Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente.

(Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente.
?????
Dispozitiile OUG nr. 34/2006 nu au aplicabilitate in cazul atribuirii de un operator economic ce nu are calitatea de autoritate contractanta a unui contract de servicii, potrivit art. 9 lit.c indice 1 din Ordonanta, in cazul in care finantarea contractului se realizeaza   din surse proprii de finantare, iar raportat la obiectul de activitate al societatii, productia de energie electrica, aceasta nu constituie activitate relevanta, in sensul art. 8 lit. d si e din Ordonanta.
Nu au fost incalcate dispozitiile Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 03 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectorul apei, al energiei, al transporturilor si al serviciilor postale, deoarece domeniul de aplicare al directivei vizeaza  numai contractele pe care o entitate, care are calitatea de „entitate contractanta”, in sensul acestei directive, le atribuie in legatura cu si pentru desfasurarea de activitati in sectoarele enumerate la art. 3-7 din directiva mentionata.
Fata de aceste considerente legale, s-a apreciat ca in mod temeinic si legal a considerat CNSC, ca organ cu activitate jurisdictionala in materia achizitiilor publice, ca nu are competenta in solutionarea plangerii si a respins plangerea ca inadmisibila.
     Dar, fata de dispozitiile art. 158, 159 din Codul de procedura civila, pentru a asigura accesul la o instanta, Curtea a admis in parte plangerea, a desfiintat in parte decizia atacata si a trimis contestatia Tribunalului Alba – Sectia Comerciala spre competenta solutionare.
     
     Sectia de contencios administrativ si fiscal - Decizia nr. 2160/27 iulie 2011

Petenta SC B. SRL a formulat plangere impotriva Deciziei nr. XC2226/211C7/2489/2555 din data de 1 06 2011 adoptata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cerere formulata in contradictoriu cu intimata SC H.S . SA, prin care a solicitat desfiintarea deciziei atacate, anularea actului prin care a fost respinsa oferta, anularea raportului procedurii de atribuire, reevaluarea ofertelor din punctul de vedere al criteriului de atribuire –pretul cel mai scazut.
Intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii, decizia CNSC fiind legala, deoarece intimata nu indeplineste cerintele pentru a fi considerata autoritate contractanta,  potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006.
Curtea, analizand decizia atacata,  a constatat urmatoarele:
SC F.R.S.H.S. SA a initiat procedura de licitatie electronica pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect inchiriere utilaje -DMS Voila -decolmatare Netotu. In cadrul acestei proceduri, oferta SC B. SRL a fost respinsa ca inacceptabila.
Petenta a formulat contestatie in fata Consiliului,  iar prin decizia atacata a fost respinsa calea de atac ca inadmisibila , fata  de prevederile art. 8 si  255 din O.U.G. nr.34/2006, SC F.R.S.H.S. SA fiind societate comerciala pe actiuni, iar Consiliul nu are competenta de a se pronunta in acest caz.
Din actele depuse la dosar reiese ca SC F.R.S.H.S. SA este societate comerciala  pe actiuni de tip inchis, capitalul social este in  intregime detinut de SC H. SA ca actionar unic, in numele statului. Societatea isi desfasoara activitatea  potrivit dispozitiilor art. 24 din H.G. nr.857/2002, si are ca obiect de activitate asigurarea de servicii de reparatii si alte activitati de prestari servicii, in baza contractelor negociate cu SC H. SA.
In art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006 se arata ca este autoritate contractanta in sensul prezentei ordonante de urgenta:
     a) oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la nivel central ori la nivel regional sau local;
     b) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:
     - este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
   - se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
   - in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
    c) oricare asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b);
    d) oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
   e) oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la lit. a) - d), care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la cap. VIII sectiunea 1, in baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competenta, atunci cand acesta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati.
  Potrivit art.255 din Ordonanta, orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
Dispozitiile O.U.G. nr.34/2006 au aplicabilitate in cazul atribuirii de un operator economic ce nu are calitatea de autoritate contractanta a unui contract de servicii, potrivit art. 9 lit.c indice 1 din Ordonanta, in cazul in care contractul este finantat sau subventionat, in mod direct, in proportie de mai mult de 50% de catre autoritatea contractanta si valoarea contractului este egala sau mai mare cu echivalentul in lei a sumei de 193.000 euro, iar prin contractul de finantare s-a prevazut expres aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006.
      In cazul intimatei, finantarea contractului se realizeaza din surse proprii de finantare.
De asemenea, raportat la obiectul de activitate al societatii, productia de energie electrica, aceasta nu constituie activitate relevanta, in sensul art. 8 lit. d si e din Ordonanta.
       Intimata a organizat licitatia electronica, in baza prevederilor Ordinului nr. 612/ 4 09 2006 emis de Ministerul Economiei si Finantelor, in care s-a stabilit prin art. 1 ca pentru achizitiile de produse, servicii si lucrari, societatile comerciale coordonate de Minister vor organiza licitatii publice.
In art. 20 al. 1 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 03 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectorul apei, al energiei, al transporturilor si al serviciilor postale, se prevede ca acesta „nu se aplica” contractelor pe care entitatile contractante le atribuie in alte scopuri decat desfasurarea activitatilor lor, definite la articolele 3-7 (gaze, energie termica si energie electrica, apa, servicii de transport, servicii postale, explorarea sau extractia de petrol, gaze, carbune sau alti combustibili solizi, precum si activitati privind porturile si aeroporturile), domeniul de aplicare al directivei vizand, asadar, numai contractele pe care o entitate, care are calitatea de „entitate contractanta”, in sensul acestei directive, le atribuie in legatura cu si pentru desfasurarea de activitati in sectoarele enumerate la art. 3-7 din directiva mentionata.
Fata de aceste considerente legale, se apreciaza ca in mod temeinic si legal a considerat CNSC, ca organ cu activitate jurisdictionala in materia achizitiilor publice, ca nu are competenta in solutionarea plangerii si a respins plangerea ca inadmisibila.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017