Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Somatie plata

(Sentinta civila nr. 429 din data de 09.02.2010 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

R O M A N I A    
JUDECATORIA GHERLA
JUDETUL CLUJ
DOSAR NR. 1932/235/2009           SENTINTA CIVILA NR. 429/2010
      Sedinta publica din data de 02 martie 2010
      Instanta constituita din:
      PRESEDINTE :
                                    GREFIER : 
     
     Pe rol fiind  judecarea cauzei civile formulata de creditoarea C.N.A.D.N.R. SA -, in contradictoriu cu debitoarea SC _..S.R.L., avand ca obiect somatie de plata.
     La apelul nominal facut in cauza se prezinta pentru debitoare av......, cu imputernicire avocatiala la dosar (f. 53), lipsa fiind reprezentantii creditoarei.   
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei, dupa care:
     Instanta constata ca la dosarul cauzei s-a depus de catre creditoare raspuns la intampinare (fil. 58-60) si comunica reprezentantei debitoarei un exemplar al acestui inscris.
     Reprezentanta debitoarei nu solicita acordarea unui termen de judecata.
     Instanta pune in discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a debitoarei, invocata de catre debitoare prin intampinarea depusa la dosar (fil.50-52).
     Reprezentanta debitoarei S.C. _.. S.R.L. solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a debitoarei si sustine cele relatate in scris prin intampinarea depusa la dosar.
     Instanta, dat fiind ca reprezentanta debitoarei nu mai doreste acordarea unui nou termen de judecata, uneste pronuntarea asupra exceptiei invocate odata cu fondul.
     Reprezentanta debitoarei arata ca nu mai are cereri de formulat in probatiune.
     Nemaifiind alte cereri de formulat, sau probe de administrat in cauza, incuviinteaza inscrisurile depuse la dosar, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Reprezentanta debitoarei solicita respingerea cererii de emitere a unei ordonante de plata a sumelor solicitate de creditoare si obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de judecata si depune la dosar (fil. 62-63) copiile chitantelor nr. 0175/06.01.2010 si 0185/18.01.2010 reprezentand onorariu avocatial. INSTANTA

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata, instanta constata urmatoarele:
     Prin actiunea civila inregistrata pe rolul judecatoriei Gherla sub nr. 1932/235/2009, la data de 30.06.2009, creditoarea C.N.A.D.N.R. S.A., _., a chemat in judecata pe debitarea S.C. _.S.R.L., solicitand obligarea acesteia la plata echivalentului in lei a sumei de 472,50 euro, reprezentand rate esalonate ramase restante ale tarifelor de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania.
     De asemenea a solicitat obligarea debitoarei la plata echivalentului in lei a sumei de 678.51 euro, reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 14.05.2009 inclusiv pentru neplata la termenele si in cuantumul stabilit conform contractului a debitului, si in continuare pana la plata integrala a acestuia.
     Creditoarea a solicitat si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.
     In motivarea actiunii, creditoarea a aratat ca a incheiat cu debitoarea contractul nr. 263/30.03.2006, avand ca obiect eliberarea rovinietelor pentru autovehiculele prevazute in anexa A la contract. Cuantumul sumei datorate pentru eliberarea rovinietelor era de 630 euro, si trebuia achitat in 4 rate.
     Debitoarea a achitat la termen prima rata, ramanand neachitate rata a doua, a treia si a patra, scadente la 30.06.2006, 30.09.2006 si 30.12.2006. Pentru aceste rate au fost calculate penalitati de intarziere, penalitati care, impreuna cu ratele restante, se ridica la cuantumul de 1.151,01 euro.
     Pana la data introducerii actiunii debitoarea nu a achitat debitul, desi creditoarea a solicitat plata.
     Creditoarea apreciaza ca detine o creanta certa, lichida, exigibila si constatata printr-un inscris, motiv pentru care solicita emiterea unei ordonante de plata care sa oblige debitoarea la achitarea debitelor solicitate.
     In drept, creditoarea a invocat dispozitiile OG nr. 119/2007, precum si cele ale art. 242, alin. 2, si 274, C. proc. civ.
     In probatiune, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, depunand in acest sens la dosar: copia contractului nr. 263/30.03.2006 si a anexelor acestuia; situatia penalitatilor de intarziere.
     Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa de timbru si 3,45 lei timbru judiciar.
     Debitoarea a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Gherla si exceptia lipsei calitatii procesual pasive, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii creditoarei ca fiind nelegala si netemeinica.
     In motivarea exceptiilor invocate, debitoarea a aratat ca, cu privire la exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Gherla, potrivit dispozitiilor art. 7 alin. 1 C.pr. civ. cererea impotriva unei persoane de drept privat se face la instanta sediului principal. Or, parata  S.C. _..S.R.L. are sediul principal in__, competenta de solutionare apartinand Judecatoriei Craiova.
     Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive, parata debitoare nu a incheiat contractul de achizitionare a rovinietei pentru autovehiculele mentionate in contract, acest contract fiind incheiat de catre reprezentantul SC_...
     Debitoarea precizeaza ca la data de 06.03.2006 a incheiat un contract de inchiriere cu SC _..SRL, contract in baza caruia a fost transferat dreptul de folosinta asupra unui nr. de 3 autovehicule specializate pentru transport inghetata. Conform dispozitiilor art. 6 din ordinul 1843/2001, privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar in scopul efectuarii operatiunilor de transport rutier - in baza contractului de inchiriere locatarul utilizeaza vehiculele inchiriate cu aceleasi drepturi si obligatii ca si pentru vehiculele  pe care le detine in proprietate.
     In dovedirea celor sustinute debitoarea a atasat, in copie, contractul de inchiriere nr. 301 din data de 06.03.2006 (f.22-23) si actul constitutiv (f. 24-27).
     Urmarea intampinarii debitoarei, creditoarea a formulat o precizare de actiune (f. 34), aratand ca din eroare a fost mentionata debitoarea SC _..SRL, in realitate intelegand sa se judece cu SC __SRL.
     Avand in vedere precizarea actiunii, instanta, la termenul de judecata din data de 03.11.2009, instanta a respins exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Gherla si a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a debitoarei  SC _..SRL, dispunand citarea in cauza, in calitate de debitoarea a SC _..SRL.
     Ulterior introducerii in cauza, debitoarea SC __SRL a formulat intampinare (f. 50-52) prin care a solicitat respingerea cererii creditoarei si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata. De asemenea, aceasta a invocat lipsa calitatii procesual pasive.
     In motivarea exceptiei invocate, debitoarea arata ca, in conformitate cu dispozitiile OG 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile revine detinatorilor mentionati in certificatul de inmatriculare, in cartea de identitate, in documentele vamale sau in alte documente oficiale. Fata de aceasta imprejurare, debitoarea arata ca, in fapt, ea detinea autoturismele in baza unui contract de inchiriere, contract prin care nu s-a obligat si la plata unor obligatii in numele proprietarului. Totodata, aceasta precizeaza ca a convenit cu reprezentantii locatorului ca sa achite in numele acestora prima transa reprezentand contravaloarea rovinietei, urmand a recupera suma achitata prin compensarea din contravaloarea chiriei pentru folosinta autovehiculelor, fapt ce nu s-a realizat pana la acest moment.
     Pe fondul cauzei, debitoarea invoca lipsa indeplinirii conditiilor care sunt cerute cumulativ de dispozitiile OUG nr. 119/2007, respectiv certitudinea, lichiditatea si exigibilitatea creantei.
     Astfel, debitoarea contesta modul de calcul al penalitatilor solicitate de catre creditoare, precizand ca acesta nu este cert, avand in vedere faptul ca pentru rata a doua, scadenta la data de 30.06.2006, s-au solicitat penalitati pentru un numar de 1049 zile intarziere, calculate pana la data de 14.05.2009, cand intre aceste date numarul de zile intarziere este de 989 zile. Astfel, sumele solicitate de catre creditoare sunt mai mari decat cele care rezulta din zilele de intarziere pe care le imputa. Aceeasi deficienta, in calculul zilelor de intarziere, este reprosata creditoarei si cu privire la penalitatile de intarziere aferente ratelor 3 si 4 din contract.
     De asemenea, debitoarea contesta si debitul solicitat de creditoare ca urmare a ratelor restante.
     Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.
     Cu privire la exceptia invocata, instanta, dat fiind ca a fost discutata la termenul la care cererea a ramas in pronuntare, a unit-o cu fondul.
     Analizand actele si lucrarile cauzei instanta retine urmatoarele:
     Fata de dispozitiile art. 137 alin.1 C.pr.civ., instanta urmeaza sa examineze cu prioritate exceptia invocata in cauza, respectiv exceptia lipsei calitatii procesual pasive a debitoarei, avand in vedere caracterul si efectele pe care aceasta le produce, fiind o exceptie de fond, absoluta si peremptorie.
     Calitatea procesual pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana chemata in judecata si cel care este subiect pasiv in raportul juridic dedus judecatii. Or, analizand inscrisurile existente la dosar, respectiv contractul nr. 263/30.03.2006, care a stat la baza formularii prezentei cereri, constata ca acesta a fost incheiat intre creditoare pe de o parte si debitoarea SC _..SRL pe de alta parte, aceasta din urma in calitate de beneficiar. De asemenea, din contractul de inchiriere nr. 301, din data de 06.03.2006 reiese faptul ca  SC __SRL, in calitate de locator, a incheiat cu SC __SRL, in calitate de locatar, un contract de inchiriere a unui numar de trei autoturisme, printre acestea aflandu-se si autoturismele cu privire la care s-a incheiat contractul nr. 263/30.03.2006, avand ca obiect furnizarea rovinietelor. Astfel, instanta apreciaza ca, prin incheierea acestui contract, drepturile si obligatiile cu privire la autoturismele inchiriate, cat priveste folosirea acestora, s-au transmis catre locatar. De altfel, acesta a si incheiat contractul nr. 263/30.03.2006 pentru achizitionarea rovinietelor pentru doua dintre autoturismele inchiriate in scopul indeplinirii conditiilor cerute de lege cu privire la circulatia pe drumurile publice, ca un accesoriu al folosintei.
     Pe de alta parte, chiar in cuprinsul OG 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, se mentioneaza faptul ca responsabilitatea achitarii tarifului de utilizare si a detinerii rovinietei valabile revine detinatorilor mentionati in certificatul de inmatriculare, in cartea de identitate, in documentele vamale sau in alte documente oficiale (art. 7). Or, tocmai in baza unui astfel de document, respectiv contractul de inchiriere, debitoarea are calitate procesual pasiva.
     Avand in vedere considerentele mentionate, instanta urmeaza a respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive.
     Cu privire la fondul cauzei, instanta retine ca intre creditoarea C.N.A.D.N.R. si debitoarea SC _. SRL, s-a incheiat contractul nr. 263/30.03.2006, avand ca obiect eliberarea rovinietelor pentru autovehiculele cu numerele de inmatriculare DJ_. si DJ_. Cuantumul sumei datorate pentru eliberarea rovinietelor era de 630 euro, si trebuia achitat in 4 rate egale de 157,50 euro fiecare.
     Debitorul a achitat la termen prima rata, ramanand neachitate restul de trei rate, scadente la 30.06.2006, 30.09.2006 si 31.12.2006. 
     Instanta constata ca potrivit art. 2 din OUG 119/2007 "Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale".
     Avand in vedere dispozitiile art. 2 din OUG 119/2007, fara a aprecia asupra temeiniciei sustinerilor creditoarei, instanta apreciaza ca procedura speciala a somatiei de plata este admisibila doar in cazul in care creanta pretinsa indeplineste cumulativ cele trei conditii, respectiv este certa, lichida si exigibila.
     Procedand la analiza conditiilor enuntate, instanta apreciaza ca in cauza creditoarea nu a facut dovada certitudinii creantei solicitate. Astfel, potrivit dispozitiilor legale o creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art. 379 alin. 3 C.pr.civ., deci cand existenta creantei este neindoielnica. Or, asa cum rezulta din calculul penalitatilor de intarziere, suma solicitata este mai mare decat ar trebui sa rezulte  din numarul real de zile de intarziere inmultit cu 0,15 %, respectiv penalitatile datorate pe zi de intarziere, in fapt creditoarea calculand in mod eronat numarul de zile intarziere raportat la care s-au calucalt penalitati. Pe de alta parte, debitorea contesta certitudinea creantei si cu privire la cuantumul ratelor restante. Totodata, aceasta invoca existenta unei intelegeri cu firma de la care a inchiriat autoturismele, intelegere in baza careia acesta din urma era indatorata la plata tarifului de utilizare a retelei nationale de drumuri.
     In aceste conditii, instanta apreciaza ca nu se poate verifica certitudinea creantelor pretinse ca urmare a serviciilor prestate in baza acestui contract, fiind contestata atat certitudinea creantei pretinse cat si obligatia de plata a pretului.
     Avand in vedere cele sus mentionate cu privire la certitudinea creantei, conditie necesara pentru admisibilitatea cererii in procedura somatiei de plata, si dat fiind ca neindeplinirea uneia dintre conditiile cerute de lege are drept efect respingerea cererii formulate in cadrul acestei proceduri, instanta apreciaza ca nu este necesar a fi analizate si celelalte conditii cerute de art. 2 din OUG 119/2007.
     Instanta apreciaza ca in procedura sumara instituita de OUG 119/2007 nu poate proceda la verificarea unor aspecte ce tin de fondul dreptului pretins, respectiv existenta sau inexistenta creantelor pretinse, pentru a se putea pronunta asupra temeiniciei sustinerilor creditoarei. Pe cale de consecinta, aspectele litigioase dintre parti urmeaza a fi valorificate pe calea dreptului comun, daca partile vor considera necesar. In acest sens este si art. 9 din OUG 119/2007, care dispune ca ordonanta prin care judecatorul a respins cererea creditorului este irevocabila. In acest caz, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun.
     In consecinta, instanta va respinge cererea de emitere a ordonantei de plata formulata de creditoarea C.N.A.D.N.R. SA -, cu sediul _.., in contradictoriu cu debitoarea SC _.S.R.L., cu sediul in _..
     Cu privire la plata cheltuielilor de judecata solicitate de catre debitore, instanta, fata de dispozitiile art. 274 C.pr. civ., potrivit carora partea care cade in pretentii va fi obligata la plata acestora, si avand in vedere solutia ce se va pronunta in cauza, urmeaza a admite cererea debitoarei si a obliga creditoarea la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (onorariu avocat).

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
O R D O N A
     
     Respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive a debitoarei SC __S.R.L.
     Respinge cererea de emitere a ordonantei de plata formulata de creditoarea C.N.A.D.N.R. SA, cu sediul in__, in contradictoriu cu debitoarea SC __S.R.L., cu sediul in__.
     Obliga creditoarea la plata catre debitoare a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
     Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 02.03.2010.

 
            PRESEDINTE                                            GREFIER,
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016