Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Proces verbal

(Decizie nr. 371/R din data de 04.05.2012 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Amenzi | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

DECIZIE CIVILA Nr. 373/R                                                          

Sedinta publica din 04 mai 2012
Completul compus din:
PRESEDINTE S. C.– judecator
JUDECATOR – M. D.
JUDECATOR – A. T. V.
GREFIER – I. T. P.


Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului declarat de petenta SC C. E. B. (ROMANIA) SA, impotriva sentintei civile nr.11991/21.10.2011 pronuntata de Judecatoria Brasov in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR- COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR SIBIU, PRIN COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR BRASOV, avand ca obiect „anulare proces verbal de contraventie”.
      La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare, se constata lipsa partilor.
      Procedura de citare legal indeplinita.
      Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 20.04.2012, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta decizie, iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 27.04.2012, iar apoi pentru data de 04.05. 2012.

TRIBUNALUL

      Asupra recursului civil de fata:
      Prin Sentinta civila nr. 11991/21.10.2011 Judecatoria Brasov a respins plangerea formulata de petenta S.C. C. E. B. SA in contradictoriu cu intimatul organ constatator AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR – prin COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR BRASOV impotriva procesului verbal de contraventie seria ANPC nr. 0014594 incheiat la data de 18.08.2010.
     Pentru a hotari in acest sens instanta de fond a avut in vedere ca, prin procesul-verbal de contraventie  seria ANPC nr. 0014594 incheiat la data de 18.08.2010,  petenta   SC C. E. B. R. SA,   prin Sucursala Brasov a fost sanctionata  contraventional cu amenda in cuantum de 50.000 lei,  pentru nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. 1 lit. a Lg. 363/2007, retinandu-se in sarcina sa, in urma controlului efectuat pe baza documentelor prezentate de catre reprezentantii petentei, la data de 12.08.2010, ca  au fost efectuate tranzactii-operatiuni pe care titularii conturilor nu le-au efectuat, fapt ce contravine prevederilor  legale, operatorul economic folosind in relatia cu petentii o practica comerciala incorecta, contrara diligentelor profesionale, respectiv grijile  asteptate in mod rezonabil  de catre consumatori de la operatorul economic in conformitate cu practicile corecte de piata referitor la domeniul de activitate al operatorului economic.
      Procesul-verbal a fost semnat in data de 18.08.2010 de agentul constatator, de  reprezentantul legal al societatii petente si de consilierul juridic  din cadrul CJPC Brasov.   Plangerea contraventionala a fost formulata in termenul legal de 15 zile prevazut de dispozitiile art. 31 OG 2/2001,  fiind inregistrat pe rolul Judecatoriei Brasov la data de 06.09.2010 (data postei 03.09.2010).
      Ca act administrativ, procesul-verbal  de constatare si sanctionare a contraventiilor se bucura de  o prezumtie de legalitate prezumtie care este insa relativa si care poate fi rasturnata  prin administrarea probei contrarii, sarcina probei revenindu-i, in conditiile art.1169 C.civ., contestatorului. Aplicabilitatea acestei prezumtii presupune cu necesitate existenta prealabila a unui proces-verbal de constatare a contraventiei incheiat cu stricta respectare a prevederilor legale si cuprinzand toate mentiunile obligatorii prevazute de art.16 si art.17 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001.
      Petenta a invocat nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 OG 2/2001 si art. 17 OG 2/2001, invocand faptul ca nu a fost respectata procedura de control, procesul verbal de contraventie fiind semnat de un singur comisar.
      Potrivit dispozitiilor art. 16 alin. 1 OG 2/2001 „Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator”.
      Sanctiunea care intervine pentru nerespectarea dispozitiilor legale precitate, este nulitatea relativa a actului, care intervine in conditiile dovedirii unei vatamari ce nu poate fi inlaturata  decat prin anularea actului, potrivit dispozitiilor art. 105 alin. 2 teza finala C.pr.civ.
      Potrivit dispozitiilor art. 17 OG 2/2001, “Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu”.  Nulitatea absoluta, fiind expres prevazuta in actul normative, opereza afara a fi necesara dovedirea unei vatamari de partea care o invoca.
      Potrivit dispozitiilor art. 15 alin. 1 OG 2/2001, “Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori”. Potrivit dispozitiilor art. 15 alin. 3  Lg. 363/2007, “Contraventiile prevazute de prezenta lege se constata la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor care, potrivit legii, au un interes legitim ori din oficiu, de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor”.
      Analizand apararile petentei in sustinerea exceptiei nulitatii absolute, instanta a retinut ca norma legala speciala nu impune un anumit numar  de personae  care sa aiba calitatea de agent constatator, prevazandu-se numai persoanele ce pot avea calitatea de agent constatator pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de dispozitiile Lg. 363/2007, respectiv  reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
      Procesul verbal de contraventie contestat cuprinde atat numele prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator, cat si  semnatura agentului constatator, fiind indeplinite asadar conditiile impuse de dispozitiile art. 16 alin. 1, art. 17 OG 2/2001. Asadar, sub aspectul respectarii conditiilor de legalitate prevazute de dispozitiile OG 2/2001, instanta apreciaza ca procesul verbal de contraventie este legal intocmit.
      Reglementarea procedurii de solutionare a petitiilor prin Ordin al Presedintelui ANPC  a fost realizata pentru stabilirea unei proceduri de control  ce trebuie respectata de organele de control, respectiv de inspectorii din cadrul ANPC.  Nerespectarea acestei proceduri, respectiv  nerespectarea dispozitiilor art. 4.3.2 din Procedura generala privind solutionarea petitiilor consumatorilor referitoare la lipsa conformitatii produselor sau serviciilor, referitoare la   componenta echipei de control,  nu poate atrage nulitatea  procesului verbal de contraventie,  conditiile de legalitate ale actului  administrativ apreciindu-se prin prisma dispozitiilor generale, reglementate de dispozitiile OG 2/2001, cat si a dispozitiilor speciale, cuprinse in Lg. 363/2007. Aceasta interpretare se desprinde si din aplicarea principiilor generale referitoare la forta actelor juridice. Astfel,  Ordinul Presedintelui ANPC este un act normativ  subordonat  legii si ordonantei, potrivit dispozitiilor art. 81 Lg. 24/2000, asadar nu poate modifica implicit, prin impunerea unor conditii suplimentare de legalitate, dispozitiile OG 2/2001 sau ale Lg. 363/2007.
      Fata de aceste considerente, instanta a apreciat ca  procesul verbal de contarventie seria ANPC nr. 0014594 incheiat la data de 18.08.2010 este legal intocmit, semnatura agentului constatator Brastosin Laura fiind suficienta pentru a aprecia indeplinite conditiile impuse de dispozitiile art. 16 alin. 1, art. 17 OG 2/2001.
      Cu privire la fondul cauzei, instanta a retinut ca in sarcina petentei  s-a  retinut savarsirea contraventiei  prevazuta de dispozitiile art. 4 alin. 1 lit. a Lg. 363/2007, potrivit caruia „O practica comerciala este incorecta daca: a) este contrara cerintelor diligentei profesionale". Diligenta profesionala este definita, potrivit dispozitiilor art. 2 lit. h Lg. 363/2007,  ca fiind   competenta si grija asteptate, in mod rezonabil, de un consumator din partea comerciantilor, in conformitate cu practicile corecte de piata si/sau cu principiul general al bunei-credinte, in domeniul de activitate al acestora.
      Instanta a retinut ca, sub aspectul temeiniciei, desi OG 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul verbal de contraventie face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, acesta beneficiind de o prezumtie relativa  de legalitate si veridicitate, care prin ea insasi nu este contrara art. 6 par. 2 CEDO.
      Din analiza probelor administrate in cauza, instanta a constatat ca, in urma controlului efectuat  cu privire la activitatea desfasurata de petenta, ca urmare a reclamatiilor efectuate de consumatori, clienti ai bancii, s-a constatat ca   au fost efectuate operatiuni fara acordul acestora, operatiuni care au condus fie la diminuarea sumelor aflate in conturi, fie la retragerea in totalitate a sumelor din cont.  Petenta nu a contestat  imprejurarile de fapt retinute in cuprinsul procesului verbal de contraventie, insa a aratat ca nu se poate angaja raspunderea bancii pentru fapta penala savarsita de un angajat al sau.
      Instanta a apreciat insa ca, in raporturile cu tertii, petenta, in calitate de persoana juridica,  raspunde pentru faptele prepusilor sai, raspundere ce decurge din obligatia de garantie pentru faptele savarsite de prepusi in functiile incredintate, precum si din  culpa acesteia in evaluarea competentelor profesionale ale angajatilor sai. De asemenea, in masura in care faptele savarsite de prepusi, ca reprezentanti ai persoanei juridice, in relatia cu tertii, intrunesc elementele constitutive ale unei contraventii, se angajeaza  raspunderea contraventionala a persoanei juridice.
       In cauza, din inscrisurile aflate la dosarul cauzei, prezentate de intimata ca fiind inscrisurile pe baza carora s-a constatat savarsirea contraventiei, reiese ca  fapta petentei intruneste elementele constitutive ale contraventiei retinute in sarcina sa, prevazuta de dispozitiile art. 4 alin. 1 lit. a Lg. 363/2007 si sanctionata potrivit dispozitiilor art. 15 alin. 1  Lg. 363/2007. Fata de pericolul social al faptei contraventionale constatate, instanta apreciaza ca sanctiunea contraventionala a fost corect individualizata, fiind orientata spre maximul special prevazut de lege.
      Fata de aceste considerente, avand in vedere si dispozitiile art. 34 OG 2/2001, instanta a respins plangerea contraventionala formulata ca neintemeiata.
      Impotriva acestei sentinte a formulat recurs petenta S.C. C. E. B. SA, solicitand modificarea in tot a sentintei si pe cale de consecinta: in principal sa se constate nulitatea procesului verbal de contraventie pentru nerespectarea dispozitiilor OG nr.2/2011; intr-un prim subsidiar sa se dispuna anularea procesului verbal ca netemeinic si nelegal cu consecinta anularii masurilor dispuse de catre agentul constatator Filipan Emil; intr-un al doilea subsidiar sa se dispuna inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul.
      In motivarea recursului se arata ca:
I. Hotararea primei instante este lipsita de temei legal si a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii –art.304 pct.9 C.pr.civ., deoarece:
      - s-a incalcat principiul autoritatii de lucru judecat si cel al unicitatii raspunderii in materie contraventionala, numitii B. L., M. S. si R. M. mai formuland anterior sesizari ( nr. 1632, 1616 si 3445), existand un alt control anterior din data de 11.08.2010 in raport de care a fost intocmit procesul-verbal seria ANPC nr. 0014589, anulat irevocabil in dos. nr. 22511/197/2010 al Tribunalului Brasov, fiind interzisa sanctionarea unei persoane de doua ori pentru aceeasi fapta;
      - s-au interpretat gresit dispozitiile art.16 alin. 1 coroborat cu art. 17 si, respectiv art. 19 din OG nr.2/2001, in sensul ca desi data de 18.08.2010 nu reprezinta data savarsirii faptei, ci cea a intocmirii actului constatator, nu s-a dispus anularea procesului verbal pentru lipsa datei. O a doua critica vizeaza lipsa semnaturii agentilor constatatori, echipa de control fiind compusa din doi comisari, conform art. 4.3.2 alin. 2 din cadrul Procedurii Generale privind Solutionarea Petitiilor Consumatorilor aprobata prin Ordin al Presedintelui ANPC, si art. 1 din Ordinul ANPC nr. 103/2010, norme cu caracter special care completeaza O.G. nr. 2/2001;
      - s-au interpretat gresit dispozitiile art. 15 alin.1 raportat la art. 4 alin. 1 lit. a din Legea nr. 363/2007, deoarece savarsirea de catre unii angajati ai bancii a unor operatiuni bancare care ar fi prejudiciat clientii nu poate fi incadrata in sfera faptelor inselatoare agresive, putandu-se retine cel mult o lipsa de operativitate a bancii, desi aceasta a depus toate diligentele pentru a despagubi clientii in termenul de 15 zile prevazut de art. 9 indice 3 din O.G. nr. 21/1992.
      - recurenta mai mentioneaza ca obligarea sa de catre agentul constatator la luarea unor masuri privind incetarea practicilor comerciale si la restituirea unor sume de bani catre clienti nu poate fi dispusa decat de conducatorul ANPC, in baza unui ordin sau a unei decizii, existand riscul amendarii bancii si pentru neindeplinirea unor masuri dispuse nelegal in sarcina sa;
      - in ceea ce priveste individualizarea sanctiunii se arata ca aplicarea amenzii la limita maxima este abuziva, in raport de dispozitiile art. 5 alin. 5 coroborate cu art. 21 alin. 3 din OG nr.2/2001. Se solicita  inlocuirea sanctiunii aplicate cu avertismentul deoarece fapta retinuta in sarcina sa prezinta un grad redus de pericol social.
II. Hotararea primei instante cuprinde motive contradictorii sau straine de natura pricinii –art.304 pct.7 C.pr.civ.
   Se arata ca in argumentarea sentintei nu exista nici o mentiune din care sa reiasa ca data savarsirii faptei retinute in sarcina petentei ar fi una din datele de 18.02.2011, 25.03.2011, 28.03.2011, insa, contrar argumentelor se apreciaza ca procesul verbal este intocmit cu respectarea dispozitiilor referitoare la obligativitatea mentionarii a actului constatator a datei savarsirii contraventiei, desi r fi trebuit sa dispuna  anularea procesului verbal pentru lipsa datei
      In drept au fost invocate dispozitiile Legea nr.363/2007, OG nr.2/2001, HG nr.882/2010, C.pr.civ.
      In probatiune au fost depuse la dosar inscrisuri
      Intimata nu a formulat intampinare.
      Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza recursul nefondat pentru urmatoarele considerente:
      Recurenta SC C. E. B. SA a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 50.000 lei pentru contraventia prev. de art.4 al.1 lit.a din Legea nr. 363/2007.
      Tribunalul retine ca procesul verbal de contraventie cuprinde toate dispozitiile obligatorii prevazute de art.17 din OG nr.2/2001, neexistand motive de nulitate a acestuia.
      Astfel, in cauza, fiind vorba de o contraventie continua, conform art.13 din OG nr.2/2001, data savarsirii ei este data constatarii acesteia de catre organul constatator, iar in speta este vorba de data constatarii si incheierii procesului verbal -28.03.2011, iar nu toate datele de 18.02.2011, 25.03.2011 si 28.03.2011.
      Locul savarsirii contraventiei este mentionat la punctul E din actul sanctionator, ca fiind cel de la sediul C. E. B. din B. str.M.K. nr.18A, astfel ca nu exista motiv de nulitate nici sub acest aspect.
      Faptul ca procesul verbal nu a fost semnat de un martor a fost argumentat la pct.M prin aceea ca reprezentantul petentei refuza sa semneze, iar un al agent constatator nu poate avea calitatea de martor, astfel ca sunt indeplinite si conditiile prevazute de art.19 din OG nr.2/2001.
      Nu poate fi primit nici motivul de recurs cu privire la interpretarea dispozitiilor art.15 alin.1 raportat la art. 4 alin. 1 lit. a din Legea nr. 363/2007 in sensul celor aratate de recurenta, respectiv ca fapta de neinregistrare in evidentele contabile ale Bancii a conventiilor de depozit nr.473741, nr.516247 si nr.473740 nu echivaleaza cu o practica comerciala incorecta, deoarece Banca a efectuat operatiuni neautorizate cu privire la conturile clientului, operatiuni prin care s-au extras sume mari de bani (aproximativ 1.000.000 USD), fara acordul titularului, fapt ce echivaleaza cu practica comerciala incorecta. Mai mult, Banca recurenta nu a efectuat un audit propriu pentru a depista aceasta practica a angajatilor sai si, respectiv, pentru a remedia situatia inainte de sesizarile facute de clientul persoana fizica G. B.
      Obligarea recurentei prin procesul verbal la restituirea sumelor de bani catre client a fost in mod corect dispusa, ca masura complementara, in temeiul art.12 alin.1 din Legea nr.363/2007.
      In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii, Tribunalul retine ca sanctiunea contraventionala nu reprezinta un scop in sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate. Sanctiunile juridice nu constituie un mijloc de razbunare a societatii, ci de prevenire a savarsirii faptelor ilicite, de educare a persoanelor vinovate. In cauza, acest scop, de combatere a practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, se poate realiza doar prin mentinerea sanctiunii amenzii.
      Nu este fondat nici motivul de recurs cu privire la cuprinderea in hotararea atacata a unor motive contradictorii sau straine de natura pricinii, in conditiile in care motivarea instantei de fond se bazeaza pe probele de la dosar si nu cuprinde motive contradictorii. Se arata la instanta de fond ca nu exista nici o mentiune in procesul verbal din care sa reiasa ca data savarsirii faptei retinute in sarcina petentei ar fi una din cele mentionate de catre aceasta, respectiv 18.02.2011, 25.03.2011 sau 28.03.2011, dar ca agentul constatator a mentionat in procesul verbal ca a luat la cunostinta de savarsirea contraventiei de catre petenta pe data de 25.01.2011, odata cu inregistrarea reclamatiei formulate de catre numitul B.. Acestea nu sunt motive contradictorii, asa cum sustine recurenta, deoarece, instanta de fond a stabilit ca actul sanctionator are mentionata data savarsirii faptei. Chiar daca instanta de recurs a apreciat ca fiind corecta data de  28.03.2011, iar nu 25.03.2011, asa cum s-a aratat mai sus, aceasta nu duce la modificarea sentintei atacate.
      Pentru toate aceste considerente, instanta de recurs apreciaza recursul nefondat, astfel ca in baza art.312 C.pr.civ., urmeaza a-l respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
D E C I D E :

Respinge recursul formulat de recurenta S.C.C. E. B. R. S.A. impotriva sentintei nr.11991/21.10.2011 pronuntata de Judecatoria Brasov, pe care o mentine.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica azi, 04.05.2012.

        Presedinte,    Judecator,                 Judecator,
        S. C.                       M. D.                       A.T. V.


Grefier,
I. T. P.
RED.ATV/04.06.2012
Tehnored.ITP/18.06.2012/2 ex.
Judecator fond: C.N.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 460 din data de 09.02.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 881 din data de 13.10.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 599 din data de 30.06.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 551 din data de 16.06.2010
Anulare proces verbal - Sentinta civila nr. 246 din data de 21.04.2010
Reexaminare sanctiune contraventionala - munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 84 din data de 04.02.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 349 din data de 15.07.2009
Potrivit art. 2341 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, prin sanctiunile pecuniare ce pot fi recunoscute, se inteleg atat amenzile aplicate de organele judiciare cat si cheltuielile judiciare stabilite in sarcina persoanei condamnate. Diferentierea dintre aces - Decizie nr. 61/AP din data de 13.03.2014
Incadrare juridica. Santaj. Fals intelectual. - Decizie nr. 73/Ap din data de 18.06.2013
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013