Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Pretentii

(Sentinta civila nr. 1596 din data de 10.02.2016 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA 1596
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 10.02.2016
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE
GREFIER

Pe rol judecarea cererii privind pe R-P in contradictoriu cu P-R, avand ca obiect pretentii.
Dezbaterile au avut loc in sedinta din publica din data de 26.01.2016, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, parte integranta din prezenta, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, instanta a amanat pronuntarea la data de 10.02.2016,  in aceeasi compunere  dispunand urmatoarele:

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucure?ti  sub nr. .... la data de 26.11.2014, R in contradictoriu cu P, a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 4986 lei reprezentand contravaloarea chiriei si a utilitatilor datorate pentru lunile februarie si martie 2013, obligarea paratei la plata dobanzii legale, calculata de la data scadentei la zi, cu cheltuieli de judecata.
In motivare, reclamanta a aratat ca a incheiat cu parata contractul de inchiriere nr. ..../01.10.2010, pe o durata de 5 ani, in baza caruia parata a primit in folosin?a spatiul comercial nr. ....., situat in Aleea , in suprafata de 100 mp, in schimbul unei chirii lunare de 750 USD + TVA.
Reclamanta a aratat in urma rezilierii contractului incepand cu luna aprilie 2013, parata a parasit spa?iul comercial inchiriat, insa acumulase pana la acel moment restan?e la plata chiriei si a utilitatilor aferente lunilor februarie si martie 2013, in cuantum total de 4986 lei, paratei fiindu-i acordat un termen de gra?ie pentru achitarea debitului pana la data de 30.05.2013.
In drept, au fost invocate disp. art. 194 si urm. Noul Cod de Procedura Civila,
In dovedire, reclamanta a solicitat incuviin?area probei cu inscrisuri si a interogatoriului paratei.
La data de 16.04.2015 parata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea ac?iunii ca nefondata, aratand ca in cursul lunii februarie 2013 contractul de inchiriere a fost reziliat fa?a de reorganizarea activita?ii societa?ii reclamante, iar nu pentru o fapta imputabila paratei, spa?iul fiind eliberat in mod amiabil, insa generand pentru parata o serie de cheltuieli, care se compenseaza cu chiria pretinsa de reclamanta.
Prin aceia?i cerere, parata a formulat cerere reconven?ionala, prin care a solicitat obligarea reclamantei la plata sumei de 48.180,67 lei, reprezentand daune interese, cu cheltuieli de judecata, invederand ca reclamanta nu a respectat prevederile contractuale, respectiv dispozi?iile 6 alin. 3 ?i 12 din contract, daunele interese fiind datorate in temeiul art. 8 alin. 1 lit. b din contractul de inchiriere.
Parata a aratat ca in urma rezilierii contractului de catre reclamanta, a fost nevoita sa incheie un alt contract de inchiriere, prin care a fost stabilita o chirie de 3600 lei, iar in perioada aprilie 2013 februarie 2015, a platit suma de 23.678,53 lei, cu titlu de chirie excedentara fa?a de cea pe care ar fi trebuit sa o plateasca reclamantei.
De asemenea, parata a aratat ca in perioada 15.04.2013 23.09.2013 nu ?i-a putut desfa?ura activitatea, fa?a de lipsa acordului de func?ionare pentru noul sediu, suferind un prejudiciu estimat la suma de 6502,14 lei, prin raportare la valoarea chiriei de 750 euro, pe care ar fi platit-o reclamantei, in aceasta perioada achitand ?i chiria aferenta contractului incheiat ulterior, in cuantum total de 18.000 lei.
In proba?iune, parata a depus inscrisuri, in copie.
     La data de 26.05.2015 reclamanta a formulat raspuns la intampinarea ?i intampinare la cererea reconven?ionala, solicitand respingerea cererii reconven?ionale ca neintemeiata, admiterea cererii principale, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.
     Reclamanta a aratat ca in temeiul art. III pct. 3 din contractul de inchiriere nr. ..../01.10.2010, a reziliat unilateral contractul, in urma preavizarii paratei, care a eliberat spa?iul inchiriat in mod voluntar, fara a achita chiria ?i utilita?ile restante pentru lunile februarie ?i martie 2013. In ceea ce prive?te cererea reconven?ionala, reclamanta a aratat ca nu sunt indeplinite condi?iile angajarii raspunderii civile contractuale.
          La data de 26.05.2015 reclamanta a formulat ?i o cerere completatoare prin care a solicitat obligarea paratei la plata penalita?ilor de intarziere datorate conform contractului de inchiriere nr....../01.10.2010, in cuantum de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la suma de 4986 lei, pana la achitarea integrala a debitului datorat.
     La data de 19.10.2015 parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii completatoare ca nefondata.
     La data de 27.10.2015, reclamanta a depus o cerere precizatoare, prin care a aratat ca in?elege sa renun?e la cererea avand ca obiect penalita?ile de intarziere in cuantum de 1%, aratand ca i?i men?ine preten?iile astfel cum au fost ini?ial formulate.
        In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri ?i proba cu interogatoriile reciproce ale par?ilor.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta constata urmatoarele:
In fapt, la data de 01.10.2010, intre R-P, in calitate de proprietar ?i P-R, in calitate de chiria?, s-a incheiat Contractul de inchiriere nr. ... (f. 11-13), avand ca obiect inchirierea spa?iului comercial in suprafa?a de 100 mp, situat in Bucure?ti,.. Aleea Sector 3, parata-reclamanta obligandu-se la plata unei chirii lunare de 750 $ + TVA, pentru primele 12 luni, respectiv de 1000 $ + TVA in continuare, precum ?i la plata contravalorii cheltuielilor comune.
Conform art. III din contract, par?ile au stabilit o perioada contractuala de 5 ani, prevazandu-se totodata posibilitatea proprietarului de a putea rezilia contractul cu condi?ia preavizarii chiria?ului cu 45 de zile inainte.
In temeiul contractului mai sus men?ionat, reclamanta-parata a emis factura fiscala nr. MDPC ... din data de 15.02.2013 (f. 8), in cuantum de 4410 lei, pentru contravaloarea chiriei ?i utilita?ilor aferente lunii februarie 2013 achitata par?ial de parata, astfel cum reiese din chitan?a nr. MDPC .... din data de 22.03.2013, eliberata pentru suma de 2000 lei ?i din chitan?a nr. MDPC .... din data de 23.04.2013, eliberata pentru suma de 1410 lei, precum ?i factura fiscala nr. MDPC ...... din data de 08.03.3013 (f. 9), in cuantum de 3986 lei, pentru contravaloarea chiriei ?i utilita?ilor aferente lunii martie 2013.
Astfel cum reiese din sus?inerile par?ilor ?i din raspunsurile la interogatoriile administrate, fa?a de reorganizarea obiectului de activitate al reclamantei-parate, aceasta a notificat parata in cursul lunii februarie 2013 cu privire la incetarea contractului de inchiriere.
  In drept, potrivit art. 102 Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, contractul este supus dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa. Pentru aceste motive, fata de data incheierii Contractului de inchiriere nr. ..., din data de 01.10.2010, instanta va analiza prezenta cerere prin prisma dispozitiilor legale ale Codului civil din 1864, in vigoare la data de 01.10.2010.
Instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 969-970 C. Civ., obligatiile legal asumate au putere de lege intre parti, iar conventiile trebuie executate cu buna-credinta, parata fiind tinuta de obligatiile asumate prin contractul incheiat cu reclamanta, acesta producand efecte depline intre parti, pentru neindeplinirea obligatiilor asumate putand fi angajata raspunderea contractuala.
Totodata, instan?a are in vedere disp. art. 1073 C.civ., ce prevad dreptul pe care-l are creditorul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei si in caz contrar dreptul la dezdaunare. Totodata, instanta constata ca prin art. 1082 C.civ., s-a instituit o prezumtie de culpa in sarcina debitorului care nu si-a executat obligatia, iar din coroborarea acestor dispozitii legale rezulta ca in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligatiilor asumate prin contract se angajeaza raspunderea contractuala a persoanei vinovate, aceasta fiind obligata sa repare celeilalte parti prejudiciul produs prin neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiei.
Din coroborarea acestor dispozitii legale rezulta ca in cazul neindeplinirii in mod culpabil a obligatiilor asumate prin contract se angajeaza raspunderea contractuala a persoanei vinovate, aceasta fiind obligata sa repare celeilalte parti prejudiciul produs prin neexecutarea sau executarea cu intarziere a obligatiei.
In ceea ce prive?te cererea principala, formulata de reclamanta-parata, instanta apreciaza ca sunt indeplinite conditiile angajarii raspunderii civile contractuale ale paratei-reclamante, respectiv existenta faptei ilicite, existenta unui prejudiciu, existenta raportului de cauzalitate direct intre fapta  ilicita si prejudiciu si vinovatia paratei.
Referitor la prima conditie aceea a existentei unei fapte ilicite instan?a re?ine ca aceasta  consta in neexecutarea obligatiei contractuale asumate, respectiv achitarea contravalorii chiriei ?i a utilita?ilor aferente spa?iului inchiriat.
Cu privire la existenta unui prejudiciu, instanta retine ca acesta consta in suma de 4986 lei, pe care parata-reclamanta avea obligatia de a o achita pana la data de 15 a fiecarei luni, conform art. IV pct. 5 din Contractul de inchiriere nr. ..../01.10.2010. Prejudiciul indeplineste conditia certitudinii, lichiditatii si exigibilitatii, potrivit art. 662 C.pr.civ., intrucat existenta acestuia rezulta din contractul incheiat ?i facturile fiscale ata?ate la dosar. In speta, facturile fiscale care atesta creanta reclamantei reprezinta acte de executare a contractului incheiat intre par?i, fiind emise in baza acestuia, iar contractul a fost insu?it de par?i prin semnatura ?i ?tampila, nefiind contestate in cauza, factura fiscala nr.  ... din 15.02.2013 fiind achitata par?ial de parata, astfel cum reiese din chitan?ele anexate, fapt ce atesta insu?irea debitului de catre aceasta.
In continuare, instanta retine ca este indeplinita in speta si conditia existentei unui raport de cauzalitate intre neexecutarea obligatiei asumate prin contract si prejudiciu  intrucat acesta din urma este consecinta directa a nerespectarii de catre parata-reclamanta a obligatiei de plata a contravalorii chiriei ?i utilita?ilor. Astfel, in cazul obliga?iilor avand ca obiect plata unei sume de bani, debitorul este prezumat a fi in culpa prin simpla neexecutare a acesteia la scaden?a.
In ceea ce priveste cerinta culpei paratei-reclamante, instanta retine ca aceasta este prezumata in culpa prin simpla neexecutare a contractului la scaden?a, prezumtie relativa, care, insa, in cauza, nu a fost rasturnata de parata, nici prin dovada cazului fortuit sau a celui de forta majora si, nici prin dovada vinovatiei reclamantei.
Referitor la conditia punerii in intarziere a debitorului obligatiei neexecutate culpabil, instanta retine  ca parata-reclamanta, fiind comerciant, se afla de drept in intarziere la scaden?a.
In ceea ce priveste cererea privind obligarea paratei-reclamante la plata dobanzii legale, instanta constata ca si pentru acest capat de cerere sunt indeplinite raspunderii civile contractuale, reclamanta-parata avand dreptul ?i la plata dobanzii legale aferente debitului restant in temeiul art. 3 alin. 2 din OG 13/2011, incepand cu data scaden?ei fiecarei facturi fiscale ?i pana la data pla?ii efective a debitului.
Astfel, instan?a re?ine ca cererea reclamantei este intemeiata, urmand a obliga parata la plata sumei de 4986 lei, cu titlu de debit, precum ?i la plata dobanzii legale, calculate la debitul in cuantum de 1000 lei (debit restant conform facturii fiscale nr. din 15.02.2013), de la data de 15.02.2013 ?i pana la data pla?ii, precum ?i la plata dobanzii legale, calculate la debitul in cuantum de 3986 lei (debit restant conform facturii fiscale nr. din 08.03.2013), de la data de 15.03.2013 ?i pana la data pla?ii efective a debitului restant.
In ceea ce prive?te cererea reconven?ionala, formulata de parata-reclamanta, instanta apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile angajarii raspunderii civile contractuale ale reclamantei-parate, pentru urmatoarele considerente:
In vederea angajarii raspunderii civile contractuale, fapta ilicita poate consta fie intr-o inac?iune, in sensul neexecutarii totale sau par?iale a obliga?iei, fie intr-o ac?iune, respectiv o executare necorespunzatoare ori cu intarziere a obliga?iilor.
Totodata, avand in vedere ca potrivit regulilor aplicabile in materia raspunderii civile contractuale, in cazul obligatiilor de rezultat sarcina probei se imparte intre reclamant si parat, in sensul ca dovada creantei incumba reclamantului, neexecutarea prezumandu-se cat timp paratul nu dovedeste executarea, instanta constata ca parata-reclamanta nu a facut dovada existentei creantei, desi conform regulilor expuse anterior si disp. art. 249 C.proc.civ., acestuia ii incumba sarcina acestei probe.
Parata-reclamanta invoca faptul ca in urma rezilierii contractului de inchiriere de catre reclamanta-parata, in mod unilateral, in cursul lunii februarie, a fost lipsita de folosin?a spa?iului pentru perioada aprilie 2013 septembrie 2013, fapt in urma caruia a suferit prejudicii in cuantum de 48.180,67 lei, apreciind, totodata, ca suma pretinsa de reclamanta se compenseaza cu sumele avansate de parata-reclamanta in urma rezilierii contractului.
Parata-reclamanta invedereaza, de asemenea, ca rezilierea contractului nu a fost generata de un fapt imputabil acesteia, fiind generata de faptul reorganizarii obiectului de activitate al reclamantei-parate, apreciind ca aceasta a incalcat prevederile art. 6 alin. 3 rap. la art. 12 din Contractul de inchiriere nr. 01 din 01.10.2010.
Cu toate acestea instan?a constata ca prin art. III din Contractul de inchiriere nr. .... din 01.10.2010, par?ile au prevazut posibilitatea reclamantei-parate de a rezilia in mod unilateral contractul, cu condi?ia respectarii unui termen de preaviz de 45 de zile, clauza contractuala fiind asumata de parata-reclamanta prin semnarea ?i ?tampilarea contractului, iar potrivit dispozitiilor art. 969-970 C. Civ., obligatiile legal asumate au putere de lege intre parti, oricare dintre par?i avand posibilitatea de a-?i rezerva dreptul de a denun?a unilateral contractul inainte de expirarea termenului, cu respectarea unui termen de preaviz.
Astfel, manifestarea de voin?a de a desface contractul reprezinta un act unilateral al reclamantei-parate ?i produce efecte indiferent de faptul acceptarii de catre parata-reclamanta, par?ile neprevazand vreo condi?ie de forma pentru validitatea acesteia.
De asemenea, sus?inerile paratei-reclamante privind inexisten?a unui fapt imputabil acesteia sunt nerelevante, avand in vedere ca prin clauza contractuala men?ionata, par?ile nu au condi?ionat posibilitatea reclamantei-parate de a rezilia contractul de un astfel de fapt, clauza avand natura juridica a unei condi?ii rezolutorii pur potestative din partea proprietarului de a inceta raporturile contractuale,
Singura condi?ie stabilita de par?i prin contract a fost respectarea de catre reclamanta-parata a unui termen de preaviz de 45 de zile, iar fa?a de sus?inerile paratei-reclamante, din cuprinsul intampinarii, conform carora a fost notificata cu privire la inten?ia de reziliere a contractului inca din luna februarie 2013, raporturile locative incetand din luna aprilie 2013, instan?a constata ca reclamanta-parata a respectat termenul de preaviz stabilit prin art. III din Contractul de inchiriere nr. ..... din 01.10.2010.
A?adar, avand in vedere ca nu se poate re?ine incalcarea de catre reclamanta-parata a vreunei dispozi?ii contractuale, instan?a apreciaza ca parata-reclamanta nu a facut dovada indeplinirii condi?iilor angajarii raspunderii civile contractuale a acesteia, nefiind dovedita savar?irea unei fapte ilicite de catre reclamanta-parata.
Pe cale de consecin?a, instan?a constata ca atat solicitarea compensarii sumelor ce fac obiectul preten?iilor reclamantei cu daunele pretins a fi fost suferite de parata, cat ?i solicitarea acordarii de daune-interese in cuantum de 48.180,67 lei sunt nefondate, motiv pentru care urmeaza sa respinga cererea reconven?ionala ca neintemeiata.
Fata de dispozitiile art. 453 alin. 1 C.pr.civ., potrivit carora partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat procesul sa ii plateasca cheltuielile de judecata, si fata de cererea expresa a reclamantei-parate in acest sens, instanta constata culpa procesuala a paratei-reclamante in declan?area prezentului litigiu, motiv pentru care o va obliga pe parata la plata cheltuielilor de judecata suportate de catre reclamanta cu prilejul solutionarii cererii in cuantum de 554 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru in cuantum de 354 lei ?i onorariu mediator in cuantum de 200 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARA?TE:

           Admite cererea principala formulata de R-P in contradictoriu cu P-R.
Obliga parata-reclamanta la plata sumei de 4986 lei, cu titlu de debit, precum ?i la plata dobanzii legale, calculate la debitul in cuantum de 1000 lei, de la data de 15.02.2013 ?i pana la data pla?ii, precum ?i la plata dobanzii legale, calculate la debitul in cuantum de 3986 lei, de la data de 15.03.2013 ?i pana la data pla?ii efective a debitului restant.
Respinge cererea reconven?ionala formulata de parata-reclamanta in contradictoriu cu reclamanta-parata ca neintemeiata.
Obliga parata-reclamanta la plata sumei de 554 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, la Judecatoria Sectorului 3 Bucure?ti.
  Pronuntata in sedinta publica, astazi, 10.02.2016.

Presedinte,            Grefier,


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011