InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat.

(Decizie nr. 463/R din data de 31.01.2013 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Societati comerciale | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Asupra recursului de fata,
Constata ca prin sentinta civila nr. 3222/CA din 21 mai 2012 pronuntata de Tribunalul Brasov - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 11006/62/2010, s-a admis cererea de chemare in garantie formulata de parata Administratia Finantelor Publice a Municipiului B in contradictoriu cu chemata in garantie S.C. D C  S.R.L., prin lichidator G A-CII.
Chemata in garantie a fost obligata la plata catre parata a sumei de 194.879 lei.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:
Prin decizia de impunere nr.814/29.10.2009 parata a acceptat restituirea catre reclamanta din dosarul nr. 3571/62/2010 al Tribunalului Brasov, S.C. R  I S.R.L. a sumei de 3.957.181 lei.
Prin nota de restituire nr. 814/29.10.2009 parata a dispus virarea, din suma totala de mai sus, a sumei de 194.879 lei, catre SC D C  SRL, aflata in lichidare din data de 15.05.2009.
Dupa cum rezulta din cuprinsul actelor emise de parata si din cel al intampinarii, motivul acestei operatiuni a fost acela ca parata avea o creanta impotriva SC D C SRL in suma de 8010 lei, iar aceasta societate avea, la randul ei, de recuperat de la reclamanta S.C. R   I S.R.L.  o creanta in suma de 194.879 lei.
A sustinut parata ca ar fi efectuat in acest fel operatiuni de compensare permise de ordinul MFP – ANAF nr. 1308/02.07.2009 si de poprire prevazuta de art. 149 alin. 1 din OG nr. 92/2003 republicata.

Prin sentinta civila nr. 1322/CA/19.10.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov, ramasa irevocabila prin decizia nr.1437/R/23.06.2011 a Curtii de Apel Brasov, instanta a constatat ca parata A.F.P. B a aplicat in mod gresit prevederile legale sus mentionate si a dispus anularea notei de restituire si a adresei nr. 982127/23.12.2009 emise de parata, care a fost obligata la restituirea catre reclamanta S.C. R  I S.R.L. a sumei de 194.879 lei, precum si la plata cheltuielilor de judecata de 4929,74 lei.
Instanta de fond a retinut ca nu exista reciprocitatea creantelor, compensatia neoperand intre aceleasi persoane care au, in acelasi timp, una fata de cealalta calitatea de creditor si de debitor.
In acest sens sunt dispozitiile art. 3 din Ordinul nr. 1398/2009 (fila 30 din dosar), care dispune ca, in cazul in care contribuabilul (reclamanta) pentru care s-a emis o decizie de rambursare a taxei pe valoare adaugata inregistreaza obligatiei fiscale restante, organul fiscal competent efectueaza de indata compensarea acestuia, intocmind o nota de compensare.
Or, creditoarea reclamanta S.C. R  I S.R.L. nu are si calitatea de debitor fata parata A.F.P. B, ci doar pe acestea de creditor, compensatia neputand opera.
Pentru a opera compensatia intr-o astfel de ipoteza in care exista si un tert (S.C.  D C S.R.L.), debitor fata de parata A.F.P. B si creditor fata de reclamanta S.C. R  I  S.R.L., este necesar sa intervina si cesiunea facuta de catre S.C. R  I S.R.L. a dreptului de rambursare catre tertul S.C. D C S.R.L., care are la randul sau datorii catre bugetul de stat.
In acest sens sunt dispozitiile art. 4 alin. 10 din ordinul nr. 1308/2009 (fila 32) care dispune ca, in situatia in care contribuabilii (reclamanta) nu doresc cesiunea obligatiilor de rambursare conform alin. 1, se va constitui o baza de data referitoare la contribuabilii ce detin drepturi de rambursare, precum si la creditorii acestora, in scopul infiintarii popririlor.
In concluzie, doar daca exista o astfel de cesiune a dreptului de rambursare intre creditorul reclamant S.C. R  I S.R.L. si tertul creditor SC D C SRL, facuta in vederea stingerii unei datorii a cedentului fata de cesionar, parata putea compensa datoria pe care o avea fata de cedentul reclamant S.C. R  I S.R.L. (transmisa tertului) cu creanta pe care, la randul sau, parata A.F.P. B o avea fata de tertul cesionar S.C. D C S.R.L., datornic fata de bugetul de stat.
In lipsa acestei cesiuni, compensatia nu poate opera intre reclamanta S.C. R  I S.R.L., parata A.F.P. B si tertul in faliment S.C. D C S.R.L.
Dupa cum s-a mentionat, compensatia presupune o desocotire directa intre creditorul reclamant si debitorul parat, o stingere a doua obligatii reciproce, fiind vorba de doua raporturi juridice  distincte, dar intre aceleasi persoane.
Or, intre creditorul reclamant S.C. R I S.R.L. si debitorul parat A.F.P. B exista un raport juridic direct rezultand din obligatia de rambursare a TVA, dar nu exista un al doilea raport juridic direct din care sa rezulte ca exista si o obligatie de plata a unei sume de bani de catre reclamanta S.C. R  I  S.R.L.  direct catre parata, S.C. R I SRL  nedatorand sume la bugetul de stat.
Desi parata A.F.P. B a aratat ca are de recuperat de la tertul chemat in garantie aflat in insolventa, S.C. D C S.R.L., doar suma de 80.810 lei, in temeiul careia a considerat ca ar avea o creanta fata de reclamanta si ca are de restituit reclamantei suma de 194.879 lei, deci o suma mai mare, nici macar nu a realizat pretinsa operatiune de compensare pana la concurenta sumei de 80.910 lei care ar reprezenta creanta pretins avuta fata de reclamanta, ci efectueaza aceasta operatiune pentru intreaga suma de 194.879 lei pe care o vireaza catre SC D C SRL.
In acest fel, parata a realizat in mod gresit compensarea chiar daca s-ar avea in vedere acceptiunea eronata in care a inteles sa aplice aceasta institutie juridica, realizand in fapt o  recuperare a intregii creante de 194.879 lei pe care SC D C SRL ar avea-o fata de reclamanta, desi parata era creditoare asupra societatii aflate in insolventa doar cu suma de 80.810 lei.

S-a realizat astfel, in mod nepermis, o recuperare a creantelor avute de societatea in insolventa S.C. D C S.R.L. fara ca aceasta sa actioneze in vreun fel, doar prin intermediul AFP B, desi creanta avuta de societatea in insolventa fata de reclamanta nu este o creanta bugetara cara sa implice concursul AFP B.
Prin sentinta civila nr. 1655/SIND/29.06.2011 pronuntata de Tribunalul Brasov in dos. nr. 11742/62/2010 de Tribunalul Brasov, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 1581/R/29.11.2011 a Curtii de Apel Brasov, a fost verificata realitatea operatiunii de cesiune pe care SC D C SRL pretindea, in cadrul actiunii ce a format obiectul dosarului nr. 3571/62/2010 al Tribunalului Brasov, ca a realizat-o cu SC C C C I SRL (societate ca avea aceeasi persoana ca administrator ca si SC D C SRL) la data de 12.03.2009 si care a fost invocata de reclamanta pentru a dovedi ca nu ar datora nici o suma de bani catre societatea aflata in insolventa, SC D C SRL, ci ca aceasta suma ar fi datorata catre S.C. C  C C I SRL.
Prin ultimele doua hotarari judecatoresti de mai sus s-a dispus anularea cesiunii mentionate si repunerea partilor in situatia anterioara cesiunii, statuandu-se ca apartine patrimoniului societatii in insolventa, SC D C SRL, respectiva suma de bani de 194.878,9 lei, care este datorata de SC R I SRL si care nu fusese achitata de aceasta din urma societate societatii in insolventa.
Aceasta recuperare efectiva a sumei de catre societatea aflata in insolventa trebuie insa, in concret, a fi facuta fara de debitoarea SC R  I  SRL si nu prin retinerea de catre SC D C SRL a unei sume ce i-a fost virata in mod gresit de catre parata A.F.P. B, care a aplicat gresit regulile compensarii mentionate mai sus si care a fost obligata, prin sentinta civila nr. 1322/CA/19.10.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov, la restituirea respectivei sume de 194.897 lei catre SC R I SRL.
Avand in vedere considerente mentionate instanta de fond a admis cererea paratei, fara obligarea chematei in garantie la plata cheltuielilor de judecata la care a fost obligata parata fata de reclamanta SC R I SRL intrucat culpa pentru situatia de fata apartine paratei A.F.P. B, care a aplicat gresit regulile compensatiei.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal, recurentul G A – Cabinet  profesional, in calitate de lichidator judiciar al SC D C  SRL solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei atacate in sensul respingerii cererii de chemare in garantie.
In motivare recurenta a aratat ca prin sentinta recurata a fost obligata, in calitate de chemata in garantie, la plata catre parata Administratia Finantelor Publice B a sumei de 194.879 lei, suma ce reprezinta TVA restituit SC D C SRL in urma controlului efectuat de Administratia Finantelor Publice B.
Recurenta a precizat ca la data de 12.03.2009 era deja inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov o cerere de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitoarei SC D C SRL.
Procedura a fost deschisa la data de 5 mai 2009. Administratorul SC D C SRL a incheiat in mod fraudulos un contract de cesiune cu CMD C C I (unde acest administrator detinea 50% din partile sociale si indeplinea si calitatea de administrator) si SC R I SRL in calitate de creditor in vederea transferului unor drepturi patrimoniale ce au derivat din contractele nr.210/2007, 084/2008 si 140/2008. Aceasta operatiune reprezenta o cesiune a creantei in valoare de 194.879 lei avuta initial de incasat de SC DHD C SRL de la Administratia Finantelor Publice B (TVA de rambursat).
Ca urmare a controlului de rambursare TVA efectuat de Administratia Finantelor Publice B la SC R I SRL soldul de 194.879 lei reprezentand TVA de rambursat aferent contractelor fraudulos cesionate a fost virat in contul de lichidare deschis la Bankpost SA B.

Recurenta a sustinut ca nota de restituire nr.4703/28.10.2009 a fost corect intocmita de Administratia Finantelor Publice B astfel ca a solicitat respingerea cererii de chemare in garantie prin care SC D C SRL a fost obligat la plata sumei de 194.879 lei.
Intimata Administratia Finantelor Publice B a depus la dosar  o nota de sedinta  prin care a aratat ca nota de restituire nr.4703/28.10.2009 a fost corect intocmita, cererea de chemare in garantie putand fi considerata ca lipsita de obiect.
Examinand cauza prin prisma motivelor invocate si a dispozitiilor art.3041 Cod procedura civila, instanta de control judiciar constata ca recursul promovat impotriva sentintei civile nr. 3222/CA/21 mai 2012 a Tribunalului Brasov este nefondat.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Brasov sub nr. 3571/62/2010 reclamanta SC R I SRL a solicitat in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice B anularea notei de restituire nr. 4703/29.10.2009, prin care parata a dispus virarea sumei de 194.879 lei catre lichidatorul SC D C SRL, anularea adresei nr. 98127/23.12.2009 emisa de parata, prin care s-a solutionat negativ plangerea prealabila, obligarea paratei la plata sumei de 194.879 lei reprezentand TVA deductibila de rambursat si la plata cheltuielilor de judecata.
In aceasta cauza parata Administratia Finantelor Publice B a formulat cerere de chemare in garantie a SC D C SRL reprezentata legal prin lichidatorul G A solicitand obligarea chematei in garantie la restituirea sumei de 194.879 lei reprezentand TVA deductibila de rambursat si la plata cheltuielilor de judecata solicitate prin cererea de chemare in judecata.
Prin incheierea din 11 octombrie 2010 pronuntata de Tribunalul Brasov in dosar nr. 3571/62/2010 s-a dispus disjungerea cererii de chemare in garantie a SC D C SRL si formarea unui nou dosar. In consecinta s-a format dosarul nr. 11006/62/2010.
Prin sentinta civila nr. 1322/CA/19 octombrie 2010 pronuntata de Tribunalul Brasov in dosar nr. 3571/62/2010 s-a admis cererea formulata de reclamanta S.C. R I S.R.L. in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice a Municipiului B.
S-au anulat nota de restituire nr. 4703/29.10.2009 si adresa nr. 982127/23.12.2009 emisa de parata.
Parata a fost obligata la restituirea catre reclamanta a sumei de 194.879 lei.
Parata a fost la plata catre reclamanta a sumei de 4929,74 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Prin decizia nr. 1437/R/23 iunie 2011 pronuntata de Curtea de Apel Brasov in dosar nr. 3571/62/2010 s-a respins recursul declarat de recurenta parata Administratia Finantelor Publice B impotriva sentintei civile nr. 1322/CA/19.10.2010 pronuntata de Tribunalul Brasov – sectia comerciala si de contencios administrativ in dosarul nr. 3571/62/2010.
            Recurenta a fost obligata sa plateasca intimatei SC R I SRL   suma de 1000 lei cheltuieli de judecata partiale in recurs, respingand restul pretentiilor intimatei reclamante cu acest titlu.
In aceasta situatie sentinta pronuntata de instanta de fond  prin care s-a admis cererea de chemare in garantie este corecta.
Un prim aspect este cel retinut de instanta de fond potrivit caruia pentru a opera compensarea trebuie sa existe raporturi juridice reciproce directe intre partile implicate, ceea ce in speta nu s-a realizat.
Un al doilea aspect este cel privitor la modul in care s-a solutionat in mod irevocabil cererea principala de chemare in judecata.
Actul prin care parata Administratia Finantelor Publice B a restituit chematei in garantie SC D C SRL, prin lichidator G A, suma de 194.879 lei, a fost anulat irevocabil astfel ca temeiul in baza caruia s-a restituit aceasta suma de bani nu mai subzista.
Pe cale de consecinta potrivit principiului „quod nullum est nullum producit effectum” in mod corect instanta de fond a dispus restituirea acestei sume, pentru a da eficienta atat principiului mentionat anterior cat si principiului repunerii partilor in situatia anterioara.
Pentru aceste considerente, constatand ca motivele invocate in recurs sunt nefondate, Curtea in temeiul art. 312 alin. 1 Cod  procedura civila va respinge recursul declarat de recurenta de recurentul G A – Cabinet profesional, in calitate de lichidator judiciar al SC D C SRL, societate in insolventa impotriva sentintei civile nr. 3222/CA/21 mai 2012 a Tribunalului Brasov.

Decizia nr. 463/R/31 ianuarie 2013, Dosar nr. 11006/62/2010 – redactat judecator CEC
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Societati comerciale

Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 2 din data de 22.01.2018
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 84 din data de 02.02.2016
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 238 din data de 15.03.2015
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Decizie nr. 775 din data de 19.06.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI - Sentinta comerciala nr. 1124/C din data de 19.11.2014
PROCEDURA INSOLVENTA - Sentinta comerciala nr. 753 din data de 24.06.2014
Nulitate absoluta a obiectului de activitate a societatii comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900/C din data de 08.12.2009
Societati comerciale - Sentinta comerciala nr. 1900 din data de 08.12.2009
Amanare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 28/CC din data de 14.07.2009
Anulare hotarare AGA - Sentinta comerciala nr. 116/CC din data de 19.11.2009
somatie de plata - Sentinta civila nr. 376 din data de 19.08.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017