InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Revendicare imobiliara bunuri expropriate - respinsa pentru lipsa calitate procesuala activa.

(Sentinta civila nr. 5116 din data de 19.10.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi) | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Prin Sentinta civila nr.5116/19.10.2009 pronuntata in dosarul nr. 4729/311/2009 Judecatoria Slatina s-a pronuntat astfel ,
,  Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, invocata din oficiu de catre instanta de judecata.
Respinge capatul de cerere formulat de catre reclamantii D.O.C., I.E.O. si I.S.G. in contradictoriu cu paratul Municipiul
Slatina prin Primar, avand ca obiect revendicare, ca fiind introdus de persoane fara calitate procesuala activa.
Respinge capatul de cerere formulat de reclamanti in contradictoriu cu paratul Municipiul Slatina prin Primar, avand ca
obiect despagubiri, ca neintemeiat.
Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti in contradictoriu cu paratul Consiliul Local Slatina, ca
fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva ,,
Pentru a se pronunta astfel instanta a retinut urmatoarele

INSTANTA

 Deliberand  asupra  cauzei  civile de  fata constata urmatoarele :
La data de 25.05.2009 s-a inregistrat pe rolul acestei instante de judecata sub nr. 4729/311/2009 cererea de chemare in
judecata formulata de catre reclamantii D.O.C., I.E.O. si I.S.G. in contradictoriu cu paratii MUNICIPIUL SLATINA PRIN PRIMAR
 si CONSILIUL LOCAL SLATINA, PRIN PRIMAR, prin care solicita:
1. obligarea paratelor la a le lasa in deplina proprietate si posesie suprafata de teren de 7000 de m.p. situata in
Slatina, , judetul Olt, impreuna cu constructiile ce au fost demolate, imobil expropriat prin decretul nr. 377/1976 sau
plata in echivalent banesc a acestui imobil,
2. obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata efectuate cu acest proces.
In motivarea in fapt a cererii reclamantii au aratat ca terenul in suprafata de 7000 m.p. a apartinut bunicului lor V.N.,
conform recensamantului agricol pe anul 1941 si a fost expropriat si trecut in proprietatea statului prin Decretul de
expropriere nr. 377/1976.
La acea vreme imobilul se compunea din 655 m.p. teren curte, 5000 m.p. teren arabil, 445 m.p. teren vie, locuinta in
suprafata de 150 m.p. si magazie in suprafata de 25 m.p.
Precizeaza reclamantii ca sunt mostenitori ai numitului V.N conform certificatului de mostenitor nr. 69/2001, in care se
precizeaza ca mostenitori sunt I.C.P. si D.O.C. I.C.P. a decedat la data de 05.09.2008, ramanand ca mostenitori reclamantii
I.E.O.si I.S.G..
Invedereaza reclamantii instantei ca de-a lungul timpului s-au intreprins toate demersurile legale catre parati pentru a
intra in posesia terenului ori plata in echivalent banesc, dar acest lucru nu a fost posibil.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispoz. art. 480, 483 si urm. C.civil.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar in mai multe etape.
In conformitate cu disp. art. 112 pct. 5 C.pr. civ., reclamantul a anexat la cerere, in copie, urmatoarele inscrisuri:
certificat de deces al luiV.N., certificat de deces al lui I.C.P., certificat de nastere si carte de identitate al lui
D.O.C.certificat de nastere si carte de identitate a luiI.S.G. , certificat de nastere si carte de identitate a lui I.E.O.,
adresa fara numar si data emisa de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Slatina, recesamant agricol  din  anul
1941, certificat de calitate de mostenitor nr. 69/25.10.2001 (filele 6-13).
In sedinta publica din data de 31.08.2009, paratul Municipiul Slatina prin Primar a depus intampinare, prin care a
solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata si totodata a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului
Consiliul Local Slatina prin Primar. In motivarea intampinarii, paratul a aratat ca imobilul revendicat de catre reclamanti
a trecut in proprietatea statului de la numitul Viisoreanu Nicolae, prin Decretul de expropriere nr. 377/1976, astfel incat
reclamantii nu mai sunt proprietarii acestui imobil ce a fost pierduta prin expropriere.
Invedereaza instantei ca reclamantii au formulat o notificare intemeiata pe Legea 10/2001, prin care au solicitat
restituirea in natura a suprafetei de 715 m.p. situata in Slatina, str. A.I. Cuza nr. 97, ce a fost solutionata prin
dispozitia Primarului Slatina nr. 3421/2005 si nr. 4128/2004, prin care s-a restituit in natura suprafata de 105 m.p., iar
pentru diferenta de 610 m.p. au fost acordate masuri reparatorii, in conditiile legii speciale. Impotriva acestor dispozitii
reclamantii nu au formulat vreo cale de atac.
Totodata, mai arata paratul ca reclamantii au mai formulat si o alta cerere de restituire pentru terenul din Slatina, , in
conditiile Legii 247/2005, cerere care a fost respinsa de catre Comisia Judeteana Olt de aplicare a Legii fondului Funciar,
prin hotararea nr. 342/001.02.2007, hotarare care de asemenea nu a fost contestata de catre reclamanti. Precizeaza ca prin
formularea prezentei actiuni, reclamantii incearca sa eludeze prevederile legilor speciale in materia restituirilor.
Mai invedereaza instantei faptul ca potrivit Codului civil nu este posibil ca obiectul revendicarii sa fie inlocuit cu alte
bunurim de valoare egala sau prin compensare baneasca, astfel incat cererea reclamantilor de despagubire cu contravaloarea
imobilului expropriat nu are temei legal.
De asemenea, precizeaza ca imobilul teren revendicat de reclamanti au fost edificate obiective de utilitate publica,
respectiv blocuri, trotuare, strazi etc.
La intampinare, parata a anexat in copie urmatoarele inscrisuri: hotararea nr. 348/01.02.2007 a Comisiei Judetene Olt
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor, adresa nr. 16107/01.07.2009 emisa de Primaria Municipiului
Slatina, recesamant agricol pe anul 1941, dispozitia nr. 4128/25.03.2004, dispozitia nr. 3421/02.02.2005, notificare pe
Legea 10/2001 din data de 07.03.2001,
Cauza a fost amanata succesiv la termenul de judecata de astazi, pentru cand au fost efectuate actele procedurale
mentionate in practicaua prezentei hotarari.
Analizand probele administate in prezenta cauza  instanta retine urmatoarele:
I.    In ceeea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor invocata, instanta retine faptul ca
acestia nu au calitate procesuala activa.
Potrivit art. 480 C,civ. ,, Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucuČra si dispune de un lucru in mod exclusiv
si absolut, insa in limitele determinate de lege,,
Actiunea in revendicare este o actiune reala prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului cere constatarea
calitatii sale de proprietar si restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar.
Calitatea procesuala activa presupune o identitate intre persoana ce se pretinde proprietar si cea a reclamantului.
Din continututul cererii reiese ca reclamantii se pretind proprietari in baza inscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
Astfel din recesemanantul agricol din anul 1941 intocmit pe numele autorului reclamantilor, respectiv V.N. coroborat cu
Decretul de expropriere nr. 377/1976 rezulta faptul ca numitul V.N. a fost proprietar asupra unei suprafete totale de teren
de cca 7000 de m.p. situata in municipiul Slatina, din care 3000 de m.p. - curte si 4000 de m.p. - gradina pe care era
amplasate o casa - locuinta si o magazie.
Prin Decretul de expropiere nr. 377/1976 privind  construirea unor obiective de utilitate publica intregul imobilul sus -
mentionat alcatuit din teren si constructii a fost expropriat iar proprietarul a fost despagubit atat pentru teren cat si
pentru constructii.
Ulterior, constructiile de pe acest teren au fost demolate iar pe terenul respectiv au fost ridicate mai multe blocuri de
locuinte.
Prin certificatul de calitate de mostenitor nr. 69 emis la data de 25.10.2001 de catre B.N.P. V.T din Slatina s-a stabilit
calitatea de mostenitor a reclamantului D.O.C. si a lui I.C.P. ce a decedat avand ca mostenitori legali pe  reclamantii
I.E.O. si I.S.G.
Prin notificarea nr. 437 din 08.03.2001 intocmita in baza Legii nr. 10/2001 reclamantul D.O.C. si I.C.P. au solicitat
restituirea in natura doar a suprafetei de teren de 715 m.p ce face parte din suprafata totala expropriata situata in
Slatina
Prin Dispozitia Primarului Municipiului Slatina nr. 4128/25.03.2004, s-a admis in parte aceasta cerere in sensul ca s-a
dispus restituirea in natura doar a unei suprafete de teren de 105 m.p. iar pentru restul de teren urma sa se acorde
despagubiri banesti printr-o alta dispozitie a primarului.
Prin dispozitia Primarului Muncipiului Slatina nr. 3421/02.11.2005 s-a respins cererea de restituire in natura a suprafetei
de 610 m.p. sus-mentionata si a constructiei de pe acest teren pe motivul ca pe acest teren au fost construite blocuri de
locuit si alte investitii publice iar constructia a fost demolata. Totodata s-a propus acordarea de despagubiri in
conditiile legii 10/2001 pentru acest teren si constructie.
In anul 2005 reclamantul reclamantul D.O.C. si I.C.P au formulat si o cerere in temeiul legilor fondului funciar ca urmare
a intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 cu privire la suprafata de teren de 0,5385 ha ce facea parte din terenul
expropriat, cerere care a fost respinsa de catre Comisia Judeetana Olt pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra
Terenurilor prin Hotararea nr. 348/01.02.2007 pe motivul ca aceasta suprafata a fost expropriata si nu face obiectul
legilor fondului funciar.
De precizat faptul ca reclamantii nu au pretins si nici nu a facut dovada faptului ca aceste acte ale autoritatilor publice
au fost atacate in cadrul procedurilor speciale prevazute de Legile fondului funciar sau Legii 10/2001.
Mai retine instanta faptul ca reclamantii nu au pretins si nici nu facut dovada faptului ca au atacat dispoziitiile
autoritatilor publice prin care s-a expropriat acest imobil sau prin care s-au acordat despagubirile in temeiul Decretului
de  expropriere pentru imobilul expropriat.
Astfel exproprierea s-a produs cu toate consecintele prevazute de lege respectiv pierderea proprietatii intregului imobil
sus-mentionat de catre fostul proprietar Viisoreanu Nicolae si trecerea acestui imobil in proprietatea statului.
Intrarea in vigoare a Legii 18/1991 si a Legii nr. 10/2001 in speta de fata, nu a condus la renasterea dreptului de
proprietate asupra imobilului expropiat in persoana mostenitorilor fostului proprietar V.N., ci a dat doar dreptul acestor
mostenitori la reconstituirea unui drept de proprietate fie prin restiuirea in natura a acestui imobil daca acest lucru
este posibila, fie la acordarea unor despagubiri in cadrul procedurile speciale prevazute de Legea 10/2001.
Asadar reconstituirea dreptului de proprietate pentru un imobil expropiat nu inseamna faptul ca in perioada dintre data
expropierii si data formularii cererii in revendicare persoana reclamanta a fost si este considerata de Legea 10/2001
proprietara a imobilului, ci faptul ca statul roman a apreciat ca aceste masuri de expropiere au fost abuzive si astfel,
in cadrul unor proceduri speciale, a acordat posibilitatea formularii unor cererii de reconstituire a dreptului de
proprietate cu respectarea unor termene si conditii impuse de aceasta lege.
Astfel, expropierea efectuata prin Decretul de expropiere nr. 377/1976 in vederea construirii unor obiective de utilitate
publica respectiv un ansamblu de locuinte constituie o masura abuziva dar nu o preluare de stat fara titlu. Mai mult acest
titlu al statului este valabil atata timp cat expropierea efectuata in cauza nu a fost contestata la instantele judecatoresti
 si anulata.
Reclamantii, in calitate de mostenitori, au pierdut dreptul de proprietate in favoarea Statului roman asupra acestui teren
ce a trecut in proprietatea municipiului Slatina in urma infiintarii acestei unitati administrativ teritoriale cu
personalitate juridica ce are un patrimoniu propriu.
In concluzie, acestia nu au calitatea procesuala activa deoarece nu au facut dovada faptului ca sunt proprietari ai
imobilului expropriat si va respinge capatul de cerere formulat de catre reclamantii in contradictoriu cu paratul Municipiul
 Slatina prin Primar, avand ca obiect revendicare, ca fiind introdus de persoane fara calitate procesuala activa.
II. in ceea ce priveste cererea de despagubire reprezentand contravaloarea terenului si constructiei expropriate, instanta
retine ca aceasta este neintemeiata.
De precizat faptul ca cererea in despagubire a fost intemeiata pe disp. art. 480 C.civ. insa instanta retine ca o astfel
de cerere, in contextul situatiei de fapt ce rezulta din actele dosarulu nu poate fi intemeiata decat pe disp. art.998 -
999 C.civ. adica pe temeiul raspunderii civile delictuale constand in fapta ilicita a paratului de a ocupa un imobil
proprietate a reclamantului si producerea unui prejudiciu constand in imposibilitatea de restituire in natura  acestuia.
Astfel din continutul adresei emise de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Slatina(f.21) rezulta faptul ca
pentru acest imobil autorul reclamantilor a fost despagubit la data exproprierii cu o suma totala de 40.737, 5 lei.
Asadar, despagubirea a fost acordata autorului reclamantului iar acesta nu poate cere a doua oara o alta despagubire
intemeiata pe disp. art. 480 si 998 - 999 C.civ ci eventual in cadrul porocedurii speciale a Legii 10/2001 putea cere din
nou stabilirea acestor despagubiri acordate. Totodata in cadrul procedurii speciale a expropierii putea constesta valoarea
acestor despagubiri.
In concluzie, pentru motivele de fapt si de drept sus - mentionate cererea de acordare a contravalorii imobilului
expropriat intemeiata pe disp din C.civil nu este fondata iar instanta va respinge acest capat de cerere ca neintemeiat
Avand in vedere faptul ca la termenul de astazi instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului
Consiliul Local al Municipiului Slatina, instanta va respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamanti in
contradictoriu cu acest parat ca ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revendicare (actiuni, bunuri, drepturi)

Revendicare imobiliara - Decizie nr. 583 din data de 13.09.2017
Calificare actiune. Actiune in constatare sau actiune in realizare. Admisibilitatea actiunii in constatare in situatia in care partile au posibilitatea de a formula actiune realizarea dreptului - Sentinta civila nr. 272 din data de 16.03.2016
Revendicare imobiliara. Folosirea unui teren agricol fara titlu. Despagubiri - Sentinta civila nr. 296 din data de 08.04.2015
Revendicare unui imobil trecut in proprietatea statului. Actiune in revendicare inadmisibila - Decizie nr. 497 din data de 17.05.2012
Actiune in revendicare. Obligatia proprietarului de a permite traversarea terenului pentru cauza de utilitate publica. - Decizie nr. 466 din data de 14.05.2012
Revendicare imobiliara. Folosirea unui imobil fara titlu - Decizie nr. 539 din data de 14.11.2011
Restituire imobil preluat abuziv de catre stat - Decizie nr. 384 din data de 01.09.2011
Cerere de restituire a imobilelor trecute in proprietatea statului prin expropriere. - Decizie nr. 386 din data de 02.09.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 335 din data de 29.03.2011
Revendicare - Decizie nr. 6798 din data de 28.01.2011
Revendicare - Decizie nr. 4979 din data de 10.02.2011
Revendicare imobil in baza legii 10/2001 - Decizie nr. 401 din data de 28.10.2010
Revendicare - Decizie nr. 220 din data de 25.03.2010
Revendicare.Nulitatea absoluta a actelor juridice si operatiunilor de cf. - Decizie nr. 67 din data de 04.03.2010
Revendicare mobiliara - Sentinta civila nr. 307 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1311 din data de 19.10.2011
Revendicare - Sentinta civila nr. 115 din data de 17.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 129 din data de 24.02.2010
Legalitatea dispozitiei de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri, ca urmare a nedeclararii corecte a numarului membrilor de familie, veniturilor ori bunurilor detinute. - Decizie nr. 103/F din data de 16.01.2014