Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Constanta

Contestatie privind acordarea pensiei pentru limita de varsta, indicele de corectie prevazut prin OUG nr.1/2013

(Sentinta civila nr. 1329 din data de 24.05.2014 pronuntata de Tribunalul Constanta)

Domeniu Pensii | Dosare Tribunalul Constanta | Jurisprudenta Tribunalul Constanta


Prin cererea inregistrata sub nr.12256/118/2011 pe rolul Tribunalului Constanta, reclamantul ... a formulat o cerere de chemare in judecata prin care a solicitat, in contradictoriu cu parata ..., anularea Deciziei privind acordarea pensiei pentru limita de varsta nr.333112/28.06.2011, obligarea paratei la emiterea unei noi decizii  avand in vedere vechimea in munca, stagiul total de cotizare, dovedite prin inscrisurile depuse. Reclamantul a solicitat si obligarea paratei la plata diferentelor de drepturi de pensie cuvenite de la data de 14.01.2011.
In motivare se arata ca prin decizia contestata a fost stabilit un punctaj mediu anual de 3,42473 puncte, pe care il considera ca fiind eronat calculat, intrucat nu au fost valorificate toate drepturile banesti de care a beneficiat.
Ulterior, reclamantul a completat cererea de chemare in judecata, solicitand anularea Hotararii nr.2603/27.09.2012 emisa de _, pentru aceleasi motive, care au fost expuse in actiune.
In drept au fost invocate dispozitiile din legea nr.263/2010.
Parata nu a formulat intampinare.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si cu expertiza contabila. De asemenea, a fost depusa documentatia aflata in dosarul administrativ.
Considerentele Tribunalului
_ a emis decizia privind acordarea pensiei pentru limita de varsta nr.333112/28.06.2011, in temeiului legii nr.263/2010, prin care a stabilit un punctaj mediu anual de 3,42473 puncte, incepand cu data de 14.01.2011. 
Prin hotararea nr.2603/27.09.2012 emisa de _ a fost respinsa contestatia reclamantului formulata impotriva deciziei mentionate si dispune revizuirea acesteia prin valorificarea perioadei 01.01.2011 - 14.01.2011, a sporului de noapte aferent perioadei 1992 - 2000, precum si a perioadelor inscrise in adeverinta nr. 528/2010 emisa de ..., ca stagiu in conditii normale, daca nu se prezinta documentele solicitate.
Parata emite decizia de revizuire conform hotararii emisa de _ la data de 07.12.2012, stabilind un punctaj de 3,45931, care nu face obiectul prezentei cauze.
Instanta a dispus efectuarea unei expertize contabile avand ca obiective:   stabilirea stagiului realizat, stabilirea punctajului mediu anual si stabilirea cuantumului pensiei incepand cu data de 14.01.2011; stabilirea eventualele diferente de plata ce se cuvin reclamantului, dintre drepturile ce vor rezulta din lucrare si cele stabilite de parata.
Conform concluziilor raportului de expertiza, punctajul mediu anual este de 3,84117 puncte, incepand cu data de 14.01.2011, iar diferentele sunt in valoare de 305 lei lunar.
Partile au formulat obiectiuni la acest raport, iar prin raspunsul formulat de expert se stabileste un punctaj mediu anual de  4,11813 puncte si se precizeaza:
- la calculul punctajului mediu anual au fost avute in vedere sporurile cu caracter permanent, salariile brute dovedite prin adeverintele depuse la dosarul administrativ, in conformitate cu dispozitiile art.165 din legea nr.263/2010
- au fost valorificate salariile tarifare inscrise in carnetul de munca al reclamantului, iar pentru perioada de dupa 31.03.2001 veniturile au fost valorificate in conformitate cu dispozitiile art.10 din legea nr.263/2010
  - la calculul pensiei s-a luat in considerare adeverinta nr.1312/2009 emisa de ..., care atesta aceeasi perioada ca si adeverinta nr.4831/2011
- s-a aplicat majorarea punctajului conform art.99 din legea nr.263/2010, pentru perioada decembrie 2008 - ianuarie 2011
- s-a aplicat indicele de corectie reglementat prin OUG nr.1/2013.
Instanta va inlatura in parte raspunsul la obiectiuni si calculul refacut de expert, constatand ca prin raportul de expertiza punctajul mediu anual a fost stabilit in mod corect.
Astfel, majorarea punctajului conform art.99 din legea nr.263/2010, pentru perioada decembrie 2008 - ianuarie 2011, nu se poate aplica avand in vedere ca la data deschiderii dreptului reclamantul nu indeplinise varsta standard si nici nu se face dovada ca acesta a contribuit la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei reduse. Potrivit dispozitiilor art.99 alin 1 din legea nr.263/2010:"Pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare si care contribuie la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5, punctajul lunar realizat in perioada respectiva se majoreaza cu 0,5%."
Apararile reclamantului referitoare la faptul ca prin decizia contestata nu s-au avut in vedere dispozitiile Deciziei nr.4/2011 pronuntata de ICCJ vor fi inlaturate, intrucat dispozitiile din recursul in interesul legii nu au relevanta in cauza, acestea facand referire la persoanele pensionate in temeiul legii nr.19/2000.
Reclamantul a contestat faptul ca prin decizia emisa la 28.06.2011 nu a fost aplicat indicele de corectie prevazut prin OUG nr.1/2013, iar expertul in mod nelegal a aplicat la calculul pensiei acest indice de corectie.
Instanta va inlatura aceasta aparare ca nefondata, intrucat la data emiterii deciziei de pensie contestata nu erau in vigoare dispozitiile OUG nr.1/2013, data intrarii in vigoare fiind 23.01.2013.
Curtea Constitutionala a pronuntat decizia nr.437/2013, publicata la 07.11.2013, prin care a declarat neconstitutionale disp.art.III alin 2, 3 din OUG nr.1/2013, iar la data de 23.12.2013 aceste dispozitii au fost abrogate prin OUG nr.113/2013. Aceste dispozitii si prevederi normative nu puteau fi avute in vedere la data emiterii deciziei de pensie contestata de reclamant, deoarece aceasta fusese emisa la o data anterioara.
Analizand inscrisurile depuse in dosarul administrativ, instanta constata ca punctajul mediu anual nu a fost stabilit in mod corect prin decizia contestata, intrucat nu s-au luat in calcul toate inscrisurile depuse de catre reclamant la dosarul de pensie. 
Potrivit principiul contributivitatii reglementat de art.2 lit.c din legea nr.263/2010, fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurari sociale se cuvin pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite. In aplicarea acestui principiu, la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute in vedere toate veniturile asupra carora s-a calculat contributia asigurarilor sociale, inregistrate in carnetul de munca sau evidentiate in adeverinte eliberate de unitatile la care asiguratul si-a desfasurat activitatea.
Conform art. 165 alin 2 din Legea nr.263/2010 "la determinarea punctajelor lunare, pe langa salariul prevazut la alin 1 se au in vedere si sporurile cu caracter permanent dovedite cu adeverinte eliberate de unitati".
Din interpretarea textelor legale invocate, rezulta ca perioadele lucrate de reclamant au fost dovedite cu adeverintele depuse la dosarul administrativ care nu au fost cuprinse decat partial in baza de calcul a pensiei.
Din analiza mentiunilor existente pe adeverintele in litigiu se constata ca angajatorul a atestat faptul ca veniturile astfel realizate au fost incluse in salariul brut si, pentru acestea, s-a platit contributia de asigurari sociale la sistemul public de pensii.
Constatand aplicarea principiului contributivitatii, instanta de judecata aplica o norma juridica existenta, cu valoare de principiu, unor situatii particulare, in care este lipsit de relevanta juridica caracterul temporar si variabil al unor venituri, cata vreme, pentru acestea, au fost retinute sume reprezentand contributii la fondul de pensii.
In aplicarea acestui principiu, la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute in vedere toate veniturile asupra carora s-a calculat contributia asigurarilor sociale, inregistrate in carnetul de munca sau evidentiate in adeverinte eliberate de unitatile la care asiguratul si-a desfasurat activitatea.
Avand in vedere ca adeverintele reprezinta acte oficiale ce emana de la unitatea angajatoare, parata nu are competenta de a cenzura acordarea drepturilor salariale realizate de catre reclamant, unitatea raspunzand pentru realitatea datelor inscrise in actele pe care le emite.
... - investita cu solutionarea unei cereri de recalculare a pensiei  - este tinuta a certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, prin preluarea datelor din actele doveditoare ( mentiunile din carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau din alte acte prevazute de lege).
Raportat la aceste considerente, instanta constata ca actiunea reclamantului este intemeiata, urmand sa o admita. Pe  cale de consecinta, instanta va anula decizia contestata si va obliga parata sa emita reclamantului o noua decizie privind acordarea pensiei pentru limita de varsta, avand in vedere un punctaj mediu anual de 3,84117 puncte, incepand cu data de 14.01.2011 (astfel cum a fost stabilit prin raportul de expertiza). Pentru aceleasi considerente, instanta va anula si hotararea nr.2603/27.09.2012 emisa de _. De asemenea, parata ... va fi obligata la plata diferentelor de drepturi de pensie, intrucat prin nevalorificarea tuturor inscrisurilor depuse de reclamant, parata a calculat si platit drepturi de pensie mai mici decat cele care i s-ar fi cuvenit, producand in  patrimoniul acestuia un prejudiciu care se impune a fi reparat. 
In temeiul disp.art.274 Cpc, instanta constata ca parata este partea care a cazut in pretentii, motiv pentru care aceasta va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 700 lei, catre reclamant, reprezentand onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Admite  contestatia formulata de reclamantul ...- cu domiciliul in  _, in contradictoriu cu paratii ... - cu sediul in _ si _-, str. _ astfel cum a fost completata. 
Anuleaza decizia privind acordarea pensiei pentru limita de varsta nr.333112/28.06.2011 emisa de ....
Anuleaza Hotararea nr.2603/27.09.2012 emisa de _.
Obliga parata sa emita reclamantului o noua decizie privind acordarea pensiei pentru limita de varsta, avand in vedere un punctaj mediu anual de 3,84117 puncte, incepand cu data de 14.01.2011.
Obliga parata, catre reclamant, la plata diferentelor de pensie cuvenite si neachitate, in cuantum de 305 lei lunar, aferente perioadei cuprinsa intre 14.01.2011 si data emiterii deciziei.
In temeiul disp.art.274 Cpc obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 700 lei.
Definitiva si executorie de drept.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi,  29.05.2014.

 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010