Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE

(Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

PLANGERE IMPOTRIVA  INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA  - ADMISIBILITATE

Constata ca prin sentinta civila nr. 11919/2010, pronuntata de Judecatoria Brasov, a fost respinsa plangerea  formulata de petentul ZHA in contradictoriu cu intimatii E.L., SC M SRL, SI, SMA, DM,  SKS, BE, BMi, CCi, CCr, GI, ND, NE,  C H,  B T SA- S B, V R SA, impotriva incheierilor nr. 48779/20.06.2007,  nr. 73938/2007, nr.101599/11.12.2007, nr.101605/2007, nr.12412/14.02.2008, nr.12398/14.02.2008, nr.19939/2008 , nr. 48711/2008, nr. 64563/07.09.2009, nr. 64611/07.09.2009, nr.64584/07.09.2009, nr. 64586/07.09.2009, nr. 64579/07.09.2009 ale OCPI BRASOV, ca neintemeiate.
         A fost respinsa plangerea formulata in contradictoriu cu intimata GM, decedata la data de 10.05.2005, ca fiind introdusa impotriva unei persoane lipsita de capacitate procesuala de folosinta.
      Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a retinut in esenta ca:
      Prin incheierea nr. 48779/20.06.2007 a OCPI B s-a dispus admiterea cererii formulate de SC M SRL, privind intabularea in cartea funciara a dreptului de proprietate in baza titlului de proprietate nr. 00456/1994, si s-a dispus infiintarea unei noi carti funciare, nr. 10... H, care va cuprinde imobilul cu nr. cadastral 1..., intabularea dreptului de proprietate asupra acestui teren in favoarea lui GS, cu titlu de drept reconstituire conform L. 18/1991, intabularea dreptului de proprietate al numitei GM, cu titlu de drept mostenire si intabularea dreptului de proprietate in favoarea SC M SRL, cu titlu de drept cumparare.
      Prin plangerea formulata impotriva acestei incheieri, petentul ZHA invoca faptul ca in mod nelegal s-a procedat la deschiderea unei noi carti funciare si la intabularea persoanelor mentionate in incheiere, in conditiile in care, imobilul ce face obiectul titlului de proprietate emis in baza L. 18/1991 constituie proprietatea sa si este intabulat in CF 5... H, sub nr. top. 6....
      S-a mai aratat ca identificarea terenului din titlul de proprietate nu s-a raportat nici un moment la schitele de carte funciara, nefiind facute suprapuneri ale planului cadastral pe schita de carte funciara, pentru ca in aceasta situatie s-ar fi constatat existenta suprapunerii celor doua terenuri.
            Instanta de fond  a apreciat ca documentatia ce a stat la baza intabularii titlului de proprietate este completa, iar incheierea atacata este legala, chiar si in conditiile in care nu s-a realizat suprapunerea planului cadastral cu schita de carte funciara, pentru urmatoarele considerente:
            Potrivit art. 59 L. 7/1996 “ actele si faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele  cadastrului general, se vor inscrie in cate o carte funciara. In aceleasi conditii, se vor inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul legilor funciare”.
          Procedura de inscriere in cartea funciara a terenurilor situate in zonele de aplicare a D. 115/1938 sunt diferite, dupa cum terenul este situat in intravilan sau in extravilan, astfel cum prevad dispozitiile art. 60 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Ordinul 633/2006.
            Astfel, daca imobilul se afla in intravilan, pentru a se putea admite cererea de deschidere a cartii funciare si de efectuare a inscrierii este necesara identificarea lui corespunzatoare cu numarul topografic de parcela din vechea carte funciara existenta.
Doar daca nu este posibila identificarea imobilului potrivit alin. 1, se va putea recurge la inscrierea intr-o carte funciara noua, in conditiile art. 59 din L. 7/1996, situatie in care imposibilitatea identificarii va fi constatata prin referat de catre asistentul registrator, care va servi inchiderii vechii carti funciare, pentru a se evita dubla evidenta a imobilului.
Aceste dispozitii au fost invocate si de petent, insa nu sunt aplicabile in speta, deoarece terenul in discutie este situat in extravilan, astfel cum rezulta din mentiunile de pe titlul de proprietate, situatie in care se aplica prevederile cuprinse in art. 60 alin. 4 din Regulament, care statueaza ca : “ Pentru imobilele situate in extravilan, in zonele care fac obiectul L. 18/1991…., inscrise in vechile carti funciare, nu este obligatorie identificarea numarului topografic din cartea funciara veche, exceptie facand cazurile in care asupra lor sunt inscrise constructii “.
Ca urmare, nu se impunea, ca o conditie de admitere a cererii de intabulare a titlului de proprietate in discutie, realizarea suprapunerii cadastrale cu cea topografica.
            Mai departe, instanta de fond a constatat, din cercetarea cuprinsului dosarului de carte funciara ce a stat la baza emiterii incheierii atacate, ca acesta cuprinde toata documentatia cadastrala prevazuta de art. 13  lit. a-o din Ordinul 634/2006 privind aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara.
Cu privire la sustinerea petentului ca anterior inscrierii dreptului de proprietate al numitului GS trebuia inscris dreptul de proprietate al CAP H sau Statul  Roman, aceasta nu este fondata, intrucat fiind deschisa o carte funciara noua, fiind vorba despre un teren ce a facut obiectul L.18/1991 nu se pune problema principiului relativitatii inscrierii la prima inscriere.
      Impotriva acestei sentinte s-a declarat apel de apelantul ZHA, criticandu-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Prin decizia civila nr. 263/2011, pronuntata de Tribunalul Brasov, a fost admis apelul declarat de catre apelantul-petent ZHA. Impotriva sentintei civile nr.11919/19.10.2010 a Judecatoriei Brasov, care a fost schimbata in parte, in sensul ca:
A fost admisa plangerea formulata, precizata si completata de catre petentul ZHA in contradictoriu cu intimatii EL, S.C. M S.R.L., S I, SMA, DM, SKS, BE, BM, CCi, CCr, GI, ND, NE, CH, BT S.A. si VR S.A. impotriva Incheierii nr.48779/20.06.2007, Incheierii nr.73938/2007, Incheierii nr.101599/11.12.2007, Incheierii nr.101605/2007, Incheierii nr.12412/14.02.2008, Incheierii nr.12398/14.02.2008, Incheierii nr.19939/2008, Incheierii nr.48711/2008, Incheierii nr.64563/2009, Incheierii nr.64611/2009, Incheierii nr.64584/2009, Incheierii nr.64586/2009 si Incheierii nr.64579/2009, toate pronuntate de catre O.C.P.I.B – BCPI B, pe care le schimba in tot in sensul respingerii cererilor de inscriere formulate de catre intimati cu privire la imobilul teren cu nr. cadastral initial 1….
A fost desfiintata Cartea Funciara nr.1… a localitatii H.
A fost pastrata din sentinta apelata dispozitia privind respingerea plangerii formulata in contradictoriu cu intimata GM.
A fost obligata intimatii la plata catre apelant a sumei de 3696,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in apel.
      Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta a retinut urmatoarele:
Starea de fapt supusa analizei in speta a fost in mod corect, desi sumar, stabilita de catre prima instanta. Este necontestata si rezulta cu claritate din inscrisurile depuse la dosar, atat direct in fata instantei cat si la biroul de carte funciara emitent al incheierilor atacate in speta.
In ceea ce priveste starea de drept, respectiv normele legale a caror aplicare se impunea a fi facuta de catre emitentul incheierilor de carte funciara supuse verificarii judecatoresti se constata ca stabilirea lor depinde de clarificarea regimului juridic al terenului supus inscrierii, in sensul daca acesta este intravilan ori extravilan.
Distinctia este necesar a fi facuta pentru simplul motiv ca legiuitorul a prevazut expres modalitati diferite de lucru, respectiv proceduri diferite de inscriere pentru cele doua categorii de terenuri.
In acest sens se observa ca, art.60 din Ordinul nr.633/13 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara emis de catre Ministerul Administratiei si Internelor – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, reprezinta temeiul plangerii si apelului formulate de catre apelantul-petent ZHA.
Terenul cu privire la care s-a dispus intabularea unor drepturi reale prin incheierile atacate in speta se afla intr-o zona de aplicare a Decretului – lege nr.115/1938 si, ca urmare intra sub incidenta acestor norme de drept, fapt necontestat de catre parti.
Divergenta dintre acestea, din care decurge motivul de nelegalitate invocat cu privire la incheierile atacate intervine in ceea ce priveste amplasamentul terenului in discutie, ca stare de fapt si incadrarea sa juridica in categoria intravilan ori extravilan.
Din coroborarea probelor administrate in speta, inclusiv in caile de atac, cu respectarea dispozitiilor art.72 si art.73 din Ordinul nr.633/2006 al A.N.C.P.I. (ce reglementeaza procedura plangerii impotriva incheierilor de carte funciara si interzic in cadrul acestora exclusiv modificarea sau intregirea cererii de inscriere, fara restrictii sub aspect probator), rezulta urmatoarele:
Terenul vizat de prima incheiere de carte funciara atacata, nr.48779/20.06.2007, este situat in loc. H …
Este inscris in cartea funciara nr.5… H sub nr. top.6… inca din anul 1906, respectiv din anul 1972, initial cu ramul de cultura arabil, iar din anul 1972 ca teren de constructie pe care s-a inregistrat o casa de locuit.
Autoritatea administrativ teritoriala pe raza careia este amplasat, respectiv comuna H, a stabilit printr-un plan de urbanism din anul 1995 ca este inclus in intravilanul comunei.
Primele inscrieri contestate au fost dispuse prin Incheierea nr. in baza Titlului de proprietate nr.00456/07.11.1994 emis de catre Comisia Judeteana B pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, prin care i s-a atribuit defunctului GS.S cu titlu de reconstituire a dreptului de proprietate ca teren arabil extravilan, a certificatului de mostenitor nr.136/1995 eliberat dupa defunctul G S in care a fost inscris tot ca teren extravilan conform titlului de proprietate si a contractului de vanzare-cumparare nr.2883/1995 in care a fost declarat intravilan.
In cuprinsul acestui din urma act, in temeiul caruia, alaturi de celelalte acte mentionate, s-a emis incheierea atacata, se indica expres faptul ca terenul este „situat in intravilanul comunei H conform adeverintei nr.54/1995”.
Pentru intabulare a fost intocmita o documentatie cadastrala de catre ing. top. R A, prin care s-a sustinut ca imobilul este situat in extravilanul comunei H, opinie imbratisata fara rezerve si fara verificari de catre registratorul de carte funciara.
In atare situatie tribunalul a constatat ca terenul supus intabularii, data fiind amplasarea sa pe una dintre arterele principalele ale comunei (strada pe care se afla si primaria localitatii) si imprejurarea ca este teren de constructie, pe care se afla o locuinta, precum si fata de inscrisurile anterior mentionate este un imobil intravilan cel putin din anul 1972, de cand in cartea funciara s-a schimbat ramul sau de cultura din arabil in teren de constructie, fiind inregistrata pe el o casa, fapt atestat cu certitudine pentru perioada ulterioara anului 1995.
Imprejurarea ca in titlul de proprietate mai sus mentionat a fost inscris ca teren extravilan este lipsita de relevanta, intrucat comisia de aplicare a legilor fondului funciar nu are atributii de schimbare a ramului de cultura inscris in cartea funciara si nici de stabilire a regimului juridic al terenului din punctul de vedere al situarii in intravilanul ori in extravilanul localitatii. Singura autoritate indrituita prin lege sa faca astfel de incadrari este consiliul local, care prin planul de urbanism general al localitatii, ori prin planuri de urbanism zonale sau in detaliu stabileste intinderea si amplasamentul zonei intravilane construibile a localitatii, respectiv a celei extravilane.
In atare situatie, intrucat terenul supus inscrierilor initiale solicitate de catre intimata S.C. M S.R.L. este intravilan, pentru solutionarea cererii de inscriere registratorul de carte funciara avea obligatia de a urma procedura prevazuta de art.60 alin.1-3 din Ordinul nr.633/2006 anterior citate. Astfel, era obligat sa solicite persoanei autorizate, printr-un referat de completare a dosarului, efectuarea unei documentatii cadastrale receptionata de catre biroul teritorial, care sa identifice terenul corespunzator cu numarul topografic de parcela din cartea funciara existenta. Doar daca se facea dovada ca nu este posibila identificarea imobilului potrivit alin. 1 putea recurge la inscrierea intr-o carte funciara, in conditiile art. 59 din lege, insa si in aceasta situatie imposibilitatea identificarii trebuia sa fie constatata prin referat de catre asistentul-registrator sau referentul-arhivar.
Niciuna dintre aceste dispozitii legale exprese si imperative nu a fost respectata cu ocazia emiterii incheierii nr.48779/2007 a O.C.P.I. B.
Cererea de intabulare formulata de catre intimata S.C. M  S.R.L. a fost admisa in temeiul unei documentatii cadastrale intocmite de catre ing. R A, care a identificat terenul in discutie exclusiv dupa evidentele cadastrale ce au stat la baza aplicarii Legii nr.18./1991 si masuratorile personale.
In cuprinsul acestei documentatii, cu intentie sau din greseala, autorul sau a facut afirmatia incorecta potrivit careia: “Conform cu declaratia numarul 8 din 04/06/2007 data de proprietarul S.C. „M”S.R.L.  precum si cu cercetarile de la cartea funciara prezentul imobil nu a mai facut obiectul unei intabulari”.
Niciun act ce face parte din aceasta documentatie nu apartine vechilor evidente de carte funciara. In acest sens este lesne de observat ca materialul tehnic mentionat nu cuprinde o copie a vreunei planse de carte funciara (planse cu care, potrivit prevederilor exprese ale art.6 din Decret-lege nr.115/1938, se intregesc cartile funciare) si o suprapunere a planului de amplasament si delimitare al terenului, intocmit de catre ing. RA cu schite ori planse de carte funciara, situatie fata de care nu rezulta in ce au constat cercetarile pretins efectuate la cartea funciara de catre autorul lucrarii in discutie.
In atare situatie, registratorul de carte funciara avea obligatia legala de a depune toate diligentele pentru efectuarea unor verificari mai amanuntite in vederea identificarii terenului dupa vechile evidente de carte funciara,  pentru a evita intabularea de mai multe ori a aceleiasi parcele in sistemul de publicitate imobiliara, in favoarea unor proprietari diferiti, astfel dupa cum s-a procedat in situatia reclamata in speta. Astfel, registratorul avea dreptul si posibilitatea legala de a verifica daca terenul din litigiu a mai fost inscris anterior in sistemul de evidenta al cartilor funciare prin solicitarea de la petent ori de la autorul lucrarii cadastrale ce a fost intocmita pentru inscriere a unor noi inscrisuri care sa o completeze, respectiv a plansei de carte funciara intocmita pentru intreaga zona din care face parte terenul in discutie, a unui plan de situatie in care sa figureze vecinatatile, identificate cu datele de carte funciara si intocmirea unei suprapuneri a planului de amplasament si delimitare cu plansa de carte funciara ori cu schite aflate in arhiva biroului de carte funciara pentru zona in care este amplasat terenul supus inscrierii.
In acest sens, s-a retinut ca potrivit dispozitiilor exprese ale art. 55 alin.4 din O. nr.633/2006 emis de catre A.N.C.P.I. « dosarul cererii va putea fi completat, atunci  cand  nu i-au fost atasate toate actele necesare solutionarii, prin anexarea documentelor justificative la cererea initiala ».
Faptul ca din punct de vedere practic o asemenea identificare era posibila este dovedita pe deplin de imprejurarea ca a si fost efectuata cu ocazia intocmirii raportului de expertiza tehnica topografica dispus ca proba in apel.
In lipsa unor asemenea inscrisuri, documentatia pe care se intemeiaza cererea de intabulare a intimatei S.C. M  S.R.L. este incompleta, iar cererea de intabulare formulata de catre aceasta in mod gresit a fost admisa dispunandu-se in consecinta.
In concluzie, s-a constatat ca documentatia cadastrala ce a stat la baza pronuntarii incheierii de carte funciara nr.48779/20.06.2007 atacata in speta a fost incomplet si chiar gresit intocmita, verificarea inscrisurilor atasate cererii de inscriere efectuata de catre registrator a fost insuficienta, imprejurari ce au avut drept consecinta eludarea unor prevederi legale imperative, edictate anume in scopul reglementarii inscrierilor de natura celor dispuse prin incheierea mentionata, respectiv a dispozitiilor art.60 alin.1-3 din Ordinul nr.633/2006 al A.N.C.P.I..
Incalcarea acestor prevederi legale a condus la inscrierea gresita intr-o noua carte funciara a unui teren intravilan ce era deja inscris in sistemul de publicitate al cartilor funciare reglementat de Decretul lege nr.115/1938 intr-o alta carte funciara, identificabila printr-o documentatie cadastrala temeinic intocmita si verificata, respectiv la intabularea dreptului de proprietate asupra sa in noua carte funciara in favoarea altor proprietari decat cei inscrisi in vechea carte funciara (Statul Roman, iar din 2009, in temeiul unor hotarari judecatoresti si a unui certificat de mostenitor apelantul ZHA).
Netemeinicia Incheierii nr.48779/2007 pronuntata de catre O.C.P.I.B – BCPIB atrage acelasi caracter al celorlalte incheieri de carte funciara atacate in speta (prin care terenul initial a fost dezmembrat in mai multe parcele si inscris in alte carti funciare in favoarea cumparatorilor, respectiv s-au efectuat inscrieri privitoare la ipoteci, interdictii in sarcina noilor proprietari tabulari, notari privitoare la planuri de amplasament si delimitare), intrucat acestea au un caracter subsidiar si vizeaza inscrieri ulterioare savarsite cu privire la acelasi imobil, pornind de la inscrieri gresit operate intr-o carte funciara in mod gresit infiintata.
Pentru aceste motive, vazand si prevederile art.50 din Legea nr.7/1996 rep. in forma pe care o avea acest act normativ la data investirii instantei de judecata, tribunalul a admis apelul declarat de catre apelantul-petent ZHA impotriva Sentintei civile  nr.11919/19.10.2010 a Judecatoriei Brasov, pe care a schimbat-o in parte, in sensul ca:
A admis plangerea formulata, precizata si completata de catre petentul ZHA in contradictoriu cu intimatii EL, S.C. M S.R.L., SI, SMA, DM, SKS, BE, BM, CCi, CCr, GI, ND, NE, C H, BT S.A. si VR S.A. impotriva Incheierii nr.48779/20.06.2007, Incheierii nr.73938/2007, Incheierii nr.101599/11.12.2007, Incheierii nr.101605/2007, Incheierii nr.12412/14.02.2008, Incheierii nr.12398/14.02.2008, Incheierii nr.19939/2008, Incheierii nr.48711/2008, Incheierii nr.64563/2009, Incheierii nr.64611/2009, Incheierii nr.64584/2009, Incheierii nr.64586/2009 si Incheierii nr.64579/2009, toate pronuntate de catre O.C.P.I.B  – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara B, pe care le va schimba in tot, in sensul respingerii cererilor de inscriere formulate de catre intimati cu privire la imobilul teren cu nr. cadastral initial 1962.
Pe cale de consecinta, a desfiintat Cartea Funciara nr.1… a localitatii H.
A pastrat din sentinta apelata dispozitia privind respingerea plangerii formulata in contradictoriu cu intimata GM.
      Impotriva acestei decizii s-a declarat recurs de recurentii DM, SKS, C H, S I, S M A, CCi, CCr, BE, BM, GI, ND si N E, criticandu-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
      In dezvoltarea motivelor de recurs, in ce priveste recursul declarat de recurentii DM si SKS, decizia este criticata sub urmatoarele aspecte:
      Procedura de inscriere in cartea funciara, implica verificarea de catre registrator a inscrisului prin care se constata actul sau faptul juridic a carei inscriere se cere, daca acesta indeplineste conditiile legale ale intabularii si nu rezolvarea problematicii fondului dreptului real imobiliar.
      Se mai arata ca instanta de apel, in mod nelegal a retinut ca terenul ce face obiectul prezentei analize, este situat in intravilanul localitatii, intrucat prin adresa nr. 3837/2011, emisa de Primaria H, terenul se afla in extravilanul comunei H.
      In ceea ce priveste recursul declarat de recurenta CH, decizia este criticata pentru faptul ca titlurile de proprietate care au fost emise pentru intreaga suprafata de teren de 2800 m.p. respectiv tarlaua 42 parcela 675/, sunt legale, astfel ca infiintarea unei noi carti funciare in care figureaza inscrisi paratii, respectiv cf 1… este pe deplin legala.
      Referitor la recursul declarat de recurentii S, C, BG si N, decizia este criticata pentru urmatoarele considerente:
       Se apreciaza ca instanta de apel a modificat obiectul cauzei cu care a fost investit spre solutionare, procedand la calificarea situatiei juridice a terenului reconstituit pe baza legii 18/1991, desi pe aceasta cale nu putea decat sa verifice indeplinirea conditiilor de fond si de forma ale cererii de intabulare.
      A doua critica de recurs vizeaza faptul ca solutia din apel, este fundamentata in principal pe probatoriul administrat in cadrul acestei cai de atac, fara a se tine cont de faptul ca ne aflam intr-o procedura necontencioasa iar singurele aspecte la care trebuia sa  se opreasca instanta erau cele invederate mai sus si anume la chestiunile de fond si de forma legate de intocmirea incheierii de carte funciara asa cum prevad dispozitiile Ordinului 633/2006 al ANCPI.
      In continuarea motivelor de recurs, se mai invedereaza faptul ca in cadrul atributiilor legale pe care le are registratorul de carte funciara, de verificare a conditiilor de fond si de forma ale cererii de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate,  aceasta analiza se limiteaza la inscrisurile ce au stat la baza cererii de intabulare, si nu a altor inscrisuri. Ceea ce petenta a solicitat a se verifica prin intermediul prezentei plangeri, nu poate fi analizat pe calea astfel aleasa, care presupune o procedura necontencioasa.
      O alta critica din recurs vizeaza legalitatea infiintarii cartilor funciare noi, obiect al incheierilor subsecvente, se arata ca in mod legal s-a retinut de catre instanta de fond incidenta dispozitiilor art. 31 alin. 3 a Ordinului 633/2006 potrivit carora cartile funciare existente pana la momentul intrarii in vigoare a acestei dispozitii legale sunt sistate, in acestea nemaiputand fi facute mentiuni.
      Examinand decizia atacata in raport de criticile formulate instanta apreciaza ca toate recursurile sunt intemeiate si in consecinta vor fi admise iar decizia atacata va fi modificata in tot, in baza dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila pentru urmatoarele considerente:
      In esenta, in toate recursurile este criticata, calificarea facuta de instanta de apel, potrivit careia  terenul in litigiu, este considerat teren in intravilanul localitatii H si nu in extravilan, cu consecintele ce au urmat dintr-o astfel de argumentatie.
      Astfel, instanta de apel, a pronuntat o decizie nelegala si netemeinica, procedand la aplicarea eronata a textelor de lege incidente in cauza.
      Paratii si-au inscris dreptul de proprietate, in cartea funciara nou infiintata nr. 1… H, pe baza documentelor depuse in cadrul procedurii necontencioase, la biroul de carte funciara, in principal a titlurilor  de proprietate emise de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate. Aceste titluri  de proprietate au stat la baza intocmirii documentatie cadastrale si a raportului de expertiza, toate atasate in dosarele de carte funciara, anexe ale dosarelor Judecatoriei Brasov. (nr. 8792/197/2010, 8791/197/2010, 10543/197/2010, 8787/197/2010, 8788/197/2010, 8789/197/2010, 8790/197/2010 si 10542/197/2010).
      Potrivit dispozitiilor art. 20 si 48 din legea 7/1996, raportat la dispozitiile art. 59, 60 si  63 alin. 1 din Regulamentul 633/1996, registratorul de carte funciara, are obligatia sa verifice conditiile de fond si de forma ale inscrisurilor ce stau la baza cererii de intabulare, respectiv, daca inscrisul este incheiat potrivit cerintelor prescrise de lege, daca sunt indicate numele partilor, daca este individualizat imobilul printr-un identificator unic, aspecte care in cauza au fost indeplinite.
      Apelantul ZHA  pretinde ca terenul ce a fost intabulat pe numele intimatilor, ii apartine si este inscris pe numele sau in cartea funciara nr. 5…H sub nr. top. 6…, inca din anul 1972.
      Titlurile de proprietate pe baza carora paratii si-au intabulat dreptul de proprietate sunt valabile si nu au fost contestate in instanta, astfel ca ele produc efectele juridice scontate motiv pentru  care,  in mod legal si corect,  registratorul de carte funciara a procedat la intabularea acestora.
      Aspectele invocate de apelantul reclamant, care se prevaleaza la randul sau de un drept de proprietate, sunt chestiuni care tin de fondul cauzei si nu pot fi solutionate pe calea plangerii impotriva incheierii de carte funciara.
      Astfel, partea lezata in dreptul sau,  poate folosi mijloacele procedurale puse la indemana de legiuitor, pentru apararea dreptului sau  de proprietate, in conditiile contradictorialitatii si ale oralitatii, in care sa fie administrate probe adecvate, agreate de parti si de instanta, inclusiv proba cu expertiza judiciara tehnica. In cadrul plangerii impotriva incheierii de carte funciara, nu poate fi analizat fondul cauzei si nici aspectele invocate de reclamant, intrucat  registratorul de carte funciara, nu are  o astfel de competenta.
      Oricat de indreptatit s-ar considera reclamantul, prin pierderea posesiei imobilului care pretinde ca il are inscris in cartea funciara, mai sus identificata, printr-o analiza sumara, pe care o poate face instanta in cadrul plangerii la incheierea de carte funciara, nu poate fi solutionata problema sa.
      Asa cum s-a aratat mai inainte, esential este ca imobilul in litigiu sa fie identificat si  expertizat in cadrul unei proceduri judiciare, discutata in contradictoriu si apoi sa se dea eficienta titlului mai bine caracterizat.
      Pentru toate aceste considerente, instanta apreciaza ca  decizia pronuntata in  apel, este  lipsita de temei legal astfel ca toate criticile din recurs se incadreaza in temeiul dispozitiilor art. 304 pct. 9 Cod procedura civila si in consecinta va fi modificat in tot, in sensul respingerii apelului formulat de apelantul ZHA.

 DECIZIA NR.- 1163/R /13 IUNIE 2012/NG
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016