InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Validare poprire

(Hotarare nr. 8486 din data de 19.09.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Popriri | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

SENTINTA CIVILA
NR. 8486 din data de 19.09.2014
POPRIRI
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 12.05.2014, sub nr. 4442/311/2014, creditorul DDV, in contradictoriu cu AJFP Slatina si DGRFP Craiova, a solicitat instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna validarea popririi, pana la concurenta sumei de 7.807,96 lei, conform titlului executoriu reprezentat de Sentinta 983 din 20.03.2013 a Tribunalului Olt si decizia Curtii de Apel 13891 din 15.10.2013, precum si achitarea creantei catre creditor.
In motivarea in fapt, arata ca prin Sentinta 983 din 20.03.2013 a Tribunalului Olt si Decizia Curtii de Apel 13891 din 15.10.2013, debitoarea a fost obligata la plata sumei de 5.066 lei, reprezentand taxa emisii poluante. la care se adauga dobanda legala de la data platii (10.09.2012) pana la achitarea efectiva si 939,30 lei cheltuieli de judecata.
Prin incheierea Judecatoriei Slatina nr.1929 din 25.02.2014 a fost incuviintata executarea silita, fapt pentru care BEJ VC a procedat la comunicarea somatiei si a incheierii nr. 31 din 10.03.2014, privind cheltuielile de executare si a debitului datorat.
Totodata, BEJ VC, a solicitat tertului poprit sa dispuna infiintarea popririi asupra sumelor pe care acesta le datoreaza debitoarei.
In drept, a invocat dispoz. art. 789 Cod procedura civila.
In dovedire, a depus inscrisuri (f. 4-15).
La data de 12.06.2014, debitoarea AJFP Olt a depus intampinare, solicitand respingerea cererii, ca neintemeiata.
In fapt arata ca in dosarul executional nr.31/1494/311/2014, intocmit de catre BEJ VC privind pe d-nul DDV a  fost emisa  somatia din data de 10.03.2014, intocmita de catre BEJ  VC, in vederea punerii in executare a sentintei nr.983/20.03.2013, pronun?ata de Tribunalul Olt si a deciziei nr 13891/15.10.2013 a Curtii de Apel Craiova privind pe  reclamantul DD.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt pentru Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova a formulat contestatie la executare impotriva somatiei din data de 10.03.2014, solicitand prin aceasta si suspendarea executarii silite pana solutionarea irevocabila a contestatiei formulate, actiune inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 118725/24.03.2014, ce face obiectul dosarului 2843/311/2014.
A fost emisa adresa de infiintare a popririi din 04.04.2014, intocmita de catre BEJ VC, in vederea  punerii  in executare a sentintei nr.983/20.03.2013, pronuntata de Tribunalul Olt si deciziei 13891/15.10.2013 a Curtii de Apel Craiova privind pe reclamantul DD.
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt pentru Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova a formulat contestatie la executare impotriva  popririi din 04.04.2014, solicitand prin aceasta si suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a contestatiei formulate, actiune inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 27709/14.04.2014, ce face obiectul dosarului 3798/311/2014.
In fapt, d-nul DDV a solicitat in anul 2012 calculul Taxei pe emisii poluante pentru autovehicule, in conformitate cu prevederile legale, in vederea inmatricularii pe teritoriul Romaniei a autoturismului VOLKSWAGEN JETA. AFP Slatina (in prezent AJFP Olt) a intocmit Decizia de calcul din care a rezultat suma de plata reprezentand Taxa pe emisii poluante pentru autovehicule in cuantum de 5.066 lei, suma ce a fost achitata de petent cu chitanta nr. TS7 nr.7689122/10.09.2012.
La data de 05.12.2012, petentul a solicitat la organul fiscal restituirea sumei pe care a achitat-o cu titlu de taxa de emisii poluante, cerere ce a fost solutionata nefavorabil. Impotriva acestui refuz, d-nul DDV a formulat contestatie ce a fost inregistrata pe rolul Tribunalul Olt sub nr. 7776/104/2012.
Prin Sentinta nr. 983/20.03.2013 Tribunalul Olt a admis cererea petentului si a dispus restituirea sumei de 5066 lei. AFP Slatina (in prezent AJFP Olt) a formulat recurs impotriva acestei sentinte ce a fost respins de Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 13891/15.10.2013.
Prin actele de executare emise de Biroul Executorului Judecatoresc VC, a fost somata Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt in vederea punerii in executare a Sentintei civile nr. 983/20.03.2013 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 7776/104/2012, definitiva prin Decizia nr. 13891/15.10.2013, pronuntata de Curtea de Apel Craiova, privind pe reclamantul DDV.
Prin incheierea nr. 31/10.03.2014 intocmita de Biroul Executorului Judecatoresc VC s-au stabilit cheltuielile cu executarea silita in cuantum total de 1802,66 lei, iar prin somatia emisa in data de 10.03.2014 se solicita achitarea sumei de 7807,96 lei, reprezentand 5066 lei - cv taxa poluare, la care se adauga dobanda legala de la data platii 10.09.2012, pana la achitarea efectiva - 939,30 lei cheltuieli de judecata, 1802,66 lei cheltuieli de executare - din care 806,66 lei onorariul executorului judecatoresc.
Avand in vedere faptul ca respectivele acte de executare - anume somatia din  10.03.2014 - a fost emisa pe numele institutiei, a fost formulata contestatie la executare, ce face obiectul dosarului 2843/311/2014. S-a procedat de catre executorul judecatoresc la emiterea altor acte de executare, respectiv adresa de infiintare poprire din 04.04.2014, inregistrata la sediul institutiei sub nr. 27709/09.04.2014. Prin adresa emisa in data de 04.04.2014 de Biroul Executorului Judecatoresc VC si inregistrata la sediul institutiei sub nr.27709/09.04.2014, s-a dispus infiintarea popririi asupra tuturor conturile/veniturilor debitoarei Administratiei Judeteane a Finantelor Publice Olt - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova pana la concurenta sumei de 7807,96 lei.
Solicitarea creditorului prin actiunea de fata este neintemeiata, acesta avand obligatia, fiind vorba de o institutie bugetara, de a solicita plata voluntara a sumei de 5066 lei, reprezentand taxa pe emisii poluante.
Petentul, respectiv creditorul urmaritor, nu a urmat procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, ci a preferat sa se adreseze executorului judecatoresc, considerand ca executarea silita este procedura prin mijlocirea careia creditorul, titularul dreptului recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca sau printr-un alt titlu executoriu, constrange - cu concursul institutiilor competente in acest sens - pe debitorul sau, care nu-si executa de bunavoie obligatiile decurgand dintr-un asemenea titlu, de a si le aduce la indeplinire, in mod silit.
D-nul DDV avea obligatia sa urmeze - pentru a obtine, pe calea executarii voluntare, creanta sa - procedura reglementata de O.G. nr. 92/2003 si Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1899/2004, publicat in Monitorul Oficial nr. 13 din 2005.
Potrivit art. 117 alin. 1 lit. f si alin. 9 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, se restituie, la cerere, debitorului sumele stabilite prin hotarari ale organelor judiciare, procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobanzilor, aprobandu-se prin ordin al ministrului finantelor publice.
Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.899/2004, publicat in Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2005, s-a reglementat o procedura legala de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal (procedura ce a fost reiterata si in cuprinsul Legii nr. 9/2012).
Aceasta procedura prevede ca restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in termen de 45 de zile de la data depunerii si inregistrarii acesteia la organul fiscal, caruia ii revine competenta de administrare a creantelor bugetare, cererea de restituire trebuind sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, sa cuprinda codul de inregistrare fiscala a contribuabilului, suma si natura creantei solicitate a fi restituita, precum si documentele necesare din care sa rezulte ca aceasta nu este datorata la buget.
Se mai arata ca cererea de restituire trebuie sa fie insotita de copii de pe documentele din care rezulta ca suma a fost platita la buget pentru sumele platite fara existenta unui titlu de creanta, precum si de copii legalizate de pe hotararile definitive si irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdictionale sau administrative, dupa caz, pentru sumele stabilite prin acestea.
Or, in raport de aceste dispozitii legale ale O.G. nr. 92/2003 si Ordinului nr. 407/29.03.2013, se constata ca legiuitorul si-a manifestat vointa in sensul instituirii unei proceduri obligatorii de urmat in situatia in care prin hotarari judecatoresti s-a dispus restituirea unor sume achitate la buget.
In concluzie, beneficiarul unui astfel de titlu executoriu nu are un drept de optiune intre a apela la procedura de restituire mai sus descrisa sau la cea a executarii silite, acesta avand obligatia de a se conforma acestor dispozitii legale si de a depune o cerere de restituire, obligatie pe care nu si-a indeplinit-o in cauza.
Nu se poate retine ca, prin instituirea acestei proceduri speciale de restituire, legiuitorul a avut intentia de a se sustrage de la executarea de bunavoie a titlurile executorii emise ca urmare a derularii unor proceduri judiciare. Eludand aceste dispozitii legale, creditorul a infrant prezumtia bunei-credinte care este aplicabila tuturor persoanelor, inclusiv institutiilor si autoritatilor publice.
Prin instituirea unei proceduri de restituire, scopul vizat de legiuitor a fost tocmai acela al evitarii unei executari silite si al punerii in executare de bunavoie, cu celeritate si fara costuri suplimentare a hotararilor judecatoresti  prin  care se stabilesc drepturi  de creanta  ce trebuie restituite de la bugetul de stat.
Mai mult, nu se poate retine ca simpla formalitate a depunerii unei astfel de cereri la organul fiscal competent este de natura sa aduca atingere dreptului la justitie garantat de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, cu atat mai mult cu cat nu presupune niciun cost suplimentar celor efectuate in procedura judiciara din partea intimatului.
Invoca, in acest sens, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie, potrivit careia executarea unei hotarari judecatoresti constituie parte integranta a procesului civil, in acceptiunea art. 6 paragraful 1 (cauza Hornsby v. Greece, 19 March 1997, § 40). Statului ii revine o obligatie pozitiva de a organiza un sistem de punere in executare a hotararilor judecatoresti care sa fie eficient din punct de vedere normativ si jurisprudential, sistem care trebuie pus in aplicare fara intarziere (Fuklev v. Ukraine, no. 71186/01, § 84, 7 iunie 2005).
De asemenea, in sustinerea cererii invoca si faptul ca actele de executare silita fiind emise fata de o institutie publica, este necesar a se tine cont si de dispozitiile OG. 22/2002, ordonanta prin care sunt instituite anumite limite ale executarii (respectiv conditii), precum si termene de respectat, in sensul ca executarea nu se poate face asupra oricaror resurse banesti ale institutiilor publice, ci numai asupra acelora alocate special de la buget in acest scop, asupra titlului de cheltuieli din bugetul la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.
Fata de cele mentionate, arata ca plata sumelor reprezentand taxa pe poluare, obtinute in baza hotararilor judecatoresti definitive, se face voluntar, in baza procedurilor mentionate, la simpla solicitare a creditorilor, fara a fi necesara o procedura executionara prin executor judecatoresc.
Avand in vedere ca titlul executoriu in cauza il reprezinta Sentinta 983/20.03.2013 a Tribunalului Olt iar primul act de executare emis de catre executorul judecatoresc BEJ VC pentru d-nul DDV il reprezinta somatia din 10.03.2014, respectiv poprirea din 04.04.2014, acte de executare ce au fost emise dupa aparitia OUG 8/1014, ce a intrat in vigoare la data de 01.03.2014, opineaza ca in prezenta cauza se face aplicarea art.XV din OUG 8/2014 care prevede la   alin.(4) si alin.(7) urmatoarele:
,,(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect trestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuieli de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti devenite titluri executorii pana la data de 31 decembrie 2015,se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora (_).  (4) In cursul termenului prevazut la alin.(1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept (_). (7) Platile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pentru care nu a fost demarata procedura de executare silita se efectueaza cu respectarea prevederilor_.
In drept, invoca dispozitiile art. 205 din Noul codul de procedura civila.
In contraproba, a depus inscrisuri (f. 25-50).
Creditorul a formulat raspuns la intampinare, prin care solicita respingerea apararilor invocate prin intampinare de catre AJFP Olt.
Referitor la contestatiile la executare formulate de catre debitoare, arata faptul ca acestea au fost respinse, atat in ceea ce priveste dosarul nr.2843/311/2014, cat si dosarul 3798/311/2014.
De asemenea, au fost respinse si cererile de suspendare a executarii silite, motiv pentru care considera ca nu trebuie sa fie avute in vedere aspectele invocate.
Cu privire la faptul ca ar fi trebuit sa se adreseze mai intai cu o cerere debitoarei pentru restituirea sumei pe care i-o datoreaza, stabilita printr-o hotarare judecatoreasca si nu executorului judecatoresc, arata niciun debitor si cu atat mai mult o institutie publica, a carei activitate implica o anumita stabilitate si credibilitate in orice stat de drept, nu se poate prevala de nicio dispozitie legala pentru a se sustrage de la plata debitelor datorate creditorilor.
Aceasta intrucat "procesul echitabil" nu implica, de plano, numai procedura judiciara in fata instantei ci si procedura executionala, ulterioara finalizarii litigiului, in conditiile in care finalitatea oricarui proces nu este numai obtinerea unei hotarari favorabile prin statuarea scriptica a drepturilor reclamantului, ci realizarea efectiva a acestora, numai in acest mod procedura judiciara avand finalitate practica.
Curtea, in cauza Sandor c. R., a reamintit ca nu este oportun sa ceri unei persoane, care in urma unei proceduri judiciare a obtinut o creanta impotriva statului, sa recurga la procedura de executare silita pentru a obtine satisfactie. Refuzul autoritatilor de a aloca sumele necesare platii debitului constituie si o atingere adusa dreptului prevazut de art. I Protocolul I iar statul nu poate sa refuze, sa omita sau sa intarzie intr-un mod nerezonabil executarea unor hotarari irevocabile, lipsa fondurilor nefiind un motiv justificat pentru intarziere.
In fine, existenta unui conflict intre dispozitiile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 22/ 2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 110/2007, si prevederile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului este evidenta iar in baza art. 11 si 20 alin. 2 din Constitutia Romaniei, avand in vedere si forta supralegislativa a tratatelor internationale in materia drepturilor omului in dreptul intern, normele in discutie urmeaza a fi inlaturate de la aplicare.
Instantele nationale au atat rolul, dar si obligatia de a interveni ori de cate ori drepturile persoanele fizice sau juridice, indreptatite la respectarea lor, fie sunt nesocotite, fie nu pot fi valorificate in mod real si obiectiv, intampinand impedimente, fie ele si de ordin procedural sau legal.
Conventia este necesar a fi aplicata cu prioritate, in caz contrar drepturile si interesele persoanei indreptatite urmand a nu mai putea fi valorificate iar o valorificare mult ulterioara, cu intarziere poate echivala cu lipsa acesteia, devenind strict teoretica si iluzorie.
Judecatorul national este "primul judecator european" care are posibilitatea si, implicit, obligatia de a aplica cu prioritate Conventia, in detrimentul unor dispozitii legale nationale contrare.
Chiar daca prevederile legale amintite sunt in vigoare si, in mod logic, aplicabile in ordinea interna, ele sunt in totala contradictie atat cu prevederile Conventiei Europene, dar si cu jurisprudenta Curtii. Invoca in acest sens hotararea data in cauza Dumitru Popescu c. Romaniei.
Ordonanta de Guvern nr. 22/2002 reglementeaza executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
Astfel, creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora sau, dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva iar in masura in care "executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului" (art. 2 din O.G. nr. 2/2001).
In fine, legiuitorul a prevazut in art. 3 al actului normativ in discutie ca: "In cazul in care institutiile publice nu isi indeplinesc obligatia de plata in termenul prevazut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile in materie".
Din interpretarea dispozitiilor legale sus-amintite s-ar putea trage concluzia ca orice persoana (fizica sau juridica) sau alta entitate care detine impotriva unei institutii publice o creanta in baza unui titlu executoriu (ca si regula, de cele mai multe ori, o hotarare judecatoreasca definitiva), anterior demararii procedurii executionale (in masura in care creanta nu este satisfacuta de buna voie de catre debitorul institutie publica) este necesar a urma procedura prealabila instituita de art. 2 din O.G. nr. 22/2002.
Din redactarea textului legal, la prima vedere, aceasta procedura prealabila impune obligativitatea emiterii unei somatii de plata prin organul de executare, de la momentul receptionarii acesteia de catre institutia debitoare incepand sa curga termenul de 6 luni instituit de art. 2 din O.G. nr. 22/2002.
Cu toate acestea, practica judiciara nationala este unanima in a aprecia cu privire la inexistenta obligatiei de parcurgere a unei astfel de proceduri prealabile, executarea silita initiata impotriva debitoarei - institutie publica, fiind perfect legala, de?i creditorul va fi indestulat inauntrul termenului de 6 luni, instituit de lege.
Chiar daca pozitia procesuala a institutiilor publice debitoare, in cadrul contestatiilor la executare promovate (fara sanse de succes) este in sensul admiterii acestor cai de atac intrucat procedura execu?ionala a fost demarata prematur, astfel de argumente nu au absolut niciun fundament juridic.
In primul rand, legiuitorul a instituit termenul de 6 luni in care poate fi indestulata creanta creditorului pe seama institutiei publice debitoare exclusiv in ipoteza in care "executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri"; prin urmare, termenul in discutie nu isi gaseste aplicabilitatea in cazul tuturor creantelor care izvorasc din titluri executorii si cu privire la orice institutie publica ci, eventual, in ipoteza in care debitoarea face dovada certa a lipsei de fonduri (ceea ce, in practica, nu se intampla niciodata).
De altfel, instituirea termenului de 6 luni nu reprezinta altceva decat o modalitate legislativa, indirecta, de sustragere a institutiilor publice de la plata creantelor izvorate din titluri executorii in conditiile in care, daca s-ar merge pe rationamentul legiuitorului, ar exista intotdeauna garantia ca in decurs de 6 luni de zile, termen care curge pentru fiecare titlu executoriu in parte de la momentul primirii somatiei de plata, toate institutiile publice vor avea bugetul alimentat astfel incat sa fie satisfacute creantele creditorilor (ipoteza teoretica si iluzorie).
Cu titlu exemplificativ, face referire la mai multe hotarari pronuntate, la nivel national, in cauze similare.
De mentionat ca, referitor la refuzul executorului judecatoresc de a realiza acte de executare, inainte de trecerea termenului de 6 luni de la data emiterii/receptionarii somatiei de plata, instantele nationale au retinut caracterul nelegal al acestei conduite.
In ceea ce priveste art. XV din OUG 8/2014, alin. (l), (4) si (7), arata ca debitoarea nu observa faptul ca dispozitiile legale exonereaza pe cei care au demarat procedura de executare silita, de la prevederile alin. (l) si (4) ale aceluiasi articol. Demararea procedurii de executare silita nu o reprezinta doar emiterea somatiei de plata, asa cum gresit a inteles sa se apere debitoarea, ci primele acte de executare silita, precum cererea adresata executorului judecatoresc si incuviintarea executarii silite de catre instanta de judecata.
Cum in cauza, incuviintarea executarii silite a fost data prin incheierea Judecatoriei Slatina la data de 25.02.2014, in dosarul civil nr.1493/311/2014, reiese ca cererea adresata executorului judecatoresc a fost inaintea acestei date, deci inainte si de termenul prevazut pentru intrarea in vigoare a OUG 8/2014.
Instan?a a administrat in cauza proba cu inscrisurile depuse la dosar.
Prin s.c. nr 8486 din data de 19.09.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina s-a admis cererea formulata de creditorul DDV, in contradictoriu cu debitoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt si tertul-poprit Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova, avand ca obiect "validare poprire".
A fost validata poprirea infiintata de BEJ VC in ds. de executare cu nr. 31/1493/311/2014.
A fost obligat tertul poprit sa ii plateasca, in limita creantei, creditorului, suma datorata debitoarei.
A fost obligata debitoarea si tertul poprit la plata catre creditor a sumei de 220 de lei, reprezentand cheltuieli de judecata.
Pentru a se pronunta astfel Judecatoria Slatina a retinut urmatoarele:
  Prin Sentinta civila nr. 983/20.03.2013, pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul 7776/104/2012 si Decizia Curtii de Apel 13891 din 15.10.2013, a fost obligata Administratia Finantelor Publice (devenita Administratia Judeteana A Finantelor Publice Olt) la plata catre intimat a sumei de 5066 lei, cu titlu de taxa emisii poluante, dar si la plata dobanzii legale calculate de la data de 10.09.2012 pana la data achitarii efective a debitului, precum si la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 939,30 lei.
Potrivit actelor din dosarul de executare 31/1493/311/2014, intocmit de catre BEJ VC, in temeiul titlului executoriu Sentinta civila nr. 983/20.03.2013, pronuntata de Tribunalul Olt, in dosarul 7776/104/2012 si Decizia Curtii de Apel 13891 din 15.10.2013, la cererea creditorului, s-a pornit executarea silita impotriva debitoarei, pentru suma de 5.066 lei - cu titlu de debit, precum si a dobanzii legale aferente, a sumei de 939,30 lei - cu titlu de cheltuieli de judecata, a sumei de 1.802,66 lei - cheltuieli de executare.
  Prin incheierea Judecatoriei Slatina nr.1929 din 25.02.2014 a fost incuviintata executarea silita, fapt pentru care BEJ VC a procedat la comunicarea somatiei si a incheierii nr. 31 din 10.03.2014, privind cheltuielile de executare si a debitului datorat. Totodata, BEJ VC, a solicitat tertului poprit sa dispuna infiintarea popririi asupra sumelor pe care acesta le datoreaza debitoarei, fiind emisa adresa de infiintare a popririi din data 04.04.2014. Ter?ul poprit nu ?i-a indeplinit obligatiile ce ii revin pentru efectuarea popririi, conform actelor din dosarul de executare.
Sunt incidente urmatoarele dispozitii legale din Noul Cod de Procedura Civila - dispozitii incidente raportat la data inceperii executarii silite:
"Potrivit art 622 C.proc.civ., (1) Obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie; (2) In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozitiilor prezentei carti, daca prin lege speciala nu se prevede altfel, (...)".
"Art. 782 - Infiintarea popririi
     (1) Poprirea se infiinteaza fara somatie, in baza incheierii de incuviintare a executarii, prin adresa in care se va preciza si titlul executoriu in temeiul caruia s-a infiintat poprirea, ce va fi comunicata celei de-a treia persoane aratate la art. 780 alin. (1), impreuna cu incheierea de incuviintare a executarii sau un certificat privind solutia pronuntata in dosar. Despre masura luata va fi instiintat si debitorul, caruia i se va comunica, in copie, adresa de infiintare a popririi, la care se vor atasa si copii certificate de pe incheierea de incuviintare a executarii sau de pe certificatul privind solutia pronuntata in dosar, si titlul executoriu, in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterior comunicate.
     (2) In adresa de infiintare a popririi i se va pune in vedere celei de-a treia persoane, care devine, potrivit alin. (1), tert poprit, interdictia de a plati debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza ori pe care i le va datora, declarandu-le poprite in masura necesara pentru realizarea obligatiei ce se executa silit.
     (3) Adresa de infiintare a popririi va cuprinde numele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, daca sunt cunoscute (...).
     Art. 789 - Validarea popririi
     (1) Daca tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin pentru efectuarea popririi, inclusiv in cazul in care, in loc sa consemneze suma urmaribila, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmaritor, debitorul sau executorul judecatoresc, in termen de cel mult o luna de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare, in vederea validarii popririi.
     (2) In cazul cand asupra aceleiasi sume datorate de tertul poprit exista mai multe popriri, care nu au fost executate de catre acesta, validarea lor se va putea judeca printr-o singura hotarare.
     (3) Instanta ii va cita pe creditorul urmaritor si pe cei intervenienti, daca este cazul, precum si pe debitorul si tertul poprit si, la termenul fixat pentru judecarea cererii de validare, va putea dispune administrarea oricarei probe necesare solutionarii acesteia, care este admisibila potrivit normelor de drept comun. In instanta de validare, tertul poprit poate opune creditorului urmaritor toate exceptiile si mijloacele de aparare pe care le-ar putea opune debitorului, in masura in care ele se intemeiaza pe o cauza anterioara popririi.
     (4) Daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit ii datoreaza sume de bani debitorului, instanta va da o hotarare de validare a popririi, prin care il va obliga pe tertul poprit sa ii plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului, iar, in caz contrar, va hotari desfiintarea popririi (...).
Art. 790 - Cai de atac
     Hotararea data cu privire la validarea popririi este supusa numai apelului, in termen de 5 zile de la comunicare".
Astfel, in interpretarea acestor dispozitii legale, in doctrina s-a retinut ca prevederile art. 789 NCPC il obliga pe judecator sa verifice nu doar daca exista raport juridic intre debitor si tertul poprit, ci si daca s-a depus vreo adresa de infiintare a popririi si daca la aceasta s-a anexat titlul executoriu (mai exact, judecatorul trebuie sa verifice existenta cerintelor formale care insotesc actul de executare). Pe langa fondul cauzei legat de raportul juridic obligational dintre debitor si tertul poprit, instanta de validare trebuie, astfel, sa ia act de infiintarea popririi care indeplineste toate conditiile legale prevazute de art. 782 alin. 1 NCPC (deci inclusiv daca a fost instiintat debitorul cu copie de pe adresa de infiintare a popririi si copie certificata de pe incheierea de incuviintare a executarii sau de pe certificatul privind solutia). Aceasta pentru ca, spre deosebire de vechea reglementare, debitorului trebuie sa i se comunice efectiv adresa de infiintare a popririi, iar continutul instiintarii este stabilit de catre legiuitor. Aplicand aceste dispozitii, se retine ca instanta trebuie sa verifice indeplinirea conditiilor legale prevazute de art. 782 alin. 1 NCPC, inclusiv cele referitoare la comunicarea actelor prevazute de lege catre debitor si tertul poprit.
In cauza de fata, analizand actele din dosarul de executare cu nr. 31/1493/311/2014, intocmit de BEJ VC, se constata ca au fost indeplinite toate dispozi?iile legale de mai sus ?i ca este intemeiata cererea creditorului DDV privind validarea popririi.
Se are in vedere ca debitoarea nu a procedat la executarea de bunavoie a titlului executoriu mentionat ?i, fata de disp. art 622 NCPC, in mod corect s-a procedat la executarea silita pentru recuperarea debitului datorat. In acest sens, BEJ VC, a solicitat tertului poprit sa dispuna infiintarea popririi asupra sumelor pe care acesta le datoreaza debitoarei, fara ca ter?ul poprit sa isi indeplineasca obligatiile ce ii revin pentru efectuarea popririi.
Sus?inerile debitoarei, potrivit carora creditorul ar fi fost obligat a se adresa, mai intai, organului fiscal cu o cerere in vederea platii creantei din titlu executoriu iar mai apoi sa procedeze la executarea silita, sunt neintemeiate.
Se apreciaza ca, in situa?ia de fa?a, procedura prevazuta de art 117 din OG 92/2003, nu trebuia parcursa de creditor, intrucat, a?a cum arata chiar debitoarea, la data de 05.12.2012, petentul a solicitat la organul fiscal restituirea sumei pe care a achitat-o cu titlu de taxa de emisii poluante, cerere ce a fost solutionata nefavorabil. Impotriva acestui refuz, creditorul DDV a formulat contestatie ce a fost inregistrata pe rolul Tribunalul Olt sub nr. 7776/104/2012. Prin Sentinta nr. 983/20.03.2013 Tribunalul Olt a admis cererea petentului si a dispus restituirea sumei de 5066 lei. AFP Slatina (in prezent AJFP Olt) a formulat recurs impotriva acestei sentinte ce a fost respins de Curtea de Apel Craiova prin Decizia nr. 13891/15.10.2013.
Astfel, rezulta o culpa a debitoarei care, de?i a fost sesizata, ini?ial, cu o cerere din partea creditorului pentru restituirea sumelor respective de bani, nu a luat masurile corespunzatoare in acest sens nici dupa ob?inerea unei hotarari judecatore?ti definitive de catre creditor - in urma unor procese in care debitoarea a fost parte, fiindu-i comunicata hotararea respectiva.
Prin urmare, se re?ine aceasta situa?ie particulara a creditorului nevoit sa urmeze mai multe proceduri pentru satisfacerea crean?ei sale, fara ca sa i?i poata valorifica in mod real si obiectiv dreptul, intampinand impedimente, de ordin procedural sau legal. In mod corect, creditorul a apelat la procedura de executare silita, in condi?iile in care, de?i a obtinut o creanta impotriva statului, acesta nu a luat masurile necesare pentru satisfacerea crean?ei respective.
 Se apreciaza ca obligativitatea de a urma o noua procedura pentru recuperarea crean?ei de la stat - procedura legal prevazuta - in aceste condi?ii descrise, constituie o sarcina dispropor?ionata pentru creditor, care este de natura sa aduca atingere dreptului la justitie garantat de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului ?i consacrat de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie, potrivit careia executarea unei hotarari judecatoresti constituie parte integranta a procesului civil, in acceptiunea art. 6 paragraful 1 (cauza Hornsby v. Greece, 19 March 1997, § 40 ?.a.). Chiar daca nu presupune niciun cost suplimentar, similare celor efectuate in procedura judiciara, din partea intimatului, aceasta procedura este de natura sa intarzie realizarea efectiva a dreptului, intrucat nu garanteaza acest fapt; astfel, in situa?ia rezolvarii nefavorabile, creditorul ar fi nevoit sa apeleze la procedura de executare silita de drept comun. Conform jurispruden?ei CEDO, statului ii revine o obligatie pozitiva de a organiza un sistem de punere in executare a hotararilor judecatoresti care sa fie eficient din punct de vedere normativ si jurisprudential, sistem care trebuie pus in aplicare fara intarziere (Fuklev v. Ukraine, no. 71186/01, § 84, 7 iunie 2005). Or, in cauza de fa?a, debitoarea nu a facut dovada solu?ionarii favorabile a unor cereri similare celei a creditorului, ci, din contra, invoca ?i alte dispozi?ii legale - analizate mai jos - in sensul unei pla?i cu intarziere a debitului respectiv datorat creditorului.
Cu privire la faptul ca trebuie tinut cont de termenul prevazut de OG 22/2002, a?a cum a solicitat debitoarea, se au in vedere prevederile respective:
“Art. 2 - Daca executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului, iar potrivit art. 3 din acelasi act normativ, in cazul in care institutiile publice nu isi indeplinesc obligatia de plata in termenul prevazut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile in materie".
Asadar, in raport de aceste dispozitii normative, se retine ca termenul de 6 luni incepe sa curga de la data emiterii somatiei de executare, iar acest termen intervine numai in conditiile in care executarea nu poate incepe sau continua din lipsa de fonduri. Termenul de plata stabilit in somatia de executare de catre executorul judecatoresc se va aplica doar in cazul in care institutia debitoare dispune de fonduri necesare si nu poate influenta in niciun fel termenul de 6 luni instituit de OG nr. 22/2002, caruia i se da curs in situatia in care institutia nu dispune de fonduri necesare.
Cum insa debitoarea - ?i nici ter?ul poprit, care face referire in actele din dosarul de executare la acelea?i motive - nu au depus nicio dovada din care sa reiasa lipsa fondurilor necesare platii creantei executate silit, nu poate fi retinut ca ar fi intervenit termenul de 6 luni instituit de OG 22/2002, doar invocarea acestui act normativ de catre debitoare neputand proba lipsa de fonduri.
Astfel, debitoarea nu a facut dovada ca a intreprins toate masurile care se impun pentru efectuarea unei plati voluntare si ca a fost in imposibilitate sa achite debitul datorat. Pentru a putea beneficia de termenul de gratie pentru efectuarea platii debitoarea trebuia sa faca dovada ca neexecutarea pana in prezent a obligatiei de plata s-a datorat lipsei de fonduri intrucat, conform dispozitiei legale mentionate, procedura nu opereaza ope legis fata de toti debitorii care sunt institutii publice, ci numai fata de acei debitori care nu au putut incepe sau continua executarea obligatiei de plata din cauza lipsei fondurilor. Astfel de dovezi nu au fost insa administrate in cauza ?i se apreciaza ca apararile au un caracter formal, iar instanta de judecata nu este chemata ea insasi sa identifice solutii pentru ca institutiile statului sa onoreze obligatiile de plata care deriva din titlurile executorii.
De asemenea, sunt neintemeiate sus?inerile debitoarei in sensul ca in prezenta cauza se face aplicarea art. XV din OUG 8/2014 alin. (4) si alin. (7), intrucat titlul executoriu in cauza il reprezinta Sentinta 983/20.03.2013 a Tribunalului Olt iar primul act de executare emis de catre executorul judecatoresc BEJ VC il reprezinta somatia din 10.03.2014, respectiv poprirea din 04.04.2014, acte de executare ce au fost emise dupa aparitia OUG 8/1014, ce a intrat in vigoare la data de 01.03.2014.
Astfel, se re?ine ca executarea silita incepe odata cu depunerea ?i inregistrarea cererii creditorului la executorul judecatoresc, potrivit dispozi?iilor art. 663 ?i 664 alin. 1 NCPC. Or, cererea creditorului DDV a fost inregistrata la data de 19.02.2014, la BEJ VC, in ds. de executare cu nr. 31/1493/311/2014, anterior intrarii in vigoare a OUG 8/1014, la data de 01.03.2014. In aceasta situa?ie nu sunt incidente dispozi?iile aratate de debitoare, referitoare la faptul ca orice procedura de executare silita se suspenda de drept, intrucat in XV OUG 8/1014 se prevede expres: “(7) Platile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pentru care nu a fost demarata procedura de executare silita se efectueaza cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6)". Or, in cauza de fa?a, executarea silita a inceput anterior intrarii in vigoarea a acestui act normativ, astfel cum s-a men?ionat.
De asemenea, pentru solu?ionarea prezentei cauze, nu prezinta relevan?a formularea contesta?iilor la executare la care face referire debitoarea, intrucat - ?i in situa?ia solu?ionarii definitive favorabile a acestora - debitoarea-contestatoare are la dispozi?ie caile legale incidente in acest sens.
 Pentru aceste considerente, instanta constata intemeiata cererea de validare a popririi, urmeaza sa o admita, sa valideze poprirea infiintata de BEJ VC in ds. de executare cu nr. 31/1493/311/2014. Va obliga tertul poprit Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova sa ii plateasca, in limita creantei, creditorului DDV, suma datorata debitoarei Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt.
  In conformitate cu art 453 C.proc.civ., debitoarea si tertul poprit fiind in culpa procesuala, vor fi obligati la plata catre creditor a sumei de 220 de lei, reprezentand cheltuieli de judecata (cu titlu de onorariu avocat si taxa judiciara de timbru).

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Popriri

Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Validare poprire - Decizie nr. 515 din data de 26.06.2017
Restituire esalonata a taxei de timbru. Cerere de validare poprire respinsa - Sentinta civila nr. 964 din data de 03.12.2015
Efectele suspendarii executarii silite prin poprire pe conturi bancare - Decizie nr. 321 din data de 08.11.2012
Prestatii periodice succesive ca urmare a existentei incapacitatii adaptive produsa in urma unui accident de munca - Decizie nr. 77 din data de 08.03.2006
Contestatie in anulare. Transmisiunea calitatii procesuale. Neindeplinirea procedurii de citare cu persoana care a dobandit calitatea de parte pe parcursul procesului, ca urmare a preluarii in patrimoniu a bunului in litigiu, constituie un motiv de ... - Decizie nr. 239/R din data de 27.10.2005
Validare poprire. Conditii. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2017
validare poprire - Sentinta civila nr. 7513 din data de 25.10.2011
validare poprire - Sentinta civila nr. 1962 din data de 08.03.2011
Mentinere poprire - Sentinta civila nr. 3456 din data de 30.04.2010
Popriri - Sentinta civila nr. 1423 din data de 11.02.2010
Validare poprire. Incetarea raporturilor de munca dintre tert si debitor la o luna dupa comunicarea adresei de poprire.Cererea respinsa. - Sentinta civila nr. 1966/12.03.2009 din data de 21.09.2009
Validare poprire - tardivitate conditii admisibilitate - Hotarare nr. 5390 din data de 03.08.2010
Poprire - Sentinta civila nr. 2475 din data de 19.03.2009
Poprire - Sentinta civila nr. 5089 din data de 09.10.2005
Civil. Validare poprire. - Hotarare nr. 10042 din data de 01.07.2011
Obligativitatea platii cautiunii anterior solutionarii cererii de infiintarea sechestrului asigurator. - Sentinta civila nr. 127 din data de 10.01.2013
POPRIRE ASIGURATORIE - LIPSA CALITATII PROCESUALE ACTIVE A TERTULUI POPRIT - Sentinta comerciala nr. 376 din data de 26.03.2010
Cerere de infiintare a popririi asiguratorii. Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art. 591 Cod procedura civila - Hotarare nr. din data de 11.05.2010
Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017