InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

(Sentinta civila nr. din data de 09.03.2010 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

Dosar nr. 3864/235/2010

R O M A N I A
JUDECATORIA  GHERLA
SENTINTA CIVILA Nr.
Sedinta publica de la 09 Martie 2010
Instanta constituita din:
PRESEDINTE :
GREFIER :

     Pe rol fiind  judecarea cauzei civile formulata de creditorul N C V, in contradictoriu cu debitoarea SC _.SRL, avand ca obiect somatie de plata.
     La apelul nominal facut in cauza la prima si la a doua strigare, lipsa partile.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
        S-a facut referatul cauzei, dupa care:
        Instanta, in temeiul prevederilor art. 167 alin. 1 Cod procedura civila, incuviinteaza inscrisurile depuse la dosar si retine cauza in pronuntare. I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele :
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3864/235/2010 la data de 29.12.2009, creditorul N C V a chemat in judecata pe debitoarea SC _..SRL  solicitand instantei sa dispuna emiterea unei ordonante prin care sa fie obligata debitoarea sa achite creditoului suma de 1302,66 lei reprezentand contravaloarea ferestrei din elemente de tamplarie PVC si suma de 76,205 lei penalitati de intarziere, calculate pana la data de 22.12.2009, conform disp. art. 8.1 din contractul de vanzare cumparare nr. 07A.1.00638.2009/22.06.2009 si obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata, constand in taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu.
In motivarea in fapt a cererii, creditorul a aratat ca intre parti a fost incheiat contractul de vanzare cumparare nr. 07A.1.00638.2009/22.06.2009, avand ca obiect obligatia debitoarei de a livra si monta, pana la data de 10.07.2009 o fereastra din tamplarie PVC, la domiciliul creditorului, in schimbul unei sume de ban ice a fost achitata de creditor la dat incheierii contractului, astfel cum rezulta din chitanta nr. 30010 emisa de debitoare.
     Creditorul mai arata ca debitoarea nu si-a indeplinit obligatia asumata prin contract. In saptamana 31-a s-a facut livrarea produsului contractat, dar acesta nu corespundea fisei de masuratori din contract, astfel incat a refuzat montarea geamului, debitoarea obligandu-se sa remedieze situatia in termen de maxim 5 zile.
     Creditorul precizeaza ca a notificat debitoarea pentru rezolvarea pe cale amiabila a conflictului, dar aceasta nu a dat curs solicitarii. Intrucat debitoarea nu si-a indeplinit obligatiile contractuale au inceput sa curga penalitatile de intarziere, respective 0,05% pe zi de intarziere calculate prin raportare la debitul principal.
     In drept, reclamanta a invocat dispozitiile OG 5/2001, art. 46 C. com., art. 1073 C.civ. si art. 274 alin. 1 C.pr. civ.
In sustinerea cererii, au fost depuse urmatoarele inscrisuri, in copie: factura si chitanta nr. 30010/22.06.2009 emise de debitoare (f. 6), contractul nr 07A.1.00638.2009/22.06.2009 (f. 7-10) si notificare (f. 12-13).
     Cererea fost legal timbrata, potrivit art. 3 lit. o ind.1 din Legea 146/1997, cu taxa de timbru judiciar in valoare de 39 lei si 0,3 lei timbru judiciar.
Debitoarea, SC _. SRL desi legal citata, nu a formulat intampinare pentru a-si preciza pozitia procesuala, precum si apararile si dovezile pe care le-ar considera necesare.
     In cauza a fost incuviintata, considerandu-se pertinenta, concludenta si utila solutionarii, proba cu inscrisurile depuse la dosar.
     Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
     In fapt, intre creditorul N C V si debitoarea parata SC _ SRL. a intervenit un contract de vanzare cumparare nr. 07A.1.00638.2009/22.06.2009 avand ca obiect vanzare, livrarea si montarea de geamuri termopan, cu tamplarie PVC, pentru pretul in suma de 1,302.66 lei achitat integral de catre creditor prin chitanta nr. 30010/22.06.2009. Acest contract a fost incheiat conform dispozitiilor art. 35 si urm. C.com., intocmindu-se un inscris - instrumentum.
     In baza contractului, livrarea si montarea tamplariei trebuia efectuata pana in saptamana 28 din anul 2009, fapt care nu s-a realizat.
     Totodata, din cuprinsul contractului, art. 8.1 reiese faptul ca pentru nerespectarea termenului de livrare vanzatorul va plati penalitati de intarziere in valoare de 0,05% zi (zile lucratoare) calculate la valoarea contractului.
     In drept, in lipsa unor dispozitii legale speciale in materie comerciala, conform art. 969 C.civ, text de principiu,  "conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante", acestea fiind tinute sa-si execute intocmai si cu buna-credinta obligatiile contractuale.
     La solutionarea cauzei, instanta are in vedere si dispozitiile art. 46 din Codul Comercial potrivit carora obligatiunile comerciale si liberatiunile se probeaza: cu acte autentice, cu acte sub semnatura privata, cu facturi acceptate. Din cele mentionate rezulta ca antrenarea raspunderii civile a debitoarei poate fi angajata in baza unor inscrisuri sub semnatura privata, cum este si contractul incheiat de catre parti.
     Conform art.1 din OG nr. 5/2001, creditorul poate solicita instantei obligarea la  plata a debitorului, prin emiterea unei somatii de plata, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
1. exista o creanta certa, lichida si exigibila; creanta  reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani;
2. obligatiile sunt asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege ;
3.  sa ateste drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.
     Potrivit dispozitiilor legale o creanta este certa atunci cand existenta ei rezulta din chiar inscrisul constatator al creantei, conform art. 379 alin.3 C.pr.civ., deci cand existenta creantei este neindoielnica.  Or, din inscrisurile depuse la dosar, respectiv contractul si chitanta emisa de creditor, reiese fara urma de indoiala certitudinea debitului pretins de creditor, respectiv suma de 1,302.66 lei, suma necontestata de catre debitoare. De asemenea, creanta este lichida, cuantumul acesteia fiind determinat prin inscrisurile care o constata. Din inscrisurile existente la dosar rezulta si exigibilitatea creantei pretinse. Astfel, prin contractulincheiat a fost stabilit, in mod clar, termenul de livrare si montare, termen scadent in anul 2009.
     Avand in vedere cele sus expuse, instanta constata ca, in cauza, sunt indeplinite conditiile prevazute de articolul 1 alin. 1 din OG nr.5/2001 cu privire la debitul pretins in cuantum de 1,302.66 lei.
     In pronuntarea solutiei, instanta va avea in vedere si prevederile art. 1073 C.civ potrivit carora creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei asumate de catre debitor. In cazul obligatiilor care au ca obiect o suma de bani, precum cele din prezenta cauza, executarea in natura este intotdeauna posibila, creditorul avand un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului, drept care-i garanteaza executarea creantei prin executarea silita a bunurilor acestuia .
     Totodata, in cazul in care obiectul litigiului il constituie o obligatie de a da, cum este si obligatia de a transfera proprietatea asupra unei sume de bani creditorul este indatorat sa dovedeasca existenta obligatiei, fapt pe care creditorul  N C V l-a dovedit prin inscrisurile depuse la dosar insusite de catre debitoare. Opereaza astfel in sarcina debitoarei o prezumtie de vinovatie, iar daca aceasta nu dovedeste indeplinirea obligatiei, se prezuma ca nerespectarea acesteia provine din vina sa, urmand a fi obligata la plata de despagubiri catre creditoare. Or, din datele spetei nu rezulta faptul ca debitoarea si-a indeplinit obligatia de plata, aceasta nefacand nicio dovada in acest sens.
     Fata de situatia sus expusa, dat fiind ca creditoarea a facut dovada existentei obligatiei debitoarei de a plati suma pretinsa cu titlu de debit principal, iar acesta din urma nu a facut dovada platii acestei sume, instanta, in temeiul art. 1 si art. 6 din OG nr. 5/2001, va admite cererea si va soma debitoarea ca, in termen de 15 zile de la data ramanerii irevocabile a prezentei hotarari, sa plateasca catre creditoare suma de 1,302.66 lei, reprezentand debit restant.
     La stabilirea termenului de plata, instanta a avut in vedere cuantumul sumei datorate de catre debitoare.
     Referitor la penalitatile de intarziere solicitate, instanta constata ca partile au inserat in cuprinsul contractului , art. 8.1 faptul ca pentru nerespectarea termenului de livrare vanzatorul va plati penalitati de intarziere in valoare de 0,05% zi (zile lucratoare) calculate la valoarea contractului. Aceste penalitati au rolul de sanctiona pe debitor pentru incalcarea obligatiei si totodata de a repara prejudiciul suferit de creditor in executarea obligatiilor asumate. Instanta a retinut, din fisa de calcul atasata la dosar (f. 6), faptul ca penalitatile solicitate de creditoare, sunt in cuantum de 76,205 lei, penalitati care nu au fost contestate de catre debitoare.
Dat fiind faptul ca debitoarea si-a insusit prin semnatura contractul, exprimandu-si astfel acordul si pentru plata penalitatilor mentionate, rezulta  cu  certitudine obligatia acesteia de  a achita creditorului, in  cazul  depasirii  termenului de scadenta  a unor  sume de  bani cu  titlu de  penalitati  de  intarziere, cuantumul  acestor  penalitati  fiind determinabil fata de clauzele contractului si fata de  perioada  de neexecutare  a obligatiei  de  livrare a produselor contractate de creditor.
     Avand in  vedere  ca  partile  au  evaluat  anticipat  printr-o  conventie  accesorie, cuantumul  despagubirilor pentru executarea cu intarziere a  obligatiei debitorului, si fata de dispozitiile art. 43 C.Com, potrivit carora datoriile  comerciale lichide si platibile in bani produc dobanda de drept  din ziua in care  devin exigibile, instanta retine si caracterul exigibil al sumei reprezentand  penalitati de intarziere, urmand a obliga debitoarea la plata acestora.
     Fata de cele sus expuse, instanta urmeaza a admite cererea creditorului, respectiv sa oblige debitoarea ca in termen de 15 zile de la ramanerea irevocabila a prezentei hotarari, sa plateasca creditorului suma de 1302,66 lei reprezentand contravaloarea produselor contractate, precum si suma de 76,205 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 22.12.2009, in baza contractului de vanzare cumparare nr. 07A.1.00638.2009/22.06.2009.
     Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta, fata de dispozitiile art. 274 alin. 1 potrivit carora acestea sunt suportate de partea care cade in pretentii si avand in vedere solutia ce urmeaza a fi pronuntata in aceasta cauza, urmeaza a obliga debitoarea la plata sumei de 42 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa judiciara de timbru si timbru judiciar). PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE
     
     Admite cererea formulata de catre creditorul N C V, domiciliat in __, in contradictoriu cu debitoarea S.C. __SRL, cu sediul in _.
     Someaza debitoarea, ca in termen de 15 zile de la ramanerea irevocabila a prezentei hotarari, sa plateasca creditoarei suma de 1302,66 lei reprezentand contravaloarea produselor contractate, precum si suma de 76,205 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 22.12.2009, in baza contractului de vanzare cumparare nr. 07A.1.00638.2009/22.06.2009.
     Obliga debitoarea la plata catre creditoare a sumei de 42 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.
Irevocabila pentru creditor, cu actiune in anulare, in 10 zile de la comunicare, pentru debitor.
Pronuntata in sedinta publica din data de 09.03.2010.

 
         PRESEDINTE          GREFIER      

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016