InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

LITIGII DE MUNCA. Actiune in raspundere patrimoniala. Competenta teritoriala a instantei. Art. 284 alin. (2) din Codul muncii

(Sentinta civila nr. 1925 din data de 23.06.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Competenta teritoriala | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1958/116/2010 la data de 29.04.2010, reclamanta SC R SA a chemat in judecata pe paratul S S P solicitand ca prin hotarare judecatoreasca acesta sa fie obligat la plata sumei de 13.285, 23 lei reprezentand despagubiri pentru cheltuielile de scolarizare si atestare profesionala a paratului  datorate de catre acesta in temeiul art 6 si 7 din Actul aditional nr. 162/13.11.2008 la Contractul individual de munca nr. 4413/09.10.2007 .
In motivarea cererii sale reclamanta arata ca  a incheiat cu paratul contractul individual de munca nr. 4413/09.10.2007, in baza caruia  acesta a fost incadrat in functia de electromecanic aparate de bord, COD COR 723201.
Ca urmare a cererii nr. 4231/10.08.2009, depusa la registratura societatii de catre paratul S.S.P, contractul individual de munca a incetat in temeiul art. 79 alin. (7) din Codul muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 24.08.2009, in acest sens fiind emisa Decizia nr. 177/12.08.2009.
Mentioneaza ca pe parcursul derularii raportului de munca, a fost incheiat actul aditional nr. 162/13.11.2008 la contractul individual de munca, cu ocazia participarii paratului la cursul teoretic de cunoastere avion B 737-Clasic B2, specialitatea avionics, necesar desfasurarii activitatii in cadrul societatii, curs care s-a desfasurat in perioada 20.10 -14.11.2008.
Incheierea actului aditional a avut in vedere faptul ca formarea profesionala si atestarea salariatilor este absolut necesara in domeniul aviatiei, aceasta fiind chiar o conditie inscrisa in contractele comerciale cu partenerii externi. Astfel, participand la aceasta forma de pregatire profesionala, paratul S.S.P. a dobandit experienta in domeniu, intregul cost al participarii la cursul de formare profesionala fiind suportat de catre ROMAERO.
Precizeaza ca a stabilit cu salariatul S.S.P., de comun acord, prin semnarea actului aditional sus-mentionat ca, in situatia in care salariatul va avea initiativa incetarii contractului individual de munca inaintea expirarii perioadei de 3 ani, stabilita in cuprinsul art. 6 din Actul aditional nr. 162/13.11.2008, acesta va fi obligat la restituirea, catre R, a sumei reprezentand totalitatea cheltuielilor ocazionate de participarea la cursul de pregatire profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada de 3 ani, obligatie ce deriva si din cuprinsul art. 164 din Contractul colectiv de munca nr. 3922/24.06.2008 la nivel de societate. Mai mult decat atat, arata reclamanta, in alin. (2) al acestui articol, se stabileste perioada in care salariatul nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca, in functie de valoarea cheltuielilor suportate de catre societate cu ocazia participarii salariatilor la cursuri de formare profesionala, respectiv "pe perioada de valabilitate a atestarilor, licentelor, etc".
In data de 10.08.2009, invedereaza reclamanta, paratul a solicitat incetarea raportului de munca prin demisie, ceea ce atrage aplicabilitatea art. 7 din Actul aditional nr. 162/13.11.2008, cu care salariatul a fost de acord la momentul participarii sale la programul de formare profesionala si ulterior acestuia,     obligandu-se astfel la restituirea cheltuielilor ocazionate de participarea sa la cursul de pregatire profesionala, proportional cu perioada nelucrata.
Fata de acesta situatie si avand in vedere refuzul paratului  de a-si achita datoriile ce-i revin , solicita obligarea acestuia la restituirea sumei de 13.285,23 LEI, reprezentand prejudiciul cauzat societatii, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita in cuprinsul actului aditional, precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.
In drept, invoca  dispozitiile art. 189, art. 193 alineatele (1) si (2) si art. 270 alin. (1) coroborat cu art. 274 alin. (1) din Codul muncii - Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 67, litera a) din Legea nr. 168/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 969 si urmatoarele din Codul Civil, art. 112 din Codul de procedura civila si art. 164 din Contractul Colectiv de Munca nr. 3922/24.06.2008 la nivel de societate.
In dovedirea pretentiilor depune inscrisuri.
Paratul formuleaza intampinare solicitand respingerea cererii formulata de reclamanta SC R SA ca nefondata .
In motivare arata ca intr-adevar a participat la cursul de pregatire profesionala , semnand actul aditional nr. 162/13.11.2009 incheiat cu reclamanta,  insa considera ca suma de 13.285,23 lei este nejustificata fata de facturile si documentele anexate actiuni de chemare in judecata.
Precizeaza ca la cursul de instruire au participat 15 persoane , suma totala fiind de 51399.61 Lei, asa incat in raport de numarul participantilor suma ce ar putea sa-i fie imputata este de  3426.64 lei, nejustificandu-se obligarea sa la plata sumei de 13.285,23 Lei.
Instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale, exceptie ce va fi admisa pentru urmatoarele considerente.
     Potrivit art. 284 alin. (2) din Codul muncii, cererile referitoare la conflictele de munca se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul.
    Rezulta ca textul, prin termenii imperativi pe care ii intrebuinteaza, a instituit, in domeniul conflictelor de munca, un caz de competenta teritoriala exclusiva, si nu alternativa, astfel incat partile nu au posibilitatea de a stabili competenta altei instante. Masura nu este "in favorem", deoarece ar insemna o renuntare la un drept procesual, ceea ce, in interesul protectiei salariatilor, ca principiu axiomatic al legislatiei muncii, art. 38 din Codul muncii interzice cu desavarsire.
Cauza dedusa judecatii intra in categoria conflictelor de munca intrucat vizeaza plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale derivand din raporturi juridice de munca,  fiind incidente prin urmare normele ce guverneaza jurisdictia muncii.
Avand in vedere norma legala imperativa mentionata care reglementeaza un caz de competenta  teritoriala de la care nu sunt permise derogari, vazand si dispozitiile art. 159 pct. 3 Cod procedura civila, potrivit cu care necompetenta este de ordine publica atunci cand pricina este de competenta unei instante de  acelasi grad si partile nu o pot inlatura, instanta apreciaza intemeiata exceptia invocata, urmand sa o admita si sa decline competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Municipiului Bucuresti in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul reclamanta .
 Vazand si dispozitiile art. 158 alin 3 Cod procedura civila rap la art 299 si urm. Cod procedura civila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta teritoriala

Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca. Domiciliul reclamantului - Sentinta civila nr. 3 din data de 14.01.2014
Actiune formulata de un cetatean strain privind constatarea caracterului politic a masurii deportarii la munca fortata si acordare de despagubiri. - Sentinta civila nr. 411 din data de 11.04.2013
Conflict negativ de competenta. Succesiuni succesive. - Sentinta civila nr. 5/F din data de 19.02.2007
Conflict negativ de competenta. Inexistenta conditiilor care sa atraga competenta dupa calitatea persoanei. Stabilirea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Brasov. - Sentinta penala nr. 18/R din data de 27.06.2005
Competenta instantei romane. Prorogare de competenta. Contract in forma simplificata. Plata nedatorata. - Decizie nr. 33 din data de 04.05.2012
Actiune in conflict de munca promovata de organizatia sindicala in numele si pentru membrii sai de sindicat. Competenta teritoriala. - Decizie nr. 322 din data de 01.03.2010
Competenta teritoriala alternativa intre instantele domiciliilor paratilor-debitori principali. - Decizie nr. 464 din data de 27.05.2009
Functionar public. Eliberare din functie. Competenta teritoriala a instantei. Instanta legal sesizata. - Decizie nr. 611 din data de 13.05.2008
Indemnizatie pentru cresterea copilului. Competenta instantei de contencios administrativ. Data si conditiile acordarii indemnizatiei. - Decizie nr. 735 din data de 03.06.2008
Raporturi comerciale. Momentul si locul nasterii obligatiei. Competenta teritoriala - Decizie nr. 305 din data de 13.02.2006
Conflict de munca. Instanta competenta teritorial, conform art.284 alin.1 din codul muncii. - Decizie nr. 859 din data de 21.10.2004
minori si familie- incredintare minor - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2010
Competenta teritoriala determinata de locul producerii rezultatului infractiunii. Conflict negativ de competenta. - Hotarare nr. 151 din data de 11.03.2010
Declinare de competenta - Sentinta penala nr. 835 din data de 05.12.2011
Incuviintare executare silita - Decizie nr. 1766 din data de 07.06.2011
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Competen?a instan?ei de luare a unor masuri provizorii aplicabile pe teritoriul Romaniei, chiar daca in cauza ar fi incidenta o clauza compromisorie in favoarea unui arbitraj strain (art. 35 din Regulamentul nr. 1215/2012). - Decizie nr. 456R din data de 11.05.2016
Competenta instantei in executare silita - Decizie nr. 7 din data de 09.01.2012
Necompetenta generala a instantelor romane. Stabilirea corecta de catre instanta de fond a temeiului de drept prioritar. - Decizie nr. 125 din data de 13.03.2012