Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Bals

Emitere titlu de proprietate

(Hotarare nr. 1129 din data de 25.06.2010 pronuntata de Judecatoria Bals)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Bals | Jurisprudenta Judecatoria Bals

       Pe rol fiind pronuntarea asupra cererii formulate de reclamantul SF in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar B si Comisia Judeteana pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar O,  avand ca obiect emitere titlu de proprietate.
Procedura a fost legal indeplinita, fara citarea partilor.
Dezbaterile au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 18.06.2010, care face parte integranta din prezenta sentinta.

                                                  JUDECATA:

Deliberand asupra actiunii civile de fata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 09.11.2009 sub nr. 3010/184/2009 reclamantul Sima Florian, in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar B si Comisia Judeteana pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar O, a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa intocmeasca actele premergatoare emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 1.300 mp., teren situat in intravilanul orasului B, sa-i emita si sa-i elibereze titlul de proprietate pentru suprafata de 1.300 mp, teren situat in intravilanul orasului B, in T 46, P 2/1, cu urmatoarele vecinatati: N - Str. N. Titulescu, E - Maior Iulian, S-SN CFR - Pdt 1 si V - Consiliul local B - Domeniu public, P 2 si sa-l puna in posesie cu aceasta suprafata.
In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este mostenitor al defunctului Sima Constantin, care in anul 1956 a cumparat suprafata de 1.300 mp, pentru a construi o casa, conform autorizatiei nr. 4229/1956.
Reclamantul a precizat ca a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, iar cu adresa nr. 2980/31.03.2008 i s-a comunicat ca tatal sau a figurat in evidente cu suprafata de 1.300 mp., dar, desi a solicitat punerea in posesie, acest lucru nu s-a realizat.
De asemenea, reclamantul a aratat ca i s-a comunicat o oferta de punere in posesie, cu adresa nr. 9304/23.10.2009, dar pe un alt amplasament decat cel real.
A mentionat reclamantul ca terenul in discutie nu a fost atribuit altor persoane, nu este afectat de utilitati, pe el fiind depozitate gunoaie.
In drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 64 din Legea fondului funciar.
In dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar, in copie, adresa nr. 9304/23.10.2009, autorizatia nr. 4226/1956, adresa nr. 2980/31.03.2008, nota justificativa, fisa rol registru agricol, precum si acte de stare civila.
La solicitarea instantei, intimata Comisia Locala pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar B a comunicat, cu adresa nr. 10227/24.11.2009, un set de acte, respectiv: cererea din 09.08.2005, tabel nominal (anexa 3), fisa rol registru agricol si acte de stare civila.
Prin sentinta civila nr. 2209/24.11.2009 Judecatoria B a admis actiunea reclamantului, obligand intimatele sa intocmeasca actele premergatoare emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 1.300 mp., teren situat in intravilanul orasului B, in T. 46, P. 2/1, sa emita si sa elibereze titlul de proprietate reclamantului si sa-l puna in posesie pe reclamant asupra respectivei suprafete de teren.
In motivare, instanta a retinut ca reclamantul a facut dovada ca autorul sau, Sima Constantin, a cumparat suprafata de 1300 mp in intravilanul orasului B, intimatele avand obligatia de a intocmi documentatia conforma cu cele mentionate in adresa nr. 2980/31.03.2008 pentru emiterea si eliberarea titlului de proprietate si punerea reclamantului in posesie. A mai retinut instanta ca nu s-a produs nicio dovada a sustinerii ca terenul se afla in domeniul public.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata Comisia Locala pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar B, aratand in motivare ca terenul face parte din domeniul public al orasului B, asa cum rezulta din anexa la HG nr. 1355/2002. Intimata a criticat sentinta aratand ca aceasta a fost pronuntata fara a se verifica daca terenul este ocupat de constructii sau daca este afectat de utilitati, precum si fara a se verifica regimul juridic actual al terenului.
Prin decizia civila nr. 128/15.02.2010 Tribunalul O a admis recursul, a casat sentinta atacata si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare. In motivare, Tribunalul a retinut ca instanta nu s-a pronuntat pe fondul cauzei, avand in vedere faptul ca nu s-a dovedit ca intimatului reclamant i s-a reconstituit dreptul de proprietate in conditiile legii. A mai aratat instanta de recurs ca se impune a se verifica sustinerile recurentei referitoare la imprejurarea ca terenul solicitat de reclamant constituie domeniu public.
Cererea a fost reinregistrata pe rolul instantei sub nr. 634/184/2010 la data de 19.03.2010.
In cauza au fost incuviintate si administrate proba cu inscrisuri si proba cu expertiza tehnica topografica, la dosar aflandu-se raportul de expertiza intocmit de catre expert tehnic judiciar Arsenie Petre. De asemenea, pe langa inscrisurile depuse in primul ciclu procesual, la dosar au mai fost depuse, in copie hotararea nr. 58/04.09.1991 a Comisiei Judetene de Aplicare a Legii Fondului Funciar O cu anexa, hotararea nr. 344/12.02.2007 a Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar si anexa 3 la aceasta.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea reclamantului este neintemeiata.
Prin cererea adresata Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar B la data de 09.08.2005, reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafata de teren de 1300 mp, situata in str. N. Titulescu din B.
Dupa cum reiese din anexa 3 la Hotararea  nr. 344/12.02.2007 a Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, reclamantul a fost validat pentru o suprafata de 0,10 ha teren extravilan. Reclamantul nu a facut in nici un fel dovada introducerii vreunei plangeri impotriva respectivei hotarari a Comisiei Judetene.
In ceea ce priveste suprafata de teren de 1300 mp situata in T 46, P 2/1 cu privire la care reclamantul solicita reconstituirea dreptului de proprietate si punerea in posesie, din raportul de expertiza intocmit, precum si din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului B publicat in M.Of. nr. 639 bis din 29.08.2002, instanta retine ca aceasta apartine domeniului public al orasului B.
In contextul circumstantelor retinute, instanta constata ca in cauza devin aplicabile dispozitiile art. 136 din Constitutia Romaniei, in conformitate cu care proprietatea publica este inalienabila. De asemenea, aplicabile sunt si dispozitiile art. 5 alin 2 din Legea nr. 18/1991, potrivit carora terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public.
Instanta arata ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra respectivului teren in favoarea reclamantului si punerea acestuia in posesia terenului ar reprezenta o incalcare a principiului inalienabilitatii proprietatii publice, incalcare care ar periclita grav stabilitatea raporturilor juridice civile. In lipsa unei modificari legale a regimului juridic al terenului, acesta nu poate fi introdus in circuitul civil si, implicit, nu poate face obiectul retrocedarii in natura.
  Pe aceste considerente instanta urmeaza sa respinga cererea reclamantului ca fiind neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 309 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 385 din data de 27.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1227 din data de 24.11.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1220 din data de 24.11.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 292 din data de 28.04.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Legea nr. 10/2001 pana la solutionarea notificarii formulata de antecesorii reclamantilor, instrainarea imobilelor vizate este interzisa, indiferent de modalitatea instrainarii. Instrainarea prin licitatie si adjudecare nu este exclusa de la aplicarea tex - Decizie nr. 20 din data de 22.01.2014
Admisibilitatea actiunii unei persoane in contradictoriu cu Primarul Mun. B pentru obligarea acestuia de intrare in legalitate privind emiterea de parat a autorizatiei de constructie in conditiile legii. - Decizie nr. 3432/R din data de 25.06.2013
Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Decizie nr. 827/R din data de 20.04.2012
Societati comerciale. Societate pe actiuni. - Decizie nr. 10/Ap din data de 05.02.2009
Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A.G.A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art... - Decizie nr. 4/Ap din data de 22.01.2009