InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive.

(Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar  in baza  art. 31  din Legea  nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept  nu intrerupe  cursul  prescriptiei extinctive.

Cererea de numire a lichidatorului nu constituie  un act incepator de executare  si nu intrerupe  cursul prescriptiei extinctive , prescriptia creantei putand  fi invocata oricand  din  oficiu de instanta.

Sectia  comerciala – Decizia  comerciala nr. 895/05 noiembrie 2010

Prin sentinta comerciala nr.163/C/2010 pronuntata de judecatorul sindic din cadrul Tribunalului Sibiu in dosar nr.1269/85/2010 a fost respinsa cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditoarea A.N.V. Bucuresti reprezentata de D.R.A.O.V. Brasov, impotriva debitoarei SC S.L. SRL, cu sediul in Saliste.
Pentru a pronunta aceasta sentinta judecatorul sindic a retinut urmatoarele:
Debitoarea este o societate comerciala, aflata in lichidare, fiind numit lichidator avocat D.C., la data de 14.06.2007, dupa cum rezulta din certificatul constatator.
Procedura insolventei se declanseaza la solicitarea creditoarei ce are o creanta certa, lichida si exigibila, a carui cuantum este de minim 45.000 lei. Cele trei caracteristici trebuie sa rezulte indubitabil din actele depuse, nefiind admisibila efectuarea de probatiuni in aceasta procedura.
Analizandu-se creanta bugetara invocata, judecatorul sindic a gasit-o prescrisa, prin raportare la dispozitiile art.131 Cod procedura fiscala, conform carora executarea silita a unei creante bugetare se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept.
S-a retinut ca titlurile executorii enumerate in motivarea cererii au fost emise in anul 2004, fiind mai vechi de 5 ani, iar actele de executare silita intreprinse  in recuperarea datoriei, care intrerup executarea silita conform dispozitiilor art.133 lit.c din O.G. nr.92/2003, au fost efectuate tot in anul 2004, respectiv somatia de plata nr.10367/12.07.2004.
Prin urmare, la data promovarii cererii de fata (23.02.2010), creanta creditoarei  A.N.V.- reprezentata de D.R.A.O.V. fiind prescrisa, s-a constatat ca, creanta nu este exigibila, nefiind indeplinite conditiile prevazute de art.33 alin 6 din Legea nr.85/2006,modificata, in aplicarea art.1 si art.3 pct.6 si pct.12 din Legea nr.85/2006, iar pe cale de consecinta , s-a  respins cererea formulata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs D.R.A.O.V. Brasov pentru A.N.V. Bucuresti, solicitand casarea in sensul  admiterii cererii de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitoarei.
In motivarea recursului se sustine ca potrivit art.1 aliniat 2 lit.e din Legea nr.85/2006 daca societatea e in insolventa se va deschide direct procedura simplificata, iar dizolvarea societatii nu impiedica deschiderea procedurii falimentului.
Recurenta arata ca datoria vamala a fost individualizata prin titluri executorii, iar in vederea recuperarii datoriilor a formulat somatia nr.10367/12.07.204 si somatia nr.15049/15.11.2004.
Mai invedereaza ca prin cererea nr.14336/9.10.2007 a cerut lichidatorului inscrierea  creantei in Tabelul creditorilor, iar prin admiterea cererii de numire lichidator la 14.06.2007 s-ar fi intrerupt cursul prescriptiei potrivit art. 133 aliniat 1 lit.a din O.G. nr.92/2003 raportat la art.16 alin.1 lit.b din Decretul nr.167/1958.
In drept se invoca art.299, art.316 Cod procedura civila si Legea nr.85/2006.
Examinand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate de D.R.A.O.V. Brasov raportat la probele dosarului si dispozitiile legale aplicabile, curtea de apel constata ca recursul este neintemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare:
Potrivit art.131 aliniat 1 din O.G. nr.92/2003 „Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept „ , iar potrivit art.133 aliniat 1 litera a „Termenul de prescriptie prevazut la art.131 se intrerupe in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune „.
In speta, ultimul act de executare a fost emis in cursul anului 2004, asa cum sustine si recurenta, fiind depusa in xerocopie somatia nr.10367/12.07.2004 in dosarul de executare nr.1532/7.06.2004.
Art.16 aliniat 1 litera c din Decretul nr.167/1958 prevede ca prescriptia se intrerupe printr-un act incepator de executare, insa in cauza cererea de numire a lichidatorului formulata de D.R.A.O.V. Brasov la 14.06.2007 pentru societatea in dizolvare SC S.L. SRL  Saliste admisa prin incheierea nr.4868/22 iunie 2007 nu constituie un act incepator de executare, intrucat, desi debitoarea se afla in dizolvare, aceasta putea fi executata silit.
Prin urmare, un act incepator de executare este doar un act din categoria celor prevazute in capitolul VIII -  stingerea creantelor fiscale prin executare silita din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, fiind exclusa dintre acestea cererea de numire lichidator sau de inscriere a creantei in tabelul creditorilor societatii in dizolvare, intrucat aceste cereri nu vizeaza o executare, procedurile de dizolvare si lichidare din cadrul Capitolului I – dizolvarea societatilor din titlul VI al Legii nr.31/1990 nefiind acte de executare.
Raportat la aceste  considerente, curtea de apel constata ca sentinta atacata este legala si temeinica, judecatorul sindic apreciind corect ca se invoca de catre creditoare o creanta prescrisa in conditiile in care ultimul act de executare a fost in anul 2004, iar prescriptia creantei poate fi invocata oricand din oficiu de catre instanta.
Prin urmare, in lipsa unei creante certe, lichide si exigibile, care reprezinta conditia esentiala pentru deschiderea procedurii insolventei si pe care judecatorul sindic trebuie sa o verifice din oficiu, urmeaza ca in baza art.312 aliniat 1 Cod procedura civila sa fie respins recursul declarat de D.R.A.O.V. Brasov prin A.N.V. Bucuresti.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017