InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata

(Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Cereri | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

procesuale pasive a paratei.
S-a respins actiunea formulata de reclamantul B. C., in contradictoriu cu parata DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE B. – SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL M., prin  ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE S..
Pentru a hotari astfel instan?a de fond a retinut ca raportul juridic de drept fiscal care a facut obiectul dosarului nr.9/85/2012 a luat nastere intre reclamant si Serviciul Fiscal Municipal M. (fosta Administratia Finantelor Publice a Municipiului M.), insa, potrivit art.20 alin.4 din OUG nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, toate drepturile si obligatiile Administratiei Finantelor Publice a mun. M. au fost preluate, prin absorbtie, de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice B. care, actualmente, are in subordine Serviciul Fiscal Municipal M. Potrivit art.13 alin.1 din HG nr.520/2013 privind organizarea si func?ionarea ANAF, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice B. este institu?ia publica cu personalitate juridica, iar conform alin.3 al aceluia?i articol, in cadrul direc?iilor generale regionale ale finan?elor publice func?ioneaza, ca structuri fara personalitate juridica (…), administra?ii jude?ene ale finan?elor publice, servicii fiscale municipale si ora?ene?ti, precum si birouri fiscale comunale. Prin urmare Serviciul Fiscal Municipal M. func?ioneaza in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice B. (institu?ie cu personalitate juridica si care reprezinta statul  potrivit dispozi?iilor art.7 pct.32 din HG nr.520/2013).
Parata, in baza mandatului nr.1/26.02.2014, a imputernicit pentru a o reprezenta in proces pe mandatara Administra?ia Jude?eana a Finan?elor Publice S.
A?adar, excep?ia a fost respinsa.
Prin sentinta nr. 2/24.05.2013 pronun?ata de Tribunal in dosar nr. 9/85/2012 s-a admis ac?iunea reclamantului B. C.  si au fost obligate paratele ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE M. si ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU B. la restituirea sumei de … lei cu titlu de taxa de prima inmatriculare cu dobanda legala aferenta si cheltuieli de judecata in suma de … lei.
Prin decizia nr.1/18.11.2013 pronun?ata in acela?i dosar, Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursul formulat de catre SFM M impotriva sentintei nr. 2/2013 pronuntata de Tribunal, constatand ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Prin cererea de restituire inregistrata la SFM M. sub nr. 4/20.01.2014 (f.27) reclamantul B.C.  a solicitat restituirea taxei in cuantum de …. lei si cheltuieli de judecata de … lei acordate de instanta de fond.
Pe cale separata, in prezentul dosar reclamantul a solicitat acordarea cheltuielilor de judecata despre care pretinde ca au fost efectuate in cadrul dosarului de fond solu?ionat de Tribunalul Sibiu, respectiv onorariul avoca?ial de … lei conform chitan?ei seria C nr. 8 din 20.05.2013.
Potrivit dispozi?iilor art. 452 din noul Cod de procedura civila, partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, in condi?iile legii, dovada existentei si intinderii lor, cel mai tarziu  la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului. Momentul pana la care se poate face dovada acestora nu era prevazut in vechiul Cod de procedura civila la art.274, legiuitorul facand aceasta precizare pentru a preintampina situa?iile de genul celei din prezentul dosar in care partea formuleaza cerere de acordare a cheltuielilor de judecata dupa solu?ionarea cererii sale, pe cale separata. 
In aceste condi?ii, formularea de astfel de cerere pe cale separata apare ca inadmisibila, intrucat cheltuielile de judecata se solicita, iar instan?a apreciaza asupra lor odata cu rezolvarea litigiului care le-a generat. Solicitarea lor ulterior si pe cale separata nu mai poate fi facuta, in cazul in care partea nu le-a cerut si nu le-a dovedit in cadrul dosarului in legatura cu care s-au nascut, urmand sa suporte consecin?ele neglijentei sale in acest sens. Fiind un accesoriu si in legatura directa cu solu?ia pronun?ata, singur judecatorul care rezolva litigiul (sau instanta de control) poate aprecia asupra cuantumului acestora, ?tiut fiind ca instan?a poate, chiar din oficiu sa reduca, de exemplu, onorariile avoca?iale, atunci cand acestea sunt vadit dispropor?ionate in raport cu complexitatea cauzei ori cu activitatea desfa?urata de catre avocat, ?inand seama de circumstan?ele cauzei. A pune in discu?ie o problema indisolubil legata de litigiul in care ia na?tere ulterior si separat reprezinta chiar o noua judecata asupra acestui aspect, intrucat la data solu?ionarii litigiului, judecatorul s-a pronun?at odata asupra cheltuielilor de judecata in sensul acordarii  doar a celor care au fost cerute si dovedite (taxa de timbru). Acordarea de cheltuieli de judecata in aceasta maniera  poate duce la un sir de alte dosare, intrucat, dupa ce partea ca?tiga procesul, isi poate „aminti” ca a facut si alte cheltuieli de judecata la care se considera a fi indreptatita si incurajeaza, pe de alta parte, practica unor justi?iabili sau avoca?i care, dupa ce se asigura ca ob?in o solu?ie favorabila, procedeaza la constituirea retroactiva a dovezilor privind efectuarea de cheltuieli in proces, ?tiind ca le pot ob?ine. Pentru acestea legiuitorul a reglementat aceasta problema, dispunand ca partea care pretinde cheltuieli de judecata trebuie sa faca, in condi?iile legii, dovada existentei si intinderii lor, cel mai tarziu  la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului, nicidecum nu le poate cere ulterior, pe cale separata.
Se mai impune precizarea ca reclamantul a chemat in judecata doar pe parata Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  B. - Serviciul Fiscal Municipal M., nu si Administra?ia Fondului de Mediu care, in calitate de parata in dosarul mai sus men?ionat a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata.  In condi?iile in care reclamantul a chemat in judecata doar  pe prima parata, careia i-a adresat cererea de restituire a sumei  reprezentand taxa de poluare,  aceasta  nu are obliga?ia sa-i restituie si cheltuielile de judecata constand in onorariu de avocat, din moment ce nu a fost obligata prin hotarare judecatoreasca sa le plateasca, ci are obliga?ia de a restitui doar taxa de poluare achitata de catre reclamant. In aceste imprejurari reclamantul nu are un titlu de crean?a impotriva paratei si acesteia nu-i incumba  plata onorariului avoca?ial  de 1.000 lei.
Pentru toate considerentele mai sus invocate, in baza textelor legale aratate, instan?a a respins ac?iunea ca inadmisibila.
A luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul B. C. solicitand schimbarea in tot in sensul admiterii actiunii sale astfel cum a fost formulata.
In motivarea apelului se arata ca sentinta  atacata este nelegala, intrucat nu cuprinde o motivare consistenta, ci una lapidara. Apelantul sustine ca instanta de fond a cuprins in sentinta starea de fapt si argumentele partilor fara a include si motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza solutia sa potrivit art. 425, alin. 1 , lit. b C.p.c.
In ceea ce priveste netemeinicia sentintei apelate se arata ca instanta de fond a dat o interpretare gresita art. 452 C.p.c, retinand ca solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata este inadmisibila.
Apelanta arata ca nici un text legal nu interzice solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata, toate termenele si conditiile prevazute de art. 452 C.p.c referindu-se la situatia in care cheltuielile sunt solicitate in litigiul initial.
Atat timp cat in acel litigiu instantele nu s-au pronuntat asupra cheltuielilor de judecata, nu se poate opune nici autoritatea de lucru judecat.
In cauza a formulat intampinare intimata Administratia Judeteana a Finantelor Publice S. solicitand respingerea apelului ca tardiv, dar si pe fond ca netemeinic si nelegal.
Pe cale de exceptie s-a invocat tardivitatea si lipsa calitatii procesuale pasive a DGRFP B., intrucat intre aceasta si reclamant nu exista raport juridic fiscal.
Pe fond se sustine ca reclamantul nu face dovada titlurilor executorii opozabile si susceptibile de punere in executare.
Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de apel  si din oficiu, sub toate aspectele, tribunalul retine ca apelul este intemeiat si va fi admis pentru considerentele pe care le vom arata in continuare:
In primul rand, exceptia tardivitatii declararii apelului (nemotivata de intimata) este neintemeiata.
Sentinta instantei de fond a fost comunicata reclamantul la 13.06.2014, iar apelul a fost depus la Judecatoria M..(prin fax) la 07.07.2014, deci inainte de expirarea termenului de 30 de zile prevazute de lege pentru formularea cererii de apel.
Ca urmare exceptia tardivitatii se va respinge .
In ceea ce priveste fondul cauzei, apelul este intemeiat.
Prin sentinta nr. 2/2013 Tribunalul a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ad. Finantelor Publice M.  si a admis actiunea reclamantului B. C. in contradictoriu cu Administratia Fondului de Mediu din Bucuresti si Administratia Finantelor Publice M., paratele fiind obligate sa plateasca reclamantului taxa de prima inmatriculare, dobanda legala si … lei cheltuieli de judecata (taxa de timbru).
Intrucat reclamantul nu a solicitat in acel litigiu obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu de avocat acestea au fost solicitate pe cale separata.
Aceasta cerere este admisibila atat timp cat, in procesul initial, instanta nu a fost sesizata cu aceasta cerere si nu s-a pronuntat asupra ei prin admitere sau respingere, indiferent de motiv.
Ca urmare, in baza art. 453 C.p.c, retinand culpa procesuala a paratelor din acel proces se va admite actiunea si va fi obligata parata sa plateasca despagubiri civile de … lei, reprezentand cheltuieli de judecata din dosarul nr. 9/85/2012 al Tribunalului S. Acestea au fost dovedite cu contractul de asistenta juridica si chitanta seria C nr. 8/20.05.2013, ambele avand data anterioara sentintei nr. 2/2013 a Tribunalului S..
Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei DGRFP B. va fi respinsa intrucat potrivit art. 20, alin. 4 din OUG nr. 74/2013, Directiile Regionale ale finantelor publice se subroga in drepturile si obligatiile structurilor absorbite prin fuziune, de la momentul fuziunii.
Pentru aceste motive in baza art. 460 si 488 C.p.c se va admite apelul si se va schimba sentinta atacata in sensul admiterii actiunii.
In baza art. 453 C.p.c, parata intimata va fi obligata si la plata cheltuielilor de judecata in fond si in apel (taxa judiciara de timbru).

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015