Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

CIVIL.Actiune in revendicare imobiliara, comparatie de titluri.Chemare in garantie formulata de parata AVAS Bucuresti

(Sentinta civila nr. 1694 din data de 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele      Reclamanta M.I.a chemat  in judecata pe parata S.C.  solicitand instantei  ca  prin hotararea ce va pronunta sa fie  obligata sa lase in deplina proprietate si posesie terenul intravilan situat in com. Siriu jud. Buzau,precum si obligarea la plata  cheltuielilor de judecata. De asemenea, in cazul admiterii cererii, se solicita aducerea terenului la starea initiala , sub sanctiunea de daune cominatorii ,precum si  radierea din Cartea Funciara a dreptului de proprietate al paratei si intabularea acestuia pe numele reclamantei.
      In fapt, in urma amenajarilor de santier facute de catre parata intre anii 1976-1978 aceasta a ocupat pentru construirea barajului de acumulare Siriu , suprafata de teren de 400 mp.aflata in apropierea acestuia , in punctul "la Scoarta", tarlaua 58 parcela 488 , avand ca vecini la nord pe Dumitrescu Liviu, la est pe Gherghe Nicolae, la sud pe Oprea Gheorghe si la vest pe Onea Gheorghe.
      Reclamanta  face dovada  proprietatii cu titlul de proprietate nr. 59224/42 eliberat de
catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Buzau, dat pe baza propunerilor Comisiei comunale Siriu si a prevederilor Legii 18/1991 , la data de. 20.03.2003.
      Terenul este dobandit de reclamanta de la mama sa  M.M. decedata in 1967 ,iar din anul 1962 terenul figureaza in registrul agricol al com.Siriu , vol.I , fila 94 pe numele acesteia , mama sa fiind posesoare pana la data decesului , iar dupa aceea l-a stapanit impreuna cu sora sa Balasoiu Maria , (decedata in anul in anul 2006 - a carei unica mostenitoare este), pana la data inceperii construirii barajului, cand au fost deposedate de el fara nici o despagubire .
      Se mai  arata ca la vremea respectiva terenul era arabil de foarte buna calitate , fiind cultivat cu porumb,iar de atunci terenul este detinut catre S.C. in prezent pe el aflandu-se o suprafata betonata si o mica constructie acoperita .
      In drept au fost invocate  dispozitiile art.480 cod civil.
      Conform art.242 C.proced. civila se solicita judecarea in lipsa.
      Au fost atasate,in copie titlul de proprietate nr.59224/42/2003 ,certificatul de mostenitor nr.47/2009 si  dovada platii taxei  judiciare de timbru in valoare de 279,8 lei si in valoare de 8 lei, Impreuna cu timbrul judiciar in valoare de 1,5 lei, respectiv de 0,3 lei.
                                                             -//-
      Parata a formulat intampinare prin care a solicitat  respingerea cererii de chemare in judecata formulata de M.I. ca nefondata si cu  titlu prealabil solicita  sa se puna in vedere  reclamantei  sa isi precizeze primul capat de cerere in sensul indicarii valorii terenului.
           Pentru ipoteza admiterii cererii  de chemare in judecata formulata de reclamanta, intelege  sa formuleze cerere de chemare in garantie a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului Bucuresti ,solicitand instantei sa dispuna  obligarea acesteia la plata echivalentului banesc al prejudiciului cauzat prin predarea imobilului catre reclamanta.        
      In ceea ce priveste  actiunea in revendicare solicita a fi respinsa intrucat pe de o parte  reclamanta  nu face  dovada (configuratiei) suprafetei de 400 m.p. revendicata si a faptului ca  parata detine  aceasta suprafata de teren si nici dovada amplasamentului revendicat, in acest sens fiind  de remarcat faptul ca reclamanta nu a prezentat un plan de situatie in care sa fie indicata   configuratia   terenului,   limitele   de   proprietate  si  vecinatatile acestuia. Apreciaza ca simpla atasare a titlului de proprietate emis reclamantei nu permite  o individualizare clara a terenului pretins, si pe cale de consecinta nu poate conduce la admiterea pretentiilor reclamantei.
      Petenta se pretinde proprietara a unei suprafete de teren de   400 m.p. fara  a prezenta o schita a respectivului teren sau proces verbal de punere in posesie, asa cum cere
legea ,iar pretinsul titlu  de  proprietate 59224/2003 invocat in cerere este lipsit de forta probanta.
      Pe  de alta parte, reclamanta nu a facut nici dovada ca suprafata de 400  m.p. pretinsa de la parata s-ar gasi in posesia (detentia ) sa.
      Se mentioneaza ca ,pentru situatia in care instanta nu va impartasi sustinerile anterioare, paratei i-a fost emis Certificatul de Atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3/0479 la data de 22.09.1993, situatie in care nu se poate afirma ca a ocupat abuziv vreun teren al reclamantei. Aferent acestui Certificat a fost intocmita o ampla documentatie, in conformitate cu H.G. 834/1991, prin intermediul carora toate terenurile pentru care s-a recunoscut dreptul de proprietate au fost individualizate, prin intermediul unor planuri de situatie, inventare de coordonate, procese verbale de vecinatate s.a.
      Totodata, se mentioneaza ca pentru terenurile pentru care le-a fost emis Certificatul de Atestare a dreptului de proprietate, au fost intocmite formalitatile de transcriere in registrele de transcriptiuni si inscriptiuni inca din anul 1993, iar dupa intrarea in vigoarea a sistemului de publicitate imobiliara, bazat pe Cartile Funciare si-au  inscris dreptul de proprietate si in acestea din urma.
      Prin urmare pentru situatia in care se va aprecia ca suprafata de teren revendicata de reclamanta a facut obiectul atat titlului de proprietate emis paratei  cat si cel al reclamantei,
                                                                -//-
se solicita instantei sa se constate caracterul preferabil al titlului si sa dispuna respingerea actiunii .
      Privitor la solicitarea de readucere a terenului la starea initiala se solicita respingerea
acestui capat de cerere, intrucat reclamanta nu a facut dovada efectuarii unor imbunatatiri de catre parata.
      De asemenea cu privire la solicitarea reclamantei de a se dispune radierea dreptului de proprietate si intabularea acestuia pe numele sau in Cartea Funciara , in conformitate cu prevederile Legii 7/1996, radierea dreptului de proprietate asupra unui imobil se poate dispune doar in situatia cand:inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil,dreptul inscris a fost gresit calificat, nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea si inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.
      Reclamanta ,in cauza de fata, nu a dovedit incidenta vreunei situatii din cele enumerate mai sus.
      Mai mult decat atat, fata de imprejurarea ca dispozitiile Legii nr. 7/1996 prevad ca radierea dreptului se poate face doar in baza unor declaratii autentice sau a unei hotarari
judecatoresti definitive si irevocabile, apreciaza ca acest capat de cerere ar trebui respins ca inadmisibil.
       Pentru ipoteza, in care cererea reclamantei M.I. va fi admisa, iar parata va fi obligata  sa predea reclamantei suprafata  de teren revendicata, parata intelege sa solicite chemarea in garantie a - (AVAS) pentru a fi obligata la plata despagubirilor rezultand din evictiunea cauzata subscrisei.
      Astfel, prin Contractul de vanzare cumparare de actiuni nr. 266 din data de 02.06.1995, Asociatia HIDROCON a cumparat de la Fondul Proprietatii de Stat (actualul A.V.A.S.) un numar de 1.734 .427 de actiuni, reprezentand 70% din capitalul social al S.C.
      La capitolul 6 din  contractul mentionat a fost prevazuta o clauza in conformitate cu care "Vanzatorul (AVAS-ul) atesta ca societatea detine in proprietate terenurile si cladirile prevazute in Anexa la prezentul contract si raspunde fata de cumparator pentru linistita posesie a acestora conform, art. 1336 C. Civil".
      Pe de alta parte, dispozitiile art. 32 indice 4  alin. 1, 2 si 3 din Ordonanta de urgenta nr. 88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale "introduse prin Legea nr. 99/1999, privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice instituie obligatia institutiei publice implicate in privatizare (in acest caz A.V.A.S.) de a asigura repararea prejudiciilor cauzate societatilor comerciale privatizate, prin restituirea catre fostii proprietari a bunurilor
                                                               -//-
imobile preluate de catre stat.
      Legiuitorul a prevazut in sarcina acestor institutii, obligatia de a plati  societatilor
comerciale  o  despagubire  care  sa  reprezinte echivalentul banesc al prejudiciului cauzat prin restituirea in natura a imobilelor catre fostii proprietari.
      Prevederile sus-mentionate din OG nr. 88/1997 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.
      Cu toate acestea, prin art. 30 alin. 3 din Legea nr. 137/2002 se stipuleaza expres ca prevederile art. 32 indice 4 din OG 88/1997, aprobata prin legea nr. 44/1998, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile numai pentru contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 137/2002 .
      Ori, in ceea ce priveste pe parata, contractele de vanzare-cumparare de actiuni au fost incheiate in anul 1995, deci anterior intrarii in vigoare a legii nr. 137/2002 si prin urmare, AVAS-ul devine raspunzator pentru tulburare (evictiune) cauzata paratei.
      Fata de aceste considerente, pentru situatia admiterii actiunii in revendicare formulata de reclamanta Manailescu Ileana, se solicita obligarea AVAS la plata catre parata  a prejudiciului cauzat prin predarea terenului, urmand a formula precizari cu privire la cuantumul despagubirilor, pe parcursul solutionarii cauzei.
      In drept, isi intemeiaza cererea pe dispozitiile art. 60 si 115 din Codul de procedura civila , Legea 137/2002, Legea 88/1997, 1336, 1337 din Codul Civil precum si pe dispozitiile celorlalte texte de lege indicate in cuprinsul cererii.
      Autoritatea pentru   AVAS a formulat intampinare si cerere de chemare in garantie a  Statului Roman - prin Ministerul Finantelor Publice.
      Pe cale de exceptie se invoca necompetenta materiala si functionala a Judecatoriei Patarlagele,exceptia netimbrarii cererii de chemare in garantie , nulitatea cererii de chemare in garantie, lipsa calitatii procesuale active a SC precum si prematuritatea cererii de chemare in garantie avand in vedere caracterul comercial al cererii, in speta nefiind indeplinite dispozitiile  art.721 indice 1  si urmatoarele din codul de procedura civila.
      Pe fondul cauzei  se solicita respingerea cererii de chemare in garantie ca inadmisibila , avand in vedere conditiile imperative prev. de art.32 indice 4  alin.2  din OUG 88/1997 respectiv existenta unei hotarari definitive si irevocabile prin care societatea privatizata sa fie obligata la restituirea in natura  a bunurilor imobile catre fostii proprietari . Nefiind indeplinita aceasta conditie  - in momentul de fata litigiul dintre SC  si fostul proprietar fiind in faza procesuala a fondului. De asemenea se mentioneaza ca prin contractul de vanzare cumparare de actiuni nr.266/2.06.1995 nu au fost instrainate imobilele din patrimoniul societatii privatizate ci, actiunile detinute in numele statului la aceasta societate , iar imobilul
                                                                   -//-
la care face referire  SC  nu a facut obiectul contractului nr.266/1995, deoarece prin acest contract au fost vandute actiuni si nu active. Rezulta ca AVAS in cadrul activitatii sale  si in exercitarea atributiilor ce ii revin in procesul de privatizare , nu are calitatea de proprietar al bunurilor din patrimoniul acestora, ci are calitatea de actionar in numele statului la aceste societati, de altfel aceasta institutie  nu a avut calitatea de proprietar al bunurilor din patrimoniul  societatii parate.
      In conformitate cu dispozitiile art.32 indice 4  din OUG  88/1997 modificata, art.60 alin.2 c.p.civila  coroborate cu dispoz.art.32 indice 4 alin. 6 din OUG 88/1997, AVAS a formulat  cerere de chemare in garantie  a Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice , argumentul in solicitarea admiterii cererii  reprezentandu-l obligatia de garantie directa prevazuta expres  de dispozitiile legale mentionate.
      In motivarea cererii de chemare in garantie se arata ca  exista o garantie speciala in sarcina Statului Roman pentru repararea prejudiciilor cauzate societatilor comerciale privatizate sau in curs de privatizare prin restituirea catre fostii proprietari a bunurilor imobile                                                               
preluate de stat. De asemenea se mentioneaza ca  potrivit art.9 din OUG 88/1997, toate sumele incasate  de AVAS din contractele de privatizare se varsa la bugetul statului, motiv pentru care  cererea este  admisibila.
      Parata a formulat raspuns la intampinarea depusa de AVAS prin care a solicitat respingerea exceptiilor invocate ,aratand ca , intrucat reclamanta si-a precizat valoarea terenului la suma de 2 Euro/m.p., intelege sa evalueze cu titlu provizoriu despagubirile cauzate de o eventuala pierdere la suma indicata de reclamanta. Au fost atasate in copie contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.266/1995,lista terenurilor si cladirilor-anexa la contract ,certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr.0479/1993 ,situatia privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul societatii comerciale cu capital de stat,procese verbale,schita de delimitare a Statiei de sortare Siriu,precum si documentatie de Carte Funciara.
      Statul Roman -prin Ministerul Finantelor Publice a formulat intampinare invocand lipsa calitatii procesuale pasive a sa  avand in vedere ca obiectul actiunii il constituie revendicare intemeiata pe dispoz.art.480 din Codul civil.
      Se invoca faptul ca  actiunea reclamantei fiind o actiune in revendicare,iar Ministerul Finantelor Publice nefiind posesorul terenului, actiunea este introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
      In ceea ce priveste cererea de chemare in garantie  se invedereaza faptul ca este neintemeiata intrucat potrivit art.60 c.p.civila  partea poate sa cheme in garantie o alta  persoana impotriva careia  ar putea sa se indrepte in cazul in care  ar cadea in pretentii cu o
cerere in garantie sau in despagubiri, insa Ministerul Finantelor Publice nu este proprietarul bunului revendicat, neexistand vreo obligatie legala sau contractuala in temeiul careia  ar putea raspunde in situatia in care actiunea reclamantei  ar fi admisa.
      Reclamanta  ,prin precizarile depuse la fila 37 din dosar a aratat ca  evalueaza terenul la suma de 800 Euro achitand taxa judiciara de timbru aferenta.
      In sedinta publica de la data de  24.02.2011 instanta  a pus in discutia partilor exceptiile invocate de AVAS - prin intampinare, fiind  respinse exceptia necompetentei materiale si functionale a instantei , exceptia netimbrarii cererii de chemare in garantie, exceptia nulitatii cererii de chemare in garantie si exceptia prematuritatii cererii  de chemare in garantie ca fiind neintemeiata cu motivarea cuprinsa in incheierea de sedinta. Totodata in temeiul art.137 alin.2 c.p.civila s-a  dispus unirea cu fondul a exceptiilor lipsei calitatii procesuale active  a SC , a inadmisibilitatii cererii de chemare in garantie  invocate de AVAS,precum si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice , apreciindu-se  ca se impune administrarea de probe.
      In dovedirea actiunii reclamanta a solicitat instantei incuviintarea  probei cu expertiza specialitate topografie si cadastru avand ca obiective: identificarea suprafetei de 400 m.p. cu schite si vecinatati, dupa  studierea  documentelor aflate la Comisia Locala Siriu sa se stabileasca daca acest teren  este inscris in titlul de proprietate al  reclamantei nr.59224/42 din 20.03.2003 si in certificatul de mostenitor nr.47 din 18.03.2009 si sa se precizeze daca a fost scos definitiv si temporar din circuitul agricol in baza actelor de la arhivele nationale. La dosarul cauzei a fost depus raportul de expertiza intocmit de expert tehnic Sarafoleanu Maria,iar in urma admiterii obiectiunilor formulate de parata, raportul de expertiza a fost refacut.
      Totodata reclamanta  a solicitat  incuviintarea probei testimoniale cu doi martori, fiind audiati sub prestare de juramant Scoarta Constantin si Gheorghe N.Gheorghe,depozitiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.
      La randul sau parata  a solicitat incuviintarea probei cu interogatoriul reclamantei  insa aceasta din motive de sanatate nu s-a prezentat in instanta,precum si proba cu un martor , fiind audiata sub prestare de juramant Belciug  Marioara  depozitia acesteia fiind consemnata si atasata la dosar.
      Parata-reclamanta a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat  anularea partiala  a titlului de proprietate nr.59224/42/20.03.2003 emis de Comisia Judeteana Buzau, in ceea ce priveste  suprafata de 400 m.p. teren arabil situata in comuna  Siriu, tarlaua 58,parcela 488.
      In fapt,  parata-reclamanta arata ca prin certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3/0479/22.09.1993, i s-a recunoscut dreptul de
                                                                           -//-
proprietate asupra mai multor suprafete de teren, intre care si terenul situat in comuna Siriu, tarlaua 58 ,parcela 488.Ulterior emiterii certificatului in calitate de proprietar au fost efectuate formalitatile necesare  transcrierii dreptului de proprietate in registrul de  transcriptiuni si inscriptiuni  pentru ca dupa intrarea in vigoare a sistemului de publicitate imobiliara bazat pe Carte Funciara s-a inscris dreptul de proprietate si in acestea din urma.
      Cu toate acestea, prin actiunea ce face obiectul dosarului nr. 1355/277/2010 aflat pe rolul Judecatoriei Patarlagele, parata din prezenta cauza a revendicat terenul mai sus mentionat, pretinzand ca acesta face obiectul titlului de proprietate nr. 59224/42/20.03.2003, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Buzau, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate asupra acestui teren ce a apartinut autoarei sale.
      In aceste conditii, instanta investita cu prezenta actiune in anulare este rugata sa
constate ca, in masura in care terenul revendicat de partea adversa se suprapune cu cel detinut de subscrisa in proprietate, emiterea titlului de proprietate al partii adverse a avut loc cu incalcarea dispozitiilor imperative ale Legii nr.18/1991, fiind pe cale de consecinta lovit de nulitate.
      In acest sens, se invoca prevederilor art. 8. din Legea nr. 18/1991 " Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept",precum si prevederile cu art. 11 din acelasi act normativ, "Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane".
      Chiar in masura in care partea adversa s-ar fi incadrat in categoriile de persoane  indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate pe fostul amplasament, in conditiile in care pe vechiul amplasament erau deja acte de proprietate in favoarea altor persoane, singura solutie legala era reconstituirea dreptului de proprietate al partii adverse pe un alt  amplasament sau dupa caz, acordarea de masuri reparatorii in echivalent.
      In drept au fost invocate dispozitiile art.112-119, art. 132 din Cod de proc. civ., art. 8 si art. 11 din Legea nr.18/1991.
      Reclamanta-parata   Manailescu   Ileana   a   formulat   intampinare   la   cererea                                             
reconventionala formulata de catre SC prin care arata ca este adevarat faptul ca terenul revendicat se suprapune cu o parte din terenul atestat de Certificatul de atestare al dreptului de proprietate al reclamantei ,dar  titlul de proprietate cu nr.59224/42/2003 emis de catre
                                                                  -//-
 Comisia judeteana pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Buzau este dat cu respectarea dispozitiilor legale in materie.
      Astfel, dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren a fost dat prin reconstituirea dreptului de proprietate al defunctei M.M. care a fost si membra CAP si beneficiara a prevederilor L. 18/1991 - art.8 alin 2.
      Indiferent de modul de preluare al terenului de catre H. in anii 1970 nu se poate spune ca aceasta  a fost proprietara terenului prin aceasta preluare , avand un drept de administrare nu de proprietate .
      Se mai arata ca dreptul dobandit in baza Lg. 15/1990 a fost de folosinta, de administrare , pana la dobandirea dreptului de proprietate prin intabularea ulterioara , iar faptul ca nu s-a reusit obtinerea si eliberarea unui titlu de proprietate inaintea paratei-reclamante a fost din cauza procedurii greoaie de reconstituire a dreptului de proprietate.
      In drept, au fost invocate dispozitiile art. 115-118 C.P.civila.
           Instanta a dispus introducerea in cauza a C.l. si C.J.B.,avand  in vedere faptul ca in conformitate  cu dispozitiile art.135 c.p.civila reclamanta-parata a fost de acord ca cererea reconventionala sa se judece impreuna cu cererea principala.
      In conformitate cu dispoz.art.129 c.p.civila instanta a dispus emiterea uneia adrese la Comisia Locala Siriu pentru a  fi inaintata documentatia care a stat la baza  emiterii titlului de proprietate nr.59224/42/20.03.2003.
      Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine  urmatoarele:
      Din coroborarea intregului material probator administrat in cauza se retine ca  societatea parata - reclamanta ocupa suprafata de 417 m.p. inscrisa in titlul de proprietate nr.59224/42/20.03.2003 si in certificatul de mostenitor nr.47/18.03.2009. Aceasta suprafata de teren a fost identificata de catre expertul tehnic judiciar Sarafoleanu Maria,conform schitei anexa la raportul de expertiza prin punctele 1,2,3,4,5 (fila 200 din dosar),teren situat in tarlaua 58 parcela 488 pct."La scoarta“ comuna Siriu.
      Totodata  conform raportului de expertiza intocmit de expert tehnic - judiciar Sarafoleanu Maria ,terenul este reconstituit conform registrului agricol la poz.Manailescu Maria,  asa cum rezulta  si din documentatia  inaintata instantei de catre Comisia Locala de fond funciar Siriu.
      Asa cum s-a subliniat in literatura juridica de specialitate actiunea in revendicare este
acea actiune prin care  proprietarul care a pierdut posesia  unui bun individual determinat cere instantei sa i se stabileasca dreptul de proprietate asupra bunului si sa redobandeasca posesia lui de la cel care il stapaneste  fara a fi proprietar.
      In actiunile avand ca obiect revendicarea , cel obligat sa-si dovedeasca dreptul de proprietate asupra bunului revendicat , este reclamantul , conform principiului inscris in articolul 1169 cod civil potrivit caruia «  cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca ».In favoarea paratului care are posesia bunului , functioneaza o prezumtie simpla de proprietate, care  ii confera o pozitie privilegiata , facand din el,  ceea ce se numeste  beatus possidens . El este un " fericit posesor" care asteapta ca reclamantul sa faca dovada dreptului de proprietate  ce pretinde ca ii apartine. La randul sau paratul va fi obligat  sa produca dovezi in situatiile in care  se ajunge la comparatii intre titluri si posesiuni invocate de cele doua parti .
      In speta reclamanta-parat a facut dovada dreptului de proprietate prin titlul de proprietate depus la dosar si de asemenea a facut dovada faptului ca terenul se afla in posesia nelegitima a paratei-reclamante.
      Societatea parata prin sustinerile din intampinare face vorbire de existenta unui titlu de proprietate al acesteia,respectiv  certificatul  MO31379/1993, transcris in Registrul de transcriptiuni Patarlagele sub nr.1351/26.10.1993 , ulterior inscris in Cartea Funciara .
      In legatura cu acest aspect , instanta retine ca  acest titlu provine de la stat , care a preluat terenurile in cauza de la autoarea reclamantei  prin efectul cooperativizarii. Astfel fiind  se apreciaza ca  dreptul de proprietate al reclamantei-parate este preferabil celui al statului, autorul societatii parate-reclamante ,iar imprejurarea ca certificatul in cauza a fost intabulat  in cartea funciara nu are relevanta juridica in cadrul prezentei actiuni in revendicare, in care titlurile provin de la autori diferiti.
      Pentru aceste motive  instanta urmeaza sa admita actiunea si sa dispuna obligarea societatii parate-reclamante  sa lase in deplina proprietate si posesie suprafata de 417 m.p.  inscrisa in titlul de proprietate nr.59224/42/20.03.2003 conform  schitei  anexe la raportul de expertiza.
      Reclamanta-parata a mai solicitat obligarea  paratei-reclamante sa aduca terenul in starea initiala sub sanctiunea de daune cominatorii,precum si radierea din cartea funciara a dreptului de  proprietate al paratei-reclamante si intabularea dreptului de proprietate pe numele  reclamantei parate. Instanta  apreciaza ca cele doua capete de cerere sunt neintemeiate in conditiile in care la momentul reconstituirii dreptului de proprietate, al punerii in posesie si eliberarii titlului de proprietate pentru suprafata revendicata reclamanta-parata a avut cunostinta de faptul ca  acest teren  s-a aflat in posesia paratei-reclamante in vederea
efectuarii de investitii de interes national .
      In aceste conditii  a avut cunostinta de faptul ca  terenul reconstituit  a suferit transformari care i-au schimbat categoria de folosinta  pe care o avea la momentul colectivizarii  insa  lucrarile efectuate pe acest teren  au fost necesare in vederea realizarii obiectivului societatii-parate.
      In privinta cererii de radiere a dreptului de proprietate  de pe numele  paratei-reclamante si inscrierea acestuia  pe numele  reclamantei-parate in ceea ce priveste suprafata de  400 m.p. revendicata instanta apreciaza ca nu sunt indeplinite prevederile  art.20 din Legea 7/1996.
      Potrivit acestui text "Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil.
          (2) Drepturile reale se sting numai prin inscrierea radierii lor din cartea funciara, cu consimtamantul titularului dreptului; acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin implinirea termenului aratat in inscriere; daca
dreptul ce urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane.
          (3) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor.
      In speta instanta constata ca  radierea dreptului de proprietate al paratei-reclamante se poate face  dupa ce hotararea va fi irevocabila, reclamanta-parata , pe baza documentatiei  de carte funciara intocmita de o persoana fizica autorizata,va putea solicita OCPI radierea dreptului de proprietate al paratei-reclamante, inscrierea dreptului sau de proprietate pentru suprafata revendicata.
      In ceea ce priveste cererea reconventionala  instanta apreciaza ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile art.III  din Legea nr.169/1997, reconstituirea dreptului de proprietate  facandu-se in favoarea unor  persoane indreptatite in conditiile legii si de catre  institutii special infiintate  in acest sens.
      Din documentatia inaintata instantei de catre  Comisia Locala Siriu se constata ca reconstituirea dreptului de proprietate  s-a facut in conformitate cu  dispozitiile art.8 din Legea 18/1991 si pe baza   registrului agricol  al autoarei defuncte Manailescu D.Maria.
      Analizand exceptiile lipsei calitatii procesuale active a paratei-reclamante, exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in garantie invocata de catre  AVAS, instanta constata ca sunt neintemeiate .
      Astfel chemata in garantie AVAS Bucuresti  considera ca  parata-reclamanta nu are
calitate procesuala activa avand in vedere faptul ca prin contractul de vanzare cumparare de actiuni nr.266/1995  a fost instrainat pachetul de actiuni detinut  la SC Hidroconstructia SA reprezentand 70 % din capitalul social. Se mentioneaza faptul ca  instrainarea s-a facut catre Hidrocon Bucuresti , iar prin actele depuse  aceasta societate nu figureaza ca parte procesuala .
                                                                                  -//-
      Instanta  apreciaza ca  in ceea ce priveste formularea cererii de chemare in garantie de catre parata-reclamanta a AVAS Bucuresti, calitatea procesuala  este justificata avand in vedere faptul ca, societatea parata  a cazut  in pretentii,avand dreptul la despagubiri existand identitate intre persoana , exista identitate intre persoana paratei-reclamante  si cel care ar fi titular al dreptului afirmat . Totodata , in raport de actele si lucrarile dosarului  instanta apreciaza ca cererea de chemare in garantie formulata de catre parata-reclamanta  a AVAS Bucuresti  este admisibila in principiu, insa pe fond este neintemeiata asa cum se va arata in continuare.
      In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Roman - prin
Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, instanta apreciaza ca in conditiile in care  sumele de bani incasate  in urma contractelor de privatizare se varsa la bugetul statului, acesta are calitate procesuala pasiva.
      In ceea ce priveste cererile de chemare in garantie formulate de parata-reclamanta SC, iar aceasta din urma  a chemat in garantie pe  Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice instanta apreciaza ca sunt neintemeiate  urmand a fi respinse.
      Potrivit art.60 din codul de procedura civila "Partea poate sa cheme in garantie  o alta persoana impotriva careia  ar putea sa se indrepte, in cazul cand ar cadea in pretentii cu o cerere in garantie sau in despagubire.
      In aceleasi conditii, cel chemat in garantie poate, la randul sau sa cheme in garantie o alta persoana".
      Din analiza acestui text reiese ca cererea de chemare in garantie are ca scop asigurarea celui ce a cazut in pretentii, a posibilitatii  de a se despagubi de la partea  de la care  a dobandit dreptul .
      Este indiscutabil faptul ca parata-reclamanta a luat fiinta ca societate comerciala, in baza Lg. 15/1990 avand in administrare terenurile si constructiile aferente .
       La data de 22.09.1993, s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate, seria M 03 nr.0479, pentru suprafata de 202.025,57 m.p. din care face parte si suprafata revendicata.
      In anul 1995 a fost incheiat contract de vanzare cumparare de actiuni  nr.266/2.06.1995 prin care Asociatia Hidrocon a cumparat de la  Fondul Proprietatii de Stat (actual AVAS), un numar de 1.734.427 actiuni, reprezentand  70% din capitalul social al S C Hidroconstructia SA.
      Din cuprinsul contractului de vanzare-cumparare la art. 6 pct. 3 se atesta ca societatea detine in proprietate terenurile si cladirile prevazute in anexa si prin care se arata ca vanzatorul raspunde fata de cumparator pentru linistita posesie a acestora, la anexa I figurand suprafata de 202.025,57 m.p. conform certificatului seria M 03 nr.0479.
      Potrivit dispozitiilor art. 32 indice4 din OUG nr. 88/1997, astfel cum au fost modificate prin Lg. nr. 99/1999, institutiile publice implicate in privatizarea societatilor comerciale cu capital de stat ( cum este si cazul SC) asigura repararea prejudiciilor cauzate societatilor comerciale privatizate sau in curs de privatizare prin restituirea catre fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de catre stat, ori, in cauza de fata, prin admiterea cererii introductive formulata de catre reclamanta - parata s-a dispus obligarea acestei societati sa lase in deplina proprietate si posesie suprafata de 417 mp,insa hotararea
este supusa cailor de atac ,nefiind definitiva si irevocabila.
       Potrivit alin.2 al aceluiasi articol, institutiile publice implicate  vor plati societatilor  comerciale o despagubire care sa reprezinte echivalentul banesc al prejudiciului cauzat prin restituirea in natura a imobilelor detinute de societatea comerciala, catre fostii proprietari, prin efectul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, ori, in cauza de fata, asa dupa cum s-a aratat, sentinta nu  este irevocabila.
      Mai mult, prin Legea nr. 137/2002, care, la randul sau, a fost modificata si completata de mai multe ori, lege ce priveste unele masuri pentru accelerarea privatizarii, in Cap. V, intitulat garantii si despagubiri care pot fi acordate cumparatorilor, in cadrul art. 29, alin.1 se arata ca institutia publica implicata  cu care a incheiat contracte de vanzare-cumparare de actiuni, repararea prejudiciilor cauzate acestora prin executarea unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, care obliga la restituirea in natura catre fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.
      Insa, potrivit art. 30 alin.3 din aceeasi lege, prevederile art. 324 din OUG nr. 88/1997, aprobata prin Lg. nr. 44/1998, cu modificarile ulterioare (deci inclusiv cu cele aduse de Lg. nr. 99/1999), raman aplicabile numai pentru contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi.
       Cum Legea nr. 137/2000 a fost publicata in M.O. nr. 215/2002, iar contractul a fost incheiate in cursul anului 1995, rezulta cu claritate ca sunt aplicabile dispoz. art. 324 din
OUG 88/1997, astfel cum a fost modificata prin Lg. nr. 99/1999, in sensul ca institutiile
publice implicate trebuie sa plateasca despagubiri societatilor comerciale.
      In ceea ce priveste cerere a de chemare in garantie formulata de AVAS Bucuresti impotriva Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice urmeaza a fi respinsa   avand in vedere faptul ca  a fost respinsa si cererea de chemare in garantie a AVAS Bucuresti,admisibilitatea acesteia punandu-se in discutie numai in situatia in care  ar fi fost obligata la despagubiri.
      In temeiul art.274 c.p.civila  urmeaza sa oblige pe parata-reclamanta la plata sumei de 880 lei cheltuieli de judecata in favoarea reclamantei-parate reprezentand  taxa judiciara de timbru si onorariu pentru efectuarea expertizei.
      
      M.M.G.
13
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014