Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targoviste

Anulare somatie plata

(Sentinta civila nr. 1587 din data de 12.03.2009 pronuntata de Judecatoria Targoviste)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Targoviste | Jurisprudenta Judecatoria Targoviste

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile avand ca obiect anulare somatie plata formulata de reclamantul - debitor O.N., domiciliat in Targoviste, impotriva paratei - creditoare Asociatia de Proprietari nr. 42 Targoviste, cu sediul in Targoviste,  judet D-ta, procurator fiind S.P.A., domiciliat in Targoviste, , judet D-ta.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul - debitor personal, lipsa fiind reprezentantul paratei - creditoare, domnul N.V. si procuratorul S.P.A..
Actiune timbrata cu suma de 39 lei conform chitantei nr. 4054409/06.12.2007 si timbru judiciar in valoare de 0,15 lei.
Grefierul de sedinta refera oral obiectul pricinii, stadiul in care se afla judecata, modul de indeplinire a procedurii de citare, masurile dispuse de instanta, parata - creditoare a solicitat judecarea in lipsa (fila 120).
In urma verificarii dosarului instanta constata ca acesta a fost numerotat corespunzator pana la fila 79 (incheierea din sedinta publica din 27.11.2008) si dispune renumerotarea corespunzatoare intrucat dupa fila 79 apare gresit numerotata fila 75, numerotare gresita de catre serviciul arhiva.
Dupa referatul cauzei Presedintele completului de judecata a verificat personal modul de indeplinire a procedurii de citare ca fiind legal indeplinita, dupa care:
Reclamantul - debitor arata ca nu mai are alte cereri de formulat, probe de administrat ori exceptii de invocat.
Instanta, nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat ori exceptii de invocat, socotindu-se lamurita, in baza art. 150 Cod procedura civila declara inchise dezbaterile si acorda cuvantul pe exceptia prescriptiei dreptului la actiune si pe fond.
Reclamantul - debitor cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune lasa la aprecierea instantei iar pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost precizata si anularea sentintei civile nr. 3599/09.10.2007 pronuntata in dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecatoriei Targoviste, fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A
Asupra cauzei civile de fata :
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Targoviste  sub nr. 7180/315/2007 reclamantul  debitor O.N. , domiciliat in Targoviste , judetul Dambovita  in contradictoriu cu  parata - creditoare  Asociatia de Proprietari nr. 42 Targoviste , cu sediul in Targoviste, judetul Dambovita  a formulat cerere in anulare  a somatiei de plata  solicitand  ca prin hotararea ce se va pronunta  sa se dispuna anularea cererii de chemare in judecata si desfiintarea hotararii judecatoresti nr. 3599/9.10.2007 pronuntata de Judecatoria Targoviste  ca fiind nelegala.
In motivarea cererii  reclamantul debitor  invoca  exceptia prescriptiei  dreptului la actiune  referitor la dreptul de creanta solicitat de Asociatia  nr. 42,  exceptia necompetentei materiale  a Judecatoriei Targoviste  , exceptia lipsei calitatii de reprezentant a Asociatiei nr. 42  se invoca  lipsa dovezilor  pentru obligatia de plata  a debitului , lipsa inscrisurilor  nerespectarea conditiilor prevazute  pentru formularea cererii de chemare in judecata contesta  debitul solicitat  de asociatie  aratand ca acesta  nu este dovedit , iar creanta  nu este certa , lichida si exigibila  ca interesul asociatiei  nu este dovedit invocand exceptia  lipsei  de interes  ca pretentiile creditoarei  au caracter contencios  fiind incidente dispozitiile art.  335  Codul procedura civila ,  motive pentru care solicita  admiterea cererii formulate  precizand ca solicita  judecarea  cauzei in lipsa conform art.  242  Codul procedura civila .
La dosarul cauzei s-au depus :  copie cerere de chemare in judecata din dosarul nr.  4431/315/2007, adresa nr.  21437/2005, decizie din  8.02.2006 si decizie din  3.02.2005 ambele referitoare  la acordarea ajutorului  pentru incalzirea locuintei, timbru judiciar in suma de  0,30 lei  si taxa de timbru  in cuantum de  39 lei ( fila 13),  referat intocmit de serviciul arhiva referitor la dosarul  4431/315/2007, copie de pe cererea de recurs , sentinta civila nr.  3599/9.10.2007, sentinta nr.  2442/2002, note de sedinta  formulate de reclamantul debitor , copii ale actelor mentionate , borderou  cuprinzand costurile  pentru incalzire  si ajutoarele pentru  incalzirea locuintei ( fila 42-62) anexa borderou ( fila 65 ) , delegatie  din 20.03.2003 ( fila 66-67 )  cerere de repunere pe rol a cauzei  ce a fost suspendata  la data de 24.01.2008 ( fila 68 )  in temeiul art.  244 alin 1 punctul 1  Codul procedura civila ,  pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 4431/315/2007, cerere formulata  de reclamantul debitor  cu motivarea in drept  a cererii de chemare in judecata  , note de sedinta , delegatie din partea  paratei - creditoare , procura speciala  data de Asociatia de Proprietari  nr. 42, Targoviste , numitului S.P.A. ( fila 110) cerere de verificare de scripte,  note scrise  depuse din partea Asociatiei  de Proprietari nr. 42,  si solicitarea judecarii cauzei  in lipsa . A fost atasat dosarul  4431/315/2002 ( atat fondul cauzei  cat si recursul ).
Ca urmare a repartizarii aleatorii  cauza a fost repartizata  completului C 12, iar prin procesul - verbal  incheiat la 2.12.2008 ( fila 80 ) in baza dispozitiilor art.  99 punctul 11  din Regulamentul  de ordine interioara al instantelor judecatoresti astfel cum a fost aprobat prin HCSM  nr. 614/2008 si a hotararii nr. 13/18.11.2008 emisa de colegiul de conducere  al Judecatoriei Targoviste incepand cu data de  1.12.2008 se desfiinteaza completul  C 12 civil cauza fiind repartizata ciclic la completul C 4  care a continuat cercetarea judecatoreasca si s-a pronuntat in cauza.
In sedinta publica din 24.01.2008 ( fila 68 )  instanta a dispus  suspendarea  judecatii  in temeiul art. 244 alin 1  punctul 1  Codul procedura civila , iar cauza  a fost repusa  pe rol  de catre reclamantul debitor  in temeiul dispozitiilor art.  245  Codul procedura civila , judecata putand reincepe prin cererea de redeschidere formulata.
La solicitarea partilor  instanta incuviinteaza pentru acestea  proba cu inscrisuri ( fila 103) in sedinta publica din 15.01.2009 apreciind ca proba solicitata  este utila si concludenta in dezlegarea pricinii  in sensul dispozitiilor art.  167 alin 1  Codul procedura civila .
In sedinta publica din  12.02.2009 instanta pune in discutie , respectand ordinea de solutionare  a exceptiilor  acele exceptii  ce trebuie solutionate  cu prioritate  pentru ca instanta  sa poata cerceta  actul de investire  cu privire la  exceptia de necompetenta  materiala  a Judecatoriei Targoviste  instanta  s-a pronuntat  prin respingerea aceste exceptii  deoarece judecatoria Targoviste  este competenta  in solutionarea cauzei  conform art. 8  alin 3  din OG nr. 5/2001 aprobata prin Legea 295/2002 cererea in anulare  judecandu-se  la instanta unde  functioneaza  judecatorul  care a dat  ordonanta , iar somatia de plata  se judeca la judecatoriei  conform art. 2  alin 1  din OG nr. 5/2001.
Instanta  a respins si exceptia  lipsei calitatii de reprezentant  deoarece  la dosarul cauzei  s-au complinit  lipsurile  dovezilor privind reprezentarea  conform art. 161  Codul procedura civila .
Instanta a dispus  unirea exceptiei  prescriptiei  dreptului la actiune  cu fondul cauzei , iar impotriva  modului de solutionare a exceptiilor  incheierea se poate ataca odata cu fondul .
La dosarul cauzei  au fost depuse inscrisuri  de catre parti , iar creditoarea parata  a formulat si note scrise ( fila 125) si cerere de judecare a cauzei  in lipsa.
In sedinta publica  din 12.03.2009 in urma verificarii  numerotarii dosarului  instanta constata  ca acesta  a fost numerotat corect  pana la fila 79  sedinta publica din 27.11.2008 fila de la care  serviciul arhiva  a facut o numerotare gresita instanta dispunand  renumerotarea corespunzatoare  dupa fila 79 in continuare.
Instanta a acordat cuvantul  atat pe exceptia prescriptiei dreptului la actiune  cat si pe fondul cauzei.
Analizand actele si lucrarile dosarului , prin prisma  cererii in anulare formulate , a dispozitiilor legale  incidente in materie  si a lucrarilor dosarului  4431/315/2007 instanta retine urmatoarele : in dosarul  4431/315/2007 actul de investire priveste o somatie de plata intemeiata pe dispozitiile  OUG nr. 5/2001 ( fila 3 ) solicitandu-se  plata sumei de  11549,5 lei  din care  5880,27 lei  reprezentand cheltuieli de intretinere , iar 5669,24 lei  reprezentand penalitati.
La fila 29  din dosarul in care s-a pronuntat somatia  debitorul  formuleaza intampinare  prin care se solicita respingerea  cererii formulate  contestand debitul  si prezentand  neregularitatile  procedurale  ale cererii  de chemare in judecata. La fila 32 din dosar  debitorul  depune note scrise  prin care invoca  exceptii  si face referire la nedovedirea creantei  solicitate  aratand ca aceasta nu este certa, lichida si exigibila. La al doilea termen de judecata , respectiv 9.10.2007 ( fila 40 )  se solutioneaza cauza in fond  si se pronunta sentinta civila  nr. 3599/9.10.2007 prin care se admite cererea formulata de creditoare se someaza debitorul pentru plata debitului solicitat  cu mentionarea dreptului de a formula cerere in anulare in termen de 10 zile  de la comunicare.
Impotriva ordonantei pronuntate  se declara  recurs  in motivele de recurs  fiind invocate  motivele din intampinare , exceptia prescriptiei  si se pronunta decizia nr. 26/14.01.2008 a Tribunalului Dambovita  admitandu-se exceptia  netimbrarii  si anularea  recursului declarat  ca netimbrat. De precizat  ca recursul este inadmisibil in procedura somatiei de plata.
Dovada de comunicare  a ordonantei  se afla depusa  la fila 43 din  dosarul de fond  avand data de 14.11.2007 pentru debitor  cererea de anulare  fiind formulata in termen ,  la 27.11.2007 si facand calculul  prevazut si de art. 111  Codul procedura civila , prin care se dispune  ca termenele se inteleg pe zile libere  neintrand in socoteala  nici ziua cand a inceput  nici ziua cand s-a sfarsit  termenul .
Deoarece creanta a fost contestata  atat prin invocarea exceptiilor , prin cererea de verificare de scripte , prin invocarea exceptiei prescriptiei si a faptului ca s-a sustinut  ca debitul solicitat  nu este cert , lichid si exigibil , trebuia  sa se incuviinteze  si administreze  probatorii  sa se verifice  termenele de intrerupere de suspendare , iar contestarea debitului  duce obligatoriu la incidenta dispozitiilor art. 335  Codul procedura civila  care prevede : daca cererea  prin insusi cuprinsul ei, sau prin obiectiile ridicate  de persoanele citate ( cazul dedus judecatii )  sau care intervine , prezinta caracter contencios  instanta o va respinge . Aceasta era solutia legala  ce trebuia imbratisata de instanta  deoarece  era contestat chiar debitul solicitat in procedura somatiei de plata, iar celelalte exceptii  cereri si aparari de fond  putand fi dezbatute si solutionate  intr-o actiune in pretentii , separata , pe calea dreptului comun , prin analizarea  indeplinirii conditiilor  ce ar putea atrage  una din formele raspunderii civile.
Potrivit art. 1 din OG nr. 5/2001 procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului pentru o creanta certa, lichida si exigibila ce reprezinta  obligatii de plata  a unor sume de bani. Conform art. 4 alin 2  din OG nr. 5/2001 instanta  cand considera necesar  pentru solutionarea cererii  poate , conform dispozitiilor  Codul procedura civila , sa citeze partile  pentru explicatii si lamuriri, citarea a avut loc , iar debitorul  a dat explicatiile si lamuririle necesare permise  de procedura somatiei de plata. Deoarece , nu s-a putut  solutiona dosarul in conditiile art. 5  din acelasi act normativ  judecatorul va examina  cererea  pe baza actelor depuse  precum si a explicatiilor  si lamuririlor partilor  ce i-au fost prezentate, ( sunt conditii obligatorii pentru pronuntarea unei ordonante ). Conform art. 8 din OG nr. 5/2001 aprobata prin Legea 295/15.05.2002 modificata si completata  prin OG 142/24.10.2002, prin OG nr. 58/2003 si Legea 195/2004 impotriva ordonantei  debitorul poate formula actiune in anulare in termen de 10 zile  de la data inmanarii sau comunicarii  acesteia ( cale aleasa de debitor  ce face obiectul prezentei cauze). Potrivit art.8 alin 4  daca se admite  cererea in anulare  instanta va anula ordonanta pronuntand o hotarare irevocabila , iar prevederile art. 7  se aplica in mod corespunzator  adica creditorul poate introduce  cerere de chemare in judecata  potrivit dreptului comun si in cadrul acestei actiuni pot fi analizate  si puse in discutie  exceptiile invocate , procedura verificarii de scripte , exceptia prescriptiei dreptului la actiune  ( art. 8 alin 4 teza a II si art. 7). Legiuitorul a prevazut expres procedura de urmat  in cazul contestarii debitului , in procedura somatiei de plata prin  respingerea cererii formulate de creditor  si promovarea unei actiuni separate  pe calea dreptului comun.
In cauza dedusa judecatii  trebuie analizate  problemele de drept  ale spetei raportat la dispozitiile legale incidente in materie. Procedura somatiei de plata este o procedura speciala , deci derogatorie  de la dreptul comun , de solutionare  a cererilor  prin care se solicita obligarea debitorului  la plata  unei suma de bani  in masura in care  sunt indeplinite anumite conditii. Intrucat  prin intermediul acestei proceduri  se poate ajunge  la stabilirea  unui drept potrivnic  fata de o alta persoana , procedura este contencioasa astfel incat  pentru aspectele  nereglementate  de ordonanta nr. 5 /2001  aprobata cu modificari si completari succesive  pana la Legea 195/2004 se vor aplica in completare  dispozitiile de drept comun din materia procedurii contencioase.
Una din conditiile de admisibilitate  obligatorii  in cadrul procedurii somatiei de plata  se refera la faptul ca  debitul , creanta  sa fie certa, lichida si exigibila. Creanta este certa, atunci cand  existenta ei  rezulta din chiar inscrisul constatator  al creantei ( art. 379 alin 3  Codul procedura civila )  deci cand existenta creantei  este neindoielnica . Creanta este lichida atunci cand cuantumul acesteia  este determinat  prin inscrisul  ce o constata  sau cel putin , este determinabil  prin inscrisul respectiv , ori prin alte inscrisuri ce emana , sunt recunoscute  sau , dupa caz , sunt opozabile  debitorului ( art. 379 alin 4   Codul procedura civila ). Creanta este exigibila ( scadenta ) daca termenul prevazut  in favoarea  ori si in favoarea  debitorului s-a implinit  ori, in conditiile legii ( art. 263 si art. 382  Codul procedura civila ) debitorul este decazut  din beneficiul termenului . Raportat la cauza dedusa judecatii  aceste conditii nu sunt indeplinite  cumulativ .
Conform art. 10 alin 2  din Ordonanta nr. 5/2001  debitorul poate invoca  prin intermediul  contestatiei la executare  indreptate impotriva titlului executoriu emis in cadrul procedurii somatiei de plata  aparari de fond , insa numai in masura in care nu a atacat  cu cerere in anulare  ordonanta de admitere  a cererii creditorului . Cum debitorul  a formulat cerere in anulare  el poate  formula  si aparari de fond . Daca insa , in raport de sustinerile partilor , inclusiv  apararile formulate  de debitor  si sustinerile creditorului in combaterea acestora, s-ar impune  administrarea unor probe inadmisibile  in procedura somatiei de plata ( cum avem in cauza dedusa judecatii in dosarul nr. 4431/315/2007) atunci instanta  va respinge cererea creditorului , respectiv  va admite  cererea in anulare  exercitata de debitor urmand ca pretentiile reclamantului  creditor  sa fie solutionate  numai in conditiile  procedurii de drept comun.
Legea nu stabileste  si motivele pentru care  ar putea fi exercitata cererea in anulare  ceea ce inseamna ca prin intermediul acestei cai de atac specifice  debitorul este indreptatit sa invoce orice motiv de nelegalitate  sau netemeinicie deci orice motiv de nemultumire referitor la ordonanta  continand  somatia de plata. Cererea in anulare  ramane o cale de atac de reformare  fara a deveni o cale de atac de retractare , deoarece  prin intermediul ei se realizeaza  un control judiciar  cel putin sub aspectul admisibilitatii  cererii creditorului de emitere a somatiei de plata  al ordonantei  atacate .
Referitor la exceptia prescriptiei dreptului la actiune  si a celorlalte cereri  formulate de reclamantul debitor  ele pot fi analizate  in cadrul  fondului cauzei  printr-o actiune separata si nu in cadrul unei cai de atac de reformare cum este cererea in anulare  de aceea  exceptia prescriptiei este inadmisibila in procedura somatiei de plata.
Retinand argumentatia de mai sus , instanta va admite cererea in anulare  asa cum a fost precizata de reclamantul debitor  ca fiind intemeiata si va dispune  anularea sentintei civile  nr. 3599/9.10.2007 care trebuia juridic intitulata Ordonanta  pronuntata in dosarul Judecatoriei Targoviste  nr. 4431/315/2007.
Instanta va respinge in fond  cererea formulata de parata - creditoare   Asociatia de Proprietari nr. 42 Targoviste  in dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecatoriei Targoviste . Instanta va respinge  si exceptia prescriptiei  dreptului la actiune  ca fiind inadmisibila  in procedura somatiei de plata ce a facut obiectul dosarului nr. 4431/315/2007 ea putand fi analizata  intr-o actiune formulata separat  de catre creditoare  pe calea dreptului comun.
Daca instanta  admite cererea in anulare  atunci va anula  si ordonanta atacata  prin hotarare irevocabila  conform art. 8 alin 4 din OG 5/2001 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 295/2002 , iar ulterior modificata  prin  OU nr. 142/2002, OU  nr. 58/2003 si Legea nr. 195/2004, iar creditorul  este indreptatit  sa introduca  o cerere de chemare in judecata  potrivit dreptului comun ( art. 8 alin 4 teza a II si art. 7 )  insa nu poate sa exercite  vreo cale de atac impotriva hotararii  prin care s-a admis  cererea in anulare .
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


 
Admite cererea in anulare asa cum a fost precizata de reclamantul - debitor O.N., domiciliat in Targovist, judet D-ta impotriva paratei - creditoare Asociatia de Proprietari nr. 42 Targoviste, cu sediul in Targoviste, judet D-ta, procurator fiind S.P.A., domiciliat in Targoviste, judet D-ta.
Dispune anularea sentintei civile nr. 3599/9.10.2007 pronuntata in dosarul Judecatoriei Targoviste inregistrat sub nr. 4431/315/2007.
Respinge in fond  cererea formulata  de parata - creditoare  Asociatia de Proprietari nr. 42 Targoviste , in dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecatoriei Targoviste .
Respinge exceptia prescriptiei dreptului la actiune , exceptia formulata de reclamantul debitor , ca fiind inadmisibila in procedura somatiei de plata ce a facut obiectul dosarului nr. 4431/315/2007 al Judecatoriei Targoviste .
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica din 12.03.2009.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011