InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student

(Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin sentin?a civila nr. pronun?ata de Judecatoria S.. s-a admis cererea formulata de reclamanta Universitatea, in contradictoriu cu paratul, a fost obligat paratul B.C. sa plateasca reclamantei suma totala de …. lei cu titlu de pretentii, reprezentand bursa de studii pe anul universitar …, a fost obligat paratul la plata cheltuielilor de judecata in favoarea reclamantei, in cuantum de … lei.
Pentru a pronun?a aceasta sentin?a prima instan?a a re?inut ca prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei S.., reclamanta  UNIVERSITATEA a solicitat in contradictoriu cu paratul B.C.  ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea acestuia la plata sumei de …lei reprezentand bursa de studii de care a beneficiat in anul universitar …; de asemenea, s-a solicitat obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
Reclamanta a completat formularul de cerere conform art. 1028 alin. 2 Noul Cod de Procedura Civila, cu toate datele necesare judecatii.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca la data de … a fost emisa decizia de exmatriculare a paratului motivat de prevederile contractului de ?colarizare, art. VI, pct. 6.1, lit. C). Se men?ioneaza ?i ca, paratul a fost notificat, prin adresa nr. …., asupra obligatiei achitarii debitului in suma de …lei reprezentand bursa de studii de care a beneficiat in anul universitar ….
In drept s-au invocat dispozitiile art. 1025-1032 Cod de Procedura Civila.
La dosarul cauzei, reclamanta a depus inscrisuri, in copie, semnate pentru conformitate cu originalul (filele 11-22). 
Reclamanta a solicitat judecata fara dezbatere orala.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de …. de lei, conform art. 6 alin. 1 din OUG nr. 80/2013 (f. 10).
Legal citat, paratul a completat formularul de raspuns, conform art. 1029 alin.3 C.pr.civ. , prin care a solicitat respingerea cererii.
In fapt, acesta a aratat ca din motive obiective nu a putut sa intre in drepturile contractuale si sa-si indeplineasca obligatiile astfel cum decurgeau din contractul de scolarizare. Intrucat a fost nevoit sa-si schimbe domiciliul, nu a reusit sa frecventeze cursurile universitare, nu a ridicat nici un material didactic, nu a dobandit un carnet de student etc., astfel incat pretentiile reclamantei sunt nefondate, dat fiind ca aceasta nu a investit resurse in persoana sa.
In drept, nu au fost invocate dispozitii legale.
In probatiune, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, depunand la dosar contractul de inchiriere, incheiat in alta localitate.
A solicitat de asemenea judecata cu dezbateri orale.
Instan?a a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:
In fapt, intre parti a fost incheiat contractul de scolarizare nr. … din … (filele 11-14), pentru anul universitar …, paratul devenind studentul Universitatii. Cu aceea?i ocazie paratul, beneficiar al unei burse de studii, a semnat ?i un angajament ce se constituie o anexa a contractului de ?colarizare, prin care s-a obligat sa restituie contravaloarea bursei de studiu , in termen de 30 de zile de la primirea unei notificari din partea Universita?ii, in situa?ia in care ar pierde calitatea de student.
La data de … a fost emisa decizia de exmatriculare nr. … la pozi?ia nr. … pe lista figurand ca exmatriculat paratul, motivul fiind nerealizarea creditelor (f. 26-27). Prin urmare, incepand cu aceasta data paratul a pierdut calitatea de student al Universita?ii.
Potrivit art. VI pct. 6.1 lit. c din contractul nr. …, contractul de scolarizare inceteaza „in urma exmatricularii studentului pentru nerealizarea creditelor promovarii anului de studiu”.
Asupra acestor aspecte, al exmatricularii precum ?i asupra obligatiei achitarii in termen de 30 zile, a debitului in suma de …. lei reprezentand bursa de studii, paratul a fost notificat la data de …, prin adresa nr. …, insa acesta, pana la momentul pronun?arii prezentei hotarari, nu a facut dovada achitarii debitului.
S-a constatat ca paratul, in fata instantei, a contestat aceasta creanta a reclamantei, sustinand ca pretentiile Universitatii sunt neintemeiate. Pe de alta parte, din inscrisurile depuse la dosar nu rezulta ca studentul, in masura in care a ales sa nu frecventeze cursurile universitare ulterior incheierii contractului de scolarizare, sa fi notificat institutia de invatamant in vederea rezilierii acelui contract sau a denuntarii unilaterale a contractului.
Din probele administrate rezulta ca intre parti s-au derulat raporturi de prestari servicii – desfa?urarea de activita?i didactice, iar studentul - parat nu si-a indeplinit obligatia de realizare a creditelor necesare promovarii.
S-a retinut ca acesta nu a restituit nici suma de bani de care a beneficiat cu titlu de bursa de studii, din momentul in care ?i-a pierdut calitatea de student.
Astfel, potrivit art. 969 C.civ.vechi (aplicabil raportat la momentul incheierii contractului) contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante. In consecinta, partea care are calitatea de titular de drepturi dobandite prin contract, este indreptatita, potrivit art. 1073 C.civ., sa pretinda celeilalte parti satisfacerea acelor drepturi.
In cauza, instanta a constatat ca reclamanta are impotriva paratului o creanta certa, lichida si exigibila si reprezentand o obligatie de plata a unor sume de bani, potrivit dispozitiilor art. 662 din Codul de procedura civila,  obligatie care rezulta din contractul de ?colarizare ?i angajamentul asumat, ?i de altfel necontestate de parat.
Prin urmare, in ceea ce priveste debitul, instanta a retinut ca reclamanta a facut dovada existentei unor raporturi juridice cu paratul, indeplinirea propriilor obligatii precum si neindeplinirea de catre parat a obligatiei de restituire a bursei de studii de care a beneficiat, astfel ca paratul ar fi trebuit sa dovedeasca plata sau orice alta cauza de stingere a obligatiei sale, dovada pe care nu a produs-o.
Asadar, avand in vedere ca reclamanta si-a dovedit pretentiile, instanta admis cererea si a obligat debitorul sa plateasca reclamantei sumele de  … lei cu titlu de bursa de studii aferenta anului universitar...
Avand in vedere dispozitiile 1031 coroborat cu art. 453 din Codul de procedura civila, potrivit caruia partea care cade in pretentii a fost obligata, la cererea celeilalte parti, la plata cheltuielilor de judecata, instanta a obligat paratul si la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 200 lei, reprezentand contravaloarea taxei de timbru achitate, tinand cont ca era de drept in intarziere, anterior demararii procesului.
Impotriva acestei sentin?e a declarat apel paratul solicitand schimbarea ei in tot, in sensul respingerii cererii de chemare in judecata, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea apelului s-a aratat ca instan?a de fond a stabilit o stare de fapt gre?ita, ca urmare a interpretarii eronate a contractului de ?colarizare nr. … ?i a angajamentului anexa la acesta.
In acest context, a aplicat gre?it prevederile art. 662 din Noul cod civil ?i ale art. 969, 1073 Cod civil de la 1864.
Intre reclamanta ?i parat nu s-au derulat raporturi de prestari servicii deoarece paratul apelant nu a frecventat cursurile universitare dintr-o imprejurare mai presus de voin?a lui.
Din contractul de ?colarizare ?i anexa la acesta nu rezulta ca reclamanta ar avea impotriva paratului o crean?a, certa, lichida ?i exigibila.
In drept, au mai fost invocate disp. art. 480 alin. 2 Cod procedura civila.
Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ?i obligarea apelantului la plata cheltuielilor de judecata.
In esen?a, intimata a invocat faptul ca in mod culpabil paratul nu a participat la activita?ile ?colare prestate de reclaman?i, ca nu a invocat niciodata neindeplinirea de catre reclamanta a obliga?iilor contractuale ?i  ca crean?a universitatii este certa, lichida ?i exigibila.
In drept au fost invocate dispozi?iile art. 471 alin. 5 Cod procedura civila.
Apelantul nu a mai redactat raspuns la intampinare.
Analizand apelul prin prisma motivelor invocate, tribunalul il gase?te a fi neintemeiat pentru considerentele ce urmeaza:
S-a invocat gre?ita interpretare de catre prima instan?a a prevederilor contractului de ?colarizare nr…, in esen?a pentru aceea ca nu se poate considera ca paratul ?i-a pierdut calitatea de student pentru ca neparticiparea sa la cursuri s-a datorat unor imprejurari mai presus de voin?a sa, fara, insa, a indica ce anume imprejurari a determinat aceasta.
Aceasta critica nu poate fi, insa, primita. Dispozi?iile contractului de ?colarizare sunt clare in sensul ca, contractul inceteaza in urma exmatricularii studentului pentru nerealizarea creditelor promovarii anului de studiu, inclusiv ale anului terminal (art. VI, 6.1, lit. c), iar prin decizia nr. … s-a dispus exmatricularea paratului pentru neefectuarea creditelor.
A?a cum in mod corect a re?inut prima instan?a, paratul apelant nu a notificat institu?ia de inva?amant cu privire la imposibilitatea frecventarii cursurilor, nu a denun?at contractul ?i nici nu a restituit suma de bani de care a beneficiat cu titlu de bursa de studii, in momentul in care a pierdut calitatea de student.
Prin angajamentul anexa la contractul de ?colarizare, paratul ?i-a luat angajamentul de a restitui contravaloarea bursei de studiu in cazul in care din diferite motive, de care nu se face vinovata universitatea pierde calitatea de student al universita?ii.
Din nou angajamentul, ca ?i contractul de ?colarizare, nu face nicio distinctie cu privire la motivele pentru care studentul i?i pierde calitatea, a?a cum a invocat apelantul, mai presus de voin?a sa.
S-a mai invocat, fara a se argumenta, faptul ca reclamanta intimata nu are o crean?a certa, lichida ?i exigibila, dar nici aceasta critica nu poate fi primita, crean?a rezultand din contractul de ?colarizare, certa ?i exigibila ca urmare a pierderii calita?ii de student ?i angajamentului semnat in acest sens.
Pentru toate aceste considerente de fapt ?i in temeiul dispozi?iilor art. 480 Cod procedura civila, apelul va fi respins ca neintemeiat, iar sentin?a primei instan?e va fi pastrata ca temeinica ?i legala.
Intimata nu a facut dovada cheltuielilor de judecata in apel.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017