InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Satu Mare

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 3933/2013 din data de 12.06.2013 pronuntata de Judecatoria Satu Mare)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Satu Mare | Jurisprudenta Judecatoria Satu Mare

CONTINUT SPETA

Rezumatul spetei
 
Prin plangerea contraventionala ce formeaza obiectul dos. cu nr. de mai sus, petenta X , in contradictoriu cu Y , a  solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment.
  In motivare, arata ca la data de 28.02.2013, la punctul de lucru al petentei din _, in urma controlului, numitul C S a fost gasit in cadrul societatii fara a avea incheiat contract individual de munca. Acesta urma sa fie angajat in functia de tapiter.
Subliniaza faptul ca acest lucru s-a intamplat dintr-o regretabila eroare, deoarece in fapt d-lui C S i s-a intocmit contract individual de munca in data de 28.02.2013, dar din motive tehnice acesta nu a putut fi transmis prin aplicatia REGES.
Mai arata ca in data de 28.02.2013 s-a inceput procedura de transfer a salariatilor de pe firma A . pe firma B,  acesta fiind si motivul pentru care la momentul controlului contractul individual de munca al d-lui C S nu a fost operat in registrul salariatilor.
Considera ca sanctiunea aplicata de catre inspectorii ITM este mult prea mare in raport cu circumstantele in care s-a savarsit fapta.
Solicita sa se ia in considerare si faptul ca societatea lor este la prima abatere constatata de catre inspectorii ITM in domeniul relatiilor de munca. Mai arata ca petenta are peste 230 de angajati, fiind intr-o continua extindere pe piata de munca, urmand ca intr-un viitor foarte apropiat sa angajeze pana la 500 de persoane.
In consecinta, solicita  sa se dispuna inlocuirea sanctiuni amenzii cu sanctiunea avertisment.
  In drept invoca dispozitiile art. 189 si urm. Cod procedura civila.
  In probatiune depune inscrisuri.
Solicita solutionarea cauzei si in lipsa in baza art. 405 alin. 2 Cod Procedura Civila.
  Intimatul, legal citat, depune intampinare prin care solicita instantei ca prin hotararea ce o va pronunta in cauza sa respinga contestatia petentei ca netemeinica si nelegala.
In motivare, arata ca la controlul inopinat efectuat de catre inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare, in data de 28.02.2013, orele 11,55   la punctul de lucru al petentei a fost gasita prestand o activitatea pentru si sub autoritatea petentei numitul C S din a carui fisa de identificare, scrisa pe proprie raspundere, coroborata cu informatiile cuprinse in registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic s-a constatat ca petenta l-a primit la munca din data de 27.02.2013, fara sa-i fi incheiat contract individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca, incalcandu-se astfel prevederile art.  16 alin. 1 si art. 260, alin. 1, lit. e din Codul Muncii, republicat.
  Avand ca si temei legal dispozitiile art. 19, alin. 1, lit. k din Legea nr. 108/1999 republicata, in faza prealabila inspectorii de munca au solicitat informatii scrise persoanelor gasite in activitate, materializate sub forma unor declaratii pe proprie raspundere care vizeaza relatii privind incadrarea in munca, programul de lucru, salarizarea, persoanele cu care isi desfasoara activitatea.
Inspectorul de munca a intocmit procesul verbal de contraventie nr. 19762/01.03.2013, sanctionand petenta pentru primirea la munca a unei persoane fara sa-i fi incheiat in forma scrisa contract individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca, cu amenda minima, prevazuta de art.260 alin. 1 lit. e din Codul Muncii, republicat.
Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor a fost incheiat la sediul I. T. M Satu Mare, in absenta reprezentantului legal.
Considera ca, in speta de fata, petenta in mod cert se face vinovata de incalcarea dispozitiilor art.260, alin. 1, lit. e din Codul Muncii, intrucat daca exista intentia si buna credinta a acesteia de a-l primi la munca cu forme legale pe susnumit, conform art. 16(2) din Legea 53/2003, anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca al acestuia trebuia inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca, iar conform art.4 alin(l) lit. a din HG 500/2011 la angajarea fiecarui salariat, elementele contractului se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.
Invedereaza faptul ca petenta isi recunoaste fapta si solicita transformarea amenzii in avertisment. Recunoasterea faptei nu poate conduce la incurajarea sentimentului de impunitate al petentei, cu atat mai mult cu cat petenta nu ar fi incheiat cu numitul C S acest contract daca inspectorul de munca nu l-ar fi depistat muncind fara forme legale de angajare.
Considera ca in mod corect inspectorul de munca a apreciat starea de fapt, stabilind sanctiunea contraventionala minima prevazuta de lege.

Invedereaza instantei faptul ca prevederile legislatiei muncii impun pentru angajator obligatia de a incheia contract individual de munca anterior primirii in lucru a persoanelor ce urmeaza a presta activitate.
Fata de cele mentionate solicita respingerea contestatiei, mentinerea in tot a Procesului verbal de constatare a contraventiilor nr. 19762/01.03.2013.
In probatiune, depune  inscrisuri.
In drept invoca dispozitiile art. 205-206 Cpr.civ., art. 16 si art.260, alin. 1, lit. e din Codul Muncii, art. 19 alin. 2 din Legea 108/1999 si a O.G. nr. 2/2001.
  In baza prevederilor art.223 C. pr.civ. solicita judecarea cauzei si in lipsa.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor legale incidente, instanta retine urmatoarele:
 Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria SM nr. 19762/01.03.2013, incheiat de agent constatator din cadrul intimatului ITM Satu Mare, petenta X  a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 260 alin.1 lit. e din Legea nr.53/2003. S-a retinut in sarcina sa ca, in urma controlului inopinat efectuat in data de 28.02.2013 ora 11:55 la punctul de lucru al petentei a fost gasita prestand activitatea de tapiter numitul C S fara a avea contract individual de munca incheiat in forma scrisa.
          Verificand, in conformitate cu dispozitiile art. 34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contraventie, instanta retine ca, fiind vorba despre o fapta constatata ex propriis sensibus (personal) de catre un agent al statului aflat in exercitiul functiunii, procesul-verbal, legal intocmit, se bucura de prezumtia de temeinicie.
         Conform dispozitiilor art. 260 alin.1 lit. e din Legea nr. 53/2003, primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin.1, constituie contraventie.
Potrivit dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 53/2003, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca. Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.
Conform declaratiei completata de numitul C.S. cu prilejul controlului efectuat in data de 28.02.2013 (fisa de identificare pe proprie raspundere - fila 19 din dosar), acesta presta activitatea de tapiter la X din data de 27.02.2013, fara contract de munca.
Potrivit inscrisurilor de la filele 9 si 10 din dosar, depuse de petenta in probatiune, data mentionata ca fiind de incepere a activitatii numitului C.S. fiind de 04.03.2013.
In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta retine ca petenta, prin plangerea formulata, nu a contestat fapta retinuta in procesul verbal de contraventie, solicitand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertisment.
 Analizand probele administrate in cauza, instanta apreciaza ca petenta nu a facut dovada unei alte stari de fapt decat cea retinuta prin procesul verbal atacat. Astfel, instanta retine ca nu exista motive pentru anularea procesului verbal incheiat de agentii constatatori din cadrul intimatului. Fapta retinuta in sarcina petentului exista si prezinta elementele constitutive prevazute in actul normativ de incriminare.
In concret, fapta contraventionala retinuta in sarcina petentei prezinta un pericol social ridicat, prin lipsirea persoanei angajate fara contract de munca incheiat in forma scrisa, de protectia conferita de lege (contributii la asigurarile sociale si de sanatate etc) si prin prejudicierea bugetului de stat (neplata impozitelor si taxelor datorate de angajator), iar agentii constatatori din cadrul intimatei au respectat prevederile art. 21 din OG 2/2001 in privinta individualizarii sanctiunii aplicate societatii comerciale tinand seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal, aplicandu-se amenda minima prevazuta de lege.
Pe cale de consecinta, instanta retine ca sustinerile din plangerea contraventionala sunt neintemeiate si, prin urmare, in temeiul art. 34 din OG 2/2001, va respinge plangerea conform dispozitivului prezentei hotarari si va mentine actul de constatare si sanctionare a contraventiei ca legal si temeinic intocmit.
In temeiul art. 36 alin. 2 din OG nr. 2/2001, instanta obliga petenta la plata catre stat a sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru aceste motive, instanta respinge plangerea formulata de petenta X  in contradictoriu cu intimatul Y  si obliga petentul la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 460 din data de 09.02.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 881 din data de 13.10.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 599 din data de 30.06.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 551 din data de 16.06.2010
Anulare proces verbal - Sentinta civila nr. 246 din data de 21.04.2010
Reexaminare sanctiune contraventionala - munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 84 din data de 04.02.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 349 din data de 15.07.2009
Potrivit art. 2341 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, prin sanctiunile pecuniare ce pot fi recunoscute, se inteleg atat amenzile aplicate de organele judiciare cat si cheltuielile judiciare stabilite in sarcina persoanei condamnate. Diferentierea dintre aces - Decizie nr. 61/AP din data de 13.03.2014
Incadrare juridica. Santaj. Fals intelectual. - Decizie nr. 73/Ap din data de 18.06.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
Proces verbal - Decizie nr. 371/R din data de 04.05.2012
Proces verbal de contraventie - Decizie nr. 373/R din data de 04.05.2012
procesul verbal de contraventie-amenda - Decizie nr. 930/R din data de 14.10.2011
Amenda penala. Art. 61 din noul Cod penal. - Decizie nr. 297/A din data de 17.03.2015
In cazul aplicarii unei amenzi penale potrivit Codului penal din 1969, inculpatului i se va atrage atentia ca, in caz de neplata a amenzii, inlocuirea acesteia cu inchisoarea se va face potrivit dispozitiilor pertinente din acelasi cod. - Decizie nr. 696/A din data de 29.09.2014
Litigiu asigurari sociale. Amenda civila. Daune cominatorii. - Decizie nr. 175 din data de 31.01.2011
In legislatia romana nu exista posibilitatea aplicarii amenzii cumulativ cu inchisoarea, asa cum prevede Legea nr.39/1934; prin decizia Curtii Constitutionale nr.160/2000 s-a stabilit ca prin dispozitiile art. III din Decretul nr.544/19... - Decizie nr. 652 din data de 14.09.2010