InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - obligatie de a face

(Hotarare nr. 2470 din data de 30.03.2009 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata formulata la data de 10.03.2008 si inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de dosar 2131/320/2008, reclamanta UNIVERSITATEA DE ARTA TEATRALA TG-MURES a solicitat in contradictoriu cu paratii CM, SE si SD ca prin hotararea ce se va pronunta paratii sa fie obligati la a-si da acordul autentificat pentru obtinerea certificatului de urbanism si autorizatiei de constructie necesare modificarii destinatiei imobilului situat in Tg-Mures, str. Eminescu nr. 9, proprietatea reclamantei, evidentiat in CF nr. 3917/Tg-Mures, nr. cadastral 155/4, 156/4, in vederea infiintarii unui centru de invatamant universitar, compus dintr-o sectie noua de scenografie si cateva camere de oaspeti; in caz contrar hotararea sa tina loc de consimtamant al paratilor, cu obligarea acestora in solidar la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea de fapt a actiunii, s-au aratat urmatoarele: prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2754/2006 la BNP Ciocea Delia, reclamanta a dobandi in proprietate imobilul din Tg-Mures, str. M. Eminescu nr. 9, imobilul fiind cumparat in scopul infiintarii unui centru universitar de invatamant, anume o sectie noua e scenografie si camere de oaspeti. Fiind necesar acordul autentificat al vecinilor pentru modificarea destinatiei spatiului, paratul de rand 2 a refuzat in mod categoric sa-si dea acordul, ca si ceilalti parati, refuzul fiind nejustificat, neexistand imprejurari intemeiate prin care acestia sa fie deranjati in eventualitatea realizarii proiectului reclamantei.
In drept au fost invocate prevederile art. 1073 si urm. Cod Civil.
In probatiune au fost depuse inscrisuri, in copie: certificat de urbanism nr. 1477/20.06.2007 (f. 5-7), extras CF nr. 3916 Tg-Mures (f. 8), somatie adresata paratilor (f. 9,10), refuzul comunicat in scris reclamantei de paratul SE (f. 11), refuzul paratei CM (f. 17).
Paratul SE a formulat intampinare (f. 20-22), prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata. In motivare, paratul a aratat ca prin schimbarea destinatiei imobilului de depaseste capacitatea incintei si se incalca normele de coabitare cu vecinii, prin reducerea luminozitatii, desfiintarea dreptului la intimitate, desfiintarea calmului locativ, devalorizarea imobilelor invecinate etc.
Anexate intampinarii au fost depuse: memoriu tehnic (f. 23-25), plan de situatie (f. 26, 27).
Parata CM  a depus la randul sau intampinare (f. 32-37, 41-46), prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca inadmisibila, in ceea ce priveste petitul privind acordul pentru emiterea certificatului de urbanism, iar in subsidiar ca neintemeiata; sa se respinga cererea de chemare in judecata ca prematura, in ceea ce priveste petitul privind acordul pentru emiterea autorizatiei de construire, iar in subsidiar sa se respinga cererea de chemare in judecata ca neintemeiata - in ceea ce priveste petitul privind acordul pentru emiterea autorizatiei de construire, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea intampinarii, parata a aratat ca un certificat de urbanism cu privire la o lucrare aferenta unui imobil poate fi obtinut de orice persoana interesata, fara a fi necesar acordul vecinilor, in baza dispozitiile Ordinului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, cu atat mai mult cu cat reclamanta a depus deja la dosar un certificat de urbanism eliberat in vederea obtinerii unei autorizatii de construire.
Pe de alta parte, parata a aratat faptul ca reclamanta nu a solicitat acordul proprietarilor imobilului nr. 11 nici in scris si nici verbal, nefiind astfel justificate afirmatiile privind reaua-credinta a paratilor sau pretinsele prejudicii cauzate. Mai mult, potrivit legii acordul vecinilor se exprima raportat la un proiect tehnic, respectiv un plan care sa cuprinda toate detaliile noilor lucrari ce vor avea loc. Mai mult, acordul autentic trebuie sa faca referire expresa la un proiect tehnic de arhitectura, proiect care nu a fost prezentat de reclamanta, actiunea acesteia fiind prematura din aceste considerente, cat si (in subsidiar), neintemeiata.
In drept au fost invocate in intampinare prevederile legale expuse in cuprinsul motivarii si a fost anexat extras din Ordinul nr. 1430/26.08.2995 (f. 49-50).
La data de 26.06.2008 reclamanta a formulat precizare de actiune (f. 38-40), prin care a solicitat introducerea suplimentara in calitate de parati a urmatorilor: Chirileanu Constanta, Chirileanu Lucia, Chirileanu Traian Mihai, CO, CVC, CV, cu mentinerea petitelor din actiunea introductiva.
In motivare, reclamanta a aratat faptul ca in cazul imobilului din str. Eminescu nr. 11, acesta are 7 proprietari in indiviziune si este nelocuit, paratii nefiind prejudiciati in nici un fel prin cererea reclamantei.
La data de 09.10.2008, respectiv 04.03.2009 au fost depuse "intampinari" din partea paratilor SE si Doina (f. 79-83, 132, f. 142-143), prin care au aratat ca proiectul de schimbare a destinatiei si reabilitare a imobilului din Tg-Mures, str. Eminescu nr. 9 nu respecta cerintele unei zone A centrala CP1b, respectiv activitati nepoluante, cu fluxuri reduse de persoane. Se mai arata ca ar fi afectata stabilitatea imobilului de la nr. 7, intimitatea, linistea si lumina de care beneficiaza proprietarii acestuia.
Au mai fost depuse in probatiune inscrisuri in copie: extras CF nr. 3915/Tg-Mures (f. 84), ancheta sociala (f. 85), plan de situatie (f. 86-88).
    Parata CV Livia a formulat la randul sau intampinare (f. 93-94), prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei ca neintemeiata si prematur introdusa. In fapt, parata a aratat faptul ca nu este necesar acordul paratilor pentru emiterea unui certificat de urbanism in favoarea reclamantei, iar pentru exprimarea acordului in vederea schimbarii destinatiei imobilului este necesar ca paratii sa cunoasca care va fi impactul activitatii reclamantei asupra locuitorilor din zona, aspecte care nu le-au fost comunicate. In drept, au fost invocate prevederile art. 480 si urm. Cod Civil.
La dosarul cauzei au mai fost depuse inscrisuri in copie: acte de identitate parti, acte medicale, somatii adresate de reclamanta paratilor si dovezile de comunicare (f. 100-124), iar dupa dezbateri: intampinare a paratei Chirileanu Constanta, concluzii scrise ale paratului SE.
La termenul de judecata din 09.03.2008 au fost puse in discutia partilor exceptiile inadmisibilitatii, respectiv a prematuritatii cererii de chemare in judecata, invocate prin intampinare.
Analizand cu prioritate exceptiile puse in discutie, retine urmatoarele:
Asupra exceptiei inadmisibilitatii petitului privind obligarea paratilor la exprimarea acordului autentificat in vederea obtinerii de catre reclamanta a certificatului de urbanism, aceasta este nefondata. In baza dispozitiilor art. 27 din Ordinul nr. 1430 din 26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, " (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa cunoasca informatii cu privire la un imobil - teren si/sau constructii. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa detina un titlu asupra imobilului, actul avand caracter de informare."
Astfel, in raport de sustinerile din intampinare, instanta le califica ca veritabile aparari de fond, (definite in mod constant de doctrina; v.M.Tabarca, "Exceptiile procesuale in procesul civil", U.J., p. 55 si urm.), exprimate prin negarea dreptului reclamantului, respectiv contestarea in mod direct a existentei pretentiilor invocate prin cererea introductiva, tinzand a dovedi ca pretentia reclamantei nu este intemeiata in drept. Exceptia, dimpotriva, este un obstacol al actiunii, de cele mai multe ori temporar, prin care, fara a se discuta fondul dreptului reclamantului, se arata ca procesul a fost angajat intr-o maniera incorecta in raport cu normele de organizare judiciara, de competenta sau de procedura. Exceptia poate fi analizata ca un refuz al paratului de a discuta in fond pretentia reclamantului.
Fata de textele legale invocate in aparare de parata prin intampinare, se constata ca certificatul de urbanism ce face obiectul primului petit poate fi obtinut de orice persoana interesata, fara a fi necesar acordul vecinilor, nici macar cel al proprietarului imobilului, cu atat mai mult cu cat reclamanta insasi a depus la dosarul cauzei copia certificatului de urbanism nr. 1477/20.06.2007 (f. 5-7), pe care l-a obtinut fara solicitarea acordului paratilor. Din aceasta perspectiva, cererea reclamantei vizand acest petit este vadit neintemeiata, iar nu inadmisibila.
In consecinta, va respinge exceptia inadmisibilitatii primului petit al actiunii si va respinge ca neintemeiata cererea reclamantei Universitatea de Arta Teatrala Tirgu-Mures in contradictoriu cu paratii CM, SE Nicolae si SD Lucia Stela, Chirileanu Lucia, CO, CVC, Chirileanu Constanta, Chirileanu Traian Mihai, CV, avand ca obiect obligarea paratilor la acordul privind obtinerea certificatul de urbanism.
Asupra exceptiei prematuritatii celui de-al doilea petit al cererii introductive, avand ca obiect obligarea paratilor la acordul autentificat in vederea obtinerii autorizatiei de construire, exceptia este fondata.
Una din conditiile de exercitare a actiunii in procesul civil este "dreptul", care, pentru a fi valorificat pe cale de actiune, trebuie sa fie, printre alte conditii consacrate de doctrina, si actual. Daca dreptul nu este actual, lipsa acestei conditii poate fi invocata prin intermediul exceptiei de prematuritate, exceptie de fond, peremptorie si absoluta, intrucat normele care reglementeaza conditiile de exercitiu ale actiunii au caracter imperativ.
In speta, se constata ca la momentul promovarii actiunii de fata reclamanta nu a facut dovada solicitarii din partea paratilor a acordului la a carui exprimare se cere ca acestia sa fie obligati si nici nu a facut dovada existentei refuzului tuturor paratilor de a-si da acordul in sensul solicitat de reclamanta.
La dosarul cauzei au fost depuse somatii adresate paratilor (f. 100 si urm.) care au fost comunicate dupa 5 luni de la data introducerii cererii de chemare in judecata, iar paratii nu si-au exprimat cu totii pozitia cu privire la cererile reclamantei.
Pe de alta parte, certificatul de urbanism depus la dosar la fila 5 de catre reclamanta, solicitat in scopul "obtinerii autorizatiei de construire pentru amenajare centru de invatamant universitar", prevede in mod expres ca cererea de emitere a autorizatiei de construire va fi insotita de: titlu asupra imobilului, proiectul PAC de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic (sanatatea  populatiei, securitatea la incendiu si salubritate), aviz din partea Directiei de Cultura Mures, aviz al Inspectoratului in Constructii Mures, plan de situatie vizat de OCPI Mures si acord autentificat al proprietarilor imobilelor invecinate.
Din documentele depuse la dosar se constata ca reclamanta nu a facut dovada ca detine documentatia completa solicitata prin certificatul de urbanism, respectiv toate documentele sus-mentionate, cu exceptia acordului paratilor, astfel ca instanta apreciaza ca dreptul sau la actiune nu este, nici din aceasta perspectiv, actual. De altfel, este indicat ca reclamanta sa detina si sa prezinte toate aceste acte si avize paratilor, pentru ca acestia sa-si exprime un acord avizat si in deplina cunostinta de cauza.
In consecinta, pentru considerentele de fapt si de drept expuse anterior, va admite exceptia prematuritatii cu privire la cel de-al doilea petit al actiunii si in consecinta va respinge ca prematura cererea reclamantei de obligare a paratilor la obtinerea acordului privind autorizatia de constructie.
Fata de prevederile art. 274 al. 1 Cod proced. civila, reclamanta fiind in culpa procesuala prin respingerea cererii sale, va respinge petitul din actiunea introductiva privind obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
In schimb, va obliga reclamanta la plata catre parata CM a sumei de 1531,68 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocatial dovedit cu imputernicirea avocatiala si factura depuse la dosar (f. 47, 48).
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009