Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii.

(Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii.

     Art. 176 SI 278 alin.6 din OUG nr. 34/2006
Sectiunea II din HG nr. 925/2006

Utilizarea de catre autoritatea contractanta  a unor cerinte referitoare la calificare ca factori de evaluare a ofertelor. Conditia ca modul de redactare a criteriului de atribuire sa nu conduca la distorsionarea rezultatului procedurii, ci sa fie realizat cu respectarea principiilor art. 2 alin.2 din OUG nr. 34/2006, respectiv a dispozitiilor Sectiunii II din HG nr. 925/2006.

Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal – Decizia nr.1/05 ianuarie 2010

Prin plangerea inregistrata la Curtea de Apel Alba-Iulia sub nr. 1481/57/2009 petenta Primaria Comunei B. in calitate de autoritate contractanta, a solicitat anularea Deciziei C.N.S.C. nr. 6307/C9/7357/19.11.2009 in contradictoriu cu intimata S.C. „C.” S.A. si mentinerea rezultatului procedurii nr. 1466/19.10.2009 prin care s-a declarat castigatoare a licitatiei S.C. „T.C.” S.A.
In motivarea plangerii se sustine ca, prin decizia contestata, Consiliul s-a pronuntat „plus petita” prin anularea procedurii de atribuire, anulare ce nu a fost solicitata de contestatoarea S.C. „C.” S.A., iar decizia nu are o  baza legala.
De asemenea, se arata ca exista inadvertente in continutul deciziei cu privire la indeplinirea de catre societatea declarata castigatoare a conditiilor de participare si calificare, comisia de evaluare intocmind Raportul procedurii nr. 22/1434/14.10.2009 prin care s-a constatat indeplinirea tuturor cerintelor autoritatii contractante.
In drept s-au invocat prevederile OUG nr. 34/2006, H.G. nr. 925/2006, Codul de procedura civila.
Prin intampinarea depusa, intimata S.C. „C.” S.A. a solicitat respingerea plangerii formulate de petenta ca neintemeiata intrucat C.N.S.C. are posibilitatea de a analiza si alte acte decat cele mentionate in contestatie, atributul legalitatii procedurii de achizitie publica apartinand acestei autoritati.
Se mai sustine ca solutia C.N.S.C. este fondata intrucat autoritatea contractanta a utilizat gresit criteriile de calificare si selectie prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006 ca factori de  evaluare a ofertelor, nefiind posibila o decizie de remediere a fisei de date a achizitiei in sensul modificarii algoritmului de calcul.
In drept, art. 115, 274 Cod procedura civila, sectiunea a IX-a, art. 285 alin.6 din OUG nr. 34/2006,  HG nr. 925/2006, art. 304 ind.1 si 312 Cod procedura civila.
Intimata S.C. „T.C.” SA a solicitat admiterea plangerii depuse de petenta intrucat a depus o oferta completa  ce a fost declarata corect castigatoare.
Procedand la judecata plangerii formulate de autoritatea contractanta, Curtea constata urmatoarele:
Autoritatea contractanta Primaria Comunei B. a initiat o procedura de licitatie deschisa in vederea atribuirii contractului „Lucrari de executie pentru construirea unei cladiri in care isi va desfasura activitatea Primaria si Consiliul Local al Comunei B.”, prin publicarea in SEAP  a anuntului de participare nr. 85929/8 09 2009.
Ca si criteriu de atribuire a fost stabilita oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, iar, ca factor de evaluare, punctajul financiar al ofertei si, respectiv, punctajul tehnic erau de cate 50 de puncte.
Prin Procesul-verbal nr. 21/1337/29.09.2009, incheiat de Comisia de evaluare cu ocazia deschiderii ofertelor si verificarii documentelor ofertantilor au fost admise ofertele depuse de S.C. „C.” S.A. si S.C. „T.C.” S.A..
In urma intocmirii fiselor individuale de punctaj intimata „T.C.” S.A a obtinut un punctaj de 97 de puncte, iar petenta S.C. „C.” S.A. de 91,725 puncte, prin Raportul procedurii nr. 22/1934/14.10.2009 fiind desemnata ca ofertanta castigatoare S.C. „T.C. ”S.A. Hateg cu o oferta de 2.555.344 lei la care se adauga 485.515,36 lei reprezentand TVA.
Contestatia depusa de intimata S.C. „C.” S.A., prin care s-a solicitat anularea Raportului procedurii, a rezultatului procedurii de atribuire si reevaluarea ofertelor prin solicitarea de clarificari, a fost admisa de C.N.S.C. prin Decizia nr. 6309/C9/7357/19.11.2009, fiind dispusa anularea actelor atacate de contestatoare, precum si anularea procedurii de atribuire.
Pentru a pronunta aceasta decizie, C.N.S.C. a retinut ca in masura in care castigatoarea licitatiei nu detine statie de betoane, in mod gresit, a obtinut 24 de puncte din 27 la factorul de evaluare „programul calitatii propus pentru executia lucrarilor”, acest ofertant trebuind sa fie respins deoarece nu indeplinea conditiile de calificare.
S-a mai stabilit prin utilizarea de catre autoritatea contractanta  a cerintelor referitoare la calificare ca factori de evaluare a ofertelor, factorii stabiliti nereflectand un avantaj real, modul de redactare a criteriului de atribuire a condus la distorsionarea rezultatului procedurii si nu sunt posibile masuri de remediere a  procedurii fara incalcarea principiilor in materie.
Examinand decizia atacata prin prisma motivelor invocate de catre petenta, Curtea retine urmatoarele:
Raportat la continutul documentatiei depuse de catre intimata S.C. „T.C.” S.A., in conditiile in care acest ofertant a indeplinit criteriile de selectie si de calificare impuse, autoritatea contractanta a stabilit conform dispozitiilor art. 200 din OUG nr. 34/2006, oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
In speta, cerinta minima obligatorie a detinerii de catre ofertant a unei statii de betoane este indeplinita prin dovada incheierii Contractului de comodat nr. 75/1.04.2009 avand ca obiect folosinta de catre petenta a statiei de betoane proprietatea S.C.  „C.” S.A. din localitatea B..
In masura in care intimata S.C. „T.C.” S.A. a facut dovada detinerii utilajelor si   instalatiilor specifice executarii lucrarilor de constructii civile, avand incheiate contracte pentru prestarea serviciilor de incercari de laborator pentru materiale de constructii, nu se poate retine ca nu a indeplinit cerintele de calificare impuse de autoritatea contractanta.
Astfel, pentru lipsa din patrimoniu a unei statii de betoane, ofertantei castigatoare i-a fost redus punctajul de 10 pct. din factorul de evaluare „programul calitatii propus pentru executia lucrarii” capitolul „Resurse-dotare tehnica si personal de specialitate”, la 7 pct.
Analizand cerinta de calificare privind dovada detinerii ( in proprietate sau chirie) a utilajelor si instalatiilor specifice in raport de factorul de evaluare sus-mentionat, Curtea apreciaza ca resursele avute in vedere de autoritatea contractanta la acordarea punctajului nu se refera exclusiv la mijloacele destinate realizarii obiectului, ci la ansamblul dotarilor tehnice si de personal specializat care constituie un avantaj cert prin capacitatea tehnica superioara.
Asa cum rezulta din Raportul de specialitate, incheiat cu ocazia deschiderii ofertelor din data de 29.09.2009, in vederea verificarilor aspectelor de natura tehnica si financiara a ofertelor, precum si din fisele individuale de punctaj, diferenta de dotare tehnica dintre societatile ofertante a determinat punctarea cu maximul de 10 puncte a  contestatoarei S.C. „C.” S.A. si, respectiv, depunctarea S.C. „T.C.” S.A.
In masura in care obiectul prezentei proceduri il constituie realizarea unei constructii civile, stabilirea unui punctaj de 10 puncte din totalul de 24 la capitolul IV din programul calitatii precum si obtinerea unui punctaj maxim de catre contestatoarea S.C. „C.” S.A. la acest factor de evaluare nu poate fi apreciat de natura a conduce la distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii.
In conditiile in care modul de  redactare a factorului de evaluare cuprinzand caracteristicile privind nivelul calitativ-tehnic si, respectiv, a criteriului de atribuire s-a realizat cu respectarea principiilor art. 2 alin.2 din OUG nr. 34/2006, respectiv a dispozitiilor Sectiunii II din HG nr. 925/2006, neimpunandu-se masuri de remediere a procedurii, Curtea considera ca C.N.S.C., prin decizia atacata a aplicat gresit prevederile art. 278 alin.6 din actul normativ precizat.
Pentru motivele expuse, in temeiul art. 304 pct.9 Cod procedura civila si art. 285 alin.1 din OUG nr. 34/2006, a fost admisa plangerea formulata de autoritatea contractanta, cu consecinta respingerii contestatiei S.C.  „C.” S.A.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017