InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat

(Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat. Cerere de repunere in termenul de apel. Depasirea termenului de 15 zile prev. de art. 103 alin. 2 cod procedura civila calculat de la momentul impiedicarii.  Consecinte.

Daca nechemarea in judecata a apelantului, in calitate de succesor al defunctului predecedat H.I. lui S. si, prin urmare necomunicarea hotararii pronuntata de prima instanta ar constitui o imprejurare mai presus de vointa sa care l-a impiedicat sa declare apel in termenul prevazut de lege, aceasta impiedicare a fost inlaturata odata cu intabularea in cartea funciara a hotararii apelate, data de la care, in cadrul efectului sau de opozabilitate” erga omnes” a produs efectul luarii la cunostinta si fata de apelant.

Sectia civila - Decizia civila nr. 217/10 martie 2006 a Curtii de Apel Alba Iulia

     Prin sentinta civila nr.902/15.06.1998 pronuntata de Judecatoria Aiud in dosar nr.1620/1998 s-a admis actiunea civila formulata de reclamanta H.O., in contradictoriu cu proprietarii tabulari in  indiviziune asupra imobilului din CF 921 Poiana Aiudului. S-a constatat ca aceasta a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului mentionat – casa, curte si fanat in suprafata reala de 3600 mp si s-a dispus intabularea in cartea funciara a dreptului astfel dobandit.
     Impotriva sentintei a declarat apel, la 28.04.2005, H.N. jr., cu motivarea ca judecata s-a facut in lipsa sa, care este mostenitor dupa paratul H.I. lui S. – socrul reclamantei, care era decedat la judecarea cauzei in fond, apel inregistrat in dosar nr.2518/2005 al Curtii de Apel Alba Iulia.
     Solutionand cererea apelantului de repunere in termenul de apel, Tribunalul Alba a admis cererea cu motivarea ca acesta a dovedit cu acte de stare civila, calitatea de succesibil dupa paratul H.I. lui S., nelegal citat de prima instanta. Pe fond, s-a admis apelul si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante.
     Impotriva deciziei a declarat recurs intimatul H.I.Z., solicitand schimbarea deciziei in sensul respingerii cererii de repunere in termenul de apel formulata de H. N. jr.
     In motivarea recursului se arata ca decizia atacata este nelegala si netemeinica, apelantul nefiind parte la judecarea cauzei in prima instanta nu putea declara apel impotriva acestei sentinte, neputand avea, deci, calitatea de apelant. Apelul fiind o faza a judecatii, nu poate fi apreciat decat o continuare a procesului si nu un proces distinct, cum gresit a considerat prima instanta. Apelul facut de catre o persoana care nu a figurat nici ca parte, nici ca intervenient inaintea primei instante este inadmisibil oricat de intemeiat ar fi interesul acelei persoane de a exercita aceasta cale de atac.
     Chiar admitand, prin absurd, ca aceasta ar avea calitatea de apelant, el nu va putea invoca repunerea in termenul de apel pe motiv ca nu a cunoscut despre sentinta apelata si despre contractul de intretinere. Acesta facea parte din familie, a cunoscut despre contract si doar dupa decesul reclamantei H.O. – mama acestora, intervenind neintelegeri, se incearca desfiintarea contractului de intretinere.
     Chiar putand invoca repunerea in termenul de apel in conditiile art.103 Cod pr.civ. se va putea observa ca in cauza este depasit termenul de 15 zile inauntrul caruia acesta ar fi putut sa ceara repunerea in termenul de apel, termen calculat de la data intabularii in cartea funciara a sentintei apelate, de la aceasta data apelantul trebuia sa stie despre existenta sentintei, intabularea producand efecte erga omnes, deci si fata de apelant.
     Prin decizia civila nr. 217/2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in dosar nr. 629/2006 s-a admis recursul intimatului H.I.Z, s-a respins cererea de repunere in termenul de apel formulata de H.N si, pe fond s-a respins apelul acestuia ca tardiv formulat.
     Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de recurs a retinut urmatoarele:
     Prin statutul sau de mostenitor legal dupa defunctul H.I. lui S., care a figurat ca parat in sentinta civila nr.902/1998 pronuntata de Judecatoria Aiud in dosarul nr.1620/1998, numitul H.I. jr. a dobandit, prin asimilarea drepturilor procesuale ale acestuia, calitatea de parte in proces, putand, prin urmare, sa declare apel impotriva sentintei mentionate.
     Una din conditiile esentiale insa, pentru declararea apelului este, potrivit art.284 alin 1 Cod proc.civ., aceea de a fi declarat in termen de apel respectiv, in 15 zile de la comunicarea hotararii, conditie pe care instanta de apel nu a analizat-o atunci cand a dispus repunerea apelantului H. N. jr. in termenul de apel.
     Art.103 Cod proc.civ. permite partii care nu a exercitat calea de atac in termenul prevazut de lege, datorita unei imprejurari mai presus de vointa sa, sa o exercite in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii.
     Presupunand ca nechemarea in judecata a apelantului in calitate de succesor al defunctului predecedat H.I. lui S. si, prin urmare, necomunicarea hotararii pronuntate de prima instanta, ar constitui o imprejurare mai presus de vointa sa care l-a impiedicat sa declare apel, se constata ca aceasta impiedicare a fost inlaturata odata cu intabularea in cartea funciara a hotararii apelate, data de la care, in cadrul efectului sau de opozabilitate „erga omnes”, a produs efectul luarii la cunostinta si fata de apelant.
     Cum intabularea sentintei apelate s-a facut la data de 20.07.1998, data de la care, potrivit celor mai sus mentionate incepea sa curga pentru apelant termenul de 15 zile, este evident ca prin declararea apelului la data de 6.05.2005, in dosar nr.2518/2005 al Curtii de Apel Alba Iulia, termenul de 15 zile este cu mult depasit si prin urmare apelantul nu putea fi repus in termenul de apel cum, in mod gresit s-a pronuntat instanta de apel prin decizia atacata.
     Cum potrivit aceluiasi articol 103 alin 1 Cod proc.civ., prin raportare la art.298 C.pr.civ. sanctiunea nerespectarii termenului de apel este decaderea din dreptul de a mai exercita respectiva cale de atac, urmeaza ca apelul declarat de H.N. jr. apare ca tardiv formulat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017