Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Saliste

conflict de interese

(Sentinta penala nr. 40 din data de 23.06.2015 pronuntata de Judecatoria Saliste)

Domeniu Infractiuni prevazute in legi si decrete | Dosare Judecatoria Saliste | Jurisprudenta Judecatoria Saliste

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe parte civila C. P. S. si pe inculpat L. C., avand ca obiect conflict de interese (art.301 NCP) .
Dezbaterile asupra fondului cauzei  au avut loc in sedinta publica din data de 09.06.2015, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta  hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 16.06.2015 si pentru data de 23.06.2015, cand in aceeasi compunere, a deliberat si pronuntat urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Sesizarea instantei: 
Prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia emis la data de 20.11.2014 in dosar penal nr.xxxx a fost trimis in judecata ,in stare de libertate, inculpatul L. C. pentru savarsirea infractiunii continuate de conflicte de interese prevazute de art.301 al.1 NCP cu aplicarea art.35 al.1 NCP (4 acte materiale) si a infractiunii continuate de abuz in serviciu prevazute de art.13ind.2 din lL.78/2000 raportat la art.297al.1CP cu aplicarea art.35 al.1 CP(2 acte materiale) in conditiile art.38 al.1 CP.
Prin actul de sesizare se retine ca la data de 15.10.2012 P. com. P. S. a formulat plangere penala impotriva inculpatului L. C., care a indeplinit functia de primar al com. P. S. in perioada 1996-2012, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice prev. de art.248 CP,abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevazute de art.246 CP,neglijenta in serviciu prevazuta de art.249 CP,asociere in vederea savarsirii de infractiuni prevazute de art.323CP,constituire de grup infractional organizat prevazut de art.7 din L.39/2003 si fals sub semnatura privata prevazuta de art. 290 CP , precum si fata de fiul inculpatului, numitul L. D. si fata de fiica inculpatului,numita L. A. L. pentru savarsirea infrac?iunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni prevazute de art.323 CP,constituire de grup infractional organizat prev. de art.7 din L.39/2003 si fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 CP.
Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus clasarea cauzei cu privire la numitii L. D. si L. A. L. pentru complicitate la infractiunea continuata de abuz in serviciu prevazuta de art. 48 CP raportat la art. 13 ind.2 din L. 78/2000 raportat la art. 297 al.1 CP cu aplicarea art.35 al.1 CP si pentru complicitate la infractiunea continuata de conflict de interese prev. de art. 48 CP raportat la art. 301 al.1 CP. De asemenea, s-a dispus clasarea cauzei cu privire la numitii L. C.,L. D. si L. A. L. pentru infractiunile prevazute de art. 298 CP,art.322 CP si art.367 CP.
Prin Ordonanta procurorului emisa la data de 5.09.2014 sub nr. 661/P/2013s-a dispus luarea masurilor asiguratorii prin instituirea masurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile aflate in proprietatea inculpatului L. C. , respectiv asupra imobilului format din casa de locuit, compusa din parter si etaj, anexe gospodaresti si teren in suprafata de 250 mp. situat in loc. xxx ,inscris in CF xxx P. S. nr. top. xxx pana la concurenta sumei de 92.894,4 lei. Prin procesul verbal de aplicare a sechestrului din data de 10.09.2014 organele de cercetare penala din cadrul IPJ Sibiu au procedat la aplicarea sechestrului asigurator, iar prin incheierea nr. xxx OCPI Sibiu s-a intabulat ipoteca legala pentru recuperarea creantei de 92.894,4 lei. C.L. al com. P. S. s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 92.894,40 lei .
In fapt, s-a retinut in esenta, prin actul de trimitere in judecata ca, inculpatul, L. C. in calitate de primar al com. P. S. a incheiat cu fiul sau , martorul L. D. , contractul de inchiriere nr.1244 ca urmare a licitatiei publice organizate in baza HCL nr.xx/2011castigate de acesta. Se precizeaza ca inculpatul a introdus in mod abuziv in cuprinsul contractului (Cap. IV pct.2)clauza care stipuleaza ca „la cererea beneficiarului LOCATAR si numai in situatia in care acesta intampina dificultati economice, cuantumul chiriei stabilite in conditiile de mai sus poate fi negociat. Aceasta cerere poate fi depusa numai dupa o analiza corecta a situatiei economice a locatarului si nu mai repede de expirarea a minim 3 luni de zile”.Se apreciaza aceasta clauza a fost introdusa in mod abuziv de catre inculpat ca urmare a cererii formulate de catre L. D. cu o zi inainte de incheierea contractului de inchiriere, desi cererea este datata 9.06.2013, cerere care nu este inregistrata in evidentele P. com. P. S..Ca urmare a clauzei introduse in contractul de inchiriere nr. xxxx la data de 10.09.2011, inculpatul in calitate de primar a incheiat cu fiul sau, L. D. un act aditional prin care incepand cu data de 10.09.2011 s-a redus chiria lunara pentru spatiul inchiriat , la suma de 51 euro/ luna. Aceasta, in conditiile in care la data de 23.05.2011 in urma licitatiei publice organizate conform HCL nr.12/2011 pentru spatiul in cauza denumit „Bacanie” a fost declarat castigator martorul L. D. care a oferit pretul cel mai mare de 450 euro. S-a apreciat ca prin actele efectuate, inculpatul a prejudiciat comuna Poiana Sibiului si a avantajat patrimonial pe fiul sau.
De asemenea, s-a retinut ca la data de 2.06.2012 martora L. A. L. in calitate administrator al SC X –D. SRL S. a solicitat P. Com. P. S. concesionarea spatiului din imobilul situat in comuna xxxx –dispensar medical in cota de 1/2 in suprafata de 55,22 mp. pe o perioada de 30 ani. La aceeasi data ,inculpatul a incheiat contractul de concesiune nr.xxxx cu fiica sa L. A. L., administratorul societatii, fara a fi emisa vreo hotarare a C. local al com. P. S.. La data incheierii procesului verbal de predare primire a spatiului, respectiv 8.06.2012, spatiul era ocupat de catre martora B. E. C., medic de familie, conform contractelor de comodat incheiate la data de 8.12.1999 pe o perioada de 20 ani. Inculpatul a incheiat contractul de concesiune cu fiica sa L. A. L. , cu incalcarea dispozitiilor imperative prevazute de art.3 al.2 lit. c , art.6,7,8,9 din HG 884/2004 privind concesionarea imobilelor in care functioneaza cabinete medicale infiintate conform OG 124/1998 republicata,cauzand o paguba comunei P. S. si un folos necuvenit martorei L. A.  L..
In drept, s-a retinut ca fapta inculpatului L. C. care in perioada in care a indeplinit functia de primar al com. P. S. a incheiat la data de 10.06.2011 contractul de inchiriere cu fiul sau L. D. prin introducerea in mod nelegal al clauzei contractuale ce permitea micsorarea chiriei , dupa care la data de 10.09.2011 in mod nelegal a incheiat un act aditional prin care a redus chiria lunara, iar la data de 7.06.2012 a incheiat in mod nelegal contractul de concesiune avand ca obiect imobilul – cabinet medical, pentru o perioada de 30 ani, prin atribuire directa fiicei sale L. A. L.,cauzand o paguba comunei P. S. , intruneste elementele constitutive ale infractiunii continuate de abuz in serviciu prevazute de art.13 ind.2 din L.78/2000 rap. la art.297 al.1 CP cu aplicarea art.35 al.1 CP(2 acte materiale).
De asemenea, s-a retinut ca fapta inculpatului care in perioada in care a indeplinit functia de primar al com. P. S. , respectiv la data de 10.06.2011 a incheiat un contract de inchiriere a unui spatiu comercial cu fiul sau L. D., dupa care la data de 10.09.2011 a incheiat un act aditional prin care a redus chiria lunara, iar la data de 7.06.2012 a incheiat un contract de concesiune , prin atribuire directa fiicei sale L. A. L., pentru un imobil proprietatea comunei P. S. , iar a doua zi a incheiat procesul verbal de predare primire a spatiului, intruneste elementele constitutive ale infractiunii continuate de conflict de interese prevazuta de art.301 al.1CP cu aplicarea art.35 al.1 CP (4 acte materiale) in conditiile art.38 al.1 CP.
Starea de fapt enuntata, se apreciaza a fi dovedita cu urmatoarele mijloace de proba: copie procesul-verbal  intrare in spatiu, incheiat la data de 26.02.2014; copie contract de comodat incheiat la data de 06.12.1999 intre P. P. S. si B. E.; copie contract de comodat incheiat la data de 06.12.1999 intre P. P. S. si B. M.; copii facturi emise de C. L. al comunei P. S. pentru clientul P.F.L. ; adresa nr.xxx a P. comunei P. S.; sentinte civile de validare in functia de primar a inculpatului L. C.; dispozitia primarului comunei P. S. nr.76/2001 privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu precum si organizarea evidentei angajamentelor la C. L. al comunei P. S.; Hotararea C. L. al comunei P. S. nr.3/2012 privind aprobarea Regulamentului intern al P. comunei P. S.; fisele cu specimenele de semnatura pentru perioada 2010 – 2012 in cadrul P. comunei P. S.; H.C.L. nr.12/2011 privind inchirierea prin licitatie publica a unor imobile apartinand  comunei P. S.; declaratia martorului B. N.; declaratia martorului D. I.; declaratia martorului L. D.; declaratia martorului L. A. L.; declaratia martorului B. L.; declaratia martorului S. P.; declaratia martorului V. M.; declaratia martorului H. D.; declaratia martorului M. C. A.; declaratia martorului M. M.; declaratia martorului B. E. C.; copia Hotararii C. Local al comunei P. S. nr.xx/01.11.2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatie cabinete medicale; plangerea penala formulata de comuna P. S.; procesul-verbal  de adjudecare la licitatia publica din data de 23.05.2011 organizata de catre P. comunei P. S.; contract de inchiriere incheiat intre P. comunei P. S. si martorul L. D.; cerere formulata de numitul L. D.; act aditional incheiat intre C. L. al comunei P. S. si martorul L. D.; cerere datata 07.06.2014 formulata de martora L. A. L.  adresata P. comunei P. S. ; contract de concesiune incheiat intre C. L. al comunei P. S.  reprezentat de catre inculpatul L. C. si martora L. A. L.; anexa nr.1 la contractul de concesiune, respectiv procesul-verbal  de predare – primire a spatiului, datat 08.06.2012; raport de evaluare nr.xxx intocmit de Inspectia de Integritate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate; sesizarea adresata de comuna P. S. catre Agentia Nationala de Integritate;
Dupa sesizarea instantei, judecatorul de camera preliminara a procedat conform dispozitiilor  art.344 NCPP , comunicand inculpatului copia certificata a rechizitoriului si a pus in vedere acestuia faptul ca procedura in camera preliminara are ca obiect verificarea dupa trimiterea in judecata, conform rechizitoriului,a competentei si a legalitatii sesizarii instantei precum si verificarea legalitatii administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala, precum si dreptul ca in termen de 20 zile de la primirea comunicarii sa-si angajeze aparator si sa formuleze in scris , eventuale cereri si exceptii cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala (f.5).
Prin Incheierea de sedinta din camera de consiliu din data de 26.01.2015 (f.27) judecatorul de camera preliminara a respins cererile si exceptiile formulate de catre inculpat prin aparator (f.10-13), comunicate reprezentantului parchetului care a formulat in termen legal raspuns la cererile si exceptiile invocate (f.18) si intimatei P.  Com. P. S.  care nu a transmis  raspunsul pana la termenul de judecata stabilit.
Verificand legalitatea sesizarii instantei si cererile,exceptiile ridicate de catre inculpat, judecatorul de camera preliminara a constatat faptul ca potrivit art.342 NCPP obiectul procedurii in camera preliminara il constituie controlul de legalitate a posteriori ,atat a actului de trimitere in judecata, cat si a probelor pe care se bazeaza acesta, astfel incat intreaga faza de urmarire penala sa fie examinata si cercetata, iar actele procesuale, procedurale, probele sau procedeele probatorii efectuate sau obtinute prin incalcarea echitabilitatii procedurilor sa fie eliminate. In esenta, inculpatul a invocat faptul ca trimiterea in judecata s-a efectuat cu incalcarea legii ,deoarece nu s-a tinut cont de aplicarea legii mai favorabile asa cum prevede art.5 NCP. Astfel, acesta a apreciat ca presupusele fapte din anul 2011 si 2012 ar fi condus spre retinerea infractiunilor de abuz in serviciu prev. de art.246 al.1 si art.253 ind.1vechiul CPP cu norma de incriminare corespunzatoare, cat si continutul constitutiv al acestor infractiuni.
De asemenea, a invocat faptul ca trimiterea in judecata s-a facut nelegal, retinandu-se chiar in rechizitoriu savarsirea a sase acte materiale, fara a se indica in concret in ce consta aceste acte materiale si data certa a comiterii lor, fiind incalcat dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil al inculpatului. Inculpatul a sustinut ca in rechizitoriu nu se indica in concret care este elementul material al laturii obiective a celor doua infractiuni pentru care a fost trimis in judecata si se face trimitere la doua contracte de comodat care vizeaza in realitate un singur spatiu. Cu privire la prejudiciul retinut in rechizitoriu, a considerat ca nu exista nici o dovada a existentei prejudiciului in cuantum de 92894,40 lei si a solicitat respingerea preten?iilor civile formulate de catre C. L. al com. P. S., ca nedovedite.
Judecatorul de camera preliminara a apreciat ca dispozitiile art. 342 NCPP restrang obiectul camerei preliminare la verificarea regularitatii actului de sesizare din punct de vedere procedural, nu si al temeiniciei acuzatiilor ori corectei incadrari juridice data faptelor. Rechizitoriul cuprinde descrierea faptelor punctual, fiind indeplinita cerinta descrierii faptei,iar probele si mijloacele de proba sunt enumerate si descrise la dosar, actele materiale ale fiecarei fapte sunt prezentate punctual si detaliat. Instanta a apreciat ca nici una dintre problemele invocate de catre reprezentantul inculpatului nu se circumscriu textului art. 342 NCPP, fiind probleme ce tin de fondul cauzei si care isi vor gasi rezolvarea in cursul judecatii de fond. Asa fiind, au fost respinse cererile si exceptiile formulate de catre inculpat, in baza art. 346 alin. (2) NCPP s-a  constatat legalitatea sesizarii instantei, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si s-a dispus inceperea judecatii .
Prin Incheierea sedintei camerei de consiliu din data de 1.04.2015 pronuntata in dos. nr. xxxx de Tribunalul S., a fost respinsa contestatia formulata de inculpat impotriva incheierii judecatorului de camera preliminara din data de 26.01.2015. Pentru a pronunta aceasta solutie s-a retinut in esenta ca rechizitoriul apare ca fiind regulamentar intocmit , iar cu privire la temeinicia acuzatiilor formulate , s-a apreciat ca acest aspect nu poate fi analizat in procedura camerei preliminare. Cu privire la aprecierea contestatorului ca se impune ridicarea masurii sechestrului asigurator, aplicabile sunt dispozitiile art.250 si urm. CPP.
In cauza, C. L. al comunei P. S. reprezentat prin primar (f.36-50), depune note scrise prin care declara ca mentine constituirea de parte civila formulata in faza urmaririi penale, cu luarea in considerare si a solutiei pronuntate de instanta civila precum si reactualizarea debitelor la sfarsitul anului 2014, perioada in care spatiile s-au aflat tot in folosinta membrilor familiei inculpatului. De asemenea, apreciaza ca necesara efectuarea unei expertize in vederea stabilirii prejudiciului actual.
La data de 5.06.2015 inculpatul a formulat cerere de ridicarea sechestrului asigurator(f.75) aplicat asupra imobilului proprietatea sa,motivat de achitarea intregului debit catre partea civila C. P. S.. In sustinerea cererii, invedereaza faptul ca in faza urmaririi penale, procurorul a dispus instituirea masurii sechestrului asigurator asupra imobilului proprietatea inculpatului, pana la concurenta sumei de 92.894,40 lei .Inculpatul sustine ca s-a achitat pana in prezent suma de 102.515,13 lei si depune la dosarul cauzei chitantele justificative:chit.nr.xxx/16.02.2015 elib. de primaria P. S. privind suma de 45.153,76 lei,chit. nr.2905/1.04.2015 elib. de exec. jud. CI privind suma de 22.208 lei si chit. nr. 1804/11.05.2015 elib. de primaria P. S. pentru suma de 38.043,81 lei (f.77-81).
In sedinta publica din data de 9.06.2015 (f.104-106), in prezenta inculpatului si a aparatorului ales,instanta a constatat cauza in stare de judecata si in temeiul dispozitiilor art. 374 NCPP a adus la cunostinta inculpatului pentru ce a fost trimis in judecata, explicand acestuia in ce consta invinuirea ce i se aduce, l-a incuno?tin?at pe acesta cu privire la dreptul de a nu face nici o declaratie, atragandu-i atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si impotriva sa. De asemenea ,a adus la cunostinta  inculpatului, continutul  dispozitiilor art.375,ind.1 NCPP .
Inculpatul solicita judecarea cauzei potrivit procedurii de judecata aplicabile in cazul recunoasterii invinuirii, in baza inscrisurilor si a probelor administrate in faza urmaririi penale.
Coroborand probele administrate in faza de urmarire penala,cu inscrisurile depuse si declaratia luata inculpatului in faza de judecata,instanta retine urmatoarea stare de fapt:
Prin Hotararea C. L. al comunei P. S. nr.xx/2.05.2011 s-a aprobat organizarea licitatiei publice pentru inchirierea unor spatii comerciale apartinand domeniului privat al com. P. S. ,printre care si spatiul denumit „Bacanie” cu destinatia de comercializare de produse alimentare si nealimentare, pretul de pornire a licitatiei fiind stabilit la suma de 90 euro/luna. La data stabilita de 23.05.2011 s-a organizat licitatia publica la care au participat L. D. si B. L.,castigator al licitatiei publice fiind L. D. care a oferit pretul cel mai mare de 450 euro.
Inculpatul  L. C., in calitate de primar al com. P. S. a incheiat cu fiul sau L. D. , contractul de inchiriere nr. xxx la data de 10.09.2011 ca urmare a licitatiei publice organizate in baza HCL nr.xx/2011castigate de acesta. In cuprinsul contractului (Cap. IV pct.2) inculpatul a introdus clauza care stipuleaza ca „la cererea beneficiarului LOCATAR si numai in situatia in care acesta intampina dificultati economice, cuantumul chiriei stabilite in conditiile de mai sus poate fi negociat. Aceasta cerere poate fi depusa numai dupa o analiza corecta a situatiei economice a locatarului si nu mai repede de expirarea a minim 3 luni de zile”.Clauza inserata apare ca abuziva in conditiile in care L. D. a formulat cerere cu o zi inainte de incheierea contractului de inchiriere si desi cererea este datata  9.06.2013, aceasta nu este inregistrata in evidentele P. com. P. S..Ca urmare a clauzei introduse in contractul de inchiriere nr. xxxx la data de 10.09.2011, inculpatul in calitate de primar a incheiat cu fiul sau, L. D. un act aditional prin care incepand cu data de 10.09.2011 s-a redus chiria lunara pentru spatiul inchiriat , la suma de 51 euro/ luna. Aceasta, in conditiile in care la data de 23.05.2011 in urma licitatiei publice organizate conform HCL nr.12/2011 pentru spatiul in cauza denumit „Bacanie” a fost declarat castigator L. D. care a oferit pretul cel mai mare de 450 euro.
Sustinerile inculpatului cu privire la motivul pentru care a incheiat contractul in acest mod, respectiv ca martora B. L., participanta la licitatie ,ar fi urcat in mod intentionat pretul chiriei, nu sunt sustinute de probe si nici nu exonereaza inculpatul de raspunderea penala, atata timp cat acesta prin actele juridice incheiate cu fiul sau  a prejudiciat comuna P.S. .
Inculpatul L. C., in calitate de primar al com. P. S. a incheiat cu fiica sa L. A. L. - administrator al SC X D. SRL , contractul de concesiune nr. xxxx avand ca obiect cota de ½ din imobilul cu destinatia de dispensar medical, prin atribuire directa , fara a fi emisa hotararea C. local al com. P. S. si cu incalcarea dispozitiilor imperative ale HG xxx/3.06.2004 privind concesionarea imobilelor in care functioneaza cabinete medicale.
Coroborand inscrisurile depuse in dosar de urmarire penala, cu declaratiile martorilor (f.43-113) si sustinerile inculpatului atat in faza urmaririi penale(f.31-42)cat si in faza de judecata,instanta apreciaza ca inculpatul, in timpul exercitarii atributiilor de serviciu a nesocotit dispozitiile legale privind incompatibilitatea si a participat in mod efectiv la luarea deciziilor  privind inchirierea catre fiul si fiica sa a unor  bunuri imobile ale comunei, fara aprobarea Consiliului local sau in alte conditii decat cele stabilite,aducand prejudicii comunei.
Fapta inculpatului care la data de 10.06.2011,in calitate de primar a incheiat un contract de inchiriere a unui spatiu comercial cu fiul sau prin introducerea in mod nelegal a unei clauze care permitea micsorarea chiriei, dupa care la data de 10.09.2011 in mod nelegal a incheiat un act aditional prin care a redus chiria lunara datorata de fiul sau, iar la data de 7.06.2012 a incheiat in mod nelegal un contract de concesiune prin atribuire directa fiicei sale LAL, avand ca obiect cabinetul medical, pe o perioada de 30 ani cauzand o paguba com. P. S. , intruneste elementele constitutive ale infractiunii continuate de abuz in serviciu prev. de art.13 ind.2 L.78/2000 rap. La art.297 al.1 CP cu aplicarea art.35 al.1 CP(2 acte materiale).
Fapta inculpatului L. C. in perioada  in care a indeplinit functia de primar al com. P. S. , a incheiat la data de 10.06.2011 contractul de inchiriere a unui spatiu comercial cu fiul sau, la data de 10.09.20011 a incheiat actul aditional prin care a redus chiria lunara , iar la  data de 7.06.2012 a incheiat contractul de concesiune prin atribuire directa fiicei sale pentru un imobil proprietatea comunei,iar a doua zi a incheiat procesul verbal de predare primire a spatiului,intrune?te elementele constitutive ale infractiunii continuate de conflict de interese prevazuta de art. 301 al.1 cu aplicarea art.35 al.1 CP(4 acte materiale).
Sub aspectul continutului constitutiv al infractiunilor, instanta constata ca elementul material al laturii obiective s-a realizat prin actiunea inculpatului de participare la incheierea actelor juridice,creand un prejudiciu comunei P. S. stabilit prin ordonanta procurorului nr.xxxx din data de 5.09.2014 la suma de 92.894,4 lei. Sub aspectul laturii obiective se retine fara dubiu vinova?ia inculpatului sub forma intentiei directe(art.19 al.1 lit. a CP 1969).
Pentru a stabili legea penala aplicabila in cauza penala de fata, potrivit principiului aplicarii legii penale mai favorabile,instanta trebuie sa stabileasca daca fapta savarsita de inculpat a fost sau nu dezincriminata prin intrarea in vigoare a legii noi, iar apoi sa compare vechea reglementare cu noua reglementare, pentru a se stabili care dintre acestea este mai favorabila inculpatului. In acest context, instanta constata ca infractiunea de conflict de interese nu a fost dezincriminata prin intrarea in vigoare a Noului Cod Penal, fiind in continuare incriminata in art.301 NCP.
Sub aspectul elementelor constitutive, infractiunea dedusa judecatii se bucura de o reglementare identica si in legea veche, fiind prevazuta de art.253 ind.1 al.1 CP din 1969, cu mentiunea ca spre deosebire de legea veche, legea noua nu mai prevede si modalitatea de savarsire prin beneficierea de „servicii” ci numai de „foloase de orice natura”.
Potrivit dispozitiilor art. 5 NCP,in cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila. Instanta apreciaza ca sub aspectul pedepsei principale, legea penala mai favorabila este legea veche, adica cea care a fost in vigoare la data comiterii faptei, si anume dispozi?iile art.253 ind.1al.1CP din 1969 care prevedea pentru fapta savarsita pedeapsa de la 6 luni la 5 ani inchisoare,fata de legea noua care prevede un regim sanctionator mai aspru, stabilind un minim special de 1 an inchisoare si un maxim special de 5 ani inchisoare.
Privitor la infractiunea de abuz in serviciu, instanta constata ca infractiunea de abuz in serviciu nu a fost dezincriminata prin intrarea in vigoare a Noului Cod Penal, fiind in continuare incriminata in art.297 NCP si apreciaza ca legea penala mai favorabila este legea veche, adica cea care a fost in vigoare la data comiterii faptei, si anume dispozitiile art.248 CP din 1969 care prevedea pentru fapta savarsita pedeapsa de la 6 luni la 5 ani inchisoare,fata de legea noua care prevede in art. 297 al.1NCP  un regim sanctionator mai aspru, stabilind un minim special de 2 ani inchisoare si un maxim special de 7 ani inchisoare.
Fata de cele expuse, in baza art.386 NCPP instanta va respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute prin rechizitoriu,din infractiunea continuate de conflict de interese prevazute de art.301 al.1 NCP, cu aplicarea art.35 al.1 NCP(4 acte materiale) si a infractiunii continuate de abuz in serviciu prev. de art.13 ind.2 din L.78/2000 rap. la art.297 al.1 NCP cu aplicarea art.35 al.1 NCP(2 acte materiale) in infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 al.1 CP sau infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice prev. de art.248 al.1 CP si art.253 ind. 1 CP, cu aplicarea art.5 NCP.
In baza art.386 NCPP, va respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice a infractiunilor de abuz in serviciu si conflict de interese intr-o singura infractiune de conflict de interese prev. de art.253 ind.1 CP in forma continuata.
La individualizarea judiciara a pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului, vor fi avute in vedere criteriile generale prev. de art.72 CP, si anume dispozitiile partii generale a codului penal,limitele de pedeapsa prevazute in partea speciala,gradul de pericol social al faptelor savarsite , persoana inculpatului si imprejurarile care agraveaza sau atenueaza raspunderea penala. Inculpatul, desi a recunoscut faptele in materialitatea lor, a apreciat ca nu se face vinovat de savarsirea vreunei fapte de natura penala,atitudine ce sugereaza ca desi cunostea prevederile legale si faptul ca trebuie sa le respecte, a preferat sa incalce legea doar pentru a asigura un beneficiu membrilor familiei sale.   
In consecinta,in baza art.253 ind.1CP (art.301 NCP) cu aplicarea art.41 CP, art.5 NCP si art.396 al.1,10 NCPP ,va condamna inculpatul L.  C., fiul lui I. si D.,n. la data de xxx in loc. P. S. jud. S. ,cu domiciliul in loc. xxxx,CNPxxxx,posesor al CI seria xx nr.xxx, studii superioare,economist,casatorit,fara antecedente penale, la pedeapsa de 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese, in forma continuata ( 4 acte materiale).
In baza  art.13 ind.2  L.78/2000 rap. la art.248 CP cu aplicarea art.41 CP,art.5NCP,art.396 al.1,10 NCPP, va condamna acelasi inculpat L. C.,la  pedeapsa de 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma continuata (2 acte materiale).
In baza art.33 lit. a CP, cu aplicarea art.34 lit. b CP, art.42 CP si art.5 NCP contopeste pedepsele ,urmand ca inculpatul sa execute  pedeapsa cea mai grea de 1(un) an inchisoare sporita la 1(un) an si 4 (patru) luni inchisoare.
In privinta pedepselor complementare se constata ca atat legea veche cat si cea noua prevede obligativitatea aplicarii pedepsei complementare a interzicerii exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica, doar limitele si conditiile de aplicare fiind diferite. In consecinta,in baza art.65 CP rap. la art.64 alin. 1 lit. a teza a II – a, b si c CP cu aplic. art.5 alin.1 NCP,cu ref. la art.12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009, va aplica inculpatului pedepsele complementare constand in interzicerea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, in interzicerea dreptului de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat respectiv in interzicerea dreptului de a ocupa functia de administrator, director, asociat sau membru in consiliul de administratie al unei societati comerciale, pe o perioada de 10 (zece) ani.
In temeiul dispozitiilor art.71 alin. 1, 2 din CP, cu aplic. art.5 alin. 1 NCP si cu ref. la art.12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009, va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a teza a II - a si lit. b CP, si anume, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat respectiv dreptul de a ocupa functia de administrator, director, asociat sau membru in consiliul de administratie al unei societati comerciale.
Criteriile de determinare a legii penale mai favorabile au in vedere atat conditiile de incriminare si de tragere la raspundere penala,cat si conditiile privind individualizarea judiciara a executarii acesteia. Sub aspectul modalitatii de individualizare judiciara a executarii pedepsei se constata ca legea veche este favorabila inculpatului deoarece permite si aplicarea pedepsei inchisorii cu suspendarea conditionata sau sub supraveghere a executarii acesteia. Apreciind ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia in regim de detentie, inculpatul fiind o persoana varstnica,a avut un comportament sincer si a incercat acoperirea intregului prejudiciu produs prin faptele sale,in baza art.81 al.2 CP,cu aplicarea art.5NCP,va dispune suspendarea conditionata a  executarii pedepsei pe o durata de  3 (trei) ani si 4 luni ,termen de incercare stabilit in conditiile art.82 al.1 CP.
In baza art.71 al.5 CP,cu aplicarea art.5NCP,pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale, va suspenda si executarea pedepsei accesorii. In baza art.359 CPP,art.5NCP, instanta va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 CP.
Avand in vedere faptul ca inculpatul a achitat in intregime prejudiciul stabilit,fiind inlaturate consecintele faptei ilicite si culpabile, instanta va constata recuperat in intregime prejudiciul in cuantum de 92.894,4 lei. In consecinta,in temeiul dispozitiilor art.346,353 CPP (art.397 al.4 NCPP va admite cererea formulata si va dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanta procurorului nr.xxx din data de 5.09.2014 asupra bunurilor proprietatea inculpatului.
Pentru cele expuse,cum infractiunea de conflict de interese este o infractiune de pericol concret si nu una de rezultat, cum prejudiciul stabilit in faza urmaririi penale a fost recuperat in intregime si justificat cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei,instanta va respinge actiunea civila precizata de partea civila C. L. al C. P. S. cu sediul in loc. xxxx, aceasta avand posibilitatea sa formuleze actiune civila separata pentru despagubirile pretinse si constatate ulterior.
In baza art.398 NCPP rap. la art.274 alin. 1 NCPP va obliga  inculpatul la plata sumei de  1500 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 1000 lei in faza urmaririi penale.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea minutei prezentei hotarari.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

In baza art.386 NCPP respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice a faptelor retinute prin rechizitoriu,din infractiunea continuate de conflict de interese prevazute de art.301 al.1 NCP, cu aplicarea art.35 al.1 NCP(4 acte materiale) si a infractiunii continuate de abuz in serviciu prev. de art.13 ind.2 din L.78/2000 rap. la art.297 al.1 NCP cu aplicarea art.35 al.1 NCP(2 acte materiale)in infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.246 al.1 CP sau infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice prev. de art.248 al.1 CP si art.253 ind. 1 CP, cu aplicarea art.5 NCP.
In baza art.386 NCPP respinge cererea de schimbare a incadrarii juridice a infractiunilor de abuz in serviciu si conflict de interese intr-o singura infractiune de conflict de interese prev. de art.253 ind.1 CP in forma continuata.
In baza art.253 ind.1CP (art.301 NCP) cu aplicarea art.41 CP, art.5 NCP si art.396 al.1,10 NCPP ,condamna inculpatul L.  C., fiul lui I. si D.,n. la data de xxx in loc. xxxx ,cu domiciliul in loc. xxxx,CNPxxxx,posesor al CI seria xxx nr. xxxx, studii superioare,economist,casatorit,fara antecedente penale,
- la pedeapsa de 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese, in forma continuata ( 4 acte materiale).
In baza  art.13 ind.2  L.78/2000 rap. la art.248 CP cu aplicarea art.41 CP,art.5NCP,art.396 al.1,10 NCPP,condamna acelasi inculpat L. C.,
- la  pedeapsa de 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma continuata (2 acte materiale).
In baza art.33 lit. a CP, cu aplicarea art.34 lit. b CP, art.42 CP si art.5 NCP contopeste pedepsele ,urmand ca inculpatul sa execute  pedeapsa cea mai grea de 1(un) an inchisoare sporita la 1(un) an si 4 (patru) luni inchisoare.
In baza art.65 CP rap. la art.64 alin. 1 lit. a teza a II – a, b si c CP cu aplic. art.5 alin. 1 NCP,  cu ref. la art.12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009, aplica inculpatului pedepsele complementare constand in interzicerea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, in interzicerea dreptului de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat respectiv in interzicerea dreptului de a ocupa functia de administrator, director, asociat sau membru in consiliul de administratie al unei societati comerciale, pe o perioada de 10 (zece) ani.
In temeiul dispozitiilor art.71 alin. 1, 2 din CP, cu aplic. art.5 alin. 1 NCP si cu ref. la art.12 alin. 1 din Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.286/2009, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a teza a II - a si lit. b CP, si anume, dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat respectiv dreptul de a ocupa functia de administrator, director, asociat sau membru in consiliul de administratie al unei societati comerciale.
In baza art.81 al.2 CP,cu aplicarea art.5NCP,suspenda conditionat executarea pedepsei pe o durata de  3 (trei) ani si 4 luni ,termen de incercare stabilit in conditiile art.82 al.1 CP.
In baza art.71 al.5 CP,cu aplicarea art.5NCP,pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale, suspenda si executarea pedepsei accesorii.
In baza art.359 CPP,art.5NCP, atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 CP.
Respinge actiunea civila precizata de partea civila C. L. al C. P. S. cu sediul in loc. xxx.
Constata recuperat in intregime prejudiciul in cuantum de 92894,4 lei.
In temeiul dispozitiilor art.346,353 CPP (art.397 al.4 NCPP admite cererea formulata si dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanta procurorului nr.661/P/2013 din data de 5.09.2014 asupra bunurilor proprietatea inculpatului.
In baza art.398 NCPP rap. la art.274 alin. 1 NCPP obliga inculpatul la plata sumei de  1500 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 1000 lei in faza urmaririi penale.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea minutei prezentei hotarari.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 23 iunie 2015.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete

Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010