InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Somatie

(Sentinta civila nr. 8211 din data de 12.09.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

SENTINTA CIVILA
NR. 8211 din data de 12.09.2014
PLATI
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 22.05.2014, sub nr.  4765/311/2014, creditoarea, Liceul TBD, a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu debitoarea SC A SRL, sa  dispuna, pe calea somatiei de plata, obligarea acesteia la plata sumei 840 lei reprezentand contravaloare cazare persoane conform facturii nr. 111115/30.09.2011, emisa in baza contractului de prestari servicii nr. 3772/20.08.2011 incheiat intre SC A SRL si Grup Scolar B (actualmente Liceul TBD).
In fapt, a invederat, in esenta, ca la data de 20.08.2011 intre Grup Scolar BD, in calitate de furnizor, si SC A SRL, in calitate de beneficiar, s-a incheiat contractul de prestari servicii nr. 3772/20.08.2011, avand ca obiect inchirierea de catre furnizor catre beneficiar de camere pentru cazare in caminul din incinta scolii pentru un numar de maxim 4 persoane.
Conform art. 4.1, 4.2,  4.3 din contract, contravaloarea serviciilor prestate este de  7 lei/persoana/zi, suma ce urma sa fie virata sau platita cu numerar la casieria unitatii. Conform art. 4.3: "plata serviciilor se va face in termen de 10 zile de la emiterea facturii..., depasirea  termenului de 10 zile obliga beneficiarul la plata unor penalitati de 0.06% pe zi de intarziere aplicate la suma de plata".
Beneficiarul SC A SRL nu si-a indeplinit obligatiile contractuale si nu a platit factura restanta. Prin neindeplinirea obligatiilor statuate in contract, s-a acumulat un debit restant in suma de 840 lei calculat la data de 06.03. 2013.
La data de 06.03.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 1013-1014 din Codul de Procedura Civila, a transmis paratei, cu confirmare de primire, somatie prin care i s-a pus in vedere ca, in termen de 15 zile de la primirea acesteia, sa plateasca suma datorata, in caz contrar, rezervandu-si dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente in vederea recuperarii debitului. Parata nu a inteles sa plateasca; a revenit cu alta somatie in data de 24.02.2014 si deoarece, nici dupa acesta somatie, nu s-a platit nicio suma din debitul datorat, a formulat prezenta cerere de chemare in judecata.
Creanta pentru care a promovat aceasta actiune este o creanta certa, lichida si exigibila, constand intr-o obligatie de plata a unei sume de bani izvorata dintr-un contract.
In drept, invoca dispozitiile art. 1013-1014 Cod Procedura Civila si orice alte dispozitii legale aplicabile in materie.
In dovedire, a depus inscrisuri (f. 4-14).
Desi legal citata, parata nu a depus intampinare.
La data de 04.09.2014 creditoarea a formulat concluzii scrise prin care solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata.
La termenul din data de 12.09.2014 instanta a ramas in pronuntare pe exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Slatina, invocata din oficiu.
Prin s.c. nr 8211 din data de 12.09.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina s-a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Slatina, invocata de instanta din oficiu.
S-a declinat competenta de solutionare a cauzei privind pe creditorul LICEUL TBD, in contradictoriu cu debitoarea SC A SRL, avand ca obiect "ordonanta de plata", in favoarea  Tribunalului Olt - Sectia de Contencios Administrativ.
Pentru a se pronunta astfel Judecatoria Slatina sub aspectul exceptiei invocate, absolute si dilatorii, a retinut urmatoarele:
Sunt incidente mai multe dispozitii legale.
In art. 2 lit. c si f din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 se prevede:
Art. 2 - Semnificatia unor termeni
(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ;
f) contencios administrativ - activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim".
In cauza de fata a fost incheiat contractul nr. 3772/20.08.2011, privind inchirierea unui spatiu in incinta unitatii scolare Grup Scolar B (actualmente Liceul TBD), anume patru camere pentru cazare, pentru un numar maxim de patru persoane.
Contractul a fost incheiat  pentru a se pune in valoare un spatiu in incinta Grup Scolar B. Acest spatiu face parte din bunurile proprietate publica, intrucat imobilele ce apartin domeniului public, in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sunt trecute doar in administrarea unitatilor de invatamant detinatoare. Insa, spatiile din interiorul unitatilor respective de invatamant de stat, raman bunuri ce apartin domeniului public.
In acest sens sunt dispozitiile art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, conform carora: "(1) Unitatile de invatamant de stat pot detine in administrare bunuri proprietate publica, cele de invatamant particular au drept fundament proprietatea privata, iar cele de invatamant confesional apartin, in functie de entitatea care le-a infiintat, uneia dintre cele doua forme de proprietate.
            (2) Terenurile si cladirile unitatilor de educatie timpurie, de invatamant prescolar, scolilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul public local si sunt administrate de catre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de catre consiliile de administratie, conform legislatiei in vigoare".
Mai mult, daca nu au fost mentionate de catre parti dispozitiile legale in baza carora s-a incheiat contractul mentionat, in cuprinsul acestuia sunt folositi termenii "furnizor" si "beneficiar", termeni specifici contractelor de achizitie publica - potrivit Ordonanta de Urgenta Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Prin urmare, contractul de inchiriere mentionat constituie un contract incheiat de autoritatile publice care are ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica si, prin urmare, un act administrativ, in sensul prevederilor art. 2 lit. c din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Fata de obiectul cererii de chemare in judecata, se constata ca Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 stabileste o competenta speciala de solutionare in fond a litigiilor de natura celui dedus judecatii.
Prin urmare, in virtutea regulii specialia generalibus derogant, partile nu ar putea alege intre normele generale, de drept comun si cele speciale, fiind obligate sa se supuna acestora din urma.
Pentru aceste considerente, instanta, in temeiul art. 132 alin. 3 N.C.p.c., rap. la art. 10 si 30 din Legea nr. 554/2004,  apreciaza ca exceptia analizata  este intemeiata, urmeaza sa o admita si sa dispuna declinarea competentei de solutionare a cauzei catre Tribunalul Olt - Sectia de Contencios Administrativ, spre competenta solutionare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007