InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Arges

contestatie la decizia de concediere

(Sentinta civila nr. 947/CM din data de 29.06.2010 pronuntata de Tribunalul Arges)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Arges | Jurisprudenta Tribunalul Arges

Dosar nr. 1624/109/2009
R O M A N I A

TRIBUNALUL ARGES
SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA  Nr. 947/CM
Sedinta publica de la 29 Iunie 2010

     
     S-a luat in examinare, pentru solutionare, in prima instanta, actiunea civila
formulata de reclamanta N.G. in contradictoriu cu parata OMV- PETROM SA,
avand ca obiect contestatie decizie de concediere, precum si a cererii
reconventionale formulata de parata avand ca obiect drepturi salariale.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care:
     Instanta,  constata ca dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta
publica din data de 23.06.2010, cand sustinerile partilor au fost consemnate in
incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta
sentinta, iar in urma deliberarii  s-a pronuntat urmatoarea solutie:

INSTANTA

     Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 29.04.2009,
contestatoarea N.G. a formulat contestatie  impotriva deciziei nr.1686/03.12.2008
emisa de intimata SC PETROM SA, solicitand ca prin  hotararea judecatoreasca ce
se va pronunta sa  se dispuna anularea deciziei  de concediere, reintegrarea in
functia detinuta anterior concedierii, cu obligarea intimatei  la plata  unei
despagubiri banesti egala cu salariile indexate, majorate si actualizate, precum si cu
celelalte drepturi banesti de care ar fi beneficiat ca salariat, de la data concedierii si
pana la  reintegrarea efectiva, cu cheltuieli de judecata.
     In motivarea actiunii contestatoarea arata ca a desfasurat activitate in cadrul
Combinatului Petrochimic ARPECHIM Pitesti timp  de 27 ani, ocupand postul de
lacatus mecanic in cadrul Sectiei Utilitati, respectiv la Statia de pompe stingere
incendii, obiectiv strategic in cadrul combinatului.
     Contestatoarea apreciaza ca decizia de incetare a contractului de munca este
lovita de nulitate, atat din punct de vedere al conditiilor de forma cat si de fond,
astfel:
     - nu s-au respectat criteriile aplicate la stabilirea ordinii de prioritate la
concediere prev.de art.51 din contractul colectiv de munca;
     - nu a avut loc o desfiintare reala si efectiva a postului si nu a fost
comunicata lista locurilor de munca vacante in unitate.
     - au fost  incalcate disp.art.59 Codul muncii, intrucat contestatoarea este
singurul intretinator de familie, neavand alte resurse materiale si financiare de trai.
     Prin intampinarea formulata intimata a solicitat respingerea actiunii ca
neintemeiata, deoarece a respectat in totalitate procedura concedierii colective
prev.de art.68 si urm.Codul muncii, desfiintarea locului de munca ocupat de
contestatoare fiind efectiva si a avut la baza o cauza reala si serioasa.
     La data de 30.09.2009, intimata a depus la dosarul cauzei cerere
reconventionala solicitand obligarea contestatoarei la restituirea sumei de 30.832 lei
reprezentand indemnizatia de concediere incasata de contestatoare in baza deciziei
nr.1686/03.11.2008, ce formeaza obiectul prezentei contestatii.
     In motivarea cererii, intimata arata ca, prin decizia nr.1686/03.11.2008,
contestatoarea N.G. a  fost disponibilizata din cadrul ARPECHIM Pitesti, fiindu-i
acordate cu aceasta ocazie plati compensatorii de 30.832 lei ,in functie de  vechimea
in  PETROM (15 salarii  medii brute pe PETROM).
     Intimata solicita admiterea cererii reconventionale, respectiv obligarea
contestatoarei la restituirea sumei de 30.832 lei, numai in cazul in care se va admite
contestatia si se va dispune reintegrarea contestatoarei.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
     Prin decizia nr.1686/03.12.2008,  s-a dispus incetarea con6tractului
individual de munca al contestatoarei N.G. in temeiul art.65 si art.66 Codul muncii,
motivul concedierii fiind desfiintarea postului de  lacatus mecanic.
     In cuprinsul deciziei la art.5 se mentioneaza ca salariata a fost instiintata de
lipsa posturilor vacante  compatibile cu pregatirea sa profesionala si, prin urmare,
nu poate sa-i ofere acesteia un   alt loc de munca in cadrul societatii.
      Ca atare, pentru a atenua efectele concedierii , contestatoarea a beneficiat de
suplimentul financiar in conditiile Planului social in suma de 30.832 lei RON,
conform  art.6 din decizia de concediere, la care s-a adaugat si compensarea in bani
a concediului de odihna neefectuat pe anul 2009.
     Potrivit art.3 din decizia de concediere, contestatoarea a beneficiat de preaviz
de 60 de zile calendaristice, in conformitate cu prevederile art.48 din contractul
colectiv de munca incheiat  la nivel de PETROM.
     Inainte de expirarea celor 60 de zile calendaristice ale preavizului, acordat de
angajatorul PETROM, la data de 25.05.2009, contestatoarea  a formulat cerere prin
care a solicitat intreruperea termenului de preaviz, aratand ca este de acord cu
decizia  de incetare a contractului individual de munca incepand cu data de
25.05.2009 (f.83).
     Potrivit  disp.art.65 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu tin de
persoana salariatului, poate fi determinata de desfiintarea locului de munca ocupat
de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a
reorganizarii activitatii, cu conditia ca  desfiintarea locului de munca sa fie efectiva
si sa aiba o cauza reala si serioasa.
     Fata de dispozitiile exprese ale textului mai sus mentionat, instanta apreciaza
ca desfiintarea locului de munca ocupat de contestatoare este justificata de  masurile 
de eficientizarea activitatii si reducerea cheltuielilor de personal, fiind in acelasi timp
reala si serioasa, avand ca temei analiza obiectiva a motivelor pentru care se 
efectueaza.
     Astfel, prin hotararile Consiliului de administratie PETROM din 05.06.2005
si 09.08.2005, s-a decis reorganizarea activitatii PETROM si dimensionarea optima
a personalului, atat ca structura cat si numeric si in acelasi timp externalizarea unor
activitati si  servicii,  masurile dispuse fiind cuprinse in Proiectul de Concediere
Colectiva nr.349/23.04.2008.
     Avand in vedere prevederile Planului Social  semnat la data de 21.04.2005
intre PETROM si FSLI, partile au agreat faptul ca pentru a creste competitivitatea
PETROM pe plan international si a sustine  o dezvoltare pe termen lung, este
necesara reorganizarea activitatii societatii. O consecinta necesara a acestui proces
fiind reducerea unui numar de posturi si incetarea unor contracte individuale de
munca.
     Conform etapei de restructurare pe 2008, s-a incheiat Proiectul de
Concediere Colectiva nr.349/23.04.2008 care prevede la pct.C reducerea a 300
posturi din cadrul Diviziei Rafinare (f.48).
     In anul 2009,  conform etapei urmatoare din Proiectul de Concediere
Colectiva nr.322/23.04.2009  la pct.c s-a prevazut pentru Divizia Rafinare
reducerea a 1000 de posturi (f.56).
     In perioada 2007 - 2008, contestatoarea N.G., de profesie lacatus mecanic,
si-a desfasurat activitatea in cadrul Sectiei Utilitati - Divizia Rafinarie, pe postul de
operator retele la Statia PSI 2 din cadrul instalatiei Ape - punct de lucru -  Turnuri ,
PSI si retele subterane conform fisei postului.
     La acest loc de munca isi desfasurau activitatea 5 operatori retele printre care
si contestatoarea potrivit Schemei Om - utilaj valabila cu data de 01.10.2007.
     Odata cu reorganizarea si externalizarea activitatilor desfasurate de lacatusii
mecanici catre firme terte, s-au desfiintat si posturile de operatori retele/lacatusi
mecanici , respectiv cele 5 posturi operatori retele din 22 posturi existente la acest
punct de lucru conform schemei om - utilaj a Sectiei Utilitati valabila cu data de
01.02.2009.
     Prin reorganizarea acestui punct de lucru ca urmare a restructurarii,
personalul ramas a preluat si operarea tuturor statiilor de pompare din sectie  (de
apa recirculabila, apa potabila, de condens, distributie apa si canalizari pe langa apa
de incendiu PSI).
     In consecinta, desfiintarea locului de munca al contestatoarei a fost efectiva
si a avut la baza o cauza reala si serioasa, fiind impusa de dificultati economice,
transformari tehnologice, restrangere de activitate, masuri ce au fost luate de comun
acord cu Sindicatul prin FSLI.
     De asemenea, angajatorul a respectat si obligatiile prevazute in cadrul
procedurii concedierii colective la art.68-72 din Codul muncii, respectiv a initiat
anterior dispunerii concedierii salariatilor consultari cu  sindicatul  referitoare la
metodele si mijloacele de reducere si evitare a concedierii colective si a notificat in
scris sindicatului si Agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei  de munca intentia sa
de concediere.
     Fata de considerentele de fapt si de drept, aratate, instanta constata ca decizia
contestata este legala si temeinica, motiv pentru care se va respinge contestatia ca
neintemeiata.
     Pe cale de consecinta, instanta va respinge si cererea  reconventionala ca
ramasa fara obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

     Respinge actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu parata
OMV- PETROM SA.
     Respinge cererea reconventionala.
     Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi 29.06.2010, la Tribunalul Arges- Sectia
Civila, complet specializat pentru conflicte de munca si asigurari sociale
  
Presedinte,

Judecator,

Asistent  judiciar, Asistent  judiciar,
Grefier,    
3

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
DESFACEREA DISCIPLINARA A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA. APRECIEREA GRESITA A STARII DE FAPT DE CATRE INSTANTA DE FOND. - Sentinta civila nr. 1226/LM/2009 din data de 14.05.2009
Abatere disciplinara - Sentinta civila nr. 463/LM/2008 din data de 30.12.2008
Conflict de drepturi. Anularea deciziei de desfacere disciplinara a contractului individual de munca. - Sentinta civila nr. 78/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de concediere. Nulitatea deciziei. Prescriptia termenului de aplicare a sanctiunii disciplinare. - Sentinta civila nr. 855/lm/2008 din data de 17.02.2009
Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice - Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015
Concediere pe motive disciplinare. Contestatie respinsa ca neintemeiata - Sentinta civila nr. 530 din data de 30.03.2015
Desfacerea contractului individual de munca pe motive disciplinare pentru lipsa nemotivata - Sentinta civila nr. 1256 din data de 15.12.2014
Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile - Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011
Concediere pentru motive ce nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea locului de munca. - Sentinta civila nr. 281 din data de 16.03.2011
Desfacerea contractului de munca pentru indeplinirea varstei de pensionare - Decizie nr. 379 din data de 12.04.2010
Tardivitatea contestarii deciziei de desfacere a contractului individual de munca - Sentinta civila nr. 4 din data de 12.01.2010
Incetarea raportului de munca in baza art. 65(2) C. Muncii datorita desfiintarii locului de munca - Sentinta civila nr. 1322 din data de 20.12.2010
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala - Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009