InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Cerere reexaminare respinsa

(Hotarare nr. 4839 din data de 08.09.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


Dosar civil nr. 4839/311/2014/a1

ROMANIA
JUDECATORIA SLATINA
INCHEIERE
Sedinta din Camera de Consiliu din data de 08.09.2014
Completul constituit din:
Presedinte : Nicoleta Soare
Grefier: Ani Mari Selea

Pe rol se afla solutionarea cererii de reexaminare formulata de  petenta Stavaru Raluca Constantina, impotriva incheierii nr.6553 din data de 01.07.2014 prin care s-a dispus anularea cererii de chemare in judecata.
   La apelul nominal facut in sedinta din Camera de Consiliu s-a prezentat pentru  petenta avocat Rogoveanu Cristina.
Procedura de citare este legal indeplinita.
            S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca prin serviciul registratura s-a depus de catre petenta la data de 08.09.2014,certificat de sarcini nr.35832/27.06.2014,sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr.219/28.07.2014 emisa pe numele lui Stavaru.M.Ioana  si taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei, dupa care:
        Nemafiind alte cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta acorda cuvantul pe cererea de reexaminare.
       Avocat Rogoveanu Cristina pentru petenta  avand cuvantul, solicita admiterea cererii de reexaminare ,apreciind ca cererea de anulare nu este  intemeiata,deoarece odata cu cererea de chemare in judecata am  depus o cerere de ajutor public judiciar aceasta nu s-a solutionat cu prioritate, petenta facand dovada ca a facut demersuri  pentru obtinerea sesizarilor de deschidere a succesiunii,cerere OCPI-Valcea si Olt fapt pentru care va solicitam sa trimiteti cauza la primul complet pentru continuarea procedurii.
      Instanta ramane in pronuntare asupra cererii de reexaminare a incheierii nr.6553 din 01.07.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr.4839/311/2014/a1.

INSTANTA

Deliberand asupra cererii de reexaminare a incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, o gaseste neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 26.05.2014, sub nr.4839/311/2014, reclamanta Stavaru Raluca-Constantina, a chemat in judecata pe paratul Stavaru Catalin-Sever, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor succesorale ramase de pe urma autoarei Stavaru Ioana.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca este sora cu paratul, precum si ca autoarea Stavaru Ioana, mama partilor, a decedat la data de 06.12.2007. Reclamanta a mentionat compunerea masei succesorale si a indicat valoarea suprafetelor de teren ca fiind 5.000 lei, iar a imobilului apartament ca fiind 240.993, conform certificatului de atestare fiscala.
In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 963 Cod Civil si art. 194 Cod de procedura civila.
Odata cu cererea de chemare in judecata, reclamanta a depus si cerere de ajutor public judiciar, prin care a solicitat scutirea de la plata taxei judiciare de timbru
In dovedirea cererii de chemare in judecata, dar si a cererii de ajutor public judiciar, reclamanta a depus la dosar inscrisuri, in fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (filele nr. 6-10), reprezentate de: declaratie autentificata sub nr. 904/23.05.2014 la UNNP SPN BNPA Rodica Buicescu si Victor-Ciprian Dicu, certificat deces al autoarei Stavaru Ioana, certificat de nastere personal si al paratului, act de identitate personal, act de vanzare-cumparare a imobilului, proces-verbal de predare nr. 1268/11.11.1991, precum si certificat de atestare fiscala nr. 48367/23.05.2014 emis de Primaria Municipiului Slatina.
La primirea cererii de chemare in judecata, avand in vedere dispozitiile art. 200 alin. (2) NC.pr.civ., reclamantilor li s-au comunicat lipsurile cererii, cu mentiunea ca, sub sanctiunea anularii cererii, trebuie sa faca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, modificarile sau completarile necesare, respectiv
1. sa depuna la dosar dovada achitarii taxei de timbru in cuantum de 12.049 lei, sub sanctiunea anularii cererii, cu mentiunea ca exista posibilitatea de a formula cerere de acordare a facilitatilor la plata taxei de timbru in conditiile O.U.G. nr. 51/2008;
2. sa depuna la dosar incheierea notariala cu privire la evidentele succesorale de pe urma defunctei, pentru care se solicita deschiderea succesiunii (art. 193 alin. 3 din Noul Cod de procedura civila);
3. daca imobilul este inscris in cartea funciara - se va depune extras de carte funciara eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, daca imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va depune certificat eliberat de acelasi birou, care atesta faptul ca imobilul nu este inscris in cartea funciara (art. 194 lit. c) teza finala NCPC).  ATENTIE ! CERTIFICATUL DE SARCINI NU TINE LOC DE CERTIFICAT CARE ATESTA LIPSA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA;
4. sa se precizeze daca Stavaru Stefan este in viata. In caz afirmativ, sa se depuna acte de stare civila pentru acesta; In caz contrar, sa se depuna fotocopie certificat deces si sesizare de pe urma sa;
5. sa depuna la dosar sesizare de pe urma autoarei Stavaru Ioana.
Pentru ca reclamanta nu si-a indeplinit aceasta obligatie, prin incheierea nr. 6553 din 01.07.2014, instanta a anulat cererea de chemare in judecata, conform dispozitiilor art. 200 alin. (3) NCPC raportat la art. 197 N.C.pr.civ.
La data de 17.07.2014 reclamanta a depus cerere de reexaminare cu motivarea ca si-a indeplinit in totalitate obligatiile in termenul prevazut de lege.
Analizand cererea formulata, instanta retine urmatoarele:
Prin incheierea de sedinta pronuntata la data de 01.07.2014, instanta de judecata initial investita, a anulat cererea de chemare in judecata formulata de petenta Stavaru Raluca Constantina, motivat de faptul ca aceasta nu a depus la dosarul cauzei, in termenul prevazut de art.200 alin.3 Cpc, incheiere notariala cu privire la evidentele succesorale de pe urma defunctei pentru care se solicita dezbaterea succesiunii, extras de carte funciara eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul sau certificat eliberat de acelasi birou, care atesta faptul ca imobilul nu este inscris in cartea funciara, fotocopie certificat deces si sesizare de pe urma lui Stavaru Stefan si a autoarei Stavaru Ioana.
In drept, conform art.200 alin.6 Cpc, instanta retine ca situatiile in care se poate reveni asupra masurii anularii cererii de chemare in judecata in faza regularizarii sunt limitativ prevazute de lege, respectiv daca masura a fost dispusa in mod eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin.2 din art.200 Cpc (in termen de 10 zile de la primirea instiintarii).
Instanta constata in primul rand, ca masura anularii a fost dispusa in mod legal in temeiul art.194 c) Cpc potrivit caruia La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte funciara cu aratarea titularului inscris in cartea funciara eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va anexa un certificat emis de acelasi birou, care atesta acest fapt, avand in vedere ca pana in momentul pronuntarii asupra anularii cererii, reclamanta nu a facut dovada demersurilor efectuate, aceasta dovada fiind facuta ulterior, cu ocazia cererii de reexaminare a incheierii de anulare.
In al doilea rand, instanta mai retine faptul ca reclamanta nu a facut precizarile necesare solicitate de instanta sub aspectul starii civile a numitului Stavaru Stefan, precizari obligatorii prin prisma necesitatii stabilirii obiectului cauzei conform art.194 Cpc.
In privinta nepronuntarii instantei asupra cererii de ajutor public judiciar, apararea petentei este neintemeiata intrucat neindeplinirea obligatiilor prevazute de art.194 Cpc, cu exceptarea obligatiei de a timbra, lasa fara obiect cererea de ajutor public judiciar. O alta interpretare ar lipsi de continut dispozitiile privind ajutorul public judiciar prevazut de OUG 51/2008, ajungandu-se la concluzia de neacceptat ca un petent care a formulat o actiune informa, anulabila din punctul de vedere al art.200 alin.3 Cpc, sa beneficieze de ajutor public judiciar a carui restituire va trebui dispusa de instanta odata cu anularea cererii, potrivit art.19 alin.2 din actul normativ mentionat.
Fata de cele aratate in precedent, constatand ca cererea de reexaminare formulata de petenta este neintemeiata, o va respinge cu motivarea de mai sus.
                                              
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D I S P U N E:

Respinge cererea de reexaminare a incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata formulata de petenta Stavaru Raluca Constantina, ca neintemeiata.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 08.09.2014.

PRESEDINTE,                                                                    GREFIER,
    Nicoleta Soare                     Ani Mari Selea Red. NS
Tehnored. NS/IM
3 ex./22.09.2014

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007