Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Plangere contraventionala

(Sentinta penala nr. din data de 24.03.2010 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

          R O M A N I A
JUDECATORIA GHERLA
        JUDETUL CLUJ
DOSAR NR. 2474/235/2008

SENTINTA  CIVILA  Nr. 2474/2008
Sedinta publica de la 30 Septembrie 2008
Instanta formata din:
PRESEDINTE :
GREFIER :

     Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulata de  catre contestatoarea SC P_. A_. SRL, reprezentata prin administrator P_. S_ A_, in contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CLUJ, avand ca obiect plangere contraventionala.
     La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reprezentantul contestatoarei personal, lipsa fiind intimata.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei dupa care:
     Se constata ca la dosarul cauzei s-a depus de catre intimata prin serviciul "Registratura" al instantei intampinare in doua exemplare, atasate la dosarul cauzei la fila 26, din care se inmaneaza un exemplar contestatorului.
     Instanta procedeaza la legitimarea reprezentatului contestatoarei P_ S_ Adrian, domiciliat _., legitimat pe baza CI _..
     Intrebat fiind acesta arata ca la data de 27.06.2008 in urma unui control i s-a intocmit proces verbal de contraventie de catre agentul constatator S_ S_ deoarece nu avea sistem de alarma instalat la spatiul in care isi desfasoara activitatea. Acesta arata ca nu considera necesara instalarea unui sistem de alarma deoarece la locul unde isi desfasoara activitatea exista gard imprejmuitor , gratii si trei caini de paza, cu privire la care s-au depus inscrisuri la dosar la termenul de judecata anterior.
     Instanta incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse la dosar.
     Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
     Reprezentantul contestatoarei solicita anularea procesului verbal de contraventie si scutirea de la plata amenzii.

I N S T A N T A

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Gherla la data de 08.07.2008, sub nr. 2474/235/2008, contestatoarea SC P_ A_ SRL, reprezentata prin administrator Pop Silviu Adrian a solicitat in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj anularea procesului verbal de contraventie _.., incheiat la data de 27.06.2008 de Politia Municipiului Gherla si exonerarea de plata amenzii.
In motivarea actiunii formulate si completate, contestatoarea arata ca art. 3, alin. 3 din Legea 333/2003 nu ii impunea obligatia de a monta in mod necesar un sistem de alarma, ci doar de a asigura protectia bunurilor, chiar si prin alte mijloace, enumerate exemplificativ: "La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau orice alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor". Se mai arata, ca raportat la dispozitiile legale amintite, se lasa la latitudinea conducatorilor de unitati modalitatile concrete de organizare si executare a pazei. Contestatoarea precizeaza ca detine la sediul unitatii bunuri de valoare minima, astfel ca, raportat la aceasta imprejurare a apreciat ca fiind suficienta asigurarea protectiei prin gard, gratii la geamuri, usi metalice si 3 caini de paza rasa Rottweiler.
Contestatoarea mai invoca faptul ca procedura de comunicare a procesului-verbal de contraventie nu a fost legal indeplinita intrucat a refuzat sa semneze procesul-verbal de contraventie, iar agentul constatator, vazand acest lucru l-a lasat pur si simplu pe masa, nesocotind prevederile art. 27 din OG nr. 2/2001. Dat fiind faptul ca procesul-verbal de contraventie nu a fost legal comunicat, potrivit art. 14 din OG nr. 2/2001, executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie.
In cele din urma contestatoarea pune in vedere instantei sa constate neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 32, alin. 1 din OG nr. 2/2001.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 34 din OG nr. 2/2001.
     In probatiune, contestatoare a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, depunand in acest sens la dosar: copia procesului-verbal de contraventie contestat; contract de inchiriere a spatiului cu ACR Cluj cu noua cerere adresata ACR Cluj; Adeverintele de inregistrare a cainilor la Asociatia Chinologica Cluj; Certificatul de inregistrare a societatii.
     Contestatoarea nu a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
     Contestatoarea a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
     Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
     Intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.
     In motivarea cererii intimatul a aratat ca acesta contine toate elementele prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 16 si 17, din OG nr. 2/2001.
     In legatura cu temeinicia procesului-verbal de contraventie, intimatul a aratat ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor art. 21, alin. 3, din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea aplicata fiind aplicata in limitele prevazute de lege.
     De asemenea, aratat ca procesul-verbal de contraventie se bucura de prezumtia de legalitate, in sensul ca face intotdeauna dovada pana la proba contrara, astfel cum s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin deciziile nr. 197/2003 si 259/2007. Avand in vedere faptul ca petentul nu a putut face dovada existentei unei stari de fapt contrare celei retinute in sarcina sa prin procesul-verbal de contraventie, masura aplicata de agentul constatator este intemeiata, si pe cale de consecinta, procesul-verbal contestat este temeinici si legal.
     In drept, intimatul a invocat dispozitiile art. 115-118, C. proc. civ.
     Intimatul nu a realizat cereri in probatiune.
     Intimatul nu a solicitat obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecata.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar de contestator.
Analizand actele si lucrarile cauzei, instanta retine urmatoarele:
     I. Analizand motivele de nelegalitate invocate de contestatoare instanta retine ca toate acestea sunt neintemeiate pentru urmatoarele motive:
     Potrivit art. 26, alin. 3 si art. 27 din OG nr. 2/2001, in situatia in care persoana sanctionata refuza sa semneze procesul-verbal de contraventie, comunicare acestuia se realizeaza prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului. Fara indoiala ca aceste dispozitii sunt imperative, astfel ca incalcarea acestora atrag sanctiunea nulitatii procesului-verbal de contraventie, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 105, al. 2, C. proc. civ., aplicabile si in aceasta materie potrivit art. 721, C. proc. civ.
     Instanta constata ca procesul-verbal contestat nu a fost semnat se reprezentatul contestatoarei, consemnandu-se refuzul acestuia de a semna iar, comunicarea nu a fost realizata prin modalitatile prevazute de dispozitiile de mai sus. Numai ca, instanta constata ca, desi aceste dispozitii au fost nesocotite, contestatorul a intrat in posesia procesului-verbal de contraventie, astfel ca acestuia nu i s-a produs nici o vatamare, motiv pentru care aceasta nelegalitate nu poate determina nulitatea procesului-verbal de contraventie.
     De asemenea instanta constata ca, astfel cum rezulta din sustinerile contestatorului, procesul-verbal de contraventie a fost comunicat la data incheierii acestuia si aplicarii sanctiunii, astfel ca nu a intervenit prescriptia executarii amenzii contraventionale.
     Cercetand legalitatea procesului-verbal de contraventie sub aspectul celorlalte mentiuni prevazute de art. 16 si 17, din OG nr. 2/2001, instanta constata ca acesta a fost legal intocmit.
     II. Sub aspectul temeiniciei acestuia, instanta retine ca potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 183/2003, procesul verbal de contraventie se bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie, prezumtie ce are o natura relativa, putand fi rasturnata prin proba contrara.
     Instanta retine ca, potrivit jurisprudentei CEDO (spre exemplu cauza Ozturk c. Germaniei), normele ce sanctioneaza contraventii au o natura penala, astfel ca judecarea unor astfel de cauze trebuie sa asigure respectarea garantiile prevazute de art. 6 (in materie penala), din Conventie.
     In acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala, statuand ca, legislatia contraventionala din Romania intra sub incidenta art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Deciziile 183/2003, 197/2003, 259/2003).
     Tot Curtea de la Strasbourg a statuat in cauza Salabiaku c. Frantei si Pham Hoang c. Frantei  ca prezumtiile de fapt si de drept sunt compatibile cu art. 6, din Conventie, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile: 1. sa fie utilizate in limite rezonabile, care sa tina seama de importanta mizei (pentru invinuit), precum si de garantarea dreptului la aparare; 2. acestea nu opereaza automat (nu sunt absolute), iar cel in defavoarea caruia opereaza acestea (contestatorul) are la indemana mijloace de proba variate pentru a putea dovedi faptul ca sunt neintemeiate.
     Raportat la aceste conditii se observa cu claritate ca prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul-verbal de contraventie, potrivit legislatiei romane, este compatibila din toate punctele de vedere cu art. 6 din Conventie, intrucat, natura prezumtiei de legalitate si temeinicie a procesului verbal de contraventie este relativa, putand fi rasturnata prin orice mijloc de proba prevazut de lege, asigurandu-se in acest fel respectarea dreptului la aparare al contestatorului. In acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala (Deciziile 183/2003, 197/2003, 259/2003).
Revenind la cauza de fata, instanta retine ca, astfel cum rezulta din probele administrate in cauza, nu exista nici un indiciu ca sediul contestatoarei ar fi putut fi protejat printr-un sistem de paza organizat, astfel ca devin incidente dispozitiile art. 3, alin. 3 din Legea 333/2003 care statueaza: "La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau orice alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor". Aceasta dispozitie legala nu poate fi interpretata decat in sensul ca mijloacele de protectie enumerate sunt exemplificative, conducatorul unitatii neavand obligatia de a le utiliza pe toate acestea la protectia sediului, ci doar unul sau unele dintre acestea. De asemenea, conducatorul unitatii poate utiliza si alte sisteme de securitate decat cele expres enumerate, daca apreciaza ca ele pot asigura sediului o protectie adecvata.
Asa cum rezulta din starea de fapt retinuta in procesul-verbal de contraventie contestatoarea a fost sanctionata pentru ca "administratorul societatii nu a luat masuri pentru asigurarea pazei punctului de lucru (_) prin montarea unui sistem de alarma impotriva efractiei". Raportat la aceste mentiuni ale agentului contestator, instanta retine ca procesul-verbal de contraventie a fost incheiat cu neurmarirea  dispozitiilor art. 3, alin. 3 din Legea nr. 333/2003, deoarece contestatoare a fost sanctionata pentru imprejurarea ca nu a montat un sistem de alarma, desi legea nu prevedea nici o obligatia a acesteia in acest sens. Acesta avea doar obligatia de a asigura paza unitatii, cu unul sau mai multe din mijloace prevazute exemplificativ de lege, sau chiar si cu alte mijloace de securitate adecvate. Daca agentul constatator a apreciat ca mijloacele de securitate utilizate de contestatoare sunt insuficiente, avea obligatia de a preciza din ce motiv acestea nu pot asigura securitatea unitatii. In procesul-verbal de contraventie nu apare insa mentiunea ca mijloacele de securitate  existente erau insuficiente. Simplul fapt al inexistentei unui sistem de alarma nu poate conduce la o astfel de concluzie.
     Pentru aceste motive, instanta va admite plangerea contraventionala formulata de contestatoarea SC P_ A_. SRL, reprezentata prin administrator P_ S_ A_., formulata in contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj, si pe cale de consecinta va dispune anularea procesului-verbal de contraventie __, incheiat la data de 27.06.2008, de Politia Municipiului Gherla si va exonera contestatoarea de plata amenzii in cuantum de 2000 de lei, aplicata prin procesul-verbal de contraventie anulat.
In temeiul art. 274, C. proc. civ., instanta va lua act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata. PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
    
     Admite plangerea contraventionala formulata de contestatoarea SC P_ A_ SRL, cu sediul in _., reprezentata prin administrator P_ S_. A_, cu acelasi domiciliu, formulata in contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 27, jud. Cluj.
Dispune anularea procesului-verbal de contraventie ._, incheiat la data de 27.06.2008, de Politia Municipiului Gherla.
Exonereaza contestatoarea de plata amenzii in cuantum de 2000 de lei, aplicata prin procesul-verbal de contraventie anulat.
Ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 30 septembrie 2008.         PRESEDINTE                                                          GREFIER      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010