Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL.Stingere drept servitute

(Sentinta civila nr. 321-4 din data de 30.05.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat


 
 
  Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect - stingere drept servitute formulata de reclamanta SC S  SA cu sediul in F B   nr.  jud.V  in contracictoriu cu paratul G    A  M cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatura G  Po sediul in P , str.I Mai nr. , bl. , ap.2  jud.P
  La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns avocat C A  pentru reclamanta SC S SA si avocat G  P   pentru paratul Gr   Alexandru M
  S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, actiunea a fost timbrata cu suma de 8 lei taxa judiciara de timbru si 1,5 lei timbru judiciar, cauza fiind amanata pentru ca instanta sa se pronunte asupra exceptiei inadmisibilitatii actiunii, dupa care:
  Aparatorul paratului  precizeaza nu mai are alte inscrisuri de administrat.
  Instanta analizand motivele invocate de aparatorul paratului privind exceptia  inadmisibilitatii actiunii  exceptie  ce a  fost pusa  in discutia  partilor  la termenuld in data de   ,  fata de imprejurarea   ca motivele invocate  prefigureaza  fonduls cauzei  urmeaza   ca asupra exceptiei instanta sa se pronunte odata cu   fondul, iar in baza art..150 cod procedura civila constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond aparatorilor paratilor.
  Aparatorul reclamantei solicita admiterea actiunii si stingerea dreptului de servitute instituit in baza sentintei civile nr.  pronuntata de Judecatoria R si prin  decizia nr. a Tribunalului B  si pe cale de consecinta incetarea obligatiei de plata a sumei de 5 euro/m.p. pentru suprafata afectata de servitute, echivalenta in lei la cursul de schimb din ziua platii, stabilita cu titlul de despagubiri pentru exercitarea acestui drept. Invoca dispozitiile art.616 cod civil, invederand faptul ca servitutea de trecere instituita in favoarea reclamantei nu mai este necesare, fata de imprejurarea ca aceasta a fost acordata pentru exploatarea cladirilor pe care societatea reclamante le detine, cladiri ce nu au fost utilizate niciodata. Din inscrisurile depuse la dosar, reclamanta a obitinut o autorizatie de desfiintare a constructiilor, astfel servitutea la care intelege reclamanta sa renunte nu mai este utila, in conditiile in care a fost instituita cu titlu oneros. Intrucat aceasta servitute nu a fost folosita, apreciaza ca nu se mai impune mentinerea caii de acces  infiintata prin sentinta civila nr.  pronuntata de Judecatoria R si mentinuta prin decizia civile   a Tribunalului B ,  incazul in care  devine impovoratoare,   reclamanta avand posibilitatea legala de a renunta la dreptul sau. Fata de motivele invocate solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, depunand si concluzii scrise. Precizeaza ca va solicita  cheltuielile de judecata pe calea unei actiuni separate.
  Aparatorul paratei solicita in principal respingerea actiunii ca inadmisibila, iar subsidiar ca neintemeiata. Arata ca cererea de instituire a servitutii a fost solicitata de reclamanta, avandu-se in vedere existanta unor constructii pe proprietatea terenului paratului si pentru accesul la calea publica a fost necesara institutirea unei servituti de trecere. Mai arata ca prin decizia Tribunalului Buzau s-a stabilit o servitute de trecere si obligata reclamanta la plata unor despagubiri periodice lunar de 5 euro/m.p, reprezentad c/valoarea lipsei de folosinta a terenului de sub cladiri. Prin prezenta actiune reclamanta a solicitat stingrea servitutii doar in privinta drumului de acces pe terenul paratului, dar cladiriile fiind in continuare pe terenul acestuia, apreciaza ca servitutea de trecere ramane necesara. Mai arata ca reclamanta este societate comerciala si ca persoana juridica trebuia sa aiba acordul consiliului de administratie, iar fata de lipsa acestui acord, apreciaza ca nu are calitatea de a formula actiune. Cu privire la inscrisurile depuse la termenul anterior arata ca certificatul de urbanism eliberat la data de   are valabilitate un an, apreciind ca nu mai este valabil. Mai arata ca acesta a fost formulat si emis fara acordul proprietarului terenului si fara avizul M  M si fara a avea autorizatie de desfiintare. Fata de imprejurarea ca aceste constructii exista, subzista si dreptul de servitute, motiv pentru care solicita respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata.
 
 
  JUDECATA:
  Asupra  actiunii civile de fata.
  Reclamanta SC Sorste SA cu sediul in F Bdul  B nr. , jud. in contradictoriu cu paratul G  V A  M   cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatura G P  cu sediul in P str.I M , nr.  bl. , ap. , jud.P .a solicitat ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna  ,  stingerea dreptului de  servitute de trecere  instituita   in baza sentintei civie nr.    al Judecatoriei RS   , mentinta  sub  acest aspect  prin  decizia civila nr.  l83 din 27.05.2008 , a Tribunalului B , prin renuntarea  reclamantei   la  exercitartea acestui drept   ,  incetarea  obligatiei de plata   a sumei de  5  euro/mp  teren  pentru suprafata de  387 mp  afectata de servitute  in echivalent lei  determinat la cursul de schimb din  ziua platii stabilita cu titlul de despagubiri pentru exercitarea dreptului de  servitute  prin decizia nr.  a Tribunalului B  cu cheltuieli de judecata.
  In motivarea de fapt  reclamanta arata ca prin sentinta civila nr.     a Judecatoriei RS  a  fost admisa  cererea principala  si s-a instituit in favoarea   reclamantei un drept de servitute  de trecere,  solutie  ce a fost  mentinuta prin decizia civila nr.   a  Tribunalului B .
  Maia rata reclamanta  ca unul din modurile de stingere a  servitutii   este renuntarea   titularului la dreptul sau.
  In drept reclamanta  si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 636 si urmatoarele cod  civil.
  In dovedirea actiunii , reclamanta a depus al dosar ,   decizia civila nr.   pronuntata de Tribunalul B
  IN termen  legal paratul a formulat intimpinare , prin care  a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii  ,intrucat  servitutile necontinue  si aparente  sau cele   necontinue si neaparente  se pot stabili    doar prin   titlul , iar titlul prin care s-a stabilit servitutea este decizia civila  nr. l83 /2008 a Tribunalului B  , definitiva si irevocabila  iar renuntarea la drept  inseamna  renuntarea la efectele  unei  hotaririi judecatoresti definitive si irevocabile  si  deci incalcarea   principiului    autoritatii de lucru judecat.
  Pe fondul cauzei paratul  a aratat  ca   actiunea  este neintemeiata , solictind  respingerea acesteia ,  intrucat servitutea instituita de instanta  este  necontinua  si neaparenta  si   ea se constituie  si se stinge  doar prin titlul  conform art. 624 si art.  636  si urmatoarele cod civil.
  -S-a mai aratat ca reclamanta cere stingerea servitutii doar  in privinta drumului de acces pe terenul  paratului  , dar cladirile fiind in continuare pe terenul acestuia inseamna ca servitutea de trecere ramine  necesara .
  In sprijinul intimpinarii paratul a depus la dosar inscrisuri aflate al filele   2l-5l dosar ,  reprezentind   hotaririi judecatoresti  pronuntate de instante  in litigiile dintre parti in intervalul de  timp  2002 - 20l0.
  Examinind inscrisurile depuse in justificare de catre reclamanta  intimpinarea paratului  si inscrisurile anexate   instanta a retinut urmatoarele .
 In perioada  2006-2008  intre parti  s-au declansat  litigii   avind ca obiect  stabilirea in favoarea reclamantei  a unei servituri de trecere  pentru  iesirea la calea publica  pentru terenul situat in RS str. C. B nr.  4    , litigii solutionate in mod irevocabil  prin decizia civila nr. l83/27 mai 2008 ,pronuntata de Tribunalul B
  Prin aceasta decizie  , s-a stabilit in favoarea reclamantei o servitute de trecere  stabilind in sarcina acesteia ,  obligatia de plata catre parat ,  de  5 euro  /mp  pentru suprafata de  387 mp  afectata de servitute.
  Pentru a  hotari astfel instanta  a avut in vedere imprejurarea ca terenul situat  in RS   str,. C. B  nr.   ,  este proprieatrea paratului  iar pe acest teren  reclamanta detine in proprietate  cladiri  ce nu mai   au acces la calea publica.
  In prezent  reclamanta  a obtinut o  autorizatie de demolare a cladirilor  ce constituie proprietatea sa (certificat de urbanism  fila    dosar) astfel incat  mentinerea servitutii de trecere nu se mai justifica.
  Cu privire la exceptia inadmisibilitatii  actiunii  invocata de parat prin aparatorul sau   s-au retinut urmatoarele .
  Servitutea de trecere  are un caracter  perpetuu  durand atat  timp cat va dura imobilul  si situatia din care s-a nascut .
  Aceasta inseamna  ca se    poate stinge   , poate inceta   cind se schimba situatia  care a determinat  constituirea ei ,  deoarece  caracterul perpetuu ,  este de  natura  acestui drept   si nici decum de esenta lui.
   Astfel  cum in situatia analizata   constructiile  proprietatea reclamantei   aflate pe  terenul proprietatea  paratului  nu au mai fost  folosite de reclamanta  si pentru care s-a obtinut si autorizatia de demolare a acestora , reclamanta  in calitate de titular  al servitutii de trecere  poate  renunta la exercitiul acesteia  , fara ca prin aceasta  sa se aduca  atingere  autoritatii de lucru judecat  asa cum a sustinut paratul prin aparatorul sau.
 
  Fata de  considerentele retinute  instanta apreciaza ca   actiunea reclamantei este intemeiata  urmind ca in baza art.  636 cod civil  sa o admita  , urmind a stinge   dreptul de servitute de trecere  prin renuntarea   la exercitarea acestui drept de catre reclamanta   si pe cale de consecinta   urmeaza a dispune  incetarea obligatiei de plata  a reclamantei  pentru suma de  5 euro/mp  pentru suprafata de  387 mp  afectata de servitute.
  Va lua act ca reclamanta va solicita obligarea paratului la cheltuieli de judecata  pe calea unei actiuni separate.
  Pentru aceste motive
     In numele legii
  Hotaraste
  Respinge  exceptia.
  Admite actiunea civila   formulata de reclamanta SC S  SA cu sediul in F Bdul B nr. , jud.V  in contradictoriu cu paratul G  A M cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatura G  P cu sediul in P , str.I M , nr.1 , bl. , ap. , jud.P .
  Stinge dreptul  de  servitute al reclamantei  prin renuntarea  la exercitarea acestui drept , servitute  stabilita prin  sentinta civila nr.   , a  Judecatoriei RM mentinuta prin decizia civila nr.   a T  B
  Dispune incetarea obligatiei de plata a reclamantei  pentru suma de  5 euro /mp pentru suprafata de  387 mp  afectata de servitute  in echivalent lei determinata la cursul de schimb  din ziua platii, obligatie stabilita  prin decizia civila nr. l83/2008 a Tribunalului B
  Ia act ca reclamanta   va solicita obligarea paratului la  cheltuieli de judecata  pe calea unei actiuni separate.
  Cu apel in termen de  l5  zile de la comunicare.
  Pronuntata in sedinta publica azi   .
  Presedinte                                               Grefier
  

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011