Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

Plangere impotriva incheierii de carte funciara- conditiile de fond si de forma ale actiunii de dare cu plata

(Sentinta civila nr. 9 din data de 27.06.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau


Plangere impotriva incheierii de carte funciara- conditiile de fond si de forma ale actiunii de dare cu plata
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 06.09.2013 sub nr _/200/2013 petenta L a formulat plangere impotriva Incheierii nr _. pronuntata in dosarul _/31.07.2013 al OCPI Buzau prin care i s-a respins cererea de reexaminare formulata impotriva Incheierii nr 28561 pronuntata in dosarul nr _/4.06.2013 al OCPI Buzau prin care i s-a respins cererea de intabulare a imobilului teren si constructie situat in sat Niscov, com Vernesti, jud Buzau
In motivarea in fapt a cererii petenta a invederat ca prin Actul de dare in plata nr _/18.07.1991 incheiat cu CAP Niscov a dobandit un teren situat in com Vernesti, sat Mierea, jud Buzau, pe versoul respectivului act terenul din comuna Mierea a fost inlocuit cu un altul in aceeasi suprafata si  care se afla in sat Niscov, com Vernesti, jud Buzau, platind pretul terenului
Prin autorizatia de construire nr ../14.08.1992 , Primaria comunei Vernesti a aprobat executarea lucrarilor de constructie casa de locuit pe terenul din sat Niscov, fiind o aprobare si din partea Filialei de Retele Electrice Buzau prin Autorizatia nr _/15.07.1992, fiind eliberate si alte documente care atesta dreptul sau de proprietate asupra terenului in cauza si constructiei situate pe acesta din 1992 pana in prezent continuu si neintrerupt
A solicitat OCPI Buzau intabularea dreptului sau de proprietate , cerere respinsa de OCPI Buzau cu incalcarea art 24 din Legea 7/1996 alin 3
In drept au fost invocate art 31 alin 3 si 4 din Legea 7/1996
Prin cererea depusa la fila 35 dosar reclamanta a precizat sub raport subiectiv actiunea in sensul introducerii in cauza a intimatilor OCPI BUZAU si COMUNA VERNESTI, PRIN PRIMAR.
In ceea ce-i privesc pe parati, acestia nu au formulat intampinare potrivit art 205 si urm C.p.civ
La solicitarea instantei a fost inaintata in copie certificata documentatia care a stat la baza emiterii incheierilor de carte funciara in discutie
Instanta a administrat proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost atasate in copie certificata filele 7-30, 49-69 dosar
Analizand intregul material probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:
Potrivit art 76 din Legea nr 71/2011 prevede ca prevederile art 876-915 NCC privitoare la cazurile, conditiile efectele si regimul inscrierilor in cartea funciara se aplica numai actelor si faptelor juridice incheiate sau, dupa caz, savarsite ori produse dupa intrarea in vigoare a Codului civil
Incheierile in cartea funciara efectuate in temeiul unor acte ori fapte juridice incheiate inainte sau, dupa caz, savarsite ori produse anterior intrarii in vigoare a Codului civil din 2009 vor produce efectele prevazute de legea in vigoare la data incheierii acestor acte ori, dupa caz, la data savarsirii sau producerii acestor fapte, chiar daca aceste inscrieri sunt efectuate dupa data intrarii in vigoare a Codului civil din 2009 , art 77 din Legea 71/2011.
Conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil de la data de 01.10.2011 a intrat in vigoare Codul  civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.
          Asadar, chiar daca plangerea dedusa judecatii este formulata ulterior datei intrarii in vigoare a Noului Cod Civil (NCC sau Cod civil 2009), acesteia i se aplica vechea reglementare.
Prin Incheierea de respingere nr _ emisa de OCPI Buzau in dosarul sau nr _/04.06.2013 a fost respinsa receptia documentatiei cadastrale si intabularea dreptului de proprietate  asupra imobilului teren cu constructie situat in sat Niscov, com Vernesti, jud Buzau intrucat nu a fost prezentat act de proprietate pentru teren , fila 52 dosar
Impotriva acestei incheieri, petenta a formulat cerere de reexaminare.
        Prin Incheierea de respingere nr .. emisa de OCPI Buzau in dosarul sau nr _/31.07.2013 a fost respinsa reexaminarea cererii nr _/2013 intrucat imobilul nu este identificat cu numar cadastral, amplasamentul imobilului din actul de dare in plata nu corespunde cu amplasamentul din documentatia tehnica. Din verificarile efectuate in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni rezulta ca sub nr _/18.07.1991 s-a transcris dreptul de proprietate pentru terenul situat in sat Mierea, com Vernesti, jud Buzau, fila 49 dosar
In termen legal petenta a formulat plangerea pendinte impotriva respectivei incheieri emisa de intimata.
Potrivit  vechiul art 22 alin 1 din Legea 7/1996 din forma anterioara, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se inscriu in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil. Aceasta regula se afla in stransa legatura cu principiul legalitatii formale, potrivit caruia judecatorul nu poate incuviinta decat inscrierea actelor si faptelor anume prevazute de lege sau, dupa caz, permise si nu se poate sprijini decat pe cererea si pe actele care o insotesc. Incidenta acestei reguli face inadmisibila inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara pe baza unor simple fapte materiale , irelevante sub aspectul dovedirii dreptului de proprietate.
Astfel, petenta solicita intabularea dreptului sau de proprietate pe baza Actului de dare cu plata depus la fila 9 dosar, ce este anexa la hotararea adunarii generale a fostului CAP Vernesti din data de 19.01.1990. Prin respectivul inscris se hotara in baza art 6 din statutul CAP si art 8 din Decretul lege nr 42/1990 darea cu plata catre petenta a suprafetei de 1000 mp teren constructie in sat Mierea, jud Buzau cu vecini la N- teren CAP, la S- Ocol Silvic, la E- teren CAP, la V- Gheorghe Dan. Pretul fiind integral achitat cu chitanta nr 9517/11.06.1991, sub nr 8318/18.07.1991 s-a transcris dreptul de proprietate pentru terenul situat in sat Mierea, com Vernesti, jud Buzau , fila 9 verso.
Petenta a solicitat intabularea dreptului de proprietate in baza unei inscrieri pe fila 9 verso, nedatata , semnata si stampilata de o persoana nenominalizata intitulata " Presedinte" si prin care se sustinea ca se transfera ( nu se specifica ce anume)  din satul Mierea com Vernesti in satul Niscov com Vernesti cu urmatoarele vecinatati: N- _..
Petenta nu a putut preciza data la care a fost intocmita respectiva mentiune, insa din derularea evenimentelor astfel cum a fost aratat mai sus, instanta in baza unei prezumtii simple retine ca acesta s-a realizat dupa data de 18 iulie 1991.
Potrivit art 6 din Statutul CAP, adunarea generala putea da si respectiva autorizare de schimburi de terenuri , din terenurile proprietatea cooperativei, presedintele cooperativei agricole de productie nu putea autoriza un schimb de amplasament al terenului dintr-o localitate in alta fara hotararea adunarii generale, hotarare care in cauza lipseste . Mai mult, potrivit art. 8 - (1) din Legea 18/1991 intrata in vigoare la 19.02.1991 " Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept".
In acest context, instanta apreciaza ca in mod corect OCPI Buzau a respins cererea petentei de intabularea dreptului sau de proprietate asupra terenului din sat Niscov intrucat nu  a fost prezentat act de proprietate legal si valabil  pentru teren .
In ceea ce priveste constructia edificata de petenta pe terenul din sat Niscov, instanta apreciaza ca admiterea cererii de intabulare asupra respectivei case de locuit este conditionata de dovada ca petentul este titularul dreptului de proprietate asupra terenului, dovada ce nu a fost facuta in cauza potrivit vechiul  art 49 si 50 din Legea 7/1996 din forma anterioara, astfel ca toate sustinerile contrare ale reclamantei vor fi inlaturate
In considerarea celor ce preced, instanta va respinge ca neintemeiata actiunea pendinte.
Instanta, in temeiul art 453 alin 1 C.p.civ va lua act ca petenta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009