InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii

(Sentinta civila nr. 345 din data de 23.09.2015 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

R O M A N I A

       JUDECATORIA                         Dosar nr. (…)
INTORSURA BUZAULUI

SENTINTA CIVILA NR.345
Sedinta  publica din data de 23.09.2015.
Instanta  constituita din:
Presedinte : (…)– judecator
Grefier : (…)


Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza privind pe petenta (…) si pe intimat (…), avand ca obiect „Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii”.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier, care invedereaza ca dezbaterea in prezenta cauza a avut loc in sedinta din 09.09.2015, concluziile fiind consemnate in incheierea de sedinta din aceea data si care face parte integranta din prezenta hotarare, iar in vederea deliberarii instanta a amanat pronuntarea pentru data de 23.09.2015 cand a pronuntat hotararea de mai jos.

JUDECATORIA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
I. Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.06.2015 sub dosar nr. 493/248/2015 petentul (…) a solicitat in contradictoriu cu intimatul  (…) inlocuirea sanctiunii amenzii in cuantum de 150 lei cu sanctiunea obligarii contravenientului  la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
In motivarea cererii se arata ca prin procesul verbal de contraventie seria (…) nr. (…) incheiat la data de 20.08.2007 de Politia orasului Intorsura Buzaului, judetul Covasna, contravenientul a fost sanctionat  cu amenda in valoare de 200 lei, iar  prin referatul nr. (…) din 19.03.2015 s-a constatat faptul ca acesta  nu a achitat amenda in totalitate, ci doar 50 lei si totodata ca nu au putut fi identificate bunuri si/sau venituri urmaribile, neexistand posibilitatea executarii silite.
S-a solicitat judecarea cauzei in lipsa partilor, in baza art.223  alin.3 Cod procedura civila.
In drept s-au invocat dispozitiile art.9 alin.3, art.39  alin.1 si 2 si art. 391 din OG 2/2001.    S-au anexat cererii urmatoarele inscrisuri: referat nr. (…) din 19.03.2015 (f.5-6), proces verbal de contraventie (f.7), chitanta nr. (…)din 05.12.2007 privind achitarea sumei de 50 lei cu titlu de amenda (f.8), somatia nr. (…), somatia nr. (…) (f.10), adresa nr. (…) (f.11-16), adresa nr. (…) din 05.02.2015 (f.14-17) si H.C.L. nr. (…)/2013 (f.17-20).
II. Intimatul desi legal citat, nu s-a prezentat in instanta,  nu a depus intampinare si nu a formulat aparari in cauza.
III. La termenul de judecata din 09.09.2015 in baza art.258 Cod procedura instanta a incuviintat pentru petent proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei.
IV. Cererea este scutita de plata taxei de timbru conform art.30 din OG 80/2013.
V. Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal de constatare a contraventie procesul verbal de contraventie seria (…) nr. (…) incheiat la data de 20.08.2007 de Politia orasului Intorsura Buzaului, , judetul Covasna, contravenientul-intimat (…), a fost sanctionat  cu amenda in valoare de 200 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.2 pct.26 din Legea nr.61/1991R. S-a retinut in sarcina sa ca la data de 20.08.2007,  aflandu-se pe strada Aviatorului a participat la scandal. Procesul verbal a fost intocmit in prezenta contravenientului, acesta semnand pentru primire actul sanctionator. (f.7)
Rezulta potrivit inscrisului depus de petent la f.10, ca intimatul a fost somat prin somatia nr. (…) din 15.10.2007 emisa in dosar de executare nr. (…) de catre petent, pentru a achita amenda in cuantum de 200 lei, acesta achitand doar suma de 50 lei potrivit chitanta nr. (…)(…) din 05.12.2007 emisa de  Primaria orasului Intorsura Buzaului. (f.8)
Instanta va inlatura ca mijloc de proba somatia nr. (…) emisa la 13.08.2007 depusa de petent la f.9, avand in vederea ca aceasta se refera la un alt titlu executoriu si nu la cel ce face obiectul prezentei cauze.
Din continutul adreselor nr. (…) si nr. (…) din 05.02.2015 emise de Primaria Intorsura Buzaului rezulta ca intimatul nu figureaza in evidente ca angajat si nu detine bunuri imobile, iar din referatul nr. (…) din 19.03.2015 intocmit de Compartimentul Executare silita din cadrul Primariei Intorsura Buzaului,  rezulta ca intimatul  nu a achitat diferenta de amenda in cuantum de 150 lei.
In drept, potrivit art.37 din O.G.nr.2/2001, procesul verbal neatacat in termenul prevazut de art.31, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
Instanta retine ca potrivit art.9 alin.(3) din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor in Romania, in cazul in care contravenientul persoana fizica nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale prevazut la art. 39 alin. (2) lit. a) in a carui raza teritoriala domiciliaza contravenientul va sesiza instanta judecatoreasca in a carei circumscriptie domiciliaza acesta, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.
In speta, nu s-a facut dovada ca acest proces verbal de contraventie a fost contestat in conditiile art.31, astfel ca,  dupa 30 de zile de la incheiere, deoarece a fost intocmit in prezenta intimatului si comunicat la momentul intocmirii, a devenit titlu executoriu. – 22.09.2007.
Din continutul mijloacelor probatorii, cu care petentul a inteles sa-si probeze cererea in fata instantei de judecata, rezulta, ca fata de intimatul contravenient (…) s-a demarat procedura executarii silite, fiind emisa somatie la data de 05.10.2007, astfel cum s-a dovedit in cauza, ulterior acestei date nefiind dovedita emiterea altor acte de executare.
 Astfel potrivit art.131 alin. (1) Cod procedura fiscala, dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept, acest termen  aplicandu-se si creantelor provenind din amenzi contraventionale potrivit alin.(2).
Cum procesul verbal de contraventie a devenit titlu executoriu la 22.09.2007, termenul de prescriptie al executarii silite de 5 ani,  a inceput sa curga la data de 01.01.2008, fiind implinit la data de 31.12.2012, petentul indeplinind doar un singur act de executare la data de 05.10.2007, neurmat de emiterea altor acte.
Cum in speta, ne gasim in una din situatiile ce privesc executarea sanctiunii amenzii, instanta are obligatia de a verifica daca sanctiunea amenzii mai subzista, cu atat mai mult cu cat Politia oras Intorsura Buzaului, a intocmit procesul verbal de contraventie in urma cu 8 ani.
Pentru considerentele prezentate, instanta urmeaza a respinge sesizarea formulata de  petentul (…), privind inlocuirea sanctiunii amenzii de 150 lei neachitata din amenda contraventionala in cuantum de 200 lei, aplicata prin procesul verbal de contraventie seria (…) nr. (…) incheiat la data de 20.08.2007 de Politia orasului Intorsura Buzaului, judetul Covasna, cu sanctiunea obligarii intimatului contravenient  (…), la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, ca fiind prescrisa executarea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge sesizarea formulata de petentul (…) cu sediul in (…) privind inlocuirea sanctiunii amenzii de 150 lei neachitata din amenda contraventionala in cuantum de 200 lei, aplicata prin procesul verbal de contraventie seria (…) nr. (…) incheiat la data de 20.08.2007 de Politia orasului Intorsura Buzaului, judetul Covasna, cu sanctiunea obligarii intimatului contravenient (…), CNP (…) domiciliat in  (…)  la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, ca fiind prescrisa executarea.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecatoria Intorsura Buzaului.
Pronuntata in sedinta publica din 23.09. 2015.

           PRESEDINTE,          GREFIER,
                   (…)                                                                                   (…)


Redact.Jud. (…).
Tehnored.Gr. (…).
29.09.2015/4  ex.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 460 din data de 09.02.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 881 din data de 13.10.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 599 din data de 30.06.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 551 din data de 16.06.2010
Anulare proces verbal - Sentinta civila nr. 246 din data de 21.04.2010
Reexaminare sanctiune contraventionala - munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 84 din data de 04.02.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 349 din data de 15.07.2009
Potrivit art. 2341 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, prin sanctiunile pecuniare ce pot fi recunoscute, se inteleg atat amenzile aplicate de organele judiciare cat si cheltuielile judiciare stabilite in sarcina persoanei condamnate. Diferentierea dintre aces - Decizie nr. 61/AP din data de 13.03.2014
Incadrare juridica. Santaj. Fals intelectual. - Decizie nr. 73/Ap din data de 18.06.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
Proces verbal - Decizie nr. 371/R din data de 04.05.2012
Proces verbal de contraventie - Decizie nr. 373/R din data de 04.05.2012
procesul verbal de contraventie-amenda - Decizie nr. 930/R din data de 14.10.2011
Amenda penala. Art. 61 din noul Cod penal. - Decizie nr. 297/A din data de 17.03.2015
In cazul aplicarii unei amenzi penale potrivit Codului penal din 1969, inculpatului i se va atrage atentia ca, in caz de neplata a amenzii, inlocuirea acesteia cu inchisoarea se va face potrivit dispozitiilor pertinente din acelasi cod. - Decizie nr. 696/A din data de 29.09.2014
Litigiu asigurari sociale. Amenda civila. Daune cominatorii. - Decizie nr. 175 din data de 31.01.2011
In legislatia romana nu exista posibilitatea aplicarii amenzii cumulativ cu inchisoarea, asa cum prevede Legea nr.39/1934; prin decizia Curtii Constitutionale nr.160/2000 s-a stabilit ca prin dispozitiile art. III din Decretul nr.544/19... - Decizie nr. 652 din data de 14.09.2010