Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Oradea

PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Cerere de deschidere a procedurii formulata de un creditor impotriva unei societati dintr-un grup. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 183 si urmatoarele din Legea nr. 85/ 2014

(Decizie nr. 67/C din data de 10.03.2015 pronuntata de Curtea de Apel Oradea)

Domeniu Restructurare, Reorganizare | Dosare Curtea de Apel Oradea | Jurisprudenta Curtea de Apel Oradea

Materie: PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Cerere de deschidere a procedurii formulata de un creditor impotriva unei societati dintr-un grup. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 183 si urmatoarele din Legea nr. 85/ 2014

- art. 5 pct. 8, 35 si 37 din Legea nr. 85/ 2014
- art. 183, art. 185 alin. 1, 2 si 3, art. 188, art. 192-193 din Legea nr. 85/ 2014

Decizia nr. 67/C/2015-A din 10.03.2015 a Curtii de Apel Oradea
Dosar nr. 4251/111/C/2014/a1 - A

Prin Sentinta nr. 9626/2014 din data de 04.12.2014 Tribunalul B. a admis cererea formulata de creditorul S. P. A. S. T. P. STD.STI cu sediul ales la Birou avocat, pentru deschiderea procedurii insolventei impotriva debitorului S.C. B. L. S.R.L. cu sediul in O.
 In temeiul art.72 alin 6 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de  insolventa, a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului S.C. B. L. S.R.L. cu sediul in O.
In temeiul art. 73 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de  insolventa, a numit administrator judiciar provizoriu pe G. M. R. IPURL., cu sediul in O., care va indeplini atributiile prevazute de art. 58 din lege, cu o retributie care va fi stabilita ulterior pe baza de decont justificativ.
In temeiul art. 99 din Legea privind procedura  insolventei, a dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comertului prin Buletinul Procedurilor de Insolventa, in vederea efectuarii mentiunii in temeiul art. 100 din Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de  insolventa,
In termen de 40 zile, administratorul judiciar va depune la dosar raportul prevazut la art. 97 (1) din Legea 85/2014, care va cuprinde indicatiile si documentele doveditoare prevazute la alin. 2 al acestui articol.
A fixat termenul limita pentru depunerea cererilor de admitere a creantelor la 19.01.2015.
A fixat termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor la 09.02.2015.
A fixat termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea tabelului creantelor la data de 07.03.2015.
A fixat data sedintei adunarii creditorilor la data de 16.02.2015 ora 10 la sediul debitorului si convoaca creditorii debitorului.
A fixat termen de judecata in cauza pentru data de 12.03.2015.
A dispus trimiterea notificarilor catre toti creditorii, de catre administratorul judiciar.
In temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolventei, a dispus comunicarea hotararii catre instantele judecatoresti in a caror jurisdictie se afla sediul debitorului, precum si tuturor bancilor unde are deschise conturi.
In temeiul art.39 din Legea privind procedura insolventei, a dispus deschiderea de catre debitor a unui cont bancar la o unitate bancara, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. In caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre administratorul judiciar.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Constatand ca cererea formulata la data de 08.09.2014 de creditoarea S. P. A. S. T. P. STD.ST, avand ca obiect deschiderea procedurii insolventei, a fost comunicata debitoarei S.C. B. L. S.R.L. cu sediul in O, la data de 10.09.2014, ca nu s-a formulat contestatie, potrivit art.72 alin. 3 din Legea privind procedura insolventei,
Constatand ca debitorul se afla in incetare de plati, stare de fapt dovedita cu aceea ca, debitorul, dupa 60 de zile de la scadenta nu a platit datoria sa fata de creditor,
Constatand ca, creditorul  are o creanta certa, lichida si exigibila impotriva debitorului in cuantum de 48.562,25 euro dovedita cu  actele depuse la dosar, in temeiul art. 72 alin. 6 din Legea 85/2014, a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei.
In temeiul art. 73 din lege, a numit provizoriu in calitate de administrator G. M. R. IPURL., cu sediul in O.
Impotriva acestei decizii, in termen si legal timbrat, a formulat apel debitoarea SC B. L. SRL, solicitand admiterea apelului, anularea in tot a sentintei instantei de fond si trimiterea spre rejudecare Tribunalului B. in vedere  inaintarii dosarului format (4251/111/2014) potrivit prevederilor art. 185 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 judecatorului sindic desemnat conform sistemului de repartizare aleatorie in primul dosar inregistrat in sistemul informatizat al instantelor, respectiv completului Falimente 7 (dosar nr. 3957/111/2014).
Considera ca in mod gresit completul investit aleatoriu cu solutionarea dosarului nr. 4251/111/2014 nu a tinut cont de dispozitiile legale imperative prevazute de art. 185 alin. 2 si 3 din Legea nr. 85/2014.
Invoca faptul ca prin notele de sedinta depuse de catre debitoare la data de 21.11.2014 la dosarul cauzei, s-a aratat faptul ca societatea se afla in situatia reglementata de art. 185 mai sus invocat, fiind "membru al grupului" deoarece asociatul majoritar SC A. C. SRL, posesor a 90% din partile sociale ale debitoarei se afla in procedura de faliment conform incheierii nr. 1256/F/2014 din data de 14.08.2014, in dosarul nr. 3957/111/2014, fiind numit lichidator judiciar E. IPURL, detinand astfel controlul asupra debitoarei asa cum este definit prin art. 5 alin. 9 din lege.
De asemenea, precizeaza ca, atasat notelor de sedinta din data de 21.11.2014 s-au dovedit sustinerile prin unui set de inscrisuri in acest sens, printre care si lista creditorilor comuni ai celor doua societati.
In acest sens, fara a contesta starea de insolventa, raportat la imposibilitatea de a achita datoriile fata de creditoarea S. P. SRL, cat si fata de toti creditorii si avand in vedere dispozitiile art. 188 din Legea nr. 85/2014, considera ca societatea debitoare a aratat faptul ca din totalul datoriilor de 1.730.698, 1.020.839 lei sunt fata de aceiasi creditori, atat pentru SC B. L. SRL, cat si pentru A. C. SRL, reprezentand un procent de 59% din masa credala.
Avand in vedere cele mentionate considera ca debitoarea este indreptatita a solicita desemnarea in calitate de lichidato judiciar provizoriu pe E. IPURL, lichidator numit si in dosarul initial al societatii din grup - A. C. SRL.
Coroborand dispozitiile legale mai sus indicate cu dispozitiile art. 174 alin. 1 Cod procedura civila si 176 Cod procedura civila considera ca judecarea cererii de deschidere a insolventei fata de SC B. L. s-a realizat cu nerespectarea cerintelor legale, judecata facandu-se de catre un complet (judecator sindic) nelegal constituit si care avea obligatia de a se abtine de la solutionarea dosarului nr. 4251/111/2014.
Pentru cele invederate solicita admiterea apelului astfel cum a fost formulat
In drept au fost invocate dispozitiile art. 466 si urmatoarele Cod procedura civila.
Administratorul judiciar G. M. R., prin intampinarea formulata, a solicitat respingerea apelului ca netemeinic si nelegal.
In motivare, fata de art. 185 din Legea nr. 85/2014 invocata de apelanta, considera ca nu este aplicabil in cauza in conditiile in care legea prevede obligativitatea existentei unei cereri comune de deschidere a procedurii, lipsind astfel una din conditiile cerute de lege.
Totodata precizeaza ca exista diferenta intre administratorul judiciar provizoriu, numit de catre judecatorul sindic prin sentinta si administratorul judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul/creditorii care detin mai mult de 50% din masa credala. Astfel art. 188 din Legea nr. 85/2014 este o transpunerea a art. 45 alin. 1 lit. e).
De altfel, odata cu pronuntarea sentintei de deschidere a procedurii insolventei nu se pot aplica prevederile art. 188 asa cum solicita apelanta din moment ce nu se cunoaste masa credala a debitorului fata de care s-a dispus deschiderea procedurii.
In ceea ce priveste masa credala a debitoarei, precizeaza ca pana la data intocmirii intampinarii nu s-a intocmit tabelul preliminar de creante al debitoarei deoarece sentinta de deschidere a procedurii insolventei a fost suspendata de Curtea de Apel O. la data de 27.01.2014 pana la judecarea prezentului apel.
In consecinta, solicita respingerea apelului ca nefondat si mentinerea in tot a sentintei atacate.
In drept au fost invocate dispozitiile Legii nr. 85/2014.
Curtea de apel analizand apelul declarat prin prisma motivelor invocate, cat si din oficiu, a retinut ca este nefondat, urmand ca in baza prevederilor art. 480 Cod procedura civila, art. 43 din Legea nr. 85/2014 sa dispuna respingerea lui pentru urmatoarele considerente:
Prin cererea introductiva inregistrata la data de 08.09.2014 intimata creditoare a solicitat deschiderea procedurii insolventei debitoarei apelante invocand existenta unei creante neachitate in cuantum de 48.562,25 euro.
Cererea introductiva formulata s-a repartizat aleatoriu spre solutionare completului 6 Falimente, care prin sentinta apelata a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa a debitoarei apelante.
Prin apelul declarat apelanta debitoare invoca nelegala constituire a completului de judecata ce a solutionat cererea introductiva si incidenta in cauza a prevederilor art. 185 alin. 2 si 3 si art. 188 din Legea nr. 85/2014 in conditiile in care debitoarea este membru al unui grup de societati, cererea trebuind a fi inaintata spre solutionare completului 7 Falimente investit cu solutionarea dosarului nr. 3957/111/2014, respectiv al societatii A. C. SRL ce detine 90% din partile sociale ale debitoarei apelante.
Prin noua lege a procedurii insolventei nr. 85/2014, legiuitorul a definit la art. 5 pct. 35 si 37 grupul de societati interconectate prin controlul ori detinerea participatiilor calificate, cat si membrul unui asemenea grup de societati, stabilind la capitolul II sectiunea 1 din titlul II al actului normativ prevederi special privind competenta si organele care aplica procedura in cazul deschiderii procedurii impotriva unor membri ai grupului de societati.
Astfel, potrivit prevederilor art. 185 alin. 1 din lege, in cazul deschiderii procedurii insolventei impotriva unor membri ai grupului de societati, in urma depunerii unei cereri comune de deschidere a procedurii insolventei, instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala isi are sediul - mama sau dupa caz, societatea cu cea mai mare cifra de afaceri conform ultimei situatii financiare publicate, pentru toate societatile membre ale grupului.
Conform prevederilor art. 185 alin. 2 si 3 din acelasi act normativ, pentru fiecare membru al grupului se va forma un dosar separat, iar prin derogare de la dispozitiile art. 53 din Legea nr. 304/2004, toate dosarele formate potrivit alin. 2 vor fi repartizate judecatorului sindic desemnat conform sistemului de repartizare aleatorie in primul dosar inregistrat in sistemul informatizat al instantelor.
De asemenea, legiuitorul a stipulat la art. 188 din lege desemnarea pentru fiecare membru al grupului acelasi administrator judiciar in conditiile art. 57 in cazul in care creditorii ce detine cel putin 50% din masa credala sunt aceiasi pentru fiecare membru al grupului.
Deoarece aceste dispozitii deroga de la dispozitiile capitolului I al titlului II al Legii nr. 85/2014, ele sunt incidente doar in cazurile si conditiile expres prevazute la capitolul II al titlului, neputand fi extinse si altor situatii ce nu se incadreaza in limitele dispozitiilor derogatorii prevazute expres de legiuitor.
Din analiza prevederilor art. 185 din Legea nr. 85/2014 coroborate cu prevederile art. 192-193 din acelasi act normativ rezulta ca dispozitiile procedurale derogatorii mai sus aratate se aplica in cazul in care se formuleaza o cerere comuna de deschidere a procedurii insolventei de catre doi sau mai multi debitori, membri ai grupului ori de un creditor ce detine creante impotriva a doi sau mai multi membri ai grupului de societati.
Cererea comuna prevazuta expres de legiuitor in cuprinsul prevederilor legale derogatorii, reprezinta o cerere unica prin care se solicita deschiderea procedurii impotriva mai multor societati din acelasi grup ori cereri concomitente avand fiecare ca obiect, deschiderea procedurii impotriva unor membri ai aceluiasi grup, astfel cum rezulta din definitia cererii comune prevazuta la art. 5 pct. 8 din legea insolventei.
In cazul in care nu se formuleaza o cerere comuna in sensul vizat de legiuitor, ci cereri succesive in timp vizand deschiderea procedurii insolventei unor membri ai grupului de societati, nu sunt incidente dispozitiile art. 183 si urmatoarele din lege deoarece  acestea au caracter derogatoriu si se aplica doar cazurile si situatiile expres prevazute de lege, fiind incidente pentru determinarea competentei de solutionare a cererilor dispozitiile art. 41 capitolul I titlul II al legii insolventei.
Aceste dispozitii cu caracter general sunt incidente si in prezenta cauza in conditiile in care in speta nu s-a formulat o cerere comuna de deschidere a procedurii insolventei impotriva membrilor grupului de societati din care face parte si debitoare apelanta, ci cereri separate, succesive in timp, formulate de aceiasi creditor impotriva a doi membri ai grupului de societati.
Astfel, s-a retinut ca la data de 11.07.2014 creditoarea intimata din prezenta cauza a solicitat deschiderea procedurii insolventei societatii SC A. C. SRL O. (detinatoare a 90% din partile sociale ale apelantei), societate care la data de 08.08.2014 a depus  la instanta  si ea o cerere de intrare in procedura insolventei. Cele doua cereri inregistrate separat s-au conexat in dosarul nr. 3957/111/2014 a Tribunalului B., iar prin incheierea nr. 1256/14.08.2014 judecatorul sindic desemnat in cauza respectiva a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului societatii respective.
Cererea introductiva ce face obiectul prezentei cauze s-a inregistrat pe rolul primei instante la data de 08.09.2014, dupa deschiderea procedurii insolventei debitoarei din dosarul nr. 3957/111/2014.
Cata vreme cererile introductive ce fac obiectul dosarului nr. 3957/111/2014 au fost formulate anterior depunerii cererii introductive din prezenta cauza nu se poate retine incidenta dispozitiilor derogatorii prevazute la art. 183 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014 deoarece nu este indeplinita conditia expres prevazuta de legiuitor de existenta a unei cereri comune.
Prin urmare, nu pot fi avute in vedere motivele de apel invocate de apelanta debitoare vazand incidenta in cauza a acestor dispozitii derogatorii si nici nelegala constituire a completului de judecata ce a solutionat cererea introductiva, cata vreme in cauza sunt incidente dispozitiile art. 41 si 44 din Legea nr. 85/2014.
Pentru aceste considerente, apelul declarat in cauza de apelanta debitoare a fost respins ca nefondat cu consecinta mentinerii in tot a sentintei atacate, fara cheltuieli de judecata, nefiind solicitate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Restructurare, Reorganizare

Restructurare, reorganizare - Sentinta comerciala nr. 51/CC din data de 29.03.2010
Conflict de munca Reorganizarea activitatii societatii angajatoare in intelesul prevederilor art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 nu presupune cu necesitate existenta unei situatii economice precare - Decizie nr. 1996 din data de 30.03.2009
Restructurare, reorganizare - Sentinta comerciala nr. 51/CC din data de 29.03.2010
Desfacerea contractului de munca in timpul mandatului si in termen de doi ani de la incetarea mandatului reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale - Hotarare nr. 1366/CA/2010 din data de 09.12.2010
Reorganizare judiciara si faliment. Inlocuirea lichidatorului. - Sentinta comerciala nr. 549/F din data de 19.10.2005
Reorganizare judiciarasi faliment. Revizuirea hotararii pronuntate de deschidere a procedurii insolventei ca urmare a anularii pe cale administrativa a titlului constatator al creantei creditorului declansator a procedurii Inexistenta cazurilor de re... - Hotarare nr. 1373 din data de 26.08.2009
Reducerea unor posturi ca urmare a restructurarii in cadrul unei unitati bugetare. Consecinta nepromovarii examenului pentru ocuparea posturilor nerestructurate - Sentinta civila nr. 2307 din data de 11.05.2012
Militar incadrat conform Legii nr. 80/1995. Trecere in rezerva prin reorganizarea institutiei militare. Lipsa dreptului vatamat - Decizie nr. 5338 din data de 06.12.2012
Procedura insolventei. Plan de reorganizare confirmat. Modificarea planului. Consecinte - Decizie nr. 1615 din data de 20.09.2011
Functionar public. Mutare definitiva in cadrul altui compartiment. - Decizie nr. 537 din data de 24.02.2007
CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCTIONARI PUBLICI. REDISTRIBUIRE IN ALT COMPARTIMENT, JUSTIFICATA PRIN REORGAMIZAREA INSTITUTIEI. NECESITATEA DOVEDIRII CONDITIILOR IMPUSE DE ART. 84 IND. 3 (ACTUAL ART.100) DIN LEGEA NR. 188/1999, REPUBLICATA. - Decizie nr. 74/R-C din data de 25.01.2008
INCHIDEREA PROCEDURII REORGANIZARII JUDICIARE SI A FALIMENTULUI. EFECTE. RADIEREA. - Decizie nr. 122/R-C din data de 18.02.2005
Nelegalitatea deciziei de concediere emisa in baza disp. art. 65 din Codul muncii in cazul in care societatea face angajari imediat dupa reorganizare, indiferent pe ce post. - Decizie nr. 563 din data de 11.09.2008
Atributiile AGA in modificarea Statutului societatii sau infiintarea/desfiintarea unor sedii secundare. Rolul instantei in aprecierea strategiei de reorganizare al societatii. - Decizie nr. 614/CM/ din data de 26.10.2009
124 - Decizie nr. 124 din data de 23.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Actiune introdusa de debitoare, prin administrator special, in cadrul procedurii de insolventa, impotriva uneia din creditoare, prin care solicita deblocarea accesului la bunurile sale, retinute in spatiile creditoarei. Compet - Decizie nr. 123 din data de 23.04.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI. Apel. Actiune in anularea certificatului de inmatriculare al societatii parate, intemeiata pe schimbarea destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea, fara acordul vecinilor, deranjul fonic produs de activitate si pe - Decizie nr. 116 din data de 21.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar. Obligatia judecatorului-sindic de a determina cuantumul creantei contestate, neputand lasa in sarcina administratorului judiciar determinarea cuantumului, cata vreme acesta si-a spus parerea - Decizie nr. 112 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Inscriere provizorie a creantei. Necesitatea administrarii de probe. Momentul in care trebuie incuviintata administrarea de probe, de catre judecatorul sindic. - Decizie nr. 111 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Cerere de sesizare din oficiu a judecatorului sindic privind inlocuirea administratorului judiciar. Posibilitatea creditorilor de a obtine schimbarea administratorului judiciar doar in conditiile prevazu - Decizie nr. 108 din data de 09.04.2015