Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Oradea

Pensie de intretinere

(Sentinta civila nr. 13457/2011 din data de 30.11.2011 pronuntata de Judecatoria Oradea)

Domeniu Minori | Dosare Judecatoria Oradea | Jurisprudenta Judecatoria Oradea

 

 
      Pe rol judecarea cauzei de minori si familie privind pe reclamanta F L-C - in nume personal si in calitate de reprezentant legal al minorului S R - S,  pe parat S S - J si pe AUTORITATEA TUTELARA din cadrul PRIMARIEI_, avand ca obiect pensie intretinere.
      La apelul nominal facut in cauza nu se prezinta nimeni.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
      Constata ca, fondul cauzei s-a dezbatut la data de 24.11.2011, mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta intocmita cu respectiva ocazie, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare si prin care s-a amanat pronuntarea pentru astazi, pentru a da posibilitate par?ilor sa depuna la dosar concluzii scrise.
     
INSTAN?A

      Deliberand asupra actiunii  de fata, constata urmatoarele :
      Prin cererea introdusa la Judecatoria _ la data de 23.03.2011, reclamanta F L-C - in calitate de reprezentant legal al minorului F R  ? a  chemat in judecata  pe paratul S S - J solicitand ca instan?ei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna incredintarea spre crestere si educare a minorului F R  ?, nascut la data de _ ?i obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere pe seama minorului, in cuantum de 22 % din venitul minim pe economie. A mai solicitat reclamanta a se dispune obligarea paratului ?i la plata pensiei de intre?inere restante.
      In  motivarea in fapt a cererii formulate, reclamanta arata ca l-a cunoscut pe parat in anul 1997, din relatia lor de concubinaj nascandu-se minorul R ?. Acesta a fost in grija sa inca de la na?tere ?i cu toate ca paratul l-a recunoscut pe minor ca fiind fiul sau, nu ?i-a indeplinit obliga?iile parentale nici in timpul concubinajului, nici dupa ce s-au despar?it. Precizeaza ca in timpul concubinajului paratul a fost angajat pana in anul 2008, dar in prezent nu relizeaza venituri, acesta fiind motivul pentru care solicita obligarea sa la plata pensiei de intre?inere prin raportare la venitul minim pe economie, stabilit prin H.G. nr. 1993 la suma de 670 lei lunar.
      Mai arata reclamanta ca paratul a fost de acord in cursul acestui an cu schimbarea numelui de familie al minorului pe cale administrativa, actele depuse pentru emiterea unui nou certificat de na?tere fiind depuse la Serviciu de Stare civila.
      Cererea formulata nu a fost argumentata in drept.
      In proba?iune au fost depuse la dosar in xerocopie, inscrisuri, respectiv certificatul de na?tere al minorului, Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 47, declara?ia autentificata sub nr. _ de BNP_, declara?ia autentificata sub nr. _ de BNP_, car?ile de identitate ale par?ilor.
      Prin Serviciul Registratura, la data de 19.04.2011, paratul a depus la dosar intampinare prin care a aratat ca se opune admiterii cererii formulate. In motivarea in fapt a pozi?iei procesuale, paratul a aratat ca nu este de acord cu termenul de concubinaj folosit, dat fiind faptul ca rela?ia lor a constat in intilniri sporadice, intrucat ?i la momentul la care a cunoscut-o pe reclamanta ?i in prezent, era ?i este casatorit. A solicitat paratul efectuarea unui test de paternitate a minorului, invederand ca reclamanta a avut rela?ii ?i cu al?i barba?i. A precizat ca in perioada rela?iei lor a contribuit cu sume de bani importante la cre?terea ?i educarea minorului, dar fara a cere de fiecare data dovezi in acest sens.  In situa?ia in care se va dispune obligarea sa la plata pensiei de intre?inere pe seama minorului a solicitat a se avea in vedere faptul ca mai are un copil in intre?inere.
      In proba?iune au fost depuse la dosar inscrisuri, respectiv confirmari po?tale de predare primire, mandate po?tale, note de predare /primire.
      La termenul de judecata din data de 19.05.2011, reclamanta a depus la dosar raspuns la intampinare prin care a aratat ca cele men?ionate in cuprinsul intampinarii nu corespund adevarului. Chiar daca a fost casatorit, paratul a petrecut 60-70% din timp cu ea sau in compania ei, comportandu-se ca ?i cand ar fi fost casatori?i. A precizat ca nu a fost intre?inuta niciodata financiar de catre parat, intrucat a muncit tot timpul, avand mai multe contracte de munca ?i peste 10 ani vechime. A mentionat ca a formulat prezenta cerere privind incredin?area minorului pentru a nu fi nevoita a apela de fiecare data la parat, deoarece acesta nu este de fiecare data dispus sa semneze acte necesare cre?terii ?i educarii minorului sau plecarii in strainatate. A aratat ca nu se opune efectuarii unui test de paternitate, de?i considera jignitoare afirma?iile paratului referitoare la contestarea recunoa?terii de paternitate.
      In sus?inerea cererii, reclamanta a depus la dosar adeverinta nr. _ emisa de _.
      La termenul de judecata din data de 16.06.2011, paratul a depus la dosar o noua intampinare prin care a solicitat respingerea cererii formulate. A men?ionat ca procentul solicitat de reclamanta de 22% din venitul minim pe economie nu respecta disp. art. 94, alin. 3 din Codul familiei, potrivit caruia, pensia de intre?inere se stabile?te pana la o treime din venituri pentru doi copii. In ceea ce prive?te solicitarea de obligare la plata pensiei restante considera ca pensia de intre?inere poate fi stabilita doar de la momentul pronun?arii hotararii.
      In drept au fost invocate disp. art. 115 C. pr. Civ., art. 94 din Codul Familiei.
      In proba?iune a fost depus certificatul de na?tere al minorei S M M.
      Prezent personal la termenul de judecata din data de 12.07.2011 paratul a aratat ca renun?a la capatul de cerere privind contestarea recunoa?terii de paternitate, instan?a luand act de aceasta renun?are in baza disp. art. 246 C. pr. Civ. 
      La termenul de judecata din data de 13.10.2011, reclamanta a depus la dosar un inscris prin care a aratat ca nu este de acord cu exercitarea in comun a autorita?ii parinte?ti. A men?ionat ca ea a fost cea care s-a preocupat de copil, de la na?terea lui,  oferindu-i toate cele necesare unei educari cuviincioase. Minorul nu vrea sa se intalneasca cu tatal lui, pentru ca i?i mai aminte?te perioade urate din via?a lor i?i aminte?te ca acesta consuma bauturi alcoolice.
      Paratul a depus la dosar note de ?edin?a prin care a solicitat ca in baza dispozitiilor Codului Civil, sa se dispuna exercitarea in comun a autorita?ii parinte?ti de catre ambii parin?i ?i sa se stabileasca locuin?a minorului la cea a mamei sale, unde locuie?te ?i in prezent. Cu privire la contribu?ia sa la cheltuielile de cre?tere ?i educare a minorului, a solicitat sa fie stabilita in cuantumul prevazut de art. 529, alin. 2 Cod civil, respectiv la o treime pentru doi copii, prin raportare la venitul minim pe economie, dat fiind faptul ca nu realizeaza venituri.
      Sub aspectul probatoriului in cauza a fost incuviin?ata ?i administrata proba cu inscrisuri ?i proba testimoniala, fiind audiate la solicitarea reclamantei martorele M A M ?i Ci N C, iar pentru parat, martorii B M M ?i M S .
      In cauza s-a dispus ?i efectuat de catre Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei _, ancheta sociala la domiciliul reclamantei, referatul intocmit de aceasta institu?ie fiind depus la dosar (f. 8).
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      In fapt, la data de _ s-a nascut, in afara casatoriei, minorul S R S,  avandu-i ca  parinti pe reclamanta F L C  si pe  paratul  S S J, asa cum rezulta din mentiunile din certificatul de nastere al minorului seria _ nr. _, eliberat de Primaria _  (fila 6).
      Instanta constata ca minorul S R S are situatia legala a unui copil din afara casatoriei, insa cu filiatia stabilita fata de ambii parinti. Intrucat la rubrica corespunzatoare numelui tatalui din certificatul de nastere al  copilului  S R S este mentionat numele paratului, avand in vedere  dispozitiile  art. 57 alin. 2 din Codul familiei si cele ale art. 17 alin.  2 din Legea nr. 119/1996, rezulta ca paratul a recunoscut paternitatea fata de minor chiar in momentul declararii  nasterii copilului.
      In aceasta situatie devin incidente prevederile art. 63 din Codul familiei, potrivit carora copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca are, fata de parinte si rudele acestuia, aceeasi situatie ca si situatia legala a unui copil din casatorie.
      Instanta va analiza in continuare prezenta cerere prin raportare la dispozitiile Codului Civil - Legea 287/2009, intrat in vigoare, la data de 01.10.2011, date fiind dispozitiile art.6, alin. 6 coroborate cu art. 505, alin. 2, art. 397-398 Cod civil, din interpretarea carora rezulta ca cererile avand ca obiect incredintare minor (obiect stabilit la momentul introducerii cererii de chemare in judecata) vor trebui examinate de instanta din perspectiva prevederilor legale referitoare la exercitarea in comun a autoritatii parintesti asupra minorului si stabilirea locuintei acestuia, prevederi legale de imediata aplicare.
Astfel, potrivit disp. art. 505, alin. 1 si 2 Cod civil in cazul copilului din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita concomitent sau, dupa caz, succesiv fata de ambii parinti, autoritatea parinteasca se exercita in comun si in mod egal de catre parinti, daca acestia convietuiesc, iar in cazul in care acestia nu mai convietuiesc, modul de exercitare a autoritatii parintesti se stabileste de catre instanta, fiind aplicabile prin asemanare dispozitiile privitoare la divort.
Dispozitiile privitoare la relatiile dintre parinti si copii reglementate distinct in capitolul Codului Civil referitoare la divort, stabilesc ca autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti si doar in cazurile in care exista motive intemeiate, tinandu-se seama de  interesul superior al copilului, instanta poate sa hotarasca ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata numai de catre unul dintre parinti, celalalt parinte pastrand dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului, precum si dreptul de a consimti la adoptia acestuia.
      Instanta mai retine ca legiuitorul nu a prevazut in textul normativ care sunt aceste motive intemeiate si nici criteriile ce trebuie avute in vedere la stabilirea lor, sarcina identificarii acestora revenind instantei de judecata, iar acest lucru nu se poate face decat pornind de la situatia de exceptie prevazuta de text si de la argumentele invocate si probele administrate de parti.
      Fiind o exceptie de la regula exercitarii de catre ambii parinti a autoritatii parintesti, exercitarea exclusiv de catre un singur parinte a ansamblului drepturilor obligatiilor ce il privesc pe minor este de strica interpretare si aplicare, iar motivele ce pot justifica aplicarea ei trebuie sa fie temeinice, in sensul ca daca instanta nu o va incuviinta s-ar produce minorului in cauza o vatamare grava morala sau materiala, sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului ar fi primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti, prin purtare abuziva sau prin neglijenta grava in indeplinirea indatoririlor de parinte, ori educarea, invatatura sau pregatirea profesionala a copilului nu s-ar putea face potrivit normelor moralei si ordinii de drept.
      Analizand argumentele reclamantei, instanta apreciaza ca nu exista nici un interes material important, social sau moral ce ar putea fi vatamat prin exercitarea in comun de catre ambii parinti a autoritatii parintesti asupra minorului.
      Astfel, din probele administrate instanta retine ca partile au format un cuplu incepand cu anul 1997, au stat pentru o perioada impreuna, iar din relatia lor, la data de 27.09.2004 s-a nascut minorul R - S. Raporturile dintre parti au devenit in timp tot mai tensionate, cei doi despartindu-se in anul 2007. De la momentul incetarii relatiei, minorul a ramas in intretinerea si ingrijirea mamei sale, locuind intr-un imobil compus din trei camere si dependinte, copilului fiindu-i oferite conditii bune de locuit. Reclamanta este cea care se preocupa ca minorului sa nu-i lipseasca nimic , fiind sprijinita in activitatea de crestere si educare si de bunicii materni. Copilul este o fire joviala, vesel, comunicativ, respectuos si cuminte.
      In ceea ce priveste relatia dintre parat si minor, instanta retine ca in perioada in care formau un cuplu si tatal s-a ocupat de copil, a avut grija de el, a fost vazut de martori impreuna cu copilul in parc. Dupa momentul separarii in fapt paratul a contribuit la cheltuielile de crestere si educare a minorului, inscrisurile depuse in probatiune atestand ca in perioada 2008-2009 acesta a depus pe numele minorului sau a mamei sale sume intre 90 si 500 lei.
      Potrivit declaratiilor martorilor B M M si M S, din anul 2011 paratului i se interzice de catre reclamanta sa ia legatura cu fiul sau, in timp ce potrivit declaratiilor martorelor C N C si M A M- audiate la solicitarea reclamantei, copilul este cel care refuza sa se intalneasca cu tatal sau din cauza relatiei tensionate pe care o au parintii sai, din cauza ca i-a vazut certandu-se. Dincolo de declaratiile martorilor audiati care fiecare sustin pozitia partii care i-a propus, instanta retine ca in cauza nu s-a facut dovada ca paratul ar fi fost vreodata violent la adresa copilului sau, l-ar fi neglijat, ar fi un tata iresponsabil. Paratul  a incercat sa se implice in viata copilului sau pe cat i s-a permis, a contribuit la cheltuielile de crestere si educare ale minorului, situatie fata de care temerea copilului fata de tatal sau este nejustificata si reprezinta doar o reactie in fata relatiei tensionate dintre parinti . Ori, o legatura intre tata si fiul sau nu se poate realiza decat daca se va baza pe incredere, afectiune, consistenta si bineinteles, pe suportul si confortul psihic pe care mama este necesar a-l asigura fiului sau in relatia cu celalalt parinte.
      Natura relatiilor dintre parinti si temerea reclamantei ca v-a obtine cu greu un acord al tatalui in ceea ce priveste masurile ce vor trebui luate in comun de ambii parinti,  nu este in masura sa impuna luarea masurii exercitarii exclusiv de catre mama a autoritatii parintesti asupra minorului R. In interesul superior al copilului este sa dezvolte relatii firesti cu ambii parinti, este necesar ca acestia sa se implice in viata sa tocmai pentru a-l sprijini si a-i asigura o dezvoltare fizica si psihica armonioasa si pe viitor. In interesul copilului lor parintii trebuie sa colaboreze, sa ia toate masurile necesare educarii si dezvoltarii sale si doar in cazul in care se dovedeste ca prin refuzul de colabora sau prin masurile dispuse, interesul copilului este lezat, instanta va putea modifica oricand modalitatea de exercitare a autoritatii parintesti.
      Fata de cele de mai sus. in baza disp. art. 505, alin. 2 raportat la disp. art. 397-art.398 , art. 483 si urmatoarele Cod civil, instanta va dispune exercitarea in comun a autoritatii parintesti asupra minorului S R S, nascut la data de _..
      In ceea ce priveste stabilirea locuintei minorului, in baza art. 505 raportat la 400 Cod civil, instanta considera ca este in interesul acestuia a-i fi stabilita locuinta la cea a  mamei sale, aceasta fiind in masura sa ii ofere atat conditii materiale, cat si climatul afectiv necesar unei cresteri si evolutii corespunzatoare.
      Se apreciaza de catre instanta ca in acest fel sunt protejate interesele minorului, avandu-se in vedere varsta frageda a acestuia, faptul ca reclamanta s-a ocupat si se ocupa de cresterea lui,  cu sprijinul bunicilor materni, putandu-i oferi conditii bune de locuit, aspecte retinute din referatul de ancheta sociala efectuat in cauza si declaratiile martorilor audiati.
Avand in vedere nevoile minorului care trebuie sa beneficieze de sprijinul material al ambilor parinti, instanta in temeiul art. 396, alin. 1, teza finala, art. 402, art.525 si 530, alin. 3 Cod civil, va dispune obligarea paratului la plata, in favoarea fiului minor, a unei pensii de intre?inere lunare in cuantum de 16,5 % din venitul minim pe economie, cu incepere de la data introducerii cererii de chemare in judecata, respectiv 23.03.2011 si pana la majoratul minorului sau noi dispozitii.
      Tinand seama de faptul ca intinderea obligatiei de intretinere se stabileste in raport de numarul copiilor pe care parintele ii are de intretinut, vazand si dispozitiile art.529, alin. 2 Cod civil ce limiteaza cuantumul pensiei de intretinere datorate de catre parinte pentru doi copii la o treime din veniturile realizate si constatand ca in sarcina paratului exista obligatia de intretinere atat a minorului S R S, cat si a minorei S M M, (f. 54)  instanta a stabilit cuantumul pensie de intretinere la cota de 16,5 %.
      In ceea ce priveste venitul la care s-a raportat pensia de intretinere cuvenita minorului, instanta a avut in vedere art. 527 Cod civil ce prevede ca la stabilirea mijloacelor celui care datoreaza intretinerea se tine seama de veniturile si bunurile acestuia, precum si de posibilitatile de realizare a acestora .
      Instanta retine ca notiunea de "mijloace" la care se refera Codul Civil are in vedere nu numai mijloacele materiale efectiv realizate, ci si aptitudinea de a munci a celui obligat la intretinere, care constituie insusi izvorul obtinerii mijloacelor materiale. Aceasta este ratiunea pentru care practica judiciara a stabilit ca in cazul in care debitorul obligatiei de intretinere nu realizeaza venituri cuantumul pensiei de intre?inere se determina prin raportare la venitul minim pe economie.
       In cauza de fata, instanta constata ca paratul nu realizeaza venituri, dar este apt de munca, neexistand nici un impediment in a realiza un venituri ce sa acopere atat propriile cheltuieli, cat si, partial, pe cele ale fiului sau
      In ceea ce priveste data de la care paratul a fost obligat la plata pensiei de intretinere, instanta a considerat ca aceasta se datoreaza de la data introducerii cererii de chemare in judecata, avand in vedere dispozi?iile art. 532 Cod civil. Din prevederea mentionata rezulta ca pensia de intre?inere se acorda incepand cu data formularii cererii, care marcheaza starea de nevoie a celui care o cere - in cauza reclamanta pentru fiul minor - stabilirea unei alte date(de exemplu cea a pronuntarii hotararii) fiind condi?ionata de administrarea unor probe de natura sa decaleze momentul starii de nevoie a celui ce o cere. In cauza de fa?a, ac?iunea fost introdusa la data de 23.03.2011 iar din probele administrate in cauza rezulta ca paratul nu a contribuit pe perioada derularii procesului la intre?inerea minorului. Prin urmare, paratul, in calitatea sa de debitor al intretinerii va fi obligat la plata pensiei de intre?inere incepand cu momentul nasterii starii de nevoie a creditorului intretinerii (minorul), moment care coincide cu data introducerii cererii de chemare in judecata.
      Referitor la durata maxima pana la care se poate dispune obligarea paratului la plata pensiei de intre?inere, in acord cu dispozi?iile art. 499, alin. 1 din Codul civil ce stabilesc dreptul copilului la pensie de intre?inere pe durata minorita?ii, instan?a a avut in vedere implinirea varstei majoratului de catre fiul par?ilor.
      Pentru considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, instanta va admite in parte cererea formulata, potrivit dispozitivului.
      In baza art. 274 Cod procedura civila ?i in temeiul principiului disponibilita?ii se va lua act de faptul ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
      In baza disp. art. 37 si urm. din OUG nr. 51/2008 si ale art. 31 din Legea nr. 51/1995, tinand seama ca paratul a beneficiat de asistenta juridica gratuita, instanta va dispune plata onorariului d-nei avocat  G C, in cuantum de 300 lei, din fondurile Ministerului Justitiei.
      
      
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :
      
        Admite in parte actiunea formulata de reclamanta F L-C - in nume personal si in calitate de reprezentant legal al minorului S R - S, domiciliata in _, strada _ nr. _, judetul _ si cu domiciliul procedural ales in _, strada _ nr. _, judetul _ impotriva paratului S S - J domiciliat in _, strada _ nr. _, judetul _ si cu participarea  AUTORITATII TUTELARE din cadrul PRIMARIEI _ cu sediul in Oradea, _, judetul _.
       Autoritatea parinteasca asupra minorului S R - S, nascut la data de _ se va exercita in comun de catre ambii parinti.
Stabileste locuinta minorului la locuinta mamei sale.
       Obliga paratul la plata unei pensii de intretinere lunare in favoarea fiului minor in cuantum de 16,5 %, din venitul minim pe economie, cu incepere de la data introducerii cererii de chemare in judecata respectiv 23.03.2011 pana la majoratul acestuia sau alte dispozitii.
Ia act de faptul ca nu s-au cerut cheltuieli de judecata.
Plata onorariului d-nei avocat  G C, in cuantum de 300 lei, din fondurile Ministerului Justitiei
      Cu drept de apel in 15 zile de la comunicare.
       Pronuntata in sedinta publica, astazi, _.

6
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Minori

Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Stabilire program vizitare minor - Hotarare nr. 508 din data de 23.06.2017
Situatia legala a copilului. Stabilirea numelui copilului din casatorie, ai carui parinti nu au un nume de familie comun. - Decizie nr. speta 3 din data de 08.01.2008
Reducere contributie de intretinere minor stabilita prin conventie notariala - Decizie nr. 535 din data de 16.05.2016
Incetare masura de plasament - Sentinta civila nr. 41 din data de 07.03.2014
Exercitarea drepturilor parintesti. Stabilirea domiciliului minorului. Obligatia de plata a pensiei de intretinere - Decizie nr. 149 din data de 21.05.2012
Minori - Decizie nr. 193 din data de 22.03.2011
Situatia juridica minor - Decizie nr. 321 din data de 27.09.2010
Contributie de intretinere. Motiv de ordine publica. - Decizie nr. 122 din data de 18.02.2010
Minori - Decizie nr. 718 din data de 12.11.2009
Minori - Decizie nr. 41 din data de 15.02.2010
Minori - Decizie nr. 301 din data de 02.04.2009
Art.103 Cp.Revocarea masurii educative a libertatii supravegheate.Inadmisibilitatea cererii in situatia in care minorul a devenit major. - Decizie nr. 5 din data de 19.01.2009
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 1348 din data de 15.12.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1201 din data de 12.11.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1245 din data de 08.12.2010
Inregistrare tardiva a nasterii - Sentinta civila nr. 624 din data de 05.08.2010
Pensie intretinere/Majorare pensie - Sentinta civila nr. 317 din data de 05.05.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 174 din data de 24.03.2010
Stabilire pensie intretinere minori - incredintare minori - Sentinta civila nr. 172 din data de 18.03.2010