a II-a a perioadei 01.01.1977-01.07.1977, ca stagiu asimilat a perioadei 1971-1975 reprezentand cursuri ale invatamantului universitar si acordarea cresterii punctajului lunar pentru contributia pentru pensia suplimentara.
... emite decizia de revizuire la data de 01.04.2013, prin care a stabilit un punctaj mediu anual de 3,57272 puncte, incepand cu data de 22.07.2011.
Instanta a dispus efectuarea unei expertize contabile avand ca obiective:                      stabilirea punctajului mediu anual la data emiterii deciziei, functie de intreg dosarul administrativ, stabilirea cuantumului pensiei; stabilirea eventualele diferente de plata ce se cuvin reclamantului dintre drepturile ce vor rezulta din lucrare si cele stabilite de parata, avand in vedere toate inscrisurile depuse in dosarul administrativ.
Conform concluziilor raportului de expertiza, punctajul mediu anual este de 4,98498 puncte, iar diferentele sunt in valoare de 27.597 lei. Expertul a precizat, in cadrul raspunsului la obiectiunile formulate de catre parata fata de raportul de expertiza, ca la dosarul administrativ se afla adeverinta nr.14922/04.07.2011, ale carei date, referitoare la veniturile brute realizate de reclamant, corespund cu datele din adeverinta nr.21766/27.08.2012, ambele inscrisuri fiind eliberate de catre angajatorul ....
Instanta constata ca expertul a stabilit prin calculul refacut in cadrul raspunsului la obiectiuni, un punctaj de 5,26715 puncte, prin aplicarea unui indice de corectie raportat la data deschiderii dreptului la pensie, dar pornind de la un punctaj mediu anual de 4,70281 puncte, care difera de cel stabilit prin raportul de expertiza. In consecinta, calculele refacute de catre expert sunt eronate, motiv pentru care instanta va inlatura acest punct de vedere al expertului.
Analizand inscrisurile depuse in dosarul administrativ, instanta constata ca punctajul mediu anual nu a fost stabilit in mod corect prin deciziile contestate, intrucat nu  s-au luat in calcul toate inscrisurile depuse de catre reclamant la dosarul de pensie. 
Potrivit principiul contributivitatii reglementat de art.2 lit.c din legea nr.263/2010, fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurari sociale se cuvin pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite. In aplicarea acestui principiu, la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute in vedere toate veniturile asupra carora s-a calculat contributia asigurarilor sociale, inregistrate in carnetul de munca sau evidentiate in adeverinte eliberate de unitatile la care asiguratul si-a desfasurat activitatea.
Conform art. 165 alin 2 din Legea nr.263/2010 "la determinarea punctajelor lunare, pe langa salariul prevazut la alin 1 se au in vedere si sporurile cu caracter permanent dovedite cu adeverinte eliberate de unitati".
Din interpretarea textelor legale invocate, rezulta ca perioadele lucrate de reclamant au fost dovedite cu adeverintele depuse la dosarul administrativ care nu au fost cuprinse decat partial in baza de calcul a pensiei.
Din analiza mentiunilor existente pe adeverintele in litigiu se constata ca angajatorul a atestat faptul ca veniturile astfel realizate au fost incluse in salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii.
Constatand aplicarea principiului contributivitatii, instanta de judecata aplica o norma juridica existenta, cu valoare de principiu, unor situatii particulare, in care este lipsit de relevanta juridica caracterul temporar si variabil al unor venituri, cata vreme, pentru acestea, au fost retinute sume reprezentand contributii la fondul de pensii.
In aplicarea acestui principiu, la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute in vedere toate veniturile asupra carora s-a calculat contributia asigurarilor sociale, inregistrate in carnetul de munca sau evidentiate in adeverinte eliberate de unitatile la care asiguratul si-a desfasurat activitatea.
Avand in vedere ca adeverintele reprezinta acte oficiale ce emana de la unitatea angajatoare, parata nu are competenta de a cenzura acordarea drepturilor salariale realizate de catre reclamant, unitatea raspunzand pentru realitatea datelor inscrise in actele pe care le emite.
... - investita cu solutionarea unei cereri de recalculare a pensiei  - este tinuta a certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, prin preluarea datelor din actele doveditoare ( mentiunile din carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau din alte acte prevazute de lege).
Raportat la aceste considerente, instanta constata ca este intemeiata contestatia, urmand sa o admita si, pe cale de consecinta, sa anuleze deciziile contestate si sa oblige  parata sa emita, pentru reclamant, o noua deciziei de acordare a  pensiei pentru limita de varsta, avand in vedere un punctaj mediu anual de 4,98498 puncte (astfel cum a fost stabilit prin raportul de expertiza, fata de care reclamantul nu a avut obiectiuni), incepand cu data de 22.07.2011. De asemenea, parata ... va fi obligata la plata diferentelor de drepturi de pensie, intrucat prin nevalorificarea tuturor inscrisurilor depuse de reclamant, parata a calculat si platit drepturi de pensie mai mici decat cele care i s-ar fi cuvenit, producand in  patrimoniul acestuia un prejudiciu care se impune a fi reparat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGI
H O T A R A S T E :

Admite actiunea completata si formulata de reclamantul ...- cu domiciliul in ..., in contradictoriu cu parata ...- cu sediul in ....
Anuleaza deciziile nr.336022 emise la data de 18.01.2012, la data de 22.05.2012 si decizia nr.336022/01.04.2013 privind revizuirea pensiei pentru limita de varsta.
Anuleaza Hotararea nr.4067/18.02.2013 emisa de _.
Obliga parata ... sa emita reclamantului o noua decizie privind acordarea pensiei pentru limita de varsta, avand in vedere un punctaj mediu anual de 4,98498 puncte, incepand cu data de 22.07.2011.
Obliga parata sa plateasca reclamantului diferenta de drepturi de pensie cuvenite, in suma de 27.597 lei, pentru perioada cuprinsa intre 22.07.2011 si 01.10.2013.
Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Executorie.
Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 06.03.2014.

 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010