InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului.Administrator asociatie de proprietari-concediere individuala

(Sentinta civila nr. 151 din data de 18.02.2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Codul muncii, art.55, lit.c si art.65.

Potrivit art. 55 din Codul muncii, contractul individual de munca poate inceta de drept, ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea, ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege iar in conformitate cu art. 65 din Codul muncii concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.Prin sentinta civila nr.151 din 18 februarie 2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu, sectia civila - complet specializat in solutionarea conflictelor de munca si asigurari sociale - a fost admisa in parte  contestatia formulata  si precizata de contestatoarea G.S. in contradictoriu intimata A.P.P.A. in Sibiu, si pe cale de consecinta intimata a fost obligata  sa vireze la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale  de sanatate contributiile datorate  acestuia pe durata  executarii contractului de munca al contestatoarei, celelalte capete de cerere fiind respinse.Instanta de fond a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a retinut ca prin Sentinta civila nr.591 din data de 26 mai 2008 pronuntata de Tribunalul Sibiu  a fost respinsa contestatia formulata si precizata de contestatoarea G.S. impotriva intimatei A.P.P.A. Sibiu. Prin decizia nr.959/2008 Curtea de Apel Alba-Iulia a admis recursul declarat de reclamanta G.S., a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instante de fond.
Prin contestatia formulata si precizata in primul dosar de fond, contestatoarea  solicita:
- anularea Hotararii nr.1/2008 privind incetarea contractului individual de munca ca fiind nelegala;
- anularea deciziei nr.2/27.03.2008 prin care s-a dispus incetarea aceluiasi contract de munca;
- repunerea partilor in situatia anterioara incetarii raportului de munca, respectiv obligarea intimatei la reintegrarea contestatoarei pe postul detinut anterior, obligarea intimatei la plata catre contestatoare a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate incepand cu data incetarii contractului individual de munca si pana la reincadrarea efectiva in munca;
- obligarea paratei sa vireze la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate contributiile datorate asupra fondului de salarii realizat in conditiile Legii nr.95/2006.
In motivarea contestatiei, contestatoarea sustine, in esenta, ca desfacerea contractului de munca este nelegala deoarece nu exista o hotarare valida a AGA de proprietari prin care sa se dispuna incetarea contractului individual de munca, numitul R.C. nu a fost desemnat presedinte al asociatiei si deci nu are competenta sa semneze hotararea de concediere aceasta fiind lovita de nulitate.
Decizia nr.2 din data de 27.03.2008 a AGA este nelegala deoarece in baza acesteia s-a dispus desfacerea contractului de munca al contestatoarei care deja era incetat iar prin aceasta hotarare s-a schimbat motivul incetarii raportului juridic de munca. In ceea ce priveste decizia nr.2/2008 s-a acordat un nou termen de preaviz de 20 de zile lucratoare.
In drept, contestatia este intemeiata pe prevederile art.283, 103, 62, 75,76,78 din C.M., Legea nr.95/2006.
Prin intampinare, intimata solicita respingerea contestatiei. In aparare, intimata sustine ca presedintele asociatiei a fost ales statutar, in cadrul Adunarii Generale din data de 18 noiembrie 2007 iar Legea nr.230/2007 nu prevede inregistrarea modificarii numelui presedintelui la registrul aflat la Judecatoria Sibiu. Intimata arata ca potrivit art.26 din Legea nr.230/2007 numai membrii asociatiei pot contesta lucrarile sau hotararile acesteia, ori, contestatoarea nu este membra a asociatiei. In cadrul A.G.A. din data de 14.02.2008 s-a discutat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 si s-au dispus masuri menite sa realizeze economii, una dintre aceste masuri fiind si reducerea postului contestatoarei, sarcinile acesteia urmand a fi preluate de o persoana care sa nu fie remunerata, deoarece asociatia dispune de resurse financiare reduse fiind compusa din persoane care in majoritate sunt pensionari care au venituri mici. Din probatoriul administrat in cauza instanta de judecata a retinut ca in baza contractului individual de munca nr.1/2006 inregistrat la ITM Sibiu, contestatoarea a fost angajata la intimata pe durata nedeterminata in calitate de administrator, activitatea urmand a se desfasura incepand cu data de 01.09.2006.Cu ocazia Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari din data de 18.11.2007 urmare a demisiei presedintei acesteia, s-a ales un nou Comitet executiv, presedinte fiind desemnat R.C., proprietar al unui apartament din asociatie, membru al asociatiei. Deasemenea, Adunarea Generala  a delegat Comitetul Executiv  ca impreuna cu presedintele sa intocmeasca balanta de verificare si casa la predarea-primirea intre noul si vechiul comitet executiv. Procesul-verbal este semnat de 14 persoane.
In cadrul AGA a asociatiei  din data de 14.02.2008, Comitetul Executiv prin presedinte a propus incetarea contractului individual de munca al administratorului avand in vedere proiectul bugetului de venituri si cheltuieli mic din care o parte din sume urmeaza a fi alocate reabilitarii cladirii iar atributiunile administratorul sa fie preluate de presedintele asociatiei care le va indeplini fara a fi remunerat, intrucat majoritatea membrilor asociatiei sunt pensionari si au venituri mici iar numarul familiilor din asociatie este mic.
Prin Hotararea AGA nr.1/2008 s-a hotarat reducerea postului contestatoarei urmand sa inceteze contractului individual de munca al administratorul in baza art.65 C.M. avand in vedere considerentele prezentate in sedinta AGA din data de 14.02.2008, respectiv preluarea atributiilor de administrator al asociatiei de catre  presedintele asociatiei, au fost imputernicite persoanele care sa reprezinte asociatia in relatia cu CEC si alte masuri ce vizeaza activitatea asociatiei.La data de 19 februarie 2008, contestatoarea a fost notificata de asociatie ca urmeaza sa-i inceteze raportul de munca deoarece asociatia nu isi mai permite financiar sa achite drepturile salariale lunare pentru activitatea prestata si i se acorda acesteia un preaviz de 20 de zile lucratoare, perioada dupa care contractul de munca va inceta in baza art.65 din C.M.Prin Decizia nr.2/27.03.2008 se dispune incetarea contractul de munca al contestatoarei in baza ar.65 C.M. incepand cu data de 1 aprilie 2008.
La dosarul cauzei s-a depus Acordul de asociere  al proprietarilor, acord dat de acestia la data de 28 iunie 2005 din care rezulta ca sunt 21 de proprietari iar potrivit adresei din data de 18 aprilie 2008 in asociatie mai erau inscrisi 19 membri. La dosarul cauzei s-a depus si Statutul Asociatiei de Proprietari si Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
Analizand probatoriul administrat in cauza, instanta de judecata a constatat urmatoarele:
Potrivit art.65 C.M. incetarea contractului de munca este determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa. Din continutul proceselor verbale incheiate cu ocazia AGA din data de 18.11.2007 si 14.02.2008 instanta de judecata constata ca desfiintarea postului ocupat de contestatoare are o cauza reala prin raportare la veniturile de care dispune asociatia si lucrarile ce trebuie efectuate pentru reabilitarea cladirii in contextul in care numarul membrilor asociatiei este redus si majoritatea acestora sunt pensionari. Deasemenea si cerinta seriozitatii desfiintarii este argumentata prin aceea ca sarcinile contestatoarei vor fi preluate de un membru al asociatiei care este si presedintele acesteia, activitatea nefiind remunerata, asigurandu-se astfel, o economie prin neacordarea  lunara a drepturilor salariale acestuia. Desfiintarea postului contestatoarei este si efectiva deoarece asociatia nu a angajat un alt administrator dupa incetarea raportului juridic de munca al contestatoarei.
Sub aspect procedural, decizia de concediere intruneste exigentele textului legal in sensul ca in mod eronat a retinut contestatoarea ca prin Hotarare nr.1/2008 data de AGA s-a dispus incetarea contractului de munca al contestatoarei ci prin acest act asociatia a concretizat prin raportare la discutiile ce au avut loc in cadrul AGA mai multe masuri privind gestionarea fondurilor asociatiei, act care nu echivaleaza cu desfacerea contractului individual de munca. Deasemenea, se poate observa din succesiunea actelor ca dupa data de 14.02.200, respectiv la data de 19 februarie 2008, contestatoarea a fost notificata asupra incetarii contractului de munca, notificare prin care acesteia i se acorda preaviz iar abia in 27.03.2008 s-a emis decizia de  concediere.
Potrivit art.26 din Legea nr.230/2007 orice membru al asociatiei nemultumit de hotararile luate de adunarea generala atunci cand acestea sunt contrare legii, statutului sau acordului de asociere de natura a prejudicia interesele proprietarilor pot ataca hotararile in termen de 45 zile de la data adoptarii, administratorul nefiind membru la asociatiei, si ca atare, legea nu-i recunoaste competenta de a ataca hotararile  luate de asociatie.
Deasemenea, contestatoarea contesta calitatea lui R.C. de presedinte al asociatie, dar potrivit reglementarii cuprinse in art.8 din lege se inregistreaza la Judecatorie orice modificare a Statutului sau Acordului de asociere si nu alte modificari cum este de pilda schimbarea componentei Comitetului Executiv. Mai mult decat atat, nici un membru al asociatiei nu a contestat calitatea acestuia desi potrivit legii numai acestia aveau prerogativa de a o contesta.Aceasta persoana potrivit legii mai sus mentionata  reprezinta Comitetului Executiv  care potrivit art.27, lit. d din Legea nr.230/2007 este mandatata sa angajeze sau sa elibereze din functie pe administratorul asociatiei in scopul administrarii si bunei functionari a cladirii, astfel incat presedintele are abilitarea legala sa semneze decizia de concediere a contestatoarei si sub acest aspect, decizia de concediere nu este nula.
Pentru  aceste considerente, instanta de judecata constata ca masura concedierii a fost dispusa cu respectarea prevederilor legale in materie si pe cale de consecinta a fost respinsa contestatia in ceea ce priveste aspectul concedierii ceea ce atrage si respingerea celorlalte capete de cerere subsidiare acestui aspect potrivit principiului accesoriu urmeaza soarta principalului.
In ceea ce priveste capatul de cerere ce se refera la obligarea intimatei la plata sumelor ce reprezinta contributiile la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, intimata nu a facut dovada achitarii acestora pe durata executarii contractului de munca al contestatoarei, drept pentru care o va obliga pe intimata sa achite aceste contributii avand in vedere ca obligatia acesteia deriva din prevederile Legii nr.95/2006.Instanta a luat act ca nu se solicita cheltuieli de judecata de catre reprezentanta asociatiei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010