Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global

(Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca s-a inregistrat la aceasta instanta actiunea formulata si  ulterior precizata de reclamantul  M. G.  in contradictoriu cu parata  Casa Judeteana de Pensii Sibiu solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, aceasta din urma sa fie obligata sa ii recalculeze, incepand cu data de 1.02.2012, pensia stabilita  prin Decizia nr. 90440 din 30.06.2005 prin valorificarea veniturilor incasate in acord global mentionate in coloana 7 a adeverintei nr. 268 din 28.05.2007 eliberata de SC „I.” S.A. Bucuresti.
Cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii  se arata in esenta, urmatoarele:
Asa cum arata pe buna dreptate si Curtea de Apel Alba Iulia, prin Decizia civ. nr. 1862/31.10.2011, dupa admiterea recursului in interesul legii prin Decizia nr. XIX / 2011 a I.C.C.J formele de retribuire in acord global se iau in considerare la recalcularea pensiei.
Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat Decizia nr. XIX / 2011 prin care a solutionat recursul in interesul legii care „stabileste ca: Formele ele retribuire obtinute in acord global, prevazute de art. 12 alin. (1) Ut. a) din Legea nr. 57 /1974 privind retribuirea dupa cantitatea si calitatea muncii, vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse in salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii."
  I.C.C.J. a facut aplicarea principiului proportionalitatii pensiei cu contributia de asigurari sociale, prevazut de art. 2 lit. c) din Legea nr. 263 / 2010.
  In conformitate cu dispozitiile imperative ale art. 330 indice 7 alin. (4) C. pr. civ., dezlegarea data problemelor de drept este obligatorie pentru toate instantele de judecata de drept comun.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin Hotararea din data de 26.11.2002, pronuntata in Cauza Mosteanu s.a. impotriva Romaniei, „cu privire la obligatia judecatorilor de a se conforma jurisprudentei stabilite de Sectiile Reunite ale Curtii Supreme de Justitie, Curtea aminteste ca „reunirea camerelor sau sectiilor unei instante este menita sa confere o autoritate speciala celor mai importante decizii de principiu pe care instanta are datoria sa le pronunte.  Aceasta autoritate speciala - fiind vorba, ca in speta, de o curte suprema - se impune sectiilor acestei instante in calitate de jurisdictii inferioare, fara a aduce totusi atingere dreptului si datoriei lor de a examina in mod absolut independent cazurile concrete care le sunt supuse atentiei."
Cu Adeverinta nr. 275/01.06.2007 eliberata de angajatorul meu S.C. „I” SA. Bucuresti, a facut dovada ca s-a platit contributia de asigurari sociale pentru veniturile realizate in acord global.
  De altfel, nici nu se putea sa fie o alta stare de fapt, deoarece art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 389 / 1972, invocat de angajator in adeverinta, stabileste in mod imperativ ca unitatile sunt obligate sa plateasca contributia de asigurari sociale de 15% la totalul castigului brut realizat de „oamenii muncii".
  Intreg institutul de cercetare-proiectare (actualul S.C. „I” S.A.) unde a lucrat ca inginer proiectant, a lucrat in acord global, ca forma de retribuire.
Referitor la data recalcularii, a solicitat ca drepturile de pensie recalculate prin valorificarea acordului global sa-i fie acordate incepand cu data de 01.02.2012, in conformitate cu art. 107 alin. (5) din Legea nr. 263 / 2010, deoarece a formulat cererea administrativa in data de 18.01.2012.
  In drept, art., 330 indice 7 alin, (4) C. pr. civ. , art. 153 lit. f), art. 107 alin. (3) din Legea nr. 263 / 2010, art. 96 alin. (2) din Legea nr. 263 / 2010, art. 78 alin. (4) din Legea nr. 19 / 2000 modificata, O.U.G. nr. 91 / 2007, art. 3 pct. l din Legea nr. 49 / 1992, art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19 / 2000, principiul de drept al proportionalitatii pensiei cu contributia la asigurarile sociale, principiul egalitatii si nediscriminarii, art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 389 / 1972.
Parata a depus intampinare prin care solicita respingerea actiunii ca neintemeiata  cu exonerarea  de la plata cheltuielilor de judecata.
Se arata in intampinare ca, in ceea ce priveste argumentele legale
In ceea ce priveste argumentele legale care au stat la baza respingerii cererii de valorificare a veniturilor obtinute in forma de retribuire a acordului global se invedereaza instantei de judecata urmatoarele:
  Conform art. 165 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, „La determinarea punctajelor lunare pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare."
  Dupa cum se poate observa, conditia impusa de lege este ca sporul sa fi facut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare, iar nu din baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale. Conform art. 10 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, in baza de calcul la stabilirea cuantumului pensiei intrau salariul de baza si sporul de vechime in munca, sporul pentru lucrul in subteran, sporul pentru lucrul pe platformele marine de foraj si extractie, indemnizatia de zbor, sporul pentru conditii grele de munca, sporul pentru lucrul sistematic peste programul normai, sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare, precum si alte sporuri cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca, potrivit legii.
  Sumele de bani obtinute in urma prestarii muncii intr-o forma de acord, pun urmare si in acord global, se determinau, potrivit art. 12 din Legea retribuirii dupa cantitatea  si calitatea muncii nr. 57/1974, prin inmultirea tarifului pe unitatea de produs sau pe lucrare cu numarul produselor sau al lucrarilor realizate, si nu in cota procentuala aplicata retributiei tarifare de incadrare, prin urmare nu erau majorari ale retributiei de incadrare, nefacand parte din baza de calcul al pensiei. Veniturile in acord global nu reprezentau sporuri, ci expresia baneasca a muncii prestate, respectiv sume ce puteau  sa difere de la o luna la alta, in functie de realizarea indicatorilor, in timp ce sporurile reprezinta sume de bani acordate prin raportare la retributia tarifara.
  Veniturile realizate in acord global nu pot fi valorificate in temeiul art. 165 alin.2 din Legea nr. 263/2010 coroborat cu art. 127alin. (1) din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor  de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010. In anexa 15 la norme sunt prevazute sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioare datei de 01.04.^001, au facut parte din baza de calcul al pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual. In partea de final a acestei anexe, printre sporurile care nu sunt valorificate, intrucat nu au facut parte din baza de calcul al pensiei, conform legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, si care suni mentionate cu titlu exemplificativ, apar si "formele de retribuire in acord (...).
  In concluzie, utile/necesare in procesul de calcul al cuantumului pensiei sunt do«n sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, au facut parte din baza de calcul al pensiei si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte, conform legislatiei in vigoare. Nu prezinta relevanta in procesul de determinare a cuantumului pensiei veniturile totale realizate/castigurile brute/castigurile suplimentare.
Fata de Decizia nr. 19/17.10.2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie:
  Instanta suprema statueaza faptul ca "Formele de retribuire obtinute in acord global, prevazute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse in salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii".
  De asemenea, "(...) in acord cu Decizia nr. 736 din 24 decembrie 2006 a Curtii Constitutionale, instantelor judecatoresti, in exercitarea deplinei jurisdictii in fapt si in drept, le incumba atributul exclusiv al verificarii imprejurarilor daca, potrivit legislatiei anterioare, s-au "incasat sau nu contributii de asigurari sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual si daca aceste venituri au facut sau nu parte din baza de calcul al pensiilor, acestea constituind probleme de fapt si de aplicare a legii in cazuri concrete individuale, iar nu o problema de interpretare a legii."
In partea finala a deciziei, se concluzioneaza: Astfel, in conditiile in care se constata de catre instantele investite cu cerea de recalculare a pensiilor ca pentru sumele salariate, reprezentand venituri suplimentare pentru munca in acord, angajatorul a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii, ca aceste drepturi salariate suplimentare au fost incluse in salariul de baza brut, ca bugetul asigurarilor sociale a fost alimentat cu contributia de asigurari sociale platita de catre angajator, aferenta veniturilor salariate suplimentare obtinute de catre salariati (...)", aceste venituri vor fi valorificate la determinarea dreptului de pensie.
   Din cele de mai sus, rezulta faptul ca, referindu-se la elementele care m intrat in baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare, instanta suprema face trimitere la salariul brut, iar includerea veniturilor obtinute in forma de retribuire in acord global in salariul brut este una dintre conditiile esentiale pentru valorificarea lor la  determinarea cuantumului pensiei. Numai in acest mod poate fi interpretata sintagma "daca au fost incluse in salariul brut", atunci cand se conditioneaza luarea in calcul a acestor venituri.
In concret,
Fata de aceste dispozitii cu caracter imperativ pentru instantele judecatoresti si fata de solicitarea de recalculare a cuantumului pensiei "prin valorificarea Totalului veniturilor incasate‘ in acord global mentionat in ultima Coloana a Adeverintei nr. 268/28,05.2007", solicitam respingerea, ca nelegala, a acestei cereri. Analizand continutul  adeverintei, se observa faptul ca, in coloana 10, sunt inscrise sume obtinute cu titlul de "Prime". Acestea sunt totalizate in coloana 11. Prin urmare, sumele inscrise in coloana ce se   solicita a fi valorificata cuprind si alte venituri in afara celor obtinute in acord. In speta nu intereseaza veniturile lunare totale realizate/incasate, ci veniturile incluse in salariul brut - baza lunara de calcul al pensiei.
In drept: Codul de proc. civila, Legea nr. 263/2010, Legea nr. 3/1977, Legea nr. 57/1974, Decretul nr. 389/1972.
Din actele dosarului instanta retine urmatoarele:
Reclamantului M. G. i-a fost stabilita prin decizia nr. 904440 din 30.06.2005 o pensie de asigurari sociale in cuantum de 715 lei incepand cu data  1.07.2005.
La data de 18.01.2012 reclamantul a solicitat paratei sa ii recalculeze pensia luand in considerare veniturile cuprinse in adeverinta  nr. 268 eliberata la data de 28.05.2007 de catre fostul angajator S.C. „I” S.A.
Prin adresa nr. 50424 din 11.02.2012 parata i-a raspuns reclamantului ca veniturile cuprinse in adeverinta nu reprezinta sporuri cu caracter permanent prevazute in anexa 15 din Normele de aplicare a prevederilor  Legii nr. 263/2010 asa incat pensia nu poate fi reactualizata.
Tribunalul constata  ca din adeverinta susmentionata si din adeverinta nr. 275/21.06.2007 rezulta ca reclamantul a fost salariat al S.C. „I” S.A. Bucuresti in perioada 1.11.1973 – 1.07.1990  si in aceasta perioada a obtinut venituri realizate in acord global care au fost incluse  in baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale si pentru care s-au achitat lunar  cotele de contributie de asigurari sociale.
Asa fiind inseamna ca, in conformitate cu  dispozitiile Deciziei nr. 19 din 17.10.2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, aceste venituri trebuie luate in considerare la recalcularea pensiei reclamantului, considerent pentru  care actiunea urmeaza a fi admisa asa cum a fost precizata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008