InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea.

(Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Asupra apelului de fata:
Constata ca, prin sentinta civila nr. 120/S din data de 25.06.2015 pronuntata de Tribunalul Brasov a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C. A. S.R.L..
A fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Municipiul B. prin primar.
A fost respinsa cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii C., D. si E., formulata impotriva paratilor S.C.  A. S.R.L. si Municipiul B. prin primar, ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala.
In motivarea hotararii se arata ca, prin cererea de chemare in judecata, reclamantii nu au formulat pretentii fata de paratul S.C. A. S.R.L., astfel ca fata de raportul juridic dedus judecatii, acest parat nu justifica legitimitate procesuala.
In consecinta, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a S.C. A. S.R.L. este intemeiata si a fost admisa.
Cu privire la exceptia invocata de paratul Municipiul B., instanta a retinut urmatoarele:
Reclamantii au formulat notificare privind imobilul situat in B., str. R. nr. xx, aceasta fiind solutionata de parata S.C. A. S.R.L. prin Decizia nr. x90/2011 prin care s-a propus acordarea de masuri reparatorii in echivalent.
Ca urmare a aparitiei Legii nr. 165/2013, reclamantii au optat pentru atribuirea unui alt imobil in compensare.
In conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 165/2013: In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite in echivalent de entitatea investita cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, masurile prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si masura compensarii prin puncte, prevazuta in cap. III.
In capitolul III ind. 1 din H.G. nr. 401/2013, in care este reglementat mecanismul si conditiile privind compensarea cu bunuri oferite in echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist, se prevede ca:
 ART.. 22^1
 (1) Masura reparatorie a compensarii cu bunuri oferite in echivalent, prevazuta de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica de catre entitatea investita cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si consta in acordarea de bunuri, libere de orice sarcini, in echivalent valoric.
 (2) Bunurile care pot face obiectul compensarii, in conditiile legii, sunt terenurile, cu sau fara constructii, si constructiile finalizate sau nefinalizate.
 (3) Echivalenta valorica intre bunurile care au facut obiectul cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si bunurile care se acorda in compensare se stabileste prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
 (4) In cazul constructiilor nefinalizate, valoarea se stabileste proportional cu stadiul de executie, stabilit prin raport de expertiza tehnica, intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii.
 (5) Situatia bunurilor care pot fi acordate in compensare se afiseaza la sfarsitul fiecarei luni atat pe site-ul entitatii investite cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si la sediul acesteia.
 ART.. 22^2
 Masura compensarii se aplica numai cu acordul persoanei indreptatite.
 ART.. 22^3
 Masura compensarii se dispune prin dispozitia, decizia sau, dupa caz, ordinul conducatorului entitatii investite cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Normele legale mai sus citate pun in sarcina entitatii investite cu solutionarea cererii formulate in baza Legii nr. 10/2001 luarea masurii de acordare de bunuri in echivalent, iar Municipiul B. nu are o astfel de calitate, entitatea investita cu solutionarea notificarii fiind S.C. A. S.R.L., insa reclamantii nu au formulat pretentii in contradictoriu cu aceasta parte.
In consecinta, fata de situatia de fapt expusa si temeiurile de drept retinute, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Municipiul B..
Ca urmare a admiterii exceptiilor invocate, instanta a respins actiunea reclamantilor ca fiind formulata impotriva unor persoane care nu justifica legitimitate procesuala.
Impotriva acestei solutii au declarat apel reclamantii C., D. si E., aducandu-i critici pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitand admiterea apelului si schimbarea in tot a sentintei apelate, in sensul admiterii actiunii astfel cum a fost ea formulata.
In expunerea motivelor de apel se arata ca solutia instantei de fond este data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii intrucat au fost admise exceptiile lipsei calitatii procesual pasive a Municipiului B. prin Primar si S.C. A. S.R.L. B., cu aplicarea gresita a art. 1 alin. 2 din Legea nr. 165/2013 cat si art. 22 pct. 1, 2 si 3 din H.G. nr. 401/2013. Astfel, se arata in continuare, calitatea de unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii, in acceptiunea Legii nr. 10/2001 apartine S.C. A. S.R.L. iar Municipiul B. este unicul detinator si administrator partial al imobilului, legitimitate procesuala revenind ambilor parati. In ceea ce priveste imprejurarea ca imobilul se afla sau nu pe lista publicata a imobilelor ce pot fi acordate in compensare nu are relevanta, cat timp acesta nu este afectat de niciun fel de lucrari de utilitate publica sau de alte investitii, indeplinind conditiile pentru a fi acordat in compensare.
    In intampinarile formulate, S.C. A. S.R.L. B. si Municipiului B. prin Primar  solicita mentinerea ca temeinica si legala a sentintei apelate si respingerea apelului declarat. Se arata ca in mod temeinic si legal au fost admise exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive iar notificatorii au optat pentru restituirea dosarului inregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor la data de 26.02.2014 cu depasirea termenului legal.
   Analizand hotararea apelata in raport cu motivele de apel si actele dosarului, in baza art. 466 din noul Cod de procedura civila, se constata urmatoarele:
    Prin adresa nr. 34/27.01.2015, S.C. A. S.R.L. B. a respins ca tardiva cererea de acordare a masurilor reparatorii in compensare cu alte bunuri imobile aflate in proprietatea Statului Roman, in contul spatiilor din imobilul situat in B., str. R., nr. xx, si pentru care, prin Decizia nr. x90/2011, S.C. A. S.R.L. B.  a propus a fi acordate masuri reparatorii in echivalent constand in despagubiri.
    S-a apreciat ca tardiv formulata cererea intemeiata pe art. II(1) din Legea nr. 368/2013, intrucat fata de momentul intrarii in vigoare a actului normativ, data de 18.12.2013, cererea formulata si adresata la ANRP Bucuresti din 26.02.2014 este tardiva, data limita pana la care putea fi formulata cererea fiind 18.02.2014.
     Exceptia prematuritatii actiunii urmeaza sa fie solutionata prin raportare la exceptia tardivitatii formularii cererii intemeiate pe art. II (1) din Legea nr. 368/2013, intrucat odata investita cu solutionarea cererii de acordare a masurilor reparatorii in compensare cu alte bunuri imobile aflate in proprietatea Statului Roman si pronuntandu-se cu privire la aceasta cerere, in sensul respingerii ca tardiv formulata, unitatea detinatoare s-a dezinvestit pronuntand o decizie, in conditiile art. 34 din Legea nr. 165/2013, pe care partea a inteles sa o atace in conditiile art. 35 din Legea nr. 165 /2013.
    In ceea priveste respingerea ca tardiva a cererii de acordare a masurilor reparatorii in compensare cu alte bunuri imobile aflate in proprietatea Statului Roman, Curtea retine ca Legea nr. 368/2013 a fost publicata in Monitorul Oficial la 21.12.2013 iar momentul intrarii in vigoare il constituie 24.12.2013, fata de dispozitiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 potrivit cu care “Legile si ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau la o data ulterioara prevazuta in textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si expira la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare.”
    Asa fiind, cererea de restituire la ANRP din data de 24.02.2014, data postei, filele 42, 43 dosar apel, a fost formulata cu respectarea termenului de 60 zile prevazut de art. II alin. 1 din Legea nr. 368/2013.
   Pe cale de consecinta, in mod gresit a fost respinsa cererea formulata de petenti, pe exceptia tardivitatii, instanta judecatoreasca fiind tinuta, in raport cu spiritul reglementarilor de ansamblu date prin Legea nr. 10/2001, fata de atributia instantei judecatoresti de a solutiona calea de atac exercitata impotriva deciziei/dispozitiei de respingere a cererii de acordare a masurilor reparatorii in compensare cu alte bunuri imobile aflate in proprietatea Statului Roman, in a dispune emiterea unei alte decizii/dispozitii in locul celei pe care o anuleaza, exceptia prematuritatii nesustinandu-se.
   In ceea ce priveste calitatea procesuala pasiva in cauza, de principiu fata de temeiul de drept al actiunii, art. 1 alin. 2 din Legea nr. 165/2013, entitatea investita cu solutionarea Notificarii nr. x33/2001 a fost parata S.C. A. S.R.L. si nu Municipiul B., care de altfel a si emis Decizia nr. x90/2011 prin care au fost acordate masuri reparatorii prin echivalent sub forma despagubirilor banesti insa fata de dispozitiile art. 3 pct. 4 din Legea nr. 165/2013, entitatea investita de lege, cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii este atat unitatea detinatoare a imobilului pentru care se solicita compensarea cat si unitatea investita cu solutionarea notificarii.
   In speta, unitatea detinatoarea a imobilului este Municipiul B. care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate privata cu privire la un bunul imobil inscris in CF xxxx48 iar unitatea notificata este S.C. A. S.R.L..
   Se invoca de catre parata S.C. A. S.R.L. ca a predat spre administrare faptica Primariei Municipiului B. imobilul teren in suprafata de 6265 mp, situat in Municipiul B. si inscris in CF xxxx48, nefiind exhibate insa probe in acest sens. Predarea faptica a imobilului pentru care se solicita in prezentul cadru procesual masuri reparatorii in compensare nu prezinta relevanta, S.C. A. S.R.L. detinand calitatea de unitate notificata, in sensul H.G. nr. 250/2007.
   Potrivit art. 1 alin. 5 din L.G. nr. 10/2001 conducatorii entitatilor investite cu solutionarea notificarilor au obligatia de a afisa un tabel care sa cuprinda bunurile disponibile a fi acordate in compensare.
   S.C. A. S.R.L. a exhibat instantei adresa nr. x65/22.01.2016 cu privire la un numar de 8 imobile aflate in administrarea operativa a S.C. A. S.R.L. si in proprietatea Statului Roman, care ar putea face obiectul acordarii in compensare ca si masura reparatorie, fara insa ca imobilul inscris in CF Brasov xxxx48 in suprafata de 6265 mp sa fie inscris in aceasta lista a imobilelor oferite spre compensare ori in Anexa la H.C.L. nr. 647/2015 actualizata la 14.01.2016 cu privire la terenurile puse la dispozitie Comisiei pentru aplicarea Legea nr. 10/2001 in vederea acordarii de masuri reparatorii in echivalent, exhibata de catre Municipiul B..
    S.C. A. S.R.L. si Municipiul B. nu au cuprins in lista bunurilor disponibile a fi acordate in compensare si imobilul inscris in intravilanul localitatii B., CF nr. xxxx48 nr. top xxxx48 in suprafata de 6265 mp, fila 57 dosarul cauzei, desi regimul juridic al terenului o permitea, nefiind adusa atingere dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 10/2001
     Astfel, extrasul de CF B. nr. xx nr. top xx43, xx44, xx45/1 din care s-a desprins spre dezmembrare bunul ce se solicita a fi acordat spre dezmembrare retine la pozitia B-x9 ca se dispune radierea constructiei de la A+1, in acesta sens, extrasul de CF nr. xxxx48 nu mai retine la foaia de avere existenta constructiilor.
    In considerarea dispozitiilor art. 21 alin. 6 din Legea nr. 165/2013 reclamantii au procedat la stabilirea valorii celor doua imobile pentru care se solicita compensarea, avand in vedere valorile orientative pentru proprietati imobiliare prevazute in ghidul emis de Uniunea Nationala a Notarilor Publici pentru anul 2015. Astfel, imobilul teren in suprafata de 6265 mp, situat in Municipiul B. si inscris in CF xxxx48 rezultand o valoare de 639.030 Euro si imobilul revendicat, situat in B., str. R. nr. xx, rezultand o valoare de 754.300 euro (pentru o suprafata total construita de cca. 1800 mp indicata ca atare in cuprinsul dosarului administrativ, din adunarea suprafetelor apartamentelor, farmaciei si a celorlalte spatii cu alta destinatie – 653.400 euro, o suprafata anexelor cladirii de 600 mp – 52.800 euro si o suprafata a terenului de 650 mp – 48.100 euro).
   Totodata, parata Municipiul B. a administrat inscrisul constand in Raport de evaluare a proprietatii imobiliare cu referire la cele doua imobile pentru care se solicita compensarea fiind retinuta o valoare recomandata pentru teren CF nr. xxxx48 nr. top xxxx48 in suprafata de 6265 mp de 601.440 euro si o valoare de despagubire pentru imobilul situat in B., str. R., nr. xx, la nivelul anului 2015 in cuantum de 267.300 euro fiind insa retinuta doar o suprafata construita de 896 mp si fiind omise suprafetele privind anexele cladirii si suprafata terenului.
    Curtea, procedand la analiza cuantificarii celor doua imobile supuse compensarii si la stabilirea echivalentei valorice a acestora, retine ca exista diferente substantiale intre cele doua variante de calcul.
    Curtea stabileste ca imobilul teren inscris CF nr. xxxx48 nr. top xxxx48 in suprafata de 6265 mp este situat in zona B iar valoarea unitara pentru teren zona B este de 96 euro/mp rezultand o valoare recomandata pentru teren cadastral nr. 103 648 in cuantum de 601.440 euro; in ceea ce priveste valoarea imobilului situat in B., str. R. nr. xx, Curtea retine ca raportat la grilele notarilor publici, pentru suprafetele determinate conform actelor din arhiva CF, valoarea de despagubire este compusa din suma de 267.300 euro, pentru total suprafata utila cu instalatii sanitare si incalzire de 640 mp si total suprafata utila fara instalatii sanitare si incalzire de 132 mp, respectiv suma de 48100 euro reprezentand contravaloarea terenului de 650 mp, la o valoare de 74 euro/mp.
    Astfel, intre cele doua sume de 601.440 euro si 315.400 euro exista o disproportie vadita, nefiind intrunite toate conditiile pentru ca bunul imobil teren inscris in CF nr. xxxx48 nr. top xxxx48 in suprafata de 6265 mp sa fie acordat spre compensare ca masura de restituire prin echivalent pentru imobilul situat in B., str. R. nr. xx..
   Totodata, raportat la valoarea imobilului situat in B., str. R. nr. xx, in cuantum de 315.400 euro rezulta ca nu poate opera compensarea nici cu vreunul din imobilele la care face referire parata S.C. A. S.R.L. prin adresa nr. x65/22.02.2016, datorita disproportiei vadite de valoare dintre acele imobile si imobilul sus-amintit.
Pastreaza insa parata de ordin 2 calitate procesual pasiva in cauza intrucat S.C. A. S.R.L. detine calitatea de unitate notificata, in sensul H.G. nr. 250/2007, iar unitatea detinatoare a imobilului, Municipiul B. nu are calitate procesuala pasiva intrucat, in aplicarea art. 1 alin. 2 din Legea nr. 165/2013, bunul imobil teren inscris in CF nr. xxxx48 nr. top xxxx48 in suprafata de 6265 mp nu poate fi acordat spre compensare ca masura de restituire prin echivalent datorita disproportiei vadita de valoare.
    Pe cale de consecinta, unitatea notificata este tinuta la emiterea unei dispozitii prin care sa le fie acordat reclamantilor un imobil in compensare, ca masura de restituire prin echivalent, in locul imobilului situat in B., str. R., nr. xx, inscris initial in CF B., nr. xxx42, nr. topografic xx35, xx36/I, xx35, xx36/II/1-6, imobil revendicat in temeiul Legii nr. 10/2001 si care nu mai poate fi restituit in natura.
   Pentru aceste ratiuni de fapt si de drept, Curtea in temeiul art. 480 alin. 1 si 2 teza 1 din noul Cod de procedura civila, va admite in parte apelul declarat, anuland in parte sentinta apelata, cu consecinta respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C. A. S.R.L. si judecand procesul, in aceste limite, cu evocarea fondului, va admite in parte actiunea formulata, in sensul obligarii paratei S.C. A. S.R.L. la emiterea unei dispozitii prin care sa le fie acordat reclamantilor un imobil in compensare, ca masura de restituire prin echivalent, in locul imobilului situat in B., str. R., nr. xx.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016