Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

Pretentii

(Sentinta civila nr. 1569 din data de 10.02.2016 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. 1569
Sedinta publica din data de 10.02.2016
Instanta constituita din:
Presedinte: ….
Grefier: ….

Pe rol se afla solutionarea cauzei privind pe R si pe P, avand ca obiect pretentii.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 26.01.2016, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea la data de 10.02.2016 cand, in aceeasi compunere, a hotarat urmatoarele:

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile, constata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 3 Bucuresti la data de 27.10.2014, sub nr. de dosar ….,  R a solicitat in contradictoriu cu parata P obligarea paratei la plata sumei de 33.906,63 ce prezinta restul de plata din factura fiscala nr. 2008012/18.06.2013 (29.119, 85 lei); ff.nr…./27.06.2013 (7.0947,90 lei) si a penalitatilor aferente calculate de la scadenta si pana la data de 15.10.2014 in cuantum total de 16.252 lei, obligarea debitorul-parat la plata penalitatilor de 0,1 %/zi intarziere aferente debitului, de la data de 16.10.2014 pana la plata efectiva a acestuia, cu cheltuieli de judecata. (f. 3-5)
In motivarea actiunii s-a aratat ca intre cele doua societati s-a incheiat la data de 22.04.2013 contractul de vanzare-cumparare nr. xxxx, in temeiul caruia au fost emise mai multe facturi fiscale, pe care parata le-a achitat. La data de 18.06.2013, a fost emisa ultima factura cu nr. 2008012 in valoare totala de 162.060,11 lei reprezentand contravaloare beton, conform contractului mai sus mentionat.
Avand in vedere toate acestea, debitoarea a efectuat in data de 06.08.2013 o plata partiala de 70.000 lei, iar in data de 09.09.2013 a mai efectuat o plata partiala in valoare de 62.940, 25 lei, ramanand un rest neachitat in suma de 29.119, 85 lei. Intre timp debitoarea a mai efectuat comenzi de betoane si s-a emis factura fiscala nr.2008039/27.06.2013 in valoare de 7.094, 90 lei.
Cu toate ca debitoarea a fost notificata (notificarea nr. 1474/18.10.2013) incercandu-se rezolvarea pe cale amiabila a recuperarii banilor, aceasta nu s-a conformat. In data de 31.01.2014 (certificat de informare nr. 1/31.01.2014) partile s-au intalnit pentru informarea cu privire la mediere, neajungandu-se de asemenea la niciun rezultat.
In conformitate cu dispozitiile art. VIII 4 din contractul sus mentionat, in cazul intarzierii la plata facturilor debitoarea este obligata sa suporte penalitatile de 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere din momentul in care factura devine scadenta. In acest sens, au fost calculate penalitati intarziere de la data scadenta a fiecarei facturi pana la data de 15.10.2014.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1164, art.1516, art.1530 N.C.civ.
In dovedirea cererii s-a solicitat administrarea probei cu inscrisuri (f. 5-23), cu interogatoriul paratei si cu martori. S-a anexat si dovada pla?ii taxei de timbru. (f. 33)
La data de 01.09.2015, parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata. (f. 57-63)
In aparare s-a aratat ca la data de 22 aprilie 2013, intre R si P a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare nr. xxxx prin care partile conveneau vanzarea, respectiv cumpararea de beton. La data de 18 iunie 2013 si la data de 27 iunie 2013,  au fost emise facturile nr. 2008012, respectiv nr. 2008039 prin care se solicita plata sumei de 169.155,01 lei, reprezentand pretul betonului livrat.
La data de 4 septembrie 2013, ca raspuns la mesajul transmis la data de 3 septembrie 2013, parata a transmis reclamantei un mesaj electronic prin care ii solicita indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate de aceasta in legatura cu respectarea livrarilor de beton comandate de P. Cu aceeasi ocazie, P a invocat exceptia neexecutarii contractului de catre reclamanta, neexecutare concretizata prin intarzierile inregistrate in efectuarea livrarilor de beton ce au avut drept consecinta stagnarea lucrarilor pe care P avea obligatia sa le finalizeze.
La data de 31 ianuarie 2014, partile au participat la sedinta de informare cu privire la procedura medierii, sedinta la care P ?i-a mentinut punctul de vedere cu privire la faptul ca  nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, sens in care a fost emis certificatul de informare nr. 1 din acea data. In ceea ce priveste legalitatea sedintei de informare, aceasta a fost organizata de chiar reprezentantul conventional al reclamantei, contrar dispozitiilor art. 1 si ale art. 31 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, care se refera la impartialitatea si neutralitatea mediatorului. Mai mult, in aparare s-a sustinut ca actiunea este neintemeiata deoarece reclamanta nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile asumate prin contract. S-a aratat ca obiectul contractului 1-a reprezentat vanzarea de catre reclamanta a 7.000 mc de beton ?i livrarea acestuia la punctul de lucru. Prin acelasi contract, reclamanta si-a asumat obligatia de a livra betonul comandat de P, astfel incat sa nu intarzie punerea in opera a acestuia la punctul de lucru, purtand in caz contrar raspunderea pentru astfel de intarzieri, conform Articolului VII.4 din Contract. In vederea finalizarii lucrarilor contractate de P cu beneficiarul lucrarilor A, betonul urma sa fie livrat de catre reclamanta in mod constant si in cantitatile stabilite de parti.
La data de 16 mai 2013 a fost incheiata o minuta, ulterior incheierii contractului, reprezentand o concretizare a cantitatilor si livrarilor ce urmau sa fie realizate conform contractului. Din cuprinsul acesteia rezulta ca reclamanta avea obligatia sa livreze beton    intr-un ritm de minim 9 mc de beton/ora in intervalul 07:00-19:00 si de 4,5 mc de beton/ora in intervalul 19:00-07:00.
Astfel, dupa incheierea minutei, in perioada 12 iunie 2013-16 iunie 2013 si ulterior, la data de 26 iunie 2013, reclamanta a efectuat transporturi de beton de la locatia statiei de betoane din localitatea Chirnogeni la Punctul de Lucru. Cu toate acestea, transporturile efectuate de Reclamanta nu au fost constante, iar cantitatea livrata a fost de multe ori sub cea comandata de P sau stabilit de necesarul lucrarilor ce urmau sa fie realizate.
In drept, apararea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 205, art. 209 NCPC, precum si pe cele ale art. 1555 alin. (1) si ale art. 1556 alin. (1) din Codul Civil.
In probatiune, s-a solicitat administrarea probei cu inscrisuri (f. 64-65, 93-118) si cu interogatorul reclamantei.
In cursul judeca?ii a fost administrata proba cu inscrisuri ?i proba cu interogatoriile reciproce ale par?ilor, fiind respinsa ca neutila proba cu expertiza contabila.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, prin contractul de vanzare-cumparare nr. …/22.04.2013, R in calitate de vanzator a vandut P in calitate de cumparatoare produse ?i servicii conform Anexei nr. 1 la contract, in baza comenzilor emise de cumparator ?i men?ionate pe factura de vanzare.
In baza contractului astfel incheiat au fost emise facturile fiscale seria ECO nr. … din data de 18.06.2013 in cuantum de 161.060,11 lei ?i factura fiscala seria ECO nr. … din data de 27.06.2013 in valoare de 7094,90 lei. Ambele facturi fiscale au fost acceptate de primire prin semnatura ?i ?tampila.
In ceea ce prive?te factura fiscala seria ECO nr. … din data de 18.06.2013 in cuantum de 161.060,11 lei debitoarea a efectuat in data de 06.08.2013 o plata partiala de 70.000 lei, iar in data de 09.09.2013 a mai efectuat o plata partiala in valoare de 62.940, 25 lei, ramanand un rest neachitat in suma de 29.119, 85 lei din aceasta factura. Aceste aspecte sunt recunoscute de ambele par?i contractante, atat de reclamanta prin ac?iune, cat ?i de parata prin intampinare.
Conform apararilor formulate de catre parata prin intampinare, aceasta invoca excep?ia de neexecutare a contractului de catre reclamanta, neexecutare concretizata prin intarzierile inregistrate de reclamanta in efectuarea livrarilor de beton ce au avut drept consecin?a stagnarea lucrarilor pe care parata avea obliga?ia sa le finalizeze.
Sus?inerile paratei sunt neintemeiate, in cauza nefiind incidenta institu?ia excep?iei de neexecutare pentru urmatoarele considerente.
In temeiul art. 1556 C.civ. atunci cand obligatiile nascute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre parti nu executa sau nu ofera executarea obligatiei, cealalta parte poate, intr-o masura corespunzatoare, sa refuze executarea propriei obligatii, afara de cazul in care din lege, din vointa partilor sau din uzante rezulta ca cealalta parte este obligata sa execute mai intai. De asemenea, conform alin. (2) executarea nu poate fi refuzata daca, potrivit imprejurarilor si tinand seama de mica insemnatate a prestatiei neexecutate, acest refuz ar fi contrar bunei-credinte.
Cantonand exceptia in domeniul contractelor sinalagmatice, astfel cum sunt definite in art. 1171 NCC, alin. (1) al art. 1556 NCC indica temeiul sau juridic, si anume reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contracte sinalagmatice. Este consfintita astfel opinia exprimata in doctrina potrivit careia exceptia poate fi invocata pe considerentul ca fiecare obligatie constituie cauza juridica a obligatiei corelative a celeilalte parti contractante, ceea ce implica simultaneitatea de executare.
In conformitate cu dispozitiile art. 1556 NCC, pentru invocarea exceptiei de neexecutare este necesara verificarea urmatoarelor conditii:
a) obligatiile partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract sinalagmatic; simpla bilateralitate sau reciprocitate a obligatiilor nu este suficienta, fiind exclusa de la aplicare situatia contractelor denumite traditional sinalagmatice imperfecte, precum si, mai ales, alte situatii cum ar fi obligatiile reciproce nascute din contracte diferite intre aceiasi parteneri sau din fapte juridice.
b) obligatiile sa fie exigibile;
c) din partea celuilalt contractant sa existe o neexecutare totala sau partiala a obligatiei; exceptia de neexecutare poate fi invocata si in cazul unei neexecutari partiale. Cu toate acestea, alin. (2) impune ca neexecutarea sa fie suficient de importanta; daca neexecutarea este de mica insemnatate, iar, potrivit imprejurarilor, refuzul de executare ar contraveni exigentelor bunei-credinte, cealalta parte nu poate invoca exceptia de neexecutare [alin. (3)]. Determinarea importantei neexecutarii este o chestiune de fapt, lasata la aprecierea instan?ei, tinand seama de imprejurarile fiecarui caz. De asemenea, exceptia de neexecutare trebuie sa fie, in principiu, proportionala cu neexecutarea, conform alin. (1) („intr-o masura corespunzatoare”);
d) exceptia de neexecutare este exclusa de lipsa de simultaneitate a obligatiilor. Astfel, exceptia nu poate fi opusa de partea care, potrivit legii, vointei partilor, uzantelor sau dupa imprejurari este obligata sa-si execute obligatia inaintea celeilalte parti. Exceptia nu poate fi opusa aceluia dintre contractanti care beneficiaza de un termen pentru executarea obligatiei sale;
e) in plus, in doctrina este precizata si cerinta potrivit careia neexecutarea sa nu se datoreze faptei celui care invoca exceptia.
Principalul efect al exceptiei consta in suspendarea executarii obligatiilor partii care invoca exceptia. Pe cale de consecinta, contractul va fi temporar neexecutat, avand loc o suspendare a fortei obligatorii a contractului, iar invocarea exceptiei nu implica desfiintarea contractului.
In cauza nu este vorba de o neexecutare a obliga?iilor reclamantei, ci de o executare necorespunzatoare a obliga?iilor, astfel incat excep?ia de neexecutare nu este incidenta, ci parata ar avea dreptul cel mult la acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a acestei executari necorespunzatoare. Mai mult decat atat, in cazul in care ar fi fost incidenta excep?ia de neexecutare, obliga?ia de plata a paratei ar fi fost suspendata integral, iar nu redusa astfel cum solicita parata cu o valoarea determinata arbitrar de catre aceasta.
Parata a mai aratat ca a invocat excep?ia de neexecutare a contractului prin intermediul po?tei electronice, intr-un e-mail trimis reclamantei la data de 04.09.2013, inca aceasta contestare a facturilor a avut loc dupa terminarea perioadei contractuale. Astfel, conform art. VII.7 din contract, la recep?ia marfii, cumparatorul este obligat sa verifice ?i sa comunica neintarziat telefonic ?i ulterior in scris in maxim 12 ore, conducerii administrative a vanzatorului, eventualele sesizari cu privire la calitate ?i/sau cantitate. De asemenea, se prevede ca nu se primesc sesizari ulterioare, iar daca acestea nu s-au facut in conformitate cu termenele de garan?ie stabilite prin prevederi legale imperative, sau daca nu s-au respectat condi?iile prevazute mai sus, se considera ca marfa a fost acceptata de catre cumparator.
Fa?a de aceste considerente, e-mail-ul trimis la data de 04.09.2013 nu poate produce efecte, cu atat mai mult cu cat facturile fiscale nu au fost contestate in termenul prevazut la art. VII. 7 din contract, ci achitate par?ial chiar inainte de data de 04.09.2013. Mai mult decat atat, de?i cantitatea de beton livrata de reclamanta a fost uneori mai mica decat cea convenita, a fost facturata prin cele doua facturi fiscale cantitatea efectiv livrata ?i recep?ionata de parata, aceasta echivaland cu o executare necorespunzatoare ce da dreptul la repararea prejudiciului, iar nu cu o neexecutare a propriei obliga?ii de catre reclamanta care sa permita paratei invocarea excep?iei de neexecutare a contractului.
In ceea ce prive?te obiec?iile paratei cu privire la desfa?urarea ?edin?ei de informare cu privire la mediere, acestea nu au nicio inciden?a asupra fondului cauzei, medierea nefiind obligatorie in cauza.
In ceea ce prive?te penalita?ile de intarziere, conform art. VIII.4 din contract cumparatorul se obliga sa plateasca penalita?i de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din momentul in care factura devine scadenta, cuantumul penalita?ilor putand depa?i suma datorata, acestea fiind facturate ?i asupra carora se aplica acelea?i reguli de calcul al penalita?ilor. In cazul depa?irii termenului de plata al unei facturi cu mai mult de 15 zile, toate celelalte facturi ulterioare facturii restante vor deveni automat scadente, indiferent de data scaden?ei fiecareia, cu consecin?ele enun?ate anterior.
Pentru toate aceste considerente, urmeaza a admite ac?iunea ?i va obliga parata la plata sumei de 33.906,63 lei cu titlu de debit, a sumei de 16.252 lei cu titlu de penalitati de intarziere calculate pana la data de 15.10.2014, precum si in continuare la plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi calculate la suma de 33.906,63 lei de la data de 16.10.2014 ?i pana la data achitarii efective a debitului.
In temeiul art. 451 – 453 C.pr.civ., parata fiind in culpa procesuala, urmeaza a fi obligata ?i la plata sumei de 2539,79 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru.
Va lua act ca reclamanta isi rezerva dreptul de a solicita plata onorariului de avocat pe cale separata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite actiunea formulata de R si pe P.
Obliga parata la plata sumei de 33.906,63 lei cu titlu de debit, a sumei de 16.252 lei cu titlu de penalitati de intarziere calculate pana la data de 15.10.2014, precum si in continuare la plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi calculate la suma de 33.906,63 lei de la data de 16.10.2014 si pana la data achitarii efective a debitului.
Obliga parata la plata sumei de 2539,79 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Ia act ca reclamanta isi rezerva dreptul de a solicita plata onorariului de avocat pe cale separata.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 10.02.2016.

PRESEDINTE,     GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011