InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Concediere. Desfiintare post datorita reorganizarii societatii in urma dificultatilor economice

(Sentinta civila nr. 690 din data de 20.04.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Desfacerea contractului de munca | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca sub dosar nr. …… s-a inregistrat la aceasta instanta contestatia formulata de contestatoarea C. I. E. in contradictoriu cu intimata S.C. P. S.R.L. prin care s-a solicitat, ca prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna anularea deciziei nr. 1524/17.11.2014 de desfacere a contractului individual de munca, reintegrarea contestatoarei pe postul ocupat anterior si obligarea intimatei la plata drepturilor salariale restante de la data desfacerii contractului de munca si pana la reintegrarea efectiva. Cu cheltuieli de judecata.
In motivare contestatoarea arata ca a fost angajata intimatei pe postul de director financiar si prin adresa din 20.10.2014 a fost anuntata ca prin Decizia nr. 1352/17.10.2014 administratorul societatii a hotarat reorganizarea societatii ca urmare a situatiei economico – financiare din perioada ianuarie - august 2014 si prin decizia nr. 1524/17.11.2014 i-a incetat raportul de munca. Arata ca reorganizarea nu este reala si ca in calitate de director financiar ar fi avut cunostinte despre eventualele dificultati financiare insa societatea a obtinut in 2014 o cifra de afaceri si un profit mai mare decat in anul 2013, cifre ce se regasesc in bilant astfel incat motivul invocat la desfacerea contractului de munca, respectiv situatia financiara grea, nu subzista nefiind indeplinita cerinta ca desfiintarea postului sa aiba o cauza reala si serioasa.
Sustine ca desfiintarea postului nu a fost efectiva intrucat in locul ei a fost angajata pe postul de „Chief Financial Officer” P. A. M. care indeplineste aceleasi atributii iar pentru a consilia aceasta angajata societatea a incheiat mai multe contracte de consultanta financiara cu Societatile „C.” S.R.L. si „F.” S.R.L. ceea ce denota faptul ca, prin desfiintarea postului nu s-a ameliorat situatia financiara. Considera ca Decizia de desfacere a contractului de munca este nula, intrucat s-a mentionat gresit termenul de contestatie (45 zile in loc de 30) iar decizia a fost emisa fara sa existe imputernicire de la asociati catre administrator in acest sens.
In drept sunt invocate disp. art. 62, 65, 78, 79, 80, 268 si 269 din C. muncii.
Contestatia este scutita de plata taxei de timbru conform prev. art. 270 C. muncii.
Intimata, prin intampinare, solicita respingerea contestatiei. In motivare se arata in esenta ca prin Decizia 1352/17.10.2014 Directorul General al societatii a dispus un proces de restructurare ce a presupus reorganizarea activitatii pe principii de eficienta care s-a finalizat cu desfiintarea unui numar total de 66 posturi dintre care 29 de posturi ocupate si 37 vacante, printre locurile de munca desfiintate figurand si postul contestatoarei. Arata ca incetarea contractului de munca a contestatoarei este legala si temeinica, fiind efectiva si avand la baza o cauza reala si serioasa, astfel cum prevad disp. art. 65 din C. Muncii. Astfel locul de munca al contestatoarei a fost desfiintat din motive fara legatura cu persoana acesteia, desfiintarea postului ocupat a fost efectiva astfel cum rezulta din organigramele societatii si a intervenit datorita reorganizarii societatii survenite ca urmare a dificultatilor financiare. Se mai arata in continuare ca nu este adevarata sustinerea contestatoarei cum ca postul de director financiar nu a fost desfiintat si ca in locul acesteia a fost angajata o alta persoana, intrucat numita P. A. M. era angajata in cadrul societatii din luna februarie 2014 pe postul de director de dezvoltare iar din data de 01.09.2014 i s-a modificat functia si a devenit Chief financial officer inainte de reorganizarea societatii care a survenit in luna octombrie 2014 si din compararea fiselor de post rezulta fara dubiu ca nu este vorba de unul si acelasi post. Cu privire la incheierea de contracte de consultanta financiara, aceste contracte au fost incheiate cu mult anterior dispunerii reorganizari, ca acestea au fost incheiate pe perioade determinata si au avut ca obiect realizarea unor analize economico financiare si servicii de consultanta privind initierea, aprobarea si finalizarea unor linii de finantare precum si servicii de consultanta pentru atingerea obiectivelor de implementare a strategiilor pe termen mediu si lung, fara nicio legatura cu sustinerile privind suplinirea sau sprijinirea angajatei Parvu in activitatea desfasurata in postul de chief financial officer.
Referitor nulitatea absoluta a deciziei sub aspectul indicarii gresite a termenului de 45 zile in loc de 30, in care decizia poate fi contestata, se arata ca acest termen este cel stabilit de Legea 62/2011 care este actul normativ special in materie si se aplica cu prioritate fata de C. muncii.
 Privitor la motivul de nulitate pentru faptul ca decizia ar fi fost emisa de o persoana fara calitate, sustine ca acesta nu poate fi primit, intrucat decizia a fost emisa de Administratorul – Director General in virtutea competentelor acordate acestuia de catre asociati chiar prin actul constitutiv al societatii.
In drept sunt invocate disp. art. 65 C. muncii, art. 211 din L. 62/2011, art. 205 si urm. din C. proc. civ.
In probatiune se depun actele de care intimata intelege sa se foloseasca in aparare.
Intimata a formulat, odata cu intampinare, si o cerere reconventionala prin care a solicitat ca, in cazul admiterii contestatiei, sa fie obligata contestatoarea la restituirea sumelor primite ca efect al concedierii indexate cu rata inflatiei precum si dobanda aferenta, respectiv platile compensatorii ( un salariu net ) acordate prin decizia de concediere in cuantum de ….. lei. Se arata in motivarea cererii ca salariata concediata  a beneficiat de o compensatie baneasca iar in cazul admiterii contestatiei partile trebuie repuse in situatia anterioara sub toate aspectele, respectiv in cazul reintegrarii, se considera ca salariata nu a fost concediata si nu poate fi indreptatita la acordarea  platilor compensatorii, care ar reprezenta o plata nedatorata si implicit o imbogatire fara justa cauza.
           Contestatoarea a aratat ca lasa la aprecierea instantei admiterea sau respingerea cererii reconventionale, considerand totusi ca prin admiterea contestatiei, cererea formulata ar ramane fara obiect, intimata fiind in situatia de a incepe o actiune pentru recuperarea creantei in situatia in care contestatoarea nu ar returna de buna voie suma primita.
Din actele si lucrarile dosarului precum si din probatoriul administrat in cauza, respectiv inscrisuri, instanta retine urmatoarele :
Contestatoarea C. I. E. a fost angajata intimatei S.c. P. S.R.L. in functia de director financiar in baza contractului individual de munca din 07.07.2011.
Prin Decizia directorului general nr. 1352/17.10.2014 (f. 46 - 50) s-a dispus reorganizarea societatii si desfiintarea a 29 de posturi printre care la pozitia 2 figureaza si postul de director financiar, post detinut de contestatoare.
Prin adresa nr. 1360/20.10.2014 contestatoarea a fost notificata ca urmeaza sa-i inceteze raportul de munca  in baza art. 65 si 66 din C. muncii, ca beneficiaza de un preaviz de 20 zile lucratoare si ca va primi o compensatie egala cu un salariu net iar prin Decizia nr. 1524/17.11.2014 s-a dispus incetarea contractului de munca, masura contestata in prezenta cauza.
Din probatoriul administrat in cauza respectiv din inscrisuri a rezultat ca desfiintarea postului contestatoarei a fost determinata de motive fara legatura cu persoana acesteia iar desfiintarea a fost efectiva, avand o cauza reala si serioasa astfel cum prevad dispozitiile art. 65 din Codul Muncii.
Astfel, din Nota de fundamentare a masurilor ce urmeaza a fi luate ca urmare a analizei economico-financiare si anexele la aceasta (f. 51 – 61) dosar rezulta faptul ca societatea in perioada ianuarie – august 2014 a avut dificultati financiare, mai ales la nivelul activitatii de vanzari, suferind pierderi in luna august de 2,4 milioane lei, situatie care necesita adoptarea unor masuri urgente de eficientizare si reducerea cheltuielilor, ceea ce atrage dupa sine o noua structura organizatorica.
Din organigramele depuse de intimata (f. 62 – 63) si din statele de functii rezulta ca la nivelul intimatei au fost desfiintate un numar de 66 posturi dintre care 29 posturi ocupate si 37 vacante; acest lucru rezulta din statele de functii, respectiv in statul de din 02.09.2014 (f. 66 dosar) in subdepartamentul financiar postul de director financiar figureaza si este ocupat de contestatoare iar din statul de functii din 17.10.2014 (f. 88) postul a disparut, fiind desfiintat.   Sustinerea contestatoarei, cum ca postul nu a fost desfiintat si ca in locul ei a fost angajata numita P. A. M., nu poate fi primita intrucat din aceleasi state de functii rezulta pe de o parte ca P. era angajata pe un alt post, respectiv in postul de Chief Financial Officer, iar pe de alta parte ca acest post exista si anterior reorganizarii societatii insa cu alte atributii, astfel cum reiese din compararea Fiselor de post de la filele 125 – 128 (P.) si filele 11 – 14 (C.); mai mult decat atat, P. A. a fost angajata societatii inca din data de 03.02.2014 pe postul de Director dezvoltare, astfel cum rezulta din C.I.M. de la fila 116 – 117 din dosar si prin actul aditional nr. 842/02.09.2014 i-a fost schimbata functia, devenind chief financial officer, nefiind o noua angajata.
In ceea ce priveste contractele de consultanta financiara incheiate cu cele 2 societati, din acestea se poate observa ca nu au legatura cu consilierea angajatei P. si nici cu concedierea contestatoarei. Astfel, contractul incheiat cu S.C. „F.2 S.R.L. (f. 134-136) este incheiat in 09.09.2014, cu 2 luni inainte de incetarea C.I.M. a contestatoarei, pe o perioada de 30 zile si vizeaza servicii de consultanta si intermediere pentru finalizarea unor linii de finantare iar contractul incheiat cu „C.” S.R.L. din 29.09.2014 (f. 137 – 143) a fost incheiat pe o perioada de 6 luni si a avut ca obiect consultanta in domeniul financiar pentru atingerea obiectivelor de implementare a strategiilor pe termen mediu si lung, tocmai datorita dificultatilor financiare.
Referitor la nulitatea deciziei datorita termenului de contestatie de  45 zile, se constata ca acesta a fost corect mentionat in decizie si este cel prevazut de art. 211 alin. 1 lit. a din L. 62/2011, lege speciala fata de C. muncii care prevede in art. 268 un termen de 30 zile, insa reprezinta norma generala in materie; totodata contestatoarea nu a fost prejudiciata cu nimic atata timp cat a formulat prezenta contestatie in termenul legal. Nici motivul de nulitate privind emiterea deciziei de catre o persoana fara calitate nu poate fi primita, intrucat Decizia a fost emisa si semnata de Administratorul - Director, care prin art. 8.1 pct. 2 din Actul constitutiv al societatii (f. 155 – 157) a avut printre alte atributii si angajarea si desfacerea contractelor de munca ale personalului.
Fata de cele aratate, tribunalul concluzioneaza ca desfiintarea postului de director financiar a fost efectiva si a avut o cauza reala si serioasa.
In ceea ce priveste cererea reconventionala, prin care s-a solicitat obligarea la restituirea sumelor primite cu titlu de plati compensatorii, se constata ca aceasta este neintemeiata intrucat, in situatia in care contestatoarei i-a incetat contractul individual de munca din motive fara legatura cu persoana ei, aceasta a beneficiat legal de aceste sume compensatorii a caror acordare s-a stabilit prin notificarea nr. 1360/20.10.2014 emisa de intimata.
Pentru considerentele de fapt si de drept mai sus aratate, contestatia formulata va fi respinsa ca netemeinica si in consecinta va fi respinsa si cererea reconventionala.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata de catre intimata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Desfacerea contractului de munca

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010