InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

SUSPENDARE EXECUTARE ACT EMIS DE AUTORITA?ILE LOCALE

(Sentinta civila nr. 1163/C din data de 07.11.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Suspendare a executarii | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Pe rol se afla  solutionarea  cererii  formulata  de  reclamantul  XX, cu
domiciliul ales la Cabinet avocat XX, cu sediul in XX in contradictoriu cu parata XX, cu sediul in XX, str. XX.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, a raspuns avocat XX, pentru parata, cu imputernicire avocatiala depusa la fila 22, lipsa fiind reclamantul.
Procedura de citare este legal indeplinita.
Dupa referatul grefierului,
Instanta constata  este  competenta  general,  material,   teritorial sa solutioneze
cauza si acorda cuvantul pe probe.
Avocat XX, pentru parata, arata ca nu are alte probe de solicitat, doar inscrisurile depuse la dosar.
Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza
in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Avocat XX solicita respingerea cererii de suspendare a executarii Hotararii de Consiliu Local nr. XX, cu cheltuieli de judecata pe cale separata.
Cu privire la conditia cazului bine justificat, reclamantul considera ca aceasta conditie este indeplinita, invocand faptul ca nu a existat o propunere motivata a primarului sau a consilierilor locali, nerespectarea majoritatii calificata a numarului de voturi sau a procedurii convocarii consilierilor locali iar cu privire la paguba iminenta, a invocat existenta prejudiciului suferit. Arata parata ca, in cauza, nu sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii si, cu privire la conditia cazului bine justificat invoca dispozitiile deciziei nr. 442/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care instanta trebuie sa se limiteze la acele imprejurari vadite de fapt sau de drept care produc o indoiala serioasa asupra prezumtiei de legalitate a unui act administrativ, ca de exemplu necompetenta autoritatii de a emite actul, lipsa temeiului legal, declararea neconstitutionala a legii, modificarea partiala a actului administrativ de catre autoritatea emitenta ori anularea partiala de catre autoritatea ierarhic superioara, insa niciunul dintre aceste cazuri nu este aplicabil in prezenta cerere.
Mai arata ca reclamantul urmareste solutionarea fondului intrucat aspectele invocate se regasesc si in actiunea privind anularea actului administrativ, cele doua cereri sunt identice, simpla existenta  a unei indoieli asupra legalitatii si temeiniciei actului administrativ nefiind de natura sa conduca la suspendarea executarii si trebuie analizata pe fondul cauzei. Precizeaza ca, in cauza, convocarea sedintei s-a realizat conform legii, propunerea motivata de schimbare s-a facut la propunerea unei treimi din numarul consilierilor locali, in fapt a 2/3, iar votul in favoarea schimbarii din functie a fost de 10 consilieri locali din totalul de 15.
Cu privire la conditia pagubei iminente, arata ca aceasta conditie trebuie dovedita.
Mai arata ca a mai existat un litigiu pentru suspendare act, insa in acea cauza nu a fost indicat temeiul pentru schimbarea din functie, aceasta situatie nefiind similara cu prezenta cauza.
S-au declarat dezbaterile inchise, dupa care,

TRIBUNALUL,

Asupra cererii de fata, constata:
Prin  cererea  inregistrata  pe rolul  acestei instante sub numarul XX
reclamantul XX a solicitat in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei XX suspendarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. XX privind schimbarea sa din functia de viceprimar.
In motivare, a aratat, in esenta, ca prin hotararea atacata a fost schimbat din functia de viceprimar, iar caracterul urgent al masurii suspendarii rezulta din faptul ca prin eliberarea abuziva din functia detinuta, i se cauzeaza un prejudiciu ce nu va putea fi reparat ulterior, prejudiciu ce consta intr-o atingere adusa drepturilor sale civile, o atingere adusa integritatii functiei, o atingere adusa imaginii sale, precum si activitatii si imaginii partidului din care face parte si institutiei pe care a reprezentat-o in calitatea sa de viceprimar, fata de cetatenii comunei XX, fiindu-i cauzat si un prejudiciu de ordin pecuniar.
In ceea ce priveste cea de-a doua conditiei a aparentei de nelegalitate a hotararii atacate arat ca, fara a intra in judecarea fondului, doar pipaind fondul cauzei, rezulta cu usurinta faptul ca hotararea nu cuprinde temeiul de drept corect in baza caruia s-a dispus eliberarea sau schimbarea din functie, se realizeaza o gresita aplicare a ambelor institutii atat a eliberarii cat si a schimbarii din functie, ceea ce atrage de asemenea nulitatea absoluta, nefiind respectata procedura de adoptare a hotararii.
Legislatia  speciala  in  materie reglementeaza doua ipoteze in care poate inceta
mandatul viceprimarului, respectiv prin schimbare (revocare) sau prin eliberarea din functie. Daca eliberarea din functie intervine disciplinar ca urmare a savarsirii unor abateri grave si repetate, schimbarea intervine ca urmare a exprimarii vointei majoritatii membrilor consiliului local,in conditiile art. 57 al. 4 din Legea nr. 215/2001
Contrar prevederilor legale, in hotararea atacata nu se face mentiunea nici despre propunerea motivata a primarului, nici despre propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor locali. Or, o asemenea propunere era nu doar esentiala pentru a putea fi votata in cunostinta de cauza de catre toti membri Consiliului local, dar mai ales reprezenta o conditie procedurala prealabila de validitate a sedintei de Consiliu local si de validitate si legalitate a hotararii adoptate.
Chiar  daca,  in  fapt  si  in  mod  fraudulos,  o  asemenea propunere motivata ar
putea fi intocmita pro causa pentru prezentul litigiu, ca si cum ar fi existat la data adoptarii hotararii, cerinta nu este indeplinita si nu poate fi considerata indeplinita cata vreme nu poarta un numar de inregistrare anterior hotararii adoptate de consiliul local. Mai mult, recunoscand teoria generala a actului administrativ, trebuie retinut ca prezumtia de legalitate si de validitate a actelor administrative emise in regim de putere publica (precum este cazul Hotararii Consiliului local contestate in speta pendinte) atrage per se obligatia actului de a fi complet in producerea efectelor sale juridice, nefiind permisa completarea cu elemente (acte sau fapte juridice) extrinseci.
De asemenea, tot in raport de continutul intrinsec al Hotararii  Consiliului local
- singurul apt a produce efecte juridice invoca nerespectarea dispozitiilor art. 57 alin. 4 ind. 1 din Legea nr. 215/2001. Astfel, in cuprinsul Hotararii este mentionat ca actul administrativ a fost adoptat cu 10 voturi pentru din 10 posibile, de unde rezulta ca el nu si-a exercitat dreptul de vot (fiind evident ca nu ar fi votat impotriva sa), la fel cum nici ceilalti consilieri locali nu au avut posibilitatea exprimarii optiunii lor personale. In plus, prin exprimarea numarului de voturi sub aceasta forma, de 10 voturi pentru din 10 posibile" rezulta doua concluzii contradictorii: fie s-a votat in unanimitate, fiind numai zece consilieri locali in functie (ceea ce nu corespunde adevarului), fie o parte dintre consilierii locali a absentat de la respectiva sedinta a Consiliului. Or, in lipsa unor precizari in acest sens, nu se poate face o verificare a respectarii sau a nerespectarii cerintei privitoare la majoritatea calificata (de doua treimi) cu care se poate adopta o asemenea Hotarare a Consiliului local.
Invoca nemotivarea hotararii atacate.
Arata  ca  este  indeplinita  si  cea  de-a treia  conditie,  respectiv  masura are un
caracter vremelnic fiind aplicata pana la solutionarea definitiva a cauzei.
In drept a invocat prevederile art. 14 al. 1 din Legea 544/2004, art. 36 al. 1, art. 57. Art. 130 Legii nr. 215/2001, art. 18 si art. 69 din Legea 393/2004.
Paratul a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata.
In motivare a aratat, in esenta, ca, prin aspectele relevate de catre reclamant in cadrul cererii de suspendare, acesta antameaza practic in solutionarea cererii de suspendare fondul cauzei dedusa judecatii, in fapt, solicitand instantei de fond sa depaseasca limitele impuse de natura speciala a prezentei proceduri instituite de art. 14 din Legea 554/2004 in cadrul careia instanta are posibilitatea sa efectueze doar o cercetare sumara a aparentei dreptului.
Arata  ca  motivele  de  nelegalitate  ale  actului  administrativ invocate de catre
reclamant prin prezenta cererea de chemare in judecata presupun o cercetarea in profunzime a fondului cauzei si nu se circumscriu conditiei prevazute de art. 14 din Legea 554/2004. Acest aspect reiese si din faptul ca motivele de fapt si de drept ale cererii de chemare in judecata privind anularea HCL nr. 64 din 13.09.2017, ce formeaza dosarul XX, sunt identice cu cele din prezenta cerere, aceste actiuni fiind practic identice.
Cu  privire  la  conditia  cazului  bine  justificat,  arata  ca  reclamantul  nu  face
dovada indeplinirii acesteia, deoarece in cadrul cererii introductive nu se regasesc argumente juridice solide cu privire la nelegalitatea actului administrativ in discutie, astfel incat apreciaza ca hotararea contestata a fost emisa cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Considera ca nu pot fi retinute imprejurari legate de starea de fapt si de drept, de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ,.
 In  acest  sens,  reclamantul,  in  mod  total nefundamentat, sustine ca nu exista
propunerea motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie. Astfel, expunerea de motive a proiectului de hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului sunt invocate dispozitiile art. 57, alin 4 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala (R): Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotararea adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, in acelasi timp fiind enumerate si motivele care au stat la baza deciziei de schimbare din functie, decizie asumata de un numar de 10 consilieri locali din totalul de 15, practic 2/3.
In  ceea  ce  priveste  procedura  urmata  de  catre Consiliul Local XX pentru
schimbarea din functie a viceprimarului, pe care reclamantul, in sustinerea cererii de suspendare, o contesta sub aspectul numarului de voturi exprimat, mai exact imposibilitatea verificarii respectarii cerintei referitoare la majoritatea calificata care trebuie intrunita in vederea schimbarii din functie a viceprimarului, dar si din punct de vedere al modalitatii de convocare a consilierilor locali pentru sedinta, o considera indeplinita conform dispozitiilor legale.
Convocarea sedintei de consiliul local s-a facut cu respectarea dispozitiilor art.
39, alin 1 si ale art. 68, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, respectiv primarul Comunei XX, XX, a emis dispozitia nr. 184 din 06.09.2017 prin care a fost convocat Consiliul Local al Comunei XX, in sedinta ordinara, pentru data de 13.09.2017, ora 13.00.
Raportat  la  dispozitiile  art. 39,  alin. 3  din  aceeasi  lege, anterior mentionata,
convocarea consiliului local s-a facut cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea sedintei ordinare, programata pentru data de 13.09.2017. De asemenea, notificarea convocarii catre consilierii locali, atributie ce revine secretarului unitatii administrativ-teritoriale s-a realizat la data de 06.09.2017, asa cum reiese din convocatorul inregistrat sub nr.XX. De asemenea, au fost respectate dispozitiile art. 57, alin 4 din Legea 215/2001 care prevad ca schimbarea viceprimarului se realizeaza la propunerea unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, in situatia de fata 10 consilieri locali din totalul de 15, aspect care reiese din tabelul nominal al consilierilor care au initiat proiectul de hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului.
Arata ca nici conditia producerii unei pagube iminente nu este indeplinita, reclamantul nu face dovada prejudiciului, limitandu-se la simple afirmatii.
In drept, au invocat dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala.
Instanta a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand cererea de suspendare a efectelor actului administrativ contestat din
perspectiva inscrisurilor depuse in probatiune si a dispozitiilor legale incidente, instanta retine urmatoarele:
Prin Hotararea nr. XX a Consiliului Local XX fila 29 dosar, s-a hotarat schimbarea din functie a viceprimarului comunei XX, respectiv a reclamantului.
Astfel cum rezulta din hotararea de consiliu contestata, aceasta a fost emisa in temeiul art. 57 alin. 4 - 4 ind. 1 din Legea nr. 215/2001, in conformitate cu votul secret consemnat in procesul-verbal al comisie nr. XX, cu votul a unui numar de 10 consilieri locali.
Potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond.
Din continutul art. 14 alin. 1 din legea nr. 554/2004, rezulta ca pentru solutionarea favorabila a cererii de suspendare, trebuie indeplinite in mod cumulativ doua conditii, respectiv existenta unui caz bine justificat, astfel cum acesta este definit de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 554/2004  si prevenirea unei pagube iminente, in sensul art. 2 alin. 1 lit. s din legea nr. 554/2004.
In ceea ce priveste conditia cazului bine justificat, instanta retine ca, conform art. 2 alin. 1 lit. t din Legea nr. 554/2004, prin cazuri bine justificate se inteleg imprejurarile legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ.
Astfel,  suspendarea  executarii  actului  administrativ  reprezinta  o  situatie  de
exceptie, in considerarea trasaturilor definitorii ale acestuia - legalitatea actului si executarea sa din oficiu - si tocmai de aceea se impune verificarea temeinica a intrunirii conditiilor legale.
Examinand sumar cauza, fara a fi posibila antamarea fondului in aceasta etapa a procedurii,, instanta apreciaza ca nu exista indicii temeinice de natura sa puna sub semnul intrebarii prezumtia de legalitate a actului administrativ contestat.
Potrivit dispozitiilor art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.
Hotararea nr. XX a fost adoptata in sedinta Consiliului Local XX, in baza art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, cu votul a unui numar de 10 consilieri (din totalul de 15 nr. consilieri raportat la numarul locuitori), asadar cu majoritatea de 2/3 ceruta de lege. Din preambulul hotararii rezulta ca votul a fost exprimat secret, fiind consemnat in procesul-verbal nr. 3192, iar din inscrisurile depuse de parat rezulta modalitatea de convocare a sedintei consiliului local si initiatorul propunerii de schimbare a viceprimarului. Sustinerea reclamantului in sensul ca hotararea atacata nu cuprinde temeiul de drept corect in baza caruia s-a dispus eliberarea sa schimbarea sa din functie, nu este intemeiata, din cuprinsul hotararii atacate rezultand in mod neechivoc ca aceasta a fost emisa in conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001, iar cei 10 consilieri locali au votat schimbarea sa din functie, nu eliberarea din functie.
  Cazul bine justificat nu poate fi argumentat prin invocarea unor aspecte ce tin de legalitatea actului administrativ, intrucat acesta vizeaza fondul actului, care se analizeaza in cadrul actiunii in anulare. Reclamantul nu a dovedit existenta unui caz bine justificat, sustinerile privind nelegalitatea hotararii atacate, emisa de parata, urmand a fi analizate odata cu solutionarea pe fond a cauzei.
  Cum, potrivit   dispozitiilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, cererea de suspendare a executarii poate fi dispusa doar in cazul indeplinirii   cumulative a celor doua conditii, neindeplinirea primei conditii, cea a existentei cazului bine justificat face inutila analiza criticilor reclamantei privind conditia pagubei iminente. 
  In consecinta, nefiind indeplinite cumulativ cele doua cerinte impuse de lege, in temeiul dispozitiilor art.14 din Legea nr. 554/2004, Tribunalul va   respinge, ca nefondata, cererea de suspendare a  executarii Hotararii Consiliului Local XX nr. XX.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge  cererea  formulata  de reclamantul XX, cu domiciliul ales la
Cabinet avocat XX, cu sediul in XX in contradictoriu cu parata XX, cu sediul in XX, str. XX, ca nefondata.
Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la  Tribunalul XX Sectia a II a civila, de contencios administrativ si fiscal.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Suspendare a executarii

Concursul de infrac?iuni .Anularea suspendarii executarii pedepsei. Contopirea pedepselor. - Sentinta penala nr. 404 din data de 21.06.2012
Revocarea suspendarii executarii pedepsei in cazul neexecutarii obligatiilor civile .stabilite prin hotararea de condamnare - Sentinta penala nr. 167 din data de 08.09.2010
Revocarea suspendarii sub supraveghere - Sentinta penala nr. 30 din data de 25.02.2009
Atata timp cat inculpatii au fost obligati in solidar la despagubirea partii civile, iar banii obtinuti de inculpati din vanzarea bunurilor sustrase servesc la despagubirea acesteia nu se poate dispune si confiscarea acestora - cu atat mai mult in solida - Decizie nr. 551/R din data de 24.07.2013
Revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei inchisorii din cauza nerespectarii masurilor de supraveghere impuse de art. 863 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1969. - Decizie nr. 369 din data de 16.06.2014
Suspendarea executarii actului administrativ - Decizie de imputare. Neindeplinirea cerintelor art.14 din Legea nr.554/2004. - Decizie nr. 7466 din data de 10.07.2013
Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 554/2004 cu privire la punerea in executare a unei hotarari judecatoresti executorii prin care s-a dispus suspendarea vremelnica a executarii unui act administrativ. - Decizie nr. 3282 din data de 03.04.2013
Anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei. Tehnica de contopire. - Decizie nr. 511 din data de 09.04.2012
Dispozitie emisa de Directorul General al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia a Copilului Hunedoara prin care s-a dispus suspendarea acordarii drepturilor banesti. Conditii indeplinite pentru suspendarea executarii actului administr... - Decizie nr. 1737 din data de 28.03.2012
Cerere de suspendare a executarii actului administrativ. Procedura de solutionare a cererii. - Decizie nr. 2290 din data de 17.11.2010
Suspendarea executarii actului administrativ. Conditii. - Decizie nr. 501 din data de 23.04.2008
Suspendarea efectelor executorii ale actului administrativ pana la solutionarea actiunii - Decizie nr. 2003 din data de 03.10.2005
Domeniul achizitiilor publice. - Decizie nr. 1840 din data de 05.09.2005
Creanta apartinand AVAS. Cerere de suspendare a executarii. Instanta competenta. - Decizie nr. 591 din data de 15.10.2004
- Sentinta civila nr. 3445 din data de 30.04.2010
Intrerupere executare pedeapsa - Sentinta penala nr. 802 din data de 14.04.2010
Intrerupere executare pedeapsa - Sentinta penala nr. 546 din data de 10.03.2010
Revocare suspendare executare sub supraveghere - Sentinta penala nr. 1187 din data de 09.06.2010
Anulare suspendare executare sub supraveghere - Sentinta penala nr. 786 din data de 14.04.2010
- Sentinta civila nr. 3825 din data de 07.07.2008