InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

LIT.PROF: Raport de inspectie privind stabilirea unor obligatii suplimentare fiscale in baza unor informatii ce nu pot fi asimilate unui document justificativ de inregistrare a cheltuielilor in evidenta contabila

(Hotarare nr. 13 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Cereri | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau


LIT.PROF: Raport de inspectie privind stabilirea unor obligatii suplimentare fiscale in baza unor informatii ce nu pot fi asimilate unui document justificativ de inregistrare a cheltuielilor in evidenta contabila

1.) - Obiectul actiunii
Prin actiunea inregistrata la aceasta instanta sub nr.5557/114/2013 din 28.09.2012, astfel cum a fost completata prin cererea depusa la primul termen de judecata din 05.11.2012, fila 241 dosar, reclamanta S.Ag. "V". a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea raportului de inspectie fiscala nr.F-BZ 1397 din 29.06.2012 intocmit de Directia Generala a Finantelor Publice Buzau din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (denumita in continuare DGFP judet Buzau) si a deciziei de impunere nr.F-BZ 941 din 29.06.2012 emisa de aceeasi autoritate pentru suma de 145.642 lei reprezentand obligatii fiscale suplimentare, precum si a deciziei nr.244 din 14.09.2012 prin care s-a respins contestatia formulata impotriva deciziei de impunere, cu cheltuieli de judecata.
2.) - Motivarea actiunii
2.1.) - In fapt : reclamanta a sustinut ca prin decizia de impunere nr.F-BZ 941/29.06.2012 emisa in baza raportului de inspectie fiscala nr. F-BZ 1397/29.06.2012 intocmit de DGFP judet Buzau/ Activitatea de Inspectie Fiscala s-au stabilit in mod eronat in sarcina sa obligatii fiscale suplimentare in cuantum total de 145.642 lei, fie prin interpretarea gresita a unor dispozitii legale ce nu erau incidente in raport de situatiile analizate, fie in absenta unor reglementari legale.
2.2.) - Referitor la baza impozabila stabilita suplimentar in cuantum de 361.981 lei, s-a invocat:
Neacceptarea ca deductibile  a unor  cheltuieli in suma  de  53.089 lei, aferente unui numar de 27 facturi, nu se justifica intrucat a prezentat in timpul controlului documentele care dovedeau ca piesele achizitionate erau utilizate la repararea utilajelor detinute in proprietate de societate, acestea fiind folosite la efectuarea lucrarilor necesare productiei agricole si anume: facturi fiscale, note de intrare - receptie, bonuri de consum.
Neacceptarea  ca  si  cheltuieli   deductibile  a   sumei de  308.729 lei utilizata pentru infiintarea culturilor aferente perioadei analizate, de asemenea nu se justifica, avandu-se in vedere pe de o parte ca in legislatia romaneasca nu exista norme de reglementare a nivelului acestui gen de cheltuieli, iar pe de alta parte s-a luat in considerare in plan teoretic adresa nr.912/12.03.2012 emisa de Directia Generala pentru Agricultura Buzau / Serviciul Inspectii, Implementare Politici si Statistici Agricole.
Pentru aceste cheltuieli considerate in mod gresit ca nedeductibile fiscal, in suma de 361.891 lei, s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar in suma de 57.891 lei si accesorii in suma de 16.367 lei.
2.3.) - Referitor la baza impozabila stabilita suplimentar in cuantum de 209.296 lei, pentru care s-a calculat taxa pe valoarea adaugata de 50.321 lei si accesorii in cuantum 21.153 lei, considera ca nelegalitatea aprecierii ca nedeductibile fiscal a cheltuielilor mentionate la impozitul pe profit determina nelegalitatea constatarilor privind taxa suplimentar de plata.
3.) - Probe
In sprijinul actiunii, reclamanta a depus la dosar: raportul de inspectie fiscala nr.F-BZ 941/29.06.2012 (filele 15-18), decizia privind modificarea bazei de impunere (filele 19-20), fisa privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala (filele 21-24), decizia nr.244/14.09.2012 prin care s-a respins contestatia impotriva deciziei de impunere (filele 234-243), facturi, note de receptie, bonuri de consum (filele 73-228) si incheierea din 16.10.2012 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr.36382/200/2012 prin care s-a suspendat executarea titlului executoriu nr.91/30.08.2012 (filele 259-261).
4.) - Intampinarea
4.1.) - Parata a formulat intampinare la primul termen de judecata, conform art.115-118 din Codul de procedura civila, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata (filele 229-232).
4.2.) - In motivarea intampinarii parata a sustinut:
4.2.1.) - Prin raportul de inspectie fiscala s-a constatat in baza documentelor de evidenta contabila prezentate de agentul economic ca in perioada verificata a fost diminuata baza impozabila a impozitului pe profit cu suma totala de 361.981 lei, din care suma de 53.089 lei aferenta unor facturi fiscale pentru care nu s-au prezentat documente justificative potrivit legii, respectiv devize de reparatii, contracte de prestari servicii, situatii de lucrari sau note de calcul care sa faca dovada efectuarii operatiunilor (astfel cum prevede Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, art.21 alin.4 lit.f ).
4.2.2.) - Societatea agricola a infiintat diferite culturi de lucerna si pepeni pentru care s-au evidentiat cheltuieli, in parte suportate de membrii asociatiei, care au si preluat productiile, fara ca acestea sa fie inregistrate.
4.2.3.) - Referitor la culturile de grau, floarea soarelui, porumb si orzoaica, pentru a se justifica cheltuielile de achizitii de samanta, erbicide, ingrasaminte si combustibil, societatea a inregistrat integral in conturile de cheltuieli aceste achizitii fara sa intocmeasca insa documente justificative si anume: bonuri de consum in ce priveste combustibilul, situatii de lucrari pentru araturi, discuit, insamantat, si ca urmare s-a dispus dimensionarea reala a cheltuielilor  la suma totala de 249.870 lei ( fiind incalcate astfel prevederile art.21 alin.4 lit.f) din Codul fiscal).
4.2.4.) - Sub aspectul taxei pe valoare adaugata, s-a constatat ca nu se justifica deductibilitatea unor operatiuni pentru suma de 60.255 lei baza impozabila cu un t.v.a. de 13.300 lei aferent achizitiei de piese de schimb. S-a constatat, de asemenea, ca au fost inregistrate ca si in cazul impozitului pe profit cheltuieli cu achizitii de bunuri reprezentand samanta, erbicide, ingrasaminte, combustibil,  etc, aferente infiintarii de culturi, dar fara sa se intocmeasca documente justificative.
4.3.) - S-au inlaturat punctual sustinerile formulate de reclamanta in fundamentarea actiunii, atat cu privire la impozitul pe profit cat si cu privire la taxa pe valoare adaugata - ambele calculate in raport de baza impozabila stabilita suplimentar.
5.) - Expertiza contabila
5.1.) - La termenul de judecata din 14.01.2013 s-a dispus administrarea unei expertize contabile avand drept obiectiv determinarea obligatiilor de plata in sarcina societatii agricole reclamante catre bugetul consolidat de stat, la perioada supusa inspectiei fiscale: 2009-2011, incuviintandu-se ambelor parti prezentarea unor obiective suplimentare, sens in care a fost desemnat expert contabil ec.B.M (filele 295, 298).
5.2.) - Raportul de expertiza contabila a fost depus la dosar la termenul de judecata din 08.04.2013 (filele 22-29 volum II). Fiind comunicat partilor in proces spre luare la cunostinta, in cauza nu s-au formulat obiectiuni.
5.3.) - La cererea reclamantei, incuviintata de instanta, parata a prezentat la dosar adresa nr.912/12.03.2012 emisa de Directia Generala pentru Agricultura Buzau / Serviciul Inspectii, Implementare Politici si Statistici Agricole, cu situatii anexe, avuta in vedere la intocmirea deciziei de impunere, in baza raportului de inspectie fiscala (filele 6-21 volum II dosar).
6.) - Examinand actiunea formulata in raport de actele si lucrarile dosarului, precum si de prevederile legale incidente, se constata:
     6.1.) Situatia in fapt si in drept
6.1.1.) - In cursul lunii iunie 2012, S.Ag. "V". a fost supusa unei inspectii fiscale pentru perioada anilor 2009-2011, constatarile consemnandu-se in raportul de inspectie fiscala nr.F-BZ 1397/29.06.2012.
6.1.2.) - In baza  raportului  s-a  emis  decizia  de impunere    nr.F-BZ 941/29.06.2012 prin care s-au stabilit obligatii suplimentare de plata in cuantum total de 145.642 lei privind impozitul pe profit si taxa pe valoare adaugata calculate la cele doua baze impozabile stabilite suplimentar.
6.1.3.) - Structurat, obligatiile suplimentare fiscale de plata stabilite  prin decizia emisa se prezinta astfel:
Baza impozabila stabilita suplimentar in cuantum de 361.981 lei pentru care s-a calculat: impozit pe profit - 57.981 lei, dobanzi de intarziere - 7683 lei si penalitati de intarziere - 8684 lei.
Baza impozabila stabilita suplimentar in cuantum de  209.296 lei, pentru care s-a calculat : taxa pe valoare adaugata - 50.321 lei, dobanzi de intarziere - 7789 lei si penalitati de intarziere - 13.364 lei.
6.1.4.) - Contestatia formulata de petenta impotriva procesului verbal de impunere si a deciziei de impunere a fost respinsa de DGFP Buzau / Biroul solutionare contestatii conform deciziei nr.244/14.09.2012 context in care s-a inregistrat actiunea pendinte astazi judecatii cu obiectul si motivarea expresa la paragraful 1) si 2) din prezenta sentinta.
6.2.) Analiza. Constatari
6.2.1.) Contrar punctului de vedere expus de parata prin actele administrative contestate, tribunalul apreciaza ca reclamanta nu datoreaza obligatiile suplimentare fiscale stabilite, in cuantum de 145.642 lei.
6.2.2.) - Se are in vedere in acest sens raportul de expertiza contabila ec. B.M. depus la filele 22-29 volum II dosar, prin care se concluzioneaza ferm asupra problemelor ce fac obiectul prezentei actiuni.
6.2.3.) - Analizand documentele existente in evidenta contabila a societatii agricole, expertul a constatat ca acestea cuprind mentiunile cerute de reglementarile legale in vigoare atat pentru deductibilitatea cheltuielilor inregistrate in evidenta contabila cat si pentru justificarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adaugata.
6.2.4.) - Cheltuielile efectuate de societatea agricola au fost evidentiate in mod corect in contabilitate, fiind facute in scopul realizarii activitatii de productie agricola vegetala, cu respectarea cerintelor instituite la art.21 alin.4 lit.f) din Legea nr.571/2003. Prin consecinta, s-a dovedit caracterul deductibil al acestora la calculul profitului impozabil si implicit al impozitului pe profit.
6.2.5.) - Documentele existente in contabilitatea societatii, la  perioada de referinta, au calitatea de documente justificative, fundamentand dreptul de deducere a taxei pe valoare adaugata conform Legii 571/2003:  art.146 lit.a), art.155 alin.5.
7.) - Alte chestiuni
7.1.) - Tribunalul a retinut, ca si expertul de altfel, ca fiind arbitrara luarea in considerare de catre autoritatea fiscala a adresei nr.912/12.03.2012 emisa de Directia Generala pentru Agricultura Buzau / Serviciul Inspectii, Implementare Politici si Statistici Agricole, prin care s-au comunicat preturi medii de infiintare a unui hectar de culturi agricole, intrucat relatiile respective nu pot fi asimilate unui document justificativ de inregistrare a cheltuielilor in evidenta contabila.
7.2.) - Pe de alta parte, instanta nu a luat in considerare concluziile raportului de expertiza referitoare la calculul eronat al amortizarii mijloacelor fixe, de natura sa conduca la stabilirea unei obligatii suplimentare in sarcina societatii catre bugetul statului in cuantum de 881,96 lei, in conditiile in care aceasta suma nu face obiectul deciziei de impunere si nici al titlului executoriu nr.91/30.08.2012.
8.) - Solutia tribunalului
8.1.) - Pentru considerentele in fapt si in drept expuse, prin sentinta nr.2222 din 20.05.2013 s-a admis actiunea ca intemeiata, dispunandu-se anularea raportului de inspectie fiscala nr. F-BZ 1397 din 29.06.2012, a deciziei de impunere nr.F-BZ 941 din 29.06.2012 privind instituirea obligatiilor fiscale suplimentare in cuantum de 145.642 lei si a deciziei nr. 244 din 14.09.2012 prin care s-a respins contestatia societatii impotriva deciziei de impunere.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007