InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

actiune in constatare

(Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti


Dosar nr. …….2013


ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
I N C H E I E R E
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ………..2014
COMPLETUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE : …….
GREFIER : …….  


Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul SC T……. M……SRL, in contradictoriu cu paratul SC E….T…. SRL, avand ca obiect actiune in constatare.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura de citare este legal  indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca s-au depus la dosar relatiile solicitate Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Bucuresti.
Instanta procedand la verificarea competentei, in temeiul art. 131 C.pr.civ., constata ca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina in baza art. 94 C.pr.civ. raportat la art. 107 C.pr.civ.
Instanta, in temeiul dispozitiilor art. 238 C.pr.civ., estimeaza durata necesara pentru cercetarea procesului la 6 luni.
Instanta, in temeiul dispozitiilor art. 258 Cod procedura civila raportat la art. 255 alin. 1 Cod procedura civila, incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.
In temeiul dispozitiilor art. 244 Cod procedura civila, instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca.
In temeiul dispozitiilor art. 394 Cod procedura civila, constatand ca au fost lamurite toate aspectele de fapt si de drept, instanta declara inchise dezbaterile si retine cauza in pronuntare.


I N S T A N T A

 Avand nevoie de timp pentru a delibera precum si pentru a da  posibilitatea partilor sa depuna la dosar concluzii scrise, va amana pronuntarea, motiv pentru care,


                                                 D I S P U N E

Amana pronuntarea la data de ….2014.
Pronuntata in sedinta publica, azi, …...2014.

              Presedinte,                                                                            Grefier,
  .


 I N C H E I E R E
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE …...2014
I N S T AN T A

In aceeasi compunere si pentru aceleasi motive, urmeaza a amana pronuntarea, motiv pentru care,               
   D I S P U N E

Amana pronuntarea la data de …..2014.
Pronuntata in sedinta publica, azi, …….2014.

              Presedinte,                                                                            Grefier,
 Dosar nr. ……/2013


ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. …….
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ……..2014
COMPLETUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE : …….
GREFIER : ……  


Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul SC T…M.. SRL, in contradictoriu cu paratul SC E….. T…. SRL, avand ca obiect actiune in constatare.
Dezbaterile si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de …..2014 care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 17.03.2014.

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ..2013 la data de …..2013 reclamanta SC T… M…. SRL a solicitat in contradictoriu cu parata SC E…T……. C.. SRL sa se constate ca nu exista dreptul de stabilire a sediului social al paratei la adresa din …….., sector 4 Bucuresti si sa se constate ca nu exista dreptul de folosinta a sectiunii ………, sector 4 Bucuresti.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat, in esenta, ca la data de …..2006 intre aceasta si SC A..G… SA a intervenit un contract de inchiriere comerciala prin care T… a primit dreptul de a folosi si subinchiria pentru a stabili sediile clientilor sai, spatiul situat in …….., sector 4 Bucuresti; intre reclamanta si parata s-a incheiat un contract de subinchiriere la .. nr. ….., parata fiind inmatriculata in Registrul Comertului cu acest sediu.
Mai arata reclamanta ca la data de …… contractul de subinchiriere a expirat, dar parata figureaza si in prezent in evidente cu sediul social expirat in locatia mentionata.
Invedereaza reclamanta ca pentru a realiza obligatia de returnare a folosintei imobilului cu locatarul sau, SC A….G… SA, aceasta trebuie sa se asigure si ca nicio mentiune cu privire la sediul social al unei alte societati nu este inregistrata in evidentele Registrului Comertului, iar daca o astfel de mentiune figureaza in respectivele evidente atunci ar trebui sa intreprinda actiunile necesare pentru a le radia.; ori, radierea mentiunilor din Registrul Comertului se face in baza art. 25 din legea 26/1990, respectiv numai in baza unei hotarari judecatoresti definitive.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 35 si urm. Din Cpc, art. 969, 970, 998 si 999 C civ.
In dovedire reclamanta a anexat la dosar, in copie: contract de subinchiriere nr. …..2007, contract de inchiriere din ….2006, act aditional nr. 2, extras de carte funciara pentru informare, hotarare judecatoreasca si incheiere referitoare la spatiul inchiriat, delegatie din …...2013, certificate constatatoare.
Analizand ansamblul materialului probator, instanta retine urmatoarele:
La data de ..2006 intre aceasta si SC A…G… SA a intervenit un contract de inchiriere comerciala prin care T…. a primit dreptul de a folosi si subinchiria pentru a stabili sediile clientilor sai, spatiul situat in …….., sector 4 Bucuresti; intre reclamanta si parata s-a incheiat un contract de subinchiriere la …...2010,  parata fiind inmatriculata in Registrul Comertului cu acest sediu.
Fata de aceasta situatie de fapt, instanta observa, cu titlu preliminar, ca reclamanta a formulat prezenta actiune pentru a se constata incetarii contractului de inchiriere, pentru a putea cere ulterior radierea de la ONRC, a mentiunii potrivit careia societatea parata isi are sediul la adresa din imobilul care a facut obiectul respectivului contract.
Potrivit art.1436 C. civ., locatiunea facuta pentru un timp determinat inceteaza de la sine la implinirea termenului, fara o prealabila instiintare.
        Printre principiile actului juridic civil se numara si acela al fortei obligatorii a contractului. Acesta reprezinta acea regula de drept potrivit careia actul juridic civil legal incheiat se impune partilor intocmai ca legea, in alte cuvinte executarea actului juridic civil este obligatorie pentru parti, iar nu facultativa. Acest principiu este sustinut si de art. 996 Cod civil care prevede: “contractul… are putere de lege”.
In concordanta cu principiul mentionat, instanta constata ca, astfel cum se prevede art. 3.2 din contractul incheiat intre parti, contractul este reziliat automat la data prevazuta in art. 3,1 (respectiv ..02.2010) daca partile nu convin prelungirea acestuia prin notificare scrisa facuta cu o luna inaintea datei de mai sus.
Societatea parata, desi a fost legal citata nu s-a aparat in niciun fel si nu a invocat prelungirea contractului in discutie sau incheierea unui alt contract, ca temei pentru a avea folosinta imobilului. De asemenea, instanta retine ca in conformitate cu certificatul constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, depus la dosar, se precizeaza ca societatea parata isi are sediul la adresa imobilului mentionat in contractul de inchiriere incheiat cu reclamanta.
Avand in vedere cele mentionate, precum si faptul ca termenul pentru care a fost incheiat contractul s-a implinit la data de ….02.2010, fara a fi fost prelungit printr-o modalitate admisa de lege, instanta urmeaza sa admita in parte cererea formulata de reclamanta si, fata de incetarea contractului de inchiriere incheiat intre reclamanta si parata la data de ...11.2007 cu privire la imobilul situat in Bucuresti, ……, sa constate ca parata nu are drept de stabilire a sediului social in calea …., sector 4 Bucuresti, ca urmare a incetarii contractului de subinchiriere nr. ….2007, prin ajungere la termen, la data de ……..2010 si ca urmare, nici drept de folosinta asupra aceluiasi spatiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite, in parte, cererea formulata de reclamantul SC T… SRL, cu sediul social in Bucuresti, ….. sector 4, in contradictoriu cu paratul SC E… T… SRL, cu sediul social in Bucuresti, ….., sector 4.
Constata ca parata nu are drept de stabilire a sediului social in……., sector 4 Bucuresti, ca urmare a incetarii contractului de subinchiriere nr. …..2007, prin ajungere la termen, la data de …...2010.
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, martie 2014.

Presedinte,                                                                            Grefier,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016