Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

ORDONANTA PRESEDINTIALA-respinge cererea

(Sentinta civila nr. 769 din data de 10.09.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil la data de 19.08.2014 sub nr......../259/2014 reclamanta B.A. a chemat in judecata pe paratul G.P.,  solicitand instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna in temeiul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 suplinirea  acordul paratului pentru ca minorul G.A.I. sa calatoreasca in strainatate impreuna cu reclamanta; in temeiul art. 17 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, sa se suplineasca acordul paratului in vederea emiterii pasaportului simplu pentru minorul G.A.I.
In motivarea in fapt, reclamanta a invederat ca minorul G.A.I. nascut la data de .......2010, in Coslada, Spania, este fiul sau si al paratului rezultat dintr-o relatie de concubinaj.A mentionat ca in vara anului 2011 aflandu-se impreuna cu paratul si minorul in Romania a intervenit separarea in fapt, iar paratul s-a intors in Spania fara a-si da acordul in vederea intocmirii pasaportului minorului. Ulterior, in urma  discutiilor purtate, paratul a comunicat o procura in baza careia a fost emis pasaportul minorului. A aratat reclamanta ca l-a actionat in judecata pe parat, iar in baza unei hotarari judecatoresti pronuntate de o instanta din Spania, custodia minorului i-a fost incredintata, iar paratul a fost obligat la plata unei pensii de 350 euro lunar. Totodata, reclamanta a invederat ca paratul  nu a intreprins demersuri pentru a-l vizita pe minor, iar din pricina acestui fapt minorul isi cunoaste tatal din fotografii.  A sustinut ca este indeplinita conditia urgentei, in sensul ca detine un contract de munca in Spania, iar minorul a urmat cursurile gimnaziale in aceasta tara si are nevoie de un consult oftalmologic in Spania intrucat poarta ochelari de vedere. Este indeplinita si conditia vremelniciei masurii solicitate  avand in vedere existenta pe rolul acestei instante a unei actiuni promovate de reclamanta prin care solicita exercitarea autoritatii parintesti in mod exclusiv, precum si stabilirea domiciliului minorului la aceasta. In concluzie, a apreciat reclamanta ca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale.
   In motivarea in drept a cererii, reclamanta a  invocat dispozitiile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, art. 17 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 si art. 996 C.pr.civ.
In dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratului, precum si proba testimoniala cu doi martori  si a depus la dosarul cauzei, in copie, urmatoarele inscrisuri: pasaportul emis pe numele reclamantei, pasaport al minorului G.A.I., contracte de munca, hotarare pronuntata de catre o instanta din Spania, in limba spaniola si traduse, livret de familie.
La data de 04.09.2014, paratul a depus intampinare prin care a solicitat respingerea  cererii formulate de reclamanta apreciind nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale. In dovedire, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si a depus, in copie, inscrisuri privind expedierea unor sume de bani reclamantei , precum si planse foto. 
Reclamanta a depus la termenul de judecata din 09.09.2014, in cadrul administrarii probei cu inscrisuri, in copie, cerere de admitere a minorului G.A. I. in centru de prim ciclu de invatamant pentru copii in anul scolar 2012-2013 in limba spaniola, cat si traducere si hotarare pronuntata de catre o instanta din Spania, in limba spaniola, cat si traducere.
La solicitarea instantei, reclamanta a depus, in copie, certificata pentru conformitate cu originalul, certificatul de nastere al minorului G.A.I. 
La termenul de judecata din 09.09.2014, instanta a procedat la administrarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratului, precum si administrarea probei testimoniale cu doi martori, propusi de reclamanta, probe incuviintate la acelasi termen. Totodata, instanta a apreciat,  raportat la cererea formulata de reclamanta, prin avocat, de audiere a minorului, ca nu este necesara pentru solutionarea cauzei audierea, avand in vedere varsta minorului, precum si obiectul cauzei.
   Analizand actiunea civila de fata prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate si a apararilor formulate,  instanta a  retinut urmatoarele:
   Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta B.A. a solicitat sa se dispuna pe calea ordonantei presedintiale, in temeiul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 suplinirea acordului paratului pentru ca minorul G.A.I. sa calatoreasca in strainatate impreuna cu reclamanta; in temeiul art. 17 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, sa se suplineasca acordul paratului in vederea emiterii pasaportului simplu pentru minorul G. A. I.
Potrivit art.23 alin.2 din Legea 272/2004  republicata deplasarea copiilor in strainatate se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 248/2005 actualizata privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
       Art.17 alin.2 din Legea 248/2005 actualizata privind libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate, prevede ca emiterea pasaportului simplu electronic pentru minor, in situatia in care exista neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre parinti se afla in imposibilitatea de a-si exprima vointa, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 171alin. (1) lit. e), se efectueaza numai dupa solutionarea acestor situatii de catre instanta de judecata, care se pronun?a in condi?iile legii.
        Potrivit certificatului de nastere  seria .....nr....... depus la dosar, minorul G. A.I. este fiul reclamantei B.A.  si al paratului G.P. rezultat dintr-o relatie de uniune consensuala.
       Paratul G.P., in intampinare, precum ?i in cadrul raspunsurilor date la interogatoriu, a precizat ca nu este de acord cu parasirea de catre minor a ?arii, apreciind  ca reclamanta nu dispune de mijloace materiale necesare cre?terii minorului in Spania.
    In solu?ionarea prezentei cauze, instan?a a avut  in vedere dispozi?iile art. 996 C.pr.civ., conform carora, instanta de judecata stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea ordona, masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. Pe cale de ordonan?a pre?edin?iala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond ?i nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restabilirea situa?iei de fapt.
   Procedura speciala a ordonantei presediatiale comporta, prin urmare, trei cerinte esentiale: urgenta, caracterul vremelnic al masurii ce se solicita a fi luata pana la solutionarea fondului litigiului existent intre parti, respectiv neprejudecarea acestuia prin examinarea aparentei dreptului dedus judecatii.
   Raportand acestea la spe?a de fa?a, instan?a  a constatat ca  reclamanta nu a facut dovada indeplinirii cumulativ a celor trei condi?ii anterior men?ionate, astfel ca cererea urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.
  Astfel, in ceea ce prive?te urgen?a, condi?ie esen?iala care justifica folosirea ordonan?ei pre?edin?iale, Codul de procedura civila nu o define?te, dar stabile?te situa?iile in care exista urgen?a, respectiv atunci cand pastrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente nu se poate realiza in mod eficace pe calea ac?iunii de drept comun.
Urgenta trebuie dovedita de par?i cu aratarea considerentelor pentru care, in imprejurarile de fapt concrete o parte se afla in pericol de a-i fi pagubit un drept prin intarziere sau de a suferi o paguba iminenta ce nu s-ar putea repara ?i  sa rezulte din fapte concrete, specifice fiecarui caz in parte, urmand a fi indicate imprejurarile din care se deduce urgen?a. De asemenea, in cadrul ordonan?ei pre?edin?iale, urgen?a trebuie sa existe la introducerea cererii ?i sa persiste pe tot parcursul judeca?ii. Ea trebuie sa fie analizata prin prisma intervalulului de timp scurs de la producerea faptului prejudiciabil ?i pana la introducerea cererii de ordonan?a pre?edin?iala.
Din aceasta perspectiva, instan?a a  constatat ca inscrisurile prezentate de catre reclamanta nu sunt de natura a dovedi urgenta cererii ?i nu atesta faptul ca, in lipsa masurii solicitate, minorului  i s-ar produce un prejudiciu care nu ar putea fi reparat in alt mod, ci atesta doar actul voluntar al mamei de a inscrie minorul la o unitate de invatamant din aceasta tara in anul ?colar 2012-2013.
       Mai mult decat atat, nicio dovada produsa in cauza nu atesta imprejurarea ca urmarea unor cursuri in limba spaniola si intr-o tara straina, ar fi in interesul minorului.
Totodata, instan?a a re?inut ca inscrisul depus la dosar de reclamanta reprezentand cerere de admitere a minorului G. A. I. in centru de prim ciclu de inva?amant pentru copii in anul ?colar 2012-2013 datata 8.05.2012, face doar dovada demersurilor efectuate in vederea inscrierii minorului, nefiind insa demonstrata acceptarea minorului in cadrul acestei forme de inva?amant ?i frecventarea efectiva a acestora in anul ?colar 2012-2013. De?i a sus?inut ca minorul va urma incepand cu luna septembrie 2014 cursurile unei gradini?e in Spania, instan?a constata ca reclamanta nu a depus dovada efectuarii demersurilor in vederea inscrierii minorului G.A.I. la o gradini?a in Spania, pentru anul ?colar 2014-2015. 
De asemenea, reclamanta a sus?inut ca este indeplinita condi?ia urgen?ei pentru admisibilitatea cererii de ordonan?a pre?edin?iala intrucat minorul este inscris la un medic din Spania si necesita un consult oftalmologic, aspecte ce nu au fost dovedite, iar, din aceasta perspectiva, potrivit art. 249 C.pr.civ. sarcina probei incumba celui care sustine o anumita situatie de fapt sau existenta unui anumit drept inaintea instantei. 
Din probele administrate, respectiv declaratia martorului B.L., mama reclamantei, precum ?i sus?inerile reclamantei reiese faptul ca minorul G.A.I. se afla in Romania din vara anului 2013, moment din care, in lipsa acordului exprimat de parat, minorul nu a parasit ?ara. In aceste condi?ii, instan?a a apreciat  faptul  ca promovarea acestei ac?iuni in justi?ie dupa un interval mare de timp de la data exprimarii refuzului paratului privind parasirea de catre minor a ?arii face ca prima condi?ie de admisibilitate a ordonan?ei pre?edin?iale -urgen?a- sa nu fie indeplinita.
In ceea ce prive?te caracterul vremelnic (provizoriu), pe calea ordonan?ei pre?edin?iale nu se pot lua masuri definitive care privesc rezolvarea fondului, ci numai masuri provizorii care tind sa preantampine o paguba iminenta si ireparabila.
Vremelnicia masurii luate reprezinta doar o conditie a ordonan?ei pre?edin?iale in instan?a, care se afla in stransa legatura cu neprejudecarea fondului. Astfel, instan?a este datoare sa evite orice masuri care rezolva fondul litigiului ?i fac imposibila eventuala restabilire a situa?iei de fapt anterioare.
In speta nu este indeplinita nici conditia vremelniciei cererii, in ceea ce priveste solicitarea de suplinire a consimtamantului paratului pana la pronuntarea de catre instanta a unei solutii pe fond in acelasi sens. Reclamanta nu a facut dovada ca in cadrul ac?iunii pe care sus?ine ca a promovat-o ar fi solicitat suplinirea de catre instanta a consimtamantului paratului la parasirea tarii de catre fiul sau minor. Mai mult, aceasta a precizat ca a promovat o ac?iune in justi?ie avand ca obiect exercitarea autorita?ii parinte?ti in mod exclusiv de catre reclamanta ?i stabilirea domiciliul minorului la aceasta, insa acest aspect nu a fost probat prin depunerea unui certificat de grefa sau prin alt mijloc. Prin urmare, masura solicitata, in cazul admiterii acesteia, s-ar transforma intr-una definitiva. 
Totodata, instan?a a apreciat ca nu este indeplinita nici cerinta neprejudecarii fondului cauzei. Astfel, parasirea tarii pentru o perioada relativ indelungata de timp si inceperea de catre minor a studiilor intr-o limba straina nu reprezinta masuri care ar putea fi stabilite doar pe baza unei aparente de drept, fara administrare de probe si fara a prejudeca fondul cauzei. Reclamanta a urmarit stabilirea felului si locului invataturii copilului, fara acordul paratului, ceea ce este inadmisibil in procedura sumara a cererii de ordonanta presedintiala. Solutionarea neintelegerilor dintre parinti cu privire la parasirea tarii de catre copilul lor minor se efectueaza de instanta de judecata, insa pe calea unei masuri definitive.
       In lipsa indeplinirii celor trei conditii esentiale in procedura ordonantei presedintiale, sustinerile reclamantei referitoare la dezinteresul manifestat de catre parat fata de obligatiile sale parintesti de a contribui la cresterea si educarea minorului, sunt irelevante.
      Pe cale de consecin?a, in raport de intreg materialul probator administrat in cauza, constatand ca nu sunt indeplinite condi?iile specifice de admisibilitate a cererii de ordonan?a pre?edin?iala, astfel cum sunt reglementate de art. 996 C.pr.civ., instan?a a respins cererea formulata de reclamanta B.A.ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009