InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor.

(Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Cerere de inlocuire  a administratorului  judiciar  formulata  de catre creditorul  ce detine  cel  putin 50%  din  valoarea  creantelor.

In drept  se  invoca  art.19 al.2 si 3  din Legea  nr.85/206,  modificata  prin O.U.G. nr. 173/2008 si Legea  nr. 277/2009.

Sectia  comerciala – Decizia comerciala nr. 820/28 octombrie 2009

Prin Incheierea pronuntata in sedinta publica din 12.08.2009 de catre judecatorul sindic al Tribunalului Hunedoara in Dosar nr. 8762/97/2008, a fost respinsa cererea de inlocuire a administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa M.C.M. formulata de creditorul DGFP Hunedoara.
Pentru a se pronunta aceasta incheiere s-a retinut, ca potrivit art. 19 alin. 21 din Legea nr. 85/2006, creditorul care detine 50 % din valoarea totala a creantelor poate sa decida fara consultarea adunarii creditorilor desemnarea unui administrator judiciar, in locul administratorului judiciar provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia, iar alin. 3 arata ca pentru motive de nelegalitate, creditorii pot contesta la judecatorul sindic, decizia prevazuta la alin. 2 si 21 in termen de 3 zile de la data publicarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa.
Daca in termenul stabilit la alin. 3 decizia nu este contestata, judecatorul sindic, prin incheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditorul ce detine cel putin 50  din valoarea creantelor.
In speta, chiar daca DGFP este creditor  majoritar, nu a inteles sa indeplineasca procedura obligatorie, prevazuta de art. 19 alin. 21 in sensul emiterii deciziei si publicarii acesteia in PBL, pentru a da posibilitatea creditorilor sa conteste decizia prevazuta la alin. 21.
Desi i s-a solicitat creditorului majoritar, sa depuna la dosar decizia prevazuta la alin. 21 si sa faca dovada publicarii acesteia in BPL, acesta nu a inteles sa dea curs dispozitiei instantei si, implicit, sa respecte procedura prevazuta si impusa de textele de lege sus enuntate.
Impotriva acestei incheieri a formulat recurs Directia Generala a Finantelor Publice Hunedoara solicitand admiterea recursului, modificarea incheierii atacate in sensul numirii ca administrator judiciar pe practicianul in reorganizare selectat de recurenta, respectiv SCP I.T. M.A. SPRL.
In dezvoltarea motivelor de recurs arata ca, la prima adunare a creditorilor, D.G.F.P. Hunedoara, care detine un procent de peste 80 % din totalul creantelor, a solicitat administratorului judiciar sa consemneze in procesul verbal de sedinta faptul ca a fost selectat un alt administrator judiciar si ca se solicita judecatorului sindic sa ia act de acest aspect.
Solicitarea sa, in calitate de creditor majoritar este conforma prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 asa cum aceasta a fost modificata prin O.U.G. nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, care statueaza ca, creditorul care detine cel putin 50 % din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar provizoriu ori sa conforme administratorul judiciar provizoriu sau, dupa caz, lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia.
In continuare, la art. 19 alin.4 asa cum acesta a fost modificat prin O.U.G. nr. 173/2008, se prevede ca, daca in termenul stabilit la alin. 3 decizia adunarii creditorilor sau a creditorului care detine cel putin 50 % din valoarea creantelor nu este contestata, judecatorul sindic, prin incheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul care detine 50 % din valoarea creantelor, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii.
Analizand starea de fapt prezentata mai sus si raportat la textele de lege citate, se arata ca in cauza erau intrunite toate cerintele legale pentru ca judecatorul sindic sa numeasca administratorul judiciar selectat de D.G.F.P. Hunedoara si propus sa indeplineasca atributiile prevazute de Legea nr. 85/2006 in prezentul dosar.
Analizand recursul declarat sub aspectul motivelor invocate se considera ca acesta este nefondat pentru  urmatoarele considerente.
In conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 si alin. 21 din Legea nr. 85/2006, „(2) La recomandarea comitetului creditorilor, in cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50 % din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic. (21) Creditorul detine cel putin 50 % din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator in locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori sa confirme administratorul judiciar provizoriu sau, dupa caz, lichidatorul provizoriu si sa ii stabileasca remuneratia.”
In egala masura insa, in continuarea aceluiasi articol alin. 3 arata ca „(3) Creditorii pot contesta la judecatoru-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia prevazuta la alin. (2) si (21), in termen de 3 zile de la data publicarii acesteia in Buletinul procedurilor de insolventa”…”(4)Daca in termenul stabilit la alin. (3) decizia adunarii creditorilor sau a creditorului ce detine cel putin 50 % din valoarea creantelor nu este contestata, judecatorul-sindic, prin incheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce detine cel putin 50 % din valoarea creantelor, dispunand totodata incetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinta de deschidere  a procedurii.”
Se poate observa asadar ca, potrivit dispozitiilor legale, creditorul care detine cel putin 50 % din valoarea creantelor poate decide singur, desemnarea unui alt administrator judiciar in locul celui desemnat provizoriu. Insa, o atare decizie nu produce in mod automat efecte juridice, ci, in temeiul prevederilor art. 11 lit. e din Legea nr. 85/2006, judecatorul-sindic trebuie sa se pronunte prin incheiere asupra acestui aspect si nu oricum si oricand, ci numai dupa respingerea eventualelor contestatii formulate fata de decizia creditorului publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa sau prin trecerea termenului de 3 zile de la publicare fara ca o asemenea contestatie sa fie inregistrata.
La doua termene succesive de judecata s-a pus in vedere creditoarei D.G.F.P. sa faca dovada respectarii procedurii stabilite de art. 19 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, respectiv a publicarii deciziei in BPI. Fara insa ca o asemenea dovada sa fie facuta, recurenta aratand chiar ca nu a inteles sa indeplineasca procedura obligatorie mentionata.
Indeplinirea procedurii de publicare in BPI a deciziei DGFP nu a fost sustinuta si nici dovedita nici macar in motivele de recurs formulate in dosarul de fata.
Fata de motivele de mai sus, recursul fiind  nefondat a fost  respins in baza art. 312 alin. 1 Cod procedura civila.

1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017