InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

INSOLVENTA : Deschiderea procedurii simplificate a insolventei la cererea debitorului. Incidenta dispozitiilor art.32 alin.1 raportat la art.107 alin.1 lit.A.a) din Legea nr.85/2006

(Hotarare nr. 24 din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

INSOLVENTA : Deschiderea procedurii simplificate a insolventei la cererea debitorului. Incidenta dispozitiilor art.32 alin.1 raportat la art.107 alin.1 lit.A.a) din Legea nr.85/2006

1) - Obiectul cererii :
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1598/114/2013 din 07.03.2013, debitorul SC A.C. SRL  cu sediul in X, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/XXXX/2006, CUI XXXXXXXX, reprezentata de asociat/ administrator S. E.  a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolventei si desemnarea in calitate de lichidator judiciar pe practicianul in insolventa SP BJF C.G.SPRL  cu sediul in X , atestat  nr.XXXX.
2.) - Motivarea cererii
2.1.) - In fapt , debitorul a sustinut ca se afla in incapacitate de plata a datoriei  exigibile in suma de  636.593,52 lei , astfel cum este  evidentiata in contabilitate, sens in care intelege sa faca dovada cu inscrisurile atasate cererii .
2.2.) - In drept , debitorul a invocat dispozitiile art. 27 si ale art. 11 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
3.) - Probe
 In sprijinul cererii debitorul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri : declaratiile impuse la art. 28 alin. 1  lit.h) lit j)  si k)  din Legea nr. 85/2006                  ( filele 12,13 ) , certificat constatator nr.4724/20.02.2013 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau ( filele 10-12) , hotararea adunarii generale a asociatilor adoptata sub nr.1/04.02.2013 privind inregistrarea cererii de deschidere a procedurii ( fila 14) , tabelul creditorilor - masa credala insumand 636.593,52 lei ( fila 16) , balanta clienti ianuarie 2013 ( filele  21-22), balanta furnizori ianuarie 2013 ( filele 23-24), stoc la 31.01.2013 ( filele 25-35), rulaje curente la 31.12.2012 ( fila 17) , tranzactii cu numerar la perioada 01.10.2012 - 31.01.2013 ( fila 18 ) , tranzactii in euro 01.10.2012 - 31.01.2013 (fila 19 ) , tranzactii efectuate prin conturile bancare 01.10.2012 - 31.01.2013        ( fila 20 ) ,  bilant prescurtat la 31.12.2012 F 10 ( filele 37-38) , contul de profit si pierdere F20 ( filele  38/verso-39), date informative F30 ( filele 40-42), situatia activelor imobilizate la 31.12.2011  F 40 ( filele 43-44) , raport de gestiune cu note anexe ( filele 46 -52 ) , balanta contabila la perioada decembrie 2011 ( filele 53-57 ) si oferta intocmita de practicianul in insolventa SP BJF C.G.SPRL  ( filele 58-65) .
4.) - Analiza. Constatari
Examinand cererea formulata in raport de actele si lucrarile dosarului si de prevederile legale incidente cauzei , instanta constata :
Conform probatoriului cu inscrisuri administrat , debitorul SC A.C.  SRL  cu sediul in X, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/XXXX/2006, CUI XXXXXXXX se afla in incapacitate de plata a datoriilor cu care este inregistrat in evidentele contabile , creanta in suma totala de 636.593,52 lei  fiind certa , lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile in sensul dispozitiilor art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 379 alin. 3 din Codul de procedura civila.
5.) . Solutia tribunalului
In raport de situatia in fapt retinuta si sub incidenta dispozitiilor art. 32 alin. 1 raportat la art. 107 alin.1 lit.A.a) din Legea nr. 85/2006 ,
S-a admis cererea ca intemeiata si s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitorului SC A.C.  SRL  cu sediul X, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/XXXX/2006, CUI XXXXXXXX.
6.) - Masuri
6.1.) - In temeiul art. 34 raportat la art.11 alin.1 lit.c) teza a II-a din Legea nr. 85/2006,
S-a numit lichidator judiciar practicianul in insolventa SP BJF C.G.SPRL  cu sediul in X , atestat  nr.X, care va indeplini atributiile prevazute de art. 20 din lege, cu o retributie de 1.000 lei lunar.
6.2.) - In temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2006,
Administratorul judiciar va intocmi si va supune judecatorului sindic la termenul de 23.04.2013  un raport asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila.
6.3.) - In temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006,
S-a dispus notificarea deschiderii procedurii , de catre lichidatorul judiciar , tuturor creditorilor, debitorului, si Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, prin Buletinul Procedurilor de Insolventa , in vederea efectuarii mentiunii de deschidere a procedurii , conform Codului de procedura civila , precum si publicarea acesteia , pe cheltuiala averii debitorului, intr-un ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolventa.
6.3.1.) - Termenul limita de depunere, de catre creditori, a opozitiilor la prezenta incheiere de deschidere a procedurii, precum si termenul de solutionare a opozitiilor nu vor depasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora ( art. 62 alin. 1 lit.a coroborat cu art. 32 alin. 1 din lege).
6.3.2.) - S-a fixat termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a  creantelor asupra averii debitorului la 26.04.2013  (art. 62 alin. 1 lit.b).
6.3.3.) - S-a fixat termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor la 06.05.2013   (art.62 alin. 1 lit.c ).
6.3.4.) - Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar in tabelul preliminar de creante. Contestatiile vor fi depuse la tribunal in termen de 5 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa a tabelului preliminar . La termenul stabilit pentru definitivarea tabelului de creante vor fi solutionate deodata, printr-o singura sentinta , toate contestatiile   (art. 73 alin. 1 , 2  si 3 din lege).
6.3.5) - S-a fixat termenul de definitivare a tabelului creantelor la 21.05.2013  (art.62 alin. 1 lit. d ).
 6.3.6.) - S-a fixat data sedintei adunarii creditorilor la data de   10.05.2013  la ora si locul comunicate de lichidatorul judiciar , cu  ordinea de   zi : confirmarea lichidatorului judiciar desemnat de judecatorul-sindic si a remuneratiei acestuia sau alegerea unui alt lichidator judiciar ; alegerea comitetului creditorilor format din 3-5 membri ,  in conditiile art.16 alin.(4) si art.17 din lege ; prezentarea raportului amanuntit  intocmit de lichidatorul judiciar in temeiul art.59 alin.(1) din lege asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului ; probleme diverse , sens in care convoaca toti creditorii ( art. 62 alin. 1 lit. e ) .
6.4.) - In temeiul art. 45 alin.1 din lege, dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedurii toate actele si corespondenta emise de debitor / administratorul judiciar vor cuprinde, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in limba romana, engleza si franceza mentiunea :  in insolventa,  in insolvency, en procedure collective.
6.5.) -In temeiul art. 45 alin.21, daca debitorul detine sau administreaza una sau mai multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia sunt obligate sa publice pe paginile de internet proprii, in termen de 24 de ore de la data comunicarii hotararii de deschidere a procedurii, informatiile referitoare la starea societatii, precum si numarul, data si instanta care a pronuntat hotararea.
6.6.) - In temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006,
De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.
6.7. ) - In temeiul art.4 din Legea nr. 85/2006,
S-a dispus deschiderea de catre debitor a unui cont la o unitate bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, in termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. In caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre administratorul judiciar desemnat.
Eventualele disponibilitati banesti vor fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar.
6.8) In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. 2 lit. a) din Legea nr.85/2006, se va dispune dizolvarea debitorului si ridicarea  dreptul de administrare al acestuia .
S-a stabilit termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 19 aprilie 2013 , orele 11:00 , cu citarea partilor .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Insolventa. Confirmare plan reorganizare. In reorganizare este necesar ca cel putin o categorie de creante sa primeasca mai mult decat in cazul falimentului, altfel reorganizarea nu si-ar avea ratiunea. Nu este insa neaparat necesar ca toti creditorii sa - Decizie nr. 224 din data de 26.02.2014
Termenul de perimare a judecarii recursului prevazut de art 248 cod procedura civila curge de la data legalei citari a recurentului, a carei analiza se realizeaza si prin prisma dispozitiilor art 98 cod procedura civila. - Decizie nr. 3753/R din data de 06.09.2013
Modificarea unilaterala a Contractului Individual de Munca determinata de incompatibilitatea detinerii functiei in conditiile inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 2010/R din data de 06.11.2013
Accident de munca/accident de traseu - Decizie nr. 2092/R din data de 25.11.2013
Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor. Creante sub conditie suspensiva art. 64 alin. 4 din Legea nr. 85/2006. Fata de clauza din contractul de credit, creanta creditorului asociat este o creanta sub conditia suspe - Decizie nr. 2129/R din data de 04.12.2013
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat. - Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013