Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

Competenta materiala. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic promovata de reclamantii aflati in insolventa

(Hotarare nr. 1 din data de 29.05.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

Competenta materiala. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic promovata de reclamantii aflati in insolventa Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. _.. pe rolul acestei instante, reclamanta S.C. _ S.R.L. a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ZG solicitand nulitatea absoluta a contractului de imprumut cu garantie imobiliara autentificat sub nr. _./17.01.2011 de BNP Visinoiu Elena, avand in vedere ca acestuia ii lipseste cauza, conditie de fond esentiala si generala pentru valabilitatea unei astfel de conventii sau in subsidiar, nulitatea relativa a contractului de imprumut cu garantie mobiliara; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii a aratat ca la data de 17.01.2011 a incheiat cu paratul un contract de imprumut cu garantie imobiliara, prin care lua cu imprumut suma de 10000 euro, instituindu-se astfel un gaj fara deposedare asupra unor bunuri mobile.
A apreciat ca actul juridic incheiat este lovit de nulitate absoluta, acestuia lipsindu-i cauza, conditie de fond esentiala si generala pentru validitatea unei astfel de conventii.
A mai aratat ca nu a existat niciodata intentia de a imprumuta vreo suma de bani de la partea adversa, intentia partilor fiind cu totul alta, respectiv de a crea, prin aceasta modalitate, un drept de garantie asupra bunurilor mobile in favoarea unui alt asociat al societatii, dl Merlin Fabio.
A invederat ca in acea perioada intre administratorul sau si celalalt asociat, CM, au existat anumite discutii contradictorii, iar pentru ca in favoarea dlui MF sa se poata institui un drept de garantie asupra unor bunuri mobile apartinand societatii, s-a ajuns la incheierea unui asa zis contract de imprumut cu o persoana foarte apropiata dlui MF, respectiv creditorul din cauza.
A mai invederat ca nu a primit niciodata suma imprumutata, contractul fiind lipsit de obiect.
In drept a invocat dispozitiile art. 1576 C.civ., ale art. 966 si urm. C.civ., ale art. 112 C.p.c.
A anexat cererii urmatoarele inscrisuri: contract de imprumut cu garantie mobiliara.
La solicitarea instantei BNP Visinoiu Elena a comunicat inscrisurile care au stat la baza autentificarii contractului de imprumut cu garantie mobiliara nr. _../17.01.2011 (filele 10-16).
Paratul ZG a formulat la data de 26.11.2013 intampinare (fila 20) prin care a solicitat introducerea in cauza in calitate de administrator judiciar al reclamantei a Casei de Insolventa Muntenia IPURL, invederand ca prin sentinta nr. _./10.10.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau-Sectia a II a Civila in dosarul de insolventa nr. _./114/2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva reclamantei.
A solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii, aratand ca in contractele sinalagmatice cauza obligatiei se reduce la reprezentarea obligatiei corelative, iar reprezentantul reclamantei, MF, a avut reprezentarea  obligatiei de a restitui imprumutul, convenind in acest sens si termenul de plata.
A formulat totodata si cerere recoventionala (fila 21) prin care a solicitat obligarea reclamantei in solidar cu paratul MF la plata sumei de 10000 euro.
In motivare a aratat ca paratul a incasat in numerar suma de 10000 de euro in calitate de reprezentant legal al imprumutatului si in nume propriu, astfel incat, daca nu a depus-o in averea debitoarei si nu a inregistrat-o in evidenta contabila, in calitatea sa de administrator social, se face vinovat de insusirea acesteia. A apreciat ca tot in zona ilicitului penal se plaseaza si fapta paratului de a incheia acte care sa prejudicieze societatea si actionarii acesteia.
In dovedirea cererii a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri si interogatoriu.
Reclamanta a formulat la data de 28.01.2014 intampinare la cererea reconventionala (fila 32) prin care a solicitat disjungerea acesteia si suspendarea judecatii in temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006.
A invocat si exceptia lipsei de interes a cererii formulate de catre parat, atat timp cat acesta beneficiaza de un titlu executoriu.
Pe fondul cererii a aratat ca din actele contabile ale societatii nu rezulta ca banii au fost incasati, creditorul neputand face dovada predarii banilor.
A solicitat si obligarea partilor adverse la plata cheltuielilor de judecata.
Paratul MF a formulat la data de 28.01.2014 intampinare la cererea reconventionala (fila 35) prin care a invocat exceptia de inadmisibilitate, aratand ca aceasta este indreptata impotriva unei persoane straine de cadrul procesual.
A mai invocat si exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, avand in vedere ca nu are calitatea de parte in contractul de imprumut, ci doar de reprezentant al partii.
A solicitat acordarea cheltuielilor de judecata.
Paratul ZG a formulat la data de 10.02.2014 raspuns la intampinarile la cererea reconventionala (fila 43).
In ceea ce priveste exceptia lipsei de interes a aratat ca pe rolul Judecatoriei Patarlagele se afla inregistrata contestatia la executare formulata de SC _ SRL impotriva actelor de executare din dosarul nr. _./2012, cauza in prezent suspendata in temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 C.p.c.
A aratat ca intrarea in insolventa determina implicit modificarea cererii reconventionale in ceea ce priveste calitatea procesuala pasiva, astfel incat nu se mai pune problema solidaritatii raspunderii.
A invederat ca intelege sa recalifice cererea reconventionala ca fiind cerere de chemare in garantie avand ca obiect obligarea administratorului la plata sumei de 10000 euro, in situatia in care bunurile nu se mai regasesc in averea debitoarei sau daca din valoarea lor nu se indestuleaza creanta sau se constata ca suma a intrat in patrimoniul societatii.
A invocat ca temei juridic al cererii art. 72 din Legea nr. 31/1990, apreciind ca raportul dintre societate si administratorul social este unul de mandat comercial.
Chematul in garantie a formulat la data de 25.03.2014 cerere de chemare in garantie (fila 55) prin care a invocat tardivitatea formularii cererii de chemare in garantie, inadmisibilitatea acesteia, precum si lipsa calitatii procesuale active a numitului ZG
In sedinta publica din data de 06.05.2014 instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale.
Deliberand asupra exceptiei necompetentei materiale, retine urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 159 alin. 1 pct. 2 C.p.c. necompetenta este de ordine publica in cazul incalcarii competentei materiale, cand procesul este de competenta unei instante de alt grad.
Necompetenta materiala poate fi invocata, potrivit art. 159 ind. 1 alin. 2 C.p.c., de instanta la prima zi de infatisare in fata primei instante, dar nu mai tarziu de inceperea dezbaterilor asupra fondului.
Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta SC _ SRL a solicitat in contradictoriu cu paratul ZG in principal constatarea nulitatii absolute a contractului de imprumut cu garantie mobiliara autentificat de BNP Visinoiu Elena sub nr. _/17.01.2011, iar in subsidiar nulitatea relativa a contractului, pe considerentul lipsei de cauza, invederandu-se ca prin incheierea sa s-a urmarit crearea in favoarea persoanei care a semnat contractul ca reprezentant al societatii, MF, a unui drept de garantie asupra bunurilor mobile aratate in contractul de imprumut, suma imprumutata neintrand in patrimoniul societatii si nefiind evidentiata in evidentele contabile ale acesteia.
Paratul ZG a chemat in garantie pe numitul MF, solicitand obligarea acestuia la plata sumei de 10000 de euro incasata de acesta ca mandatar al reclamantei, apreciind ca incidente dispozitiile art. 72 din Legea nr. 31/1990.
La data de 10.10.2013, astfel cum rezulta din extrasul de pe portalul instantelor de judecata depus la dosarul cauzei la fila 22, impotriva reclamantei a fost deschisa procedura generala a insolventei in dosarul nr. _./114/2013 al Tribunalului Buzau, prin sentinta nr. 1113 pronuntata la acea data reclamantei fiindu-i desemnat un administrator judiciar (Casa de Insolventa Muntenia IPURL) -fila 47, care si-a insusit cererea de chemare in judecata (fila 32).
Potrivit art. 6 din Legea nr. 85/2006 toate procedurile prevazute de prezenta lege, cu exceptia apelului prevazut la art. 8, sunt de competenta tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul debitorul. 
Instanta mai observa ca potrivit art. 73 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006  privind procedura insolventei.
Potrivit art. 11 lit. g si h din lege judecatorul sindic are ca principale atributii, printre altele, si judecarea cererilor de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa, potrivit art. 138, sau sesizarea organelor de urmarire penala atunci cand exista date cu privire la savarsirea unei infractiuni, precum si  judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii.
Instanta apreciaza, prin raportare la situatia de fapt expusa de parti,  ca atat cererea principala, cat si cea de chemare in garantie se circumscriu sferei dispozitiilor legale susmentionate.
Procedand astfel, instanta nu incalca principiul disponibilitatii ce guverneaza procesul civil, intrucat nu face decat sa stabileasca calificarea juridica a cererii in functie de situatia de fapt expusa de parti si de finalitatea urmarita, instanta avand obligatia de a starui, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. 5 C.p.c.
Fiind avut in vedere si scopul Legii nr. 85/2006, cuprins in art. 2 al acesteia, respectiv acela de a institui o procedura colectiva pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa, precum si considerentele mai sus expuse, va admite exceptia invocata si va declina competenta solutionarii cauzei in favoarea Tribunalului Buzau-Sectia a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011