InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Concedierea persoanei pentru lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile

(Sentinta civila nr. 1550 din data de 20.12.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin contestatia inregistrata la aceasta instanta contestatoarea V. M. a chemat in judecata pe intimatul Colegiul T. M.  M., solicitand :
- a se constata ca decizia de desfacere a contractului de munca s-a facut fara respectarea normelor legale in materie;
- se constata nulitatea absoluta a deciziei nr. 2/01.01.2011
- repunerea in situatia anterioara desfacerii contractului de munca
- cu obligarea angajatorului la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat.
In fine se solicita obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
Din motivarea contestatiei se retine ca in baza sentintei civile nr. 1/2011 a Tribunalului Sibiu – trebuia sa fie reincadrata, dar acest lucru nu s-a infaptuit dupa cum rezulta si din adresa nr.1/2011 emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu, prin care se arata ca a fost incalcata HG 500/2011 prin nedepunerea in termen a Registrului Electronic de Evidenta al Salariatilor in termenul prevazut.
Mai mult de atat se arata ca instanta este „ mintita” prin decizia contestata intrucat se arata ca a inregistrat absente nemotivate din data 8.08.2011 desi contractul de munca nu a fost reactivat, dovedindu-se astfel reaua credinta a intimatului care nu a emis o decizie de reincadrare conform sentintei civile nr. 1/2011.
Apoi contestatoarea arata ca decizia emisa de intimat nu cuprinde ceea ce ar fi trebuit sa cuprinda conform art.62 alin.2 Codul muncii sanctiunea fiind nulitatea absoluta.
In drept se invoca art.82 si 112 C. pr. civ. si art.281-291 din Codul muncii.
Conform art.270 Codul muncii contestatia este scutita de plata taxelor de timbru.
Intimata prin intampinarea depusa la fila 10-13 dosar solicita respingerea contestatiei cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata, motivand ca urmare a sentintei civile nr. 1/2011 prin care s-a anulat decizia de concediere emisa in baza art.65 Codul muncii prin adresa nr. 1 din 3.08.2011 contestatoarea a fost invitata la sediul unitatii in vederea reincadrarii dar aceasta nu a dat curs invitatiei, anuntand telefonic ca se va prezenta in data de 9.08.2011 data la care dupa doar 20 min. a parasit locul de munca fara nici o explicatie, iar in 10.08.2011 se anunta conducerea unitatii ca nu mai revine la serviciu intrucat unitatea a formulat recurs impotriva sentintei civile 1/2011 a Tribunalului Sibiu , astfel ca la 21.09.2011 prin decizia nr. 2/2011 s-a dispus concedierea in conditiile art.61 lit. a Codul muncii retinandu-se absenta nemotivata pentru o perioada de 30 de zile astfel ca decizia contestata se arata in continuare este una legala si temeinica .
Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului precum si a probelor administrate in cauza respectiv inscrisuri si interogatoriu instanta retine urmatoarele:
Prin decizia nr. 1/2011 intimata a dispus concedierea contestatoarei in conditiile art.65 alin.1 Codul muncii. Prin sentinta civila nr. 1/17.06.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu s-a dispus anularea deciziei nr. 1/2011 si reincadrarea contestatoarei in postul detinut anterior.
Urmare acestei hotarari intimata prin adresa nr. 1/3.08.2011 – invita contestatoare la sediul unitatii pentru data de 8.08.2011- in vederea reincadrarii ( adresa f.20 dos.). Dat fiind faptul ca nu s-a dat curs acestei invitatii, iar din data de 10.08.2011 contestatoarea nu s-a mai prezentat la locul de munca pe motiv ca angajatorul a promovat recurs impotriva acestei hotarari judecatoresti, s-a emis decizia contestata - prin care se dispune concedierea in conditiile art.61 lit. a Codul muncii – retinandu-se ca au fost incalcate clauzele contractului individual de munca , art.45 si 48 din Regulamentul de ordine interioara prin lipsa nejustificata de la serviciu pentru o perioada mai mare de 5 zile ( decizie f.4-5).
Impotriva acestei decizii se promoveaza in termen prezenta contestatie - solicitand a se constata nulitatea absoluta a deciziei - raportat la prev. art.76-78 Codul muncii si art.62 alin.2 Codul muncii.
Analizand decizia contestata sub aspectul motivelor invocate, instanta constata ca nu se poate retine nici un motiv de nulitate a deciziei intrucat angajatorul a respectat intocmai prev. art.252 alin.2 Codul muncii sub aspectul elementelor obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda decizia.
De altfel, contestatoarea nu precizeaza in ce consta nulitatea absoluta a deciziei fiind invocat doar art.62 alin.9 Codul muncii care face trimitere la prev. art.247-252 Codul muncii prevederi respectate intru-totul de angajator.
In fine, lipsa unei decizii de reincadrare invocata de contestatoare nu poate fi retinuta ca motiv de nulitate ori anulare a deciziei de concediere, in conditiile in care angajatorul a facut dovada punerii in executare a unei hotarari judecatoresti. Mai mult de atat, absentele nemotivate inregistrate de contestatoare din 8.08.2011 si pana la data emiterii deciziei nr.29/2011 sunt dovedite de angajator si de altfel recunoscute de contestatoare, astfel ca si sub aspectul vinovatiei acesteia probele sunt evidente.
Pentru considerentele expuse instanta constata ca motivele de nulitate invocate de contestatoare sunt nefondate si lipsite de suport legal astfel ca prezenta contestatie va fi respinsa.
De altfel, prezenta contestatie a ramas fara obiect in conditiile in care la data de 8.12.2011 Curtea de Apel Alba Iulia  admite recursul declarat de Colegiul T. M. M. impotriva sentintei civile nr. 1/2011 pe care o modifica in sensul respingerii contestatiei formulata impotriva deciziei de concediere nr. 1/8.03.2011. In atare situatie, raporturile de munca ale contestatoarei au incetat la data emiterii primei decizii de concediere, astfel ca, analizarea celei de-a doua decizii, ori obligarea angajatorului de ai plati contestatoarei despagubiri nu mai este actuala, motiv pentru care prezenta contestatiei, astfel cum s-a precizat va fi respinsa si ca lipsita de obiect.
Conform disp.art.274 C. pr. civ. contestatoarea va fi obligata sa-i plateasca intimatei suma de 3720 lei cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat justificat prin ordinul de plata nr. 606/25.11.2011 depus la fila 105 dosar.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010