InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Anulare act

(Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Dosar nr. .............................


JUDECATORIA SECTOR 4 BUCURESTI
SENTINTA CIVILA NR. ......................
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE .........................
INSTANTA:
PRESEDINTE - ....................................
GREFIER - .........................


Pe rol pronuntarea in cauza civila privind pe reclamanta ........................., in contradictoriu cu parata ............................., avand ca obiect nulitate act.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de ....................., fiind consemnate in incheierea de sedinta din acea data, ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de ....................

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de ............... sub nr. ....................., reclamanta .............................. a solicitat instantei, in contradictoriu cu parata ...................................., sa se constate nulitatea absoluta a contractului de donatie  autentificat sub nr. .................... de Notariatul de Stat al sectorului 4, a testamentului autentificat sub nr. .................. de Notariatul de Stat al sectorului 4 si a titlului de proprietate nr. ....................., emis de Prefectura Municipiului Bucuresti.
In fapt, reclamanta a aratat ca este succesoare in drepturi a donatoarei si testatoarei .............., persoana care nu avea discernamant la momentul semnarii testamentului si a actului de donatie, suferind de boli grave. A sustinut ca incheierea actelor s-a facut in lipsa unui certificat medico-legal si a unui reprezentant al Autoritatii Tutelare.
A mai aratat ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 59/1974, terenul situat in ..................................... ce face obiectul donatiei,  a trecut in proprietatea statului, astfel incat este nul titlul de proprietate emis paratei cu privire la acel imobil, in baza Legii nr. 18/1991.
      In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 948 si urm. C.civil.
      Parata a depus intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active, reclamanta neavand gradul de rudenie cerut de lege pentru a avea drepturi succesorale de pe urma defunctei .................., precum si exceptia prescriptiei, cauzele de nulitate mentionate de reclamanta fiind in realitate cauze de anulabilitate, cu privire la care s-a implinit termenul de prescriptie.
      Pe fond, a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, afectiunile de care suferea defuncta nefiind in masura sa ii afecteze discernamantul.
      Reclamanta a formulat raspuns la intampinare prin care a aratat ca este succesoare in drepturi de pe urma defunctei ................., intrucat strabunicul sau pe linie materna, ................, a fost fratele numitei ................, bunica defunctei.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma exceptiilor invocate,  instanta retine urmatoarele:
      Sunt intemeiate sustinerile reclamantei in sensul ca strabunicul sau pe linie materna, ....................., a fost fratele numitei ......................., bunica defunctei ..................., asa cum rezulta din actele de stare civila depuse la dosar.
      Cu toate acestea, reclamanta nu are vocatie succesorala legala la mostenirea defunctei ....................., desi este ruda cu defuncta. Prin art. 676 Cod civil, astfel cum a fost modificat prin art. 4 din Legea asupra impozitului progresiv pe succesiuni din .........., vocatia  succesorala a fost limitata la gradul al IV-lea, inclusiv, categorie din care nu face parte reclamanta.
      In concluzie, reclamanta nu are nici un interes practic in anularea contractului de donatie si a testamentului, intrucat reintoarcerea in patrimoniul defunctei a bunului ce a facut obiectul actelor juridice respective nu ar profita reclamantei, aceasta neavand vocatie succesorala legala la mostenirea defunctei.
      Chiar si in ipoteza unei cauze de nulitate absoluta, in afara interesul obstesc ocrotit, trebuie ca cel care o invoca sa dovedeasca un interes particular, un folos propriu pe care l-ar obtine prin constatarea nulitatii actului.
      Fata de cele expuse, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active si va respinge actiunea ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.
      Pentru aceleasi considerente, va fi admisa exceptia lipsa calitatii procesuale active si in ceea ce priveste capatul de cerere privind anularea titlului de proprietate nr. ......................, emis de Prefectura Municipiului Bucuresti. Asa cum s-a aratat, in lipsa unei vocatii succesorale legale, reclamanta nu ar fi indreptatita sa formuleze o cerere de restituire in baza legilor care reglementeaza restituirea bunurilor imobile intrate in proprietatea statului, anterior anului ..............
      In baza art. 274 Cod procedura civila, va obliga reclamanta la plata cheltuielilor de judecata catre parata.

      PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

      Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active.
      Respinge actiunea formulata de reclamanta ....................., domiciliata in ......................................., cu resedinta in ............................... in contradictoriu cu parata ........................................, cu sediul in ...................................., ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.
Obliga reclamanta la plata sumei de .............. catre parata, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu apel in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, ......................


PRESEDINTE, GREFIER,
      1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014