InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Societati comerciale

(Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata urmatoarele
    1.Circumstantele cauzei
1.1. Reclamanta S.C. D C S.A., prin actiunea comerciala inregistrata  a solicitat Tribunalului ca prin hotararea ce se va pronunta:
  -    sa constate nulitatea absoluta a paratei SC D C SA intrucat obiectul de activitate al acesteia este ilicit si contrar ordinii publice;
- sa fie obligata parata la plata cheltuielilor de judecata;
1.2  Parata SC D C SA, prin intampinare a solicitat respingerea actiunii.
2. Argumentele partilor
2.1 Reclamanta sustine ca a fost autorizata, prin Decizia nr. 3/2006 a CNVM, ca depozitar central, in sensul prevederilor art. 146-152 din Legea nr.297/2004.
2.2 Reclamanta sustine ca, in calitate de operator de piata, in sensul prevederilor art.124-133 din Legea nr. 297/2004, furnizeaza servicii de compensare-decontare si inregistrare a operatiunilor cu instrumente financiare tranzactionate pe piata la vedere, fiind entitatea care tine evidenta actionarilor tuturor societatilor listate pe piata Bursei de Valori Bucuresti.
2.3 Societatea parata conform sustinerilor reclamantei a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu ,  si autorizata de CNVM, prin decizie  pentru  desfasurarea de activitati de intermediere a serviciilor financiare, inclusiv activitati de compensare, decontare, activitate pentru care doar reclamanta este autorizata legal.
2.4 Parata sustine ca nu exista o prevedere imperativa a posibilitatii infiintarii sau existentei unui singur depozitar central, invocand in acest sens prevederile Legii nr. 297/2004 si art. 7 pct. 6 din Statutul CNVM, care a stat la baza emiterii Avizului  a CNVM.
2.5 Autoritatea administrativa abilitata sa analizeze legalitatea actului constitutiv, potrivit sustinerilor paratei si sa emita decizia de autorizare a infiintarii este CNVM, iar aceasta autoritate a emis decizia de autorizare care  urmare a contestarii de catre reclamanta a fost mentionata prin decizia CNVM.
2.6 Parata sustine ca prin avizul  emis de CNVM in interpretarea dispozitiilor art.146 si art. 148 din Legea nr. 297/2004, este prevazuta posibilitatea infiintarii mai multor depozitari centrali.
3. Cadrul juridic
 Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale:
 „Art. 56 Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand :(…)
 lit.c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice.”
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital:
„Art.146 (1) Depozitarul central este acea persoana juridica, constituita sub forma societatii pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, in conformitate cu Legea nr. 31/1990), autorizata si supravegheata de C.N.V.M., care efectueaza operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni in legatura cu acestea.
    (2) Depozitarul central va efectua operatiuni de compensare-decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare, in conformitate cu prevederile art. 143.
    (3) Prevederile prezentului titlu nu se aplica depozitarului titlurilor de stat.
    (4) Emitetii pentru care se efectueaza operatiuni de depozitare, incheie contracte cu depozitarul central, care efectueaza si operatiuni de registru pentru acestia, furnizand informatii, in conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora.
    (5) Depozitarul central va furniza emitentilor informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putand presta servicii pentru indeplinirea obligatiilor emitentului fatade detinatorii de valori mobiliare.
    (6) In vederea determinarii structurii actionariatului unui emitent, la o anumita data de referinta, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate detinute de acestia.
    (7) Raportarea prevazuta la alin. (6) se va efectua astfel:
    a) pentru o anumita valoare mobiliara, in termen de 3 zile lucratoare de la data solicitarii depozitarului central;
    b) pentru toate valorile mobiliare, in termen de 3 zile lucratoare de la datele de 30 iunie si 31 decembrie”.
Art.147 Toate clasele de valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare vor fi depozitate, in mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, in vederea efectuarii in mod centralizat a operatiunilor cu valori mobiliare si asigurarii unei evidente unitare a acestor operatiuni”.
Art.151 (1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, in numele intermediarilor, vor fi evidentiate astfel incat sa se asigure separarea valorilor mobiliare detinute in nume propriu, de cele detinute in contul investitorilor.
    (2) Intermediarii au obligatia de a tine subconturi individualizate de valori mobiliare detinute in contul investitorilor si de a inregistra zilnic in registrul propriu detinerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasa de valori mobiliare.
    (3) Depozitarul central va fi direct raspunzator pentru asigurarea zilnica a concordantei dintre cantitatea de valori mobiliare inregistrata in conturile de valori mobiliare si cantitatea de valori mobiliare emise.
    (4) Constituirea de garantii reale asupra valorilor mobiliare depozitate se face prin efectuarea inscrierilor referitoare la garantie in contul proprietarului valorilor mobiliare. Inscrierile vor indica cantitatea de valori mobiliare date in garantie, obligatia garantata si identitatea creditorului.
    (5) Garantia financiara asupra valorilor mobiliare se va constitui prin indisponibilizarea acestora la depozitarul central, daca partile nu stabilesc altfel prin contractul de garantie.
    (6) Garantiile mentionate la alin. (4) indeplinesc conditia de publicitate pentru opozabilitate si stabilirea gradului de prioritate a creditorilor, din momentul inregistrarii acestora la depozitarul central.
Art. 284  Infiintarea depozitarului central va avea loc in termenul prevazut la art. 281 alin. (1).
    (2) Entitatile care presteaza servicii de registru sunt obligate sa puna la dispozitia depozitarului central registrele societatilor tranzactionate pe pietele reglementate sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare. Termenele si procedurile vor fi stabilite prin reglementari emise de C.N.V.M.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 124, art. 143, art. 146 si art. 157, pana la implinirea termenului stipulat la alin. (1), Bursa de Valori Bucuresti poate sa desfasoare activitati de compensare, decontare, depozitare si registru, precum si orice alte activitati auxiliare referitoare la valorile mobiliare si instrumentele financiare, prin departamente specializate, independente de activitatea de tranzactionare”.
Art.281 C.N.V.M. va stabili, prin regulament, perioada in care entitatea reglementata de catre aceasta trebuie sa se incadreze in prevederile prezentei legi, perioada care nu va depasi 18 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.
    (2) Autorizatiile emise entitatilor reglementate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea. Entitatile reglementate sunt obligate ca, pana la termenul prevazut la alin. (1), sa depuna modificari si/sau completari ale documentelor care au stat la baza acordarii autorizatiilor, in scopul incadrarii in prevederile prezentei legi si al inregistrarii acestora in Registrul C.N.V.M ”
Regulamentul CNVM 13/2005 art. 7-9:
 „Sectiunea 1 Autorizatia de infiintare a depozitarului central
   Art. 7. - Autorizatia de infiintare a depozitarului central se elibereaza de catre C.N.V.M., in baza unei cereri, insotita de urmatoarele documente:
   a) proiect de act constitutiv al depozitarului central;
   b) dovada detinerii capitalului social minim subscris si varsat conform prevederilor art. 10 din prezentul regulament si, dupa caz, raportul de evaluare al echipamentelor tehnice si al programului informatic necesare functionarii depozitarului central, intocmit de un evaluator/expert independent;
   c) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar functionarii depozitarului central, materializat prin una din urmatoarele forme:
   1. actul de proprietate ce trebuie incheiatiin forma autentica, transcris in registrul de transcriptii imobiliare sau inscris in cartea funciara de pe langa judecatoria in a carei raza teritoriala se afla imobilul;
   2. contractul de inchiriere ce trebuie sa contina o clauza de reinnoire si sa fie inregistrat, dupa caz, la autoritatea fiscala, in copie legalizata; Contractul de inchiriere trebuie sa fie valabil cel putin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Actul de spatiu va fi reinnoit si depus la C.N.V.M. in maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de subinchiriere sau de asociere in participatiune ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului social.
   d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie si pentru conducatorii depozitarului central:
   1. curriculum vitae actualizat, datat si semnat, cu prezentarea detaliata a experientei profesionale, astfel incat sa reiasa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 22 lit. b) din prezentul regulament,;
   2. copia actului de indentitate;
   3. copia legalizata a diplomei/diplomelor de studii;
   4. certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in original sau copie legalizata, eliberate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 5 ani sau care inca nu si-au stabilit resedinta in Romania, certificatele de cazier judiciar si certificatele de cazier fiscal eliberate de autoritatile romane vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autoritatile competente din statul de origine si din statul in care si-au stabilit anterior resedinta, daca acesta este alt stat decat cel de origine;
   5. declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, din care sa reiasa ca nu incalca prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale Legii nr. 297/2004, precum si cu privire la respectarea cerintelor mentionate la art. 22;
   6. documente din partea B.N.R. si C.S.A. din care sa reiasa ca nu au fost sanctionati cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar-bancar;
   7. declaratie pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, intocmita conform Anexei nr. 1 care trebuie sa cuprinda: toate detinerile directe sau indirecte individuale si/sau in legatura cu alte persoane implicate sau persoane cu care se afla in legaturi stranse, in orice societate comerciala, reprezentand cel putin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
   e) pentru actionarii persoane juridice, cu detineri directe sau indirecte reprezentand 5% din drepturile de vot ale depozitarului central:
   1. extras sau certificat care sa ateste data inregistrarii, administratorii, obiectul de activitate si capitalul social, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, pentru persoanele juridice romane, sau de catre autoritatea similara din statul in care este inregistrata si functioneaza persoana juridica straina, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii. Pentru persoana juridica nerezidenta care este un intermediar, o societate de asigurari sau un organism de plasament colectiv in valori mobiliare cu personalitate juridica se va prezenta un certificat emis de autoritatea competenta din statul de origine din care sa reiasa ca isi desfasoara activitatea in concordanta cu reglementarile privind o administrare prudenta si sanatoasa;
   2. mentionarea numelui grupului din care fac parte, daca este cazul;
   3. structura actionariatului sau asociatilor pana la nivelul persoanelor fizice. Prin structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica se intelege prezentarea actionarilor sau asociatilor care detin indirect controlul asupra actionarilor cu detineri de 5% din drepturile de vot ale depozitarului central; Nu se impune in cazul societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau a celor la care statul sau o autoritate a administratiei publice este actionar sau asociat, precizandu-se aceasta situatie;
   4. situatia financiara anuala si semestriala, certificata de un auditor financiar, inregistrate la administratia financiara, pentru persoanele juridice romane sau la autoritatea fiscala nationala din statul de origine, pentru persoanele juridice straine;
   5. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, a reprezentantilor legali ai actionarilor depozitarului central, intocmita conform anexei nr. 2, care sa cuprinda toate detinerile directe sau indirecte individuale si/sau detinerile impreuna cu alte persoane implicate sau cu care se afla in legaturi stranse in orice societate comerciala, reprezentand cel putin 10% din capitalul social sau drepturile de vot.
   f) studiul de fezabilitate cuprinzand cel putin informatii privind necesitatea punerii in functiune a sistemului, estimarea volumului operatiunilor pentru cel putin un an de activitate si caracteristicile sistemului proiectat/ existent.
   g) regulamentul intern de organizare si functionare, procedurile de lucru, de supraveghere si de control intern;
   h) reglementarile si procedurile emise de catre depozitarul central privind organizarea si functionarea acestuia, in conformitate cu art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si cu art. 98 alin. (1) din Titlul II, Capitolul 3, Sectiunea 11 din prezentul regulament;
   i) planul de asigurare a continuitatii operationale si reluarea activitatii depozitarului central in caz de dezastru prevazut la art. 30 alin. (2).
   Art. 8. (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea infiintarii depozitarului central in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii si a tuturor documentele prevazute la art. 7.
   (2) In cazul in care C.N.V.M. aproba infiintarea depozitarului central, decizia de autorizare va fi insotita si de deciziile de validare/aprobare a membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a conducatorilor acestuia.
   (3) Autorizatia de infiintare are o valabilitate de 120 de zile de la data emiterii, perioada in care solicitantul are urmatoarele obligatii:
   a) sa incheie contracte cu operatorii de piata si/sau operatorii de sistem, pentru care efectueaza operatiuni de compensare-decontare;
   b) sa obtina autorizatia prealabila a B.N.R. pentru sistemul de compensare decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare altele decat cele derivate, ce va fi administrat de catre depozitarul central;
   c) sa asigure infrastructura necesara functionarii sistemului.
   (4) Ulterior eliberarii autorizatiei de infiintare, depozitarul central isi va limita activitatea la operatiunile necesare obtinerii autorizatiei de functionare.
   (5) Obtinerea autorizatiei de infiintare nu garanteaza obtinerea autorizatiei de functionare.
   Sectiunea
Autorizatia de functionare a depozitarului central
   Art. 9.
(1) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, reprezentantul legal al societatii va depune la C.N.V.M. o cerere la care vor fi anexate urmatoarele documente:
   a) incheierea judecatorului delegat pe langa Oficiul Registrului Comertului privind inmatricularea societatii comerciale, in copie certificata de Oficiul Registrului Comertului;
   b) certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, care cuprinde si codul unic de inregistrare, in copie certificata de Oficiul Registrului Comertului;
   c) actul constitutiv in original sau in copie certificata de Oficiul Registrului Comertului;
   d) copia contractului incheiat cu operatorii de piata si operatorii de sistem, dupa caz, pentru tranzactiile din sistemul carora efectueaza operatiuni de compensare-decontare;
   e) autorizatia prealabila a B.N.R. pentru sistemul de compensare decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare altele decat cele derivate, administrat de catre depozitarul central;
   f) copia contractului incheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si care indeplineste criteriile comune stabilite de C.N.V.M. si Camera Auditorilor Financiari din Romania;
   g) categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor ce vor fi practicate, daca au fost aprobate de AGA;
   h) raportul de evaluare al echipamentelor tehnice si al programului informatic necesare functionarii depozitarului central, intocmit de un evaluator/expert independent, dupa caz;
   i) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA - Certified Information Security Auditor), independent fata de depozitarul central, care sa certifice gradul de siguranta al sistemului utilizat de depozitarul central, inclusiv nivelul de protectie a sistemului impotriva accesului neautorizat;
   j) dovada, in copie, a detinerii cu titlu legal al dreptului de proprietate sau, dupa caz, de utilizare a programului pentru calculator specializat, care va fi folosit numai pentru activitatea supusa autorizarii, sau declaratie pe proprie raspundere, in original, a reprezentantului legal al depozitarului central din care sa rezulte ca programul pentru calculator este produs de catre departamentul de informatica al acestuia, precum si manualul de operare;
   k) declaratia pe propria raspundere, sub semnatura olografa, din partea reprezentantului legal al depozitarului central, din care sa rezulte faptul ca societatea respectiva respecta conditiile prevazute de Legea nr. 297/2004 si de prezentul regulament;
   l) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantul/reprezentantii depozitarului central in relatia cu C.N.V.M.;
   m) lista salariatilor membrilor si emitentilor care au acces la bazele de date ale depozitarului central si lista salariatilor depozitarului central responsabili cu administrarea si operarea bazelor de date ale depozitarului central, la care se face referire la art. 58 si 60;
   n) dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru eliberarea autorizatiei de functionare a depozitarului central si inscrierea depozitarului central in Registrul C.N.V.M.;
   o) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru evaluarea respectarii conditiilor de autorizare.
   (2) Autorizatia de functionare a depozitarului central va fi acordata in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete si numai daca C.N.V.M. considera ca atat depozitarul central, cat si sistemul de compensare decontare pe care il administreaza indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.
   (3) Depozitarul central va efectua operatiuni de compensare-decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare incepand cu data obtinerii autorizatiei de functionare a sistemului de compensare/decontare de la BNR, in conformitate cu Regulamentul BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor.
   (4) Cererea de autorizare pentru functionarea depozitarului central poate fi respinsa, dupa caz, daca:
   a) documentatia prezentata nu este intocmita in conformitate cu reglementarile in vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;
   b) documentatia prezentata este insuficienta pentru a se stabili daca depozitarul central isi va desfasura activitatea in conformitate cu reglementarile in vigoare;
   c) regulamentele si procedurile depozitarului central nu cuprind cel putin prevederile mentionate la art. 98 alin. (1);
   d) nu sunt respectate prevederile Legii nr. 297/2004 sau ale reglementarilor C.N.V.M. ”
Avizului nr. 39/05.08.2008:
„Art.1 Efectuarea in mod centralizat a operatiunilor cu valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata autorizata si supravegheata de CNVM si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare autorizat si supravegheat de CNVM si asigurarea unei evidente unitare a acestor operatiuni se va realiza prin depozitarea clasei de valori mobiliare, tranzactionate pe piata reglementata sau in cadrul sistemului de tranzactionare, la unul dintre depozitarii centrali autorizati si supravegheati de CNVM”.
4. Aprecierea Tribunalului
4.1 In ceea ce priveste argumentul  reclamantei cu privire la unicitatea depozitarului central in Romania, potrivit Legii nr. 297/2004 care este instituit si impus cu titlu imperativ tocmai pentru a implementa arhitectura institutionala a pietei de capital s-a impus o analiza a motivului  de nulitate prevazut de art. 56 lit.c) din Legea nr.31/1990 sub doua aspecte:
4.1.1 Cauza de nulitate, reglementata de art. 56 lit. c) din Legea nr. 31/1990 modificata are in vedere o cauza de nulitate a actului constitutiv, deoarece actionarii/asociatii au incalcat, in ceea ce priveste obiectul de activitate convenit prin actul constitutiv dispozitiile imperative ale legii societatilor comerciale .
In cazul societatilor comerciale notiunea de obiect al contractului de societate (actului constitutiv) desemneaza activitatea societatii pe actiuni, in cazul de fata, respectiv faptele de comert, pe care urmeaza a le savarsi societatea comerciala.
Prin actul constitutiv actionarii societatii parate, au stabilit, cu respectare prevederilor art. 8 din Lege nr.31/1990 modificata, activitatile care vor fi desfasurate de societate, activitati stabilite cu respectarea Nomenclatorului de clasificare a activitatilor din economia nationala –CAEN rev.2 aprobat prin HG nr.656/1997 revizuit prin Ordinul privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala –CAEN al Institutului National de Statistica publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I nr. 293/3.05.2007.
Sub acest aspect s-a constatat ca societatea are un obiect de activitate determinat, licit si moral, care nu face parte din categoria celor interzise societatilor comerciale sau initiativei private.
Asa fiind, Tribunalul a constatat  pentru argumentele expuse ca nedovedita nerespectarea prevederilor art. 8, art. 46 si art. 287  din Legea nr. 31/1990 modificata, ale art. 948 raportat la prevederile art. 962 cod civ. in ceea ce priveste aceasta conditie de fond a actului constitutiv-obiectul.
4.1.2 Pe de alta parte, din examinarea motivului de nulitate vizand incalcarea, in ceea ce priveste obiectul de activitate convenit prin actul constitutiv, a dispozitiilor imperative ale Legii nr. 297/ 2004 s-au retinut urmatoarele:   
SC D C SA, inmatriculata in Registrul Comertului  in baza incheierii judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu a avut ca obiect principal de activitate, efectuarea operatiunilor de depozitare a valorilor mobiliare precum si a oricaror operatiuni in legatura cu acestea, activitati incadrate in clasele CAEN 6612-Activitati de intermediere  a tranzactiilor financiare si care constau in :
a) operatiuni de depozitare pentru emitentii de valori mobiliare, conform dispozitiilor art. 146 alin.4 din Legea nr. 294/2004, precum si prevederilor Titlului II, Capitolul 3, Sectiunea 2 din Regulamentul CNVM  nr.13/2005;
b) operatiuni de registru pentru emitentii de valori mobiliare  in conformitate cu prevederile art. 146 alin.4 din Legea nr.297/2004, precum si prevederile Titlului II, Capitolul 3 , Sectiunea 3 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005.
c) operatiuni de compensare decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare , in conformitate cu prevederile art.143, 144, 145, art. 146 alin. 2 din Legea nr. 297/2004, precum si dispozitiilor Titlului II,  Capitolul 3 , Sectiunea 5, 6 si 7 din Regulamentul CNVM nr. 13/2005.
Pana la data infiintarii paratei reclamanta detinea o pozitie dominanta, pe piata relevanta  neexistand nici o  presiune concurentiala.
Activitatea de compensare si decontare privind tranzactiile cu titluri de valoare nu poate apartine numai unui singur depozitar intrucat s-ar afecta concurenta in cadrul prestarii unor servicii de compensarea si decontare.
Or, potrivit reclamantei aceste activitati principale au putut fi efectuate numai de o singura entitate, conform definitiei date acestei persoane juridice prin dispozitiile art. 146 din Legea nr.297/2004.
Deci, reclamanta a sustinut ca reglementarea nationala rezerva executarea activitatii principale prevazuta pentru depozitarul  central unui singur operator economic, care a raspuns la momentul infiintarii unor cerinte stabilite in prealabil, a caror respectare a conditionat eliberarea autorizatie de functionare.
Reclamanta s-a limitat sa invoce un risc in executarea activitatii ce face obiectul de activitatea al paratei, justificat pe interpretarea gramaticala a art.146 din Legea nr. 297/2004 si pe atingerea grava a unui interes fundamental al societatii.
In lipsa prezentarii unor dovezi corespunzatoare cerintelor legale care sa sustina ca obiectivul  privind buna functionare a pietei de capital in domeniul operatiunilor de decontare si compensare care este urmarit de legislatia invocata face necesara instituirea unui sistem unic de coordonare, cererea reclamantei nu este intemeiata sub acest aspect.
Argumentul conform caruia art.146 din Legea nr. 297/2004 confera unicitate depozitului central este infirmat prin compararea acestui articol cu alte dispozitii din legea pietei  de capital si anume art.147, art.148 si art. 281.
Semnificatia continutului normativ al art.146 al Legii nr.297/2004 trebuie raportata la norma constitutionala cuprinsa in art. 45 si  art.135 alin.1 si la starea de fapt. Ea trebuie interpretata si aplicata si in considerarea celorlalte norme ale pietei de capital cu care se intrepatrunde sau interconexeaza.
Sustinerea reclamantei cu privire la reglementarea nationala care supune exercitarea acestei activitati de efectuare a operatiunii de compensare-decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare unei conditii legate de necesitatile economice ale acestor operatiuni nu a putut fi fondata doar pe faptul ca acest regim ar fi de natura a garanta un serviciu financiar de calitate, accesibil tuturor, pentru a justifica aplicabilitatea cazului de nulitate a societatii comerciale, prevazut de art. 56 lit.c) din Legea nr.31/1990 modificata.
Daca ar exista o reglementare de aceasta natura, ea ar constitui o restrictie in masura in care tinde sa limiteze numarul de furnizori de servicii in acest domeniu, contrar dreptului comunitar ( art. 46 CE coroborat cu art. 48 CE).
O astfel de interpretare s-a retinut si din Avizul  CNVM vizand aplicarea art. 146 si art.147 din Legea nr.297/2004, in conformitate cu OG nr. 25/2002, (contestat pe calea exceptiei de nelegalitate) in baza caruia s-a emis Decizia nr.347/2009 a CNVM, pentru autorizarea functionarii paratei, mentinuta prin Decizia nr. 778/14.05.2009 a CNVM, a carui anulare a fost solicitata de catre reclamanta in Dosarul nr.5121/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti.
De altfel si Codul de conduita adoptat de furnizorii serviciilor centrale de infrastructura pietelor la 07.11.2006, avand ca obiectiv imbunatatirea eficientei sistemelor europene de decontare si compensare garanteaza faptul ca posibilitatile de alegere oferite utilizatorilor prin dispozitiile art. 34 si ale art. 46 ale Directivei  2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21.04.2004 privind pietele de instrumente financiare, reprezinta o optiune reala si nu doar o posibilitate teoretica.
Regulamentul CNVM  si Legea nr. 297/2004 constituie cadrul juridic care ar trebui sa asigure coordonarea dispozitiilor nationale in materie de cerinte prudentiale, de acces pe piata al unor noi prestatori in domeniul serviciilor de compensare decontare, de cerinte de informare, precum si in materie de drepturi si obligatii ale utilizatorilor si prestatorilor de servicii de compensare decontare, depozitare si registru.
Prin  modul de reglementare a conditiilor de autorizare, prevazute la art. 148 din Legea nr. 297/2004 si art. 6-8 din Regulamentul nr. 13/2005 s-a constatat  ca legea, desi a stabilit standarde ridicate pentru societatile care intentioneaza sa furnizeze astfel de servicii nici o dispozitie legala nationala nu limiteaza accesul la acest sistem de unde rezulta ca exercitarea acestor operatiuni trebuie supusa normelor comunitare si nationale in materie de concurenta.
 Nimic nu a impiedicat accesul paratei, in calitate de prestator de servicii de compensare decontare, la serviciile infrastructurii tehnice ale acestui sistem de plata, care evident ca trebuie sa asigure participantilor la sistem si celorlalti operatori pe aceasta piata dovezi ca organizarea sa interna este suficient de solida pentru a face fata tuturor tipurilor de riscuri, in conformitate cu termenii autorizatiei care le-a fost acordata, potrivit normelor privind accesul la prestarea acestor servicii, la sistemul de tranzactionare, de registru si de depozitare.  
Or, accesul utilizatorilor la serviciile infrastructurilor  tehnice la nivelul institutiilor similare pe plan european este permis nediscriminatoriu (a se vedea in acest sens Hotararea Tribunalului de Prima Instanta   din 09.09.2009, pronuntata in cauza T-301/2004).
La momentul acordarii autorizatiei, autoritatea competenta a apreciat, tinand seama de nevoia de a asigura gestionarea corecta si prudenta a societatii, de existenta unui sistem de conducere solida pentru activitatea de prestarea de servicii in acest domeniu, care sa includa o structura organizatorica clara, cu o impartire a responsabilitatilor bine definita, transparenta si coerenta, cu prevederi eficiente de indentificare, gestionare, monitorizare si raportare a riscurilor la care ar putea fi expusa si mecanisme de control intern adecvate proportionale cu natura si complexitatea serviciilor de plati care ar urma a fi prestate, ca se poate acorda autorizatia de functionare tinand seama si de cerinta de acordare a accesului, la acest sistem pentru a mentine concurenta efectiva pe aceasta piata sectoriala determinata.
In lipsa prezentarii unor dovezii corespunzatoare cerintelor  legale, care sa sustina ca obiectivul privind buna functionare a pietei de capital in domeniul operatiunilor de compensare decontare face necesara instituirea unui sistem unic de coordonare, argumentarea reclamantei nu a  putut fi primita.
Cu privire la aspectul reglementat prin dispozitiile art. 146 alin.4 din Legea nr. 297/2004, care vizeaza modalitatea de desfasurare a activitatii furnizorului de servicii de compensare decontare, in ipoteza existentei pentru acest furnizor si a prestarii de servicii de depozitare a garantiilor reale mobiliare sau a garantiilor financiare (servicii de custodie a titlurilor de valoare), este de precizat faptul ca si la nivelul UE exista doi prestatori de astfel de servicii si anume:  Euroclear Bank SA si Clearstream Banking AG.
4.2 Cu privire la motivul intemeiat pe infiintarea paratei cu incalcarea prevederile art. 147 din Legea nr. 294/2004 vizand inducerea unui risc sistemic major in functionarea pietei de capital din Romania si in functionarea sistemului de plati care asigura compensarea si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare administrate de SC Depozitarul Sibex SA,  s-au retinut urmatoarele:
Reclamanta a  afirmat ca in lipsa unui sistem unic si centralizat pentru depozitarea valorilor mobiliare, tranzactionarea in paralel a acestor valori mobiliare pe o piata reglementata si pe un sistem alternativ de tranzactionare, de fiecare dintre aceste doua structuri utilizand sisteme de compensare decontare si depozitare diferite si autonome, va determina imposibilitatea evidentierii dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, generandu-se haos si incertitudine in ceea ce priveste dreptul de proprietate si fluxurile financiare aferente, toate acestea reprezentand premise solide pentru realizarea de fraude.
In opinia paratei, nu exista o prevedere imperativa care sa exprime vointa legiuitorului de a instaura o societate comerciala care sa efectueze serviciile de depozitare alaturi de cele de registru si decontare compensare a tuturor tranzactiilor cu valori mobiliare pe pietele reglementate sau pe un sistem alternativ de tranzactionare.
Tribunalul a apreciat ca, obligativitatea depozitarii tuturor claselor de valori mobiliare tranzactionate pe o piata sectoriala determinata nu impune prin dispozitiile art. 147  din Legea nr. 297/2004 posibilitatea de exercitare a acestui serviciu de o singura entitate economica.
Ca atare, potrivit acestei  dispozitii legale, reclamanta  nu are posibilitate de a impiedica exercitare concurentiala a acestui tip de serviciu, textul nereglementand monopolul de depozitare in favoare celei dintai societati comerciale autorizate cu acest obiect de activitate.
Dispozitiile art. 147 din legea pietei de capital trebuie interpretate in sensul ca toate titlurile de valoare trebuie sa fie depuse in forma fizica sau electronica la o entitate in scopul pastrarii lor in custodie.
Daca legea ar fi prevazut ca toate titlurile de valoare sa fie depuse de toti prestatorii de servicii de compensare decontare la o singura entitate ar fi prevazut necesitarea pastrarii acestora sub forma unui depozit unic colectiv. Or, aceasta operatiune se realizeaza conform art. 50 din Capitolul 3 Sectiunea 2 din Regulamentul 13/2005, prin inregistrarea valorilor mobiliare in conturi electronice deschise la depozitarul central.
Exista posibilitatea accesului national si transfrontalier la informatii privind depozitarea si operatiunile de compensare decontare, avand in vedere evolutia tehnologiei, prin mijloace electronice care sa permita tertilor cunoasterea  operatiunilor efectuate astfel ca, se poate asigura certitudinea juridica a raporturilor dintre parti.
4.3 Cu privire la motivul intemeiat pe incalcarea alin. 3 al art. 151 din Legea nr. 297/2004, potrivit cu care reclamanta a fost pusa in imposibilitatea de a respecta prevederile legale privind tinerea evidentei cantitatii de valori mobiliare inregistrate in conturile de valori mobiliare si a cantitatii de valori mobiliare emise s-au retinut  urmatoarele:
Textul art. 151 din legea pietei de capital, reglementeaza activitatea desfasurata, de  ofertantii  de servicii de compensare-decontare, de catre toti detinatorii indirecti ai titlurilor de valoare, care pot realiza transferul proprietatii.
  Reclamanta a sustinut ca infiintarea societatii parate cu incalcarea prevederilor art. 151 alin.3 din Legea nr. 297/ 2004 este de natura a o pune in imposibilitatea de a respecta prevederile legale pentru exploatarea sistemului de depozitare a valorilor mobiliare si asumarea responsabilitatii juridice pentru  functionare acestuia.
Argumentul intemeiat pe faptul unicitatii obiectului de activitate a fost deja analizat in cadrul primului motiv.
De altfel, din interpretarea art. 151 nu s-a putut retine existenta unei cauze de nulitate a societatii parate intrucat,  alin.5 din acest articol, stipuleaza posibilitatea depozitarii garantiei financiare asupra valorilor mobiliare la depozitul central sau la alt prestator de servicii, conform alegerii partilor prin  contractul de garantie, care ar trebui, conform interpretarii reclamantei sa efectueze ea insasi si atributia prevazuta la alin.3.
Or, legea nu conditioneaza participarea depozitarului titlului de valoare, in calitate de depozitar final la activitatea de compensare si decontare desfasurata prin intermediari.
4.4 Cu privire la cel de-al patrulea aspect,  intemeiat pe incalcarea prevederilor legale privind infiintarea paratei si anume ale art. 7-9 din Regulamentul nr. 13/2005 a CNVM, anterior obtinerii autorizatiei prealabile impuse prin aceste norme juridice, s-au retinut urmatoarele:
Cauza de nulitate constand in lipsa autorizatie administrative de constituire a societatii face parte din categoria cauzelor de nulitate a societatii comerciale, prevazut de art. 56 lit. e) din Legea nr.31/1990 iar temeiul juridic al actiunii in nulitate invocat de reclamanta se bazeaza pe dispozitiile art.56 lit.c).
Autorizatia de infiintare emisa de CNVM  in conformitate cu prevederile art.7-8 din Regulamentul CNVM nr.13/2005 a fost eliberata la data de 5.03.2009, sub nr.347, ceea ce inseamna ca acest motiv de nulitate a fost inlaturat anterior formularii actiuni in declararea nulitatii.
Ca atare, avand in vedere conceptia legiuitorului roman, armonizata la cerintele Directivei nr. 68/151/CEE din 9 martie 1968 cu privire la caracterul subsidiar al sanctiunii nulitatii, Tribunalul a  constatat ca fiind inlaturat motivul de nulitate prevazut de art. 56 lit. e) din lege astfel ca, nu a putut fi  aplicata sanctiunea nulitatii pe acest motiv.
Pentru considerentele mai sus expuse Tribunalul avand in vedere dispozitiile legale invocate a respins actiunea reclamantei.
Totodata, retinand culpa procesuala a reclamantei, Tribunalul, in temeiul dispozitiilor art. 274 cod proc. civ.,  a obligat  reclamanta la plata cheltuielilor de judecata in favoarea paratei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016