InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Pensie de urmas. Venituri care se iau in calcul la stabilirea ei

(Decizie nr. 2885 din data de 07.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Pensii | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 2885 din 7 septembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 1126 din 3 martie 2011 pronuntata de Tribunalul Cluj s-a admis in parte actiunea formulata de reclamantul C.G. impotriva paratei CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ.
Parata a fost obligata sa emita o noua decizie privind acordarea pensiei de urmas pentru reclamant, incepand cu data de 01.12.2010, cu luarea in calcul a sporului de acord, regie, conducere, toxicitate si premii, pe perioada 01.07.1972 - 01.04.1995, prevazute in adeverinta nr. 100/1233/2010 emisa de SC R. SA.
Au fost respinse celelalte petite.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, s-a retinut ca reclamantul a solicitat obligarea paratei la emiterea unei decizii privind acordarea pensiei de urmas cu luarea in calcul a sporurilor prevazute in adeverinta nr. 100/1233/2010 si acordarea drepturilor cu data de 29.12.2007.
Reclamantului i s-a emis decizia privind acordarea pensiei de urmas nr. 245564/04.02.2008 pe baza actelor aflate la dosar.
Ulterior, reclamantul a obtinut adeverinta nr. 100/1233/2010 emisa de SC R. SA, adeverinta pe care a depus-o la parata la data de 22.11.2010.
Potrivit art. 164 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 "La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca. "
Iar la alin. 3 se arata ca "La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare".
Parata a luat in calcul, potrivit art. 164 din Legea nr. 19/2000, sporul de vechime prevazut de lege la stabilirea punctajelor anuale, precum si alte sporuri cu caracter permanent la rubrica alte sporuri, asa cum rezulta din anexele la buletinul de calcul.
In ceea ce priveste indemnizatia de CO si concediul medical acestea nu se iau in calcul separat, pe perioada in care a fost in concediu de odihna sau concediu medical i s-a luat in calcul salariul si sporurile de care a beneficiat, asa cum rezulta din datele privitoare la activitatea in munca.
La rubrica Obligatii, din adeverinta, nu rezulta temeiul legal, ce reprezinta acestea si daca au fost luate in calcul la plata contributiilor de asigurari sociale, astfel ca nici aceste nu sume nu pot fi luate in calcul la stabilirea drepturilor intrucat s-ar incalca principiul contributivitatii.
Incepand cu 01.04.1995 salariul a fost trecut sub forma de fractie, trecandu-se la numarator suma pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale, astfel ca dupa aceasta data se ia in calcul suma cuprinsa in carnetul de munca.
In ceea ce priveste sporul de acord, regie, conducere, toxicitate si premii, pe perioada 01.07.1972-01.04.1995 parata trebuia sa le ia in calcul la stabilirea drepturilor reclamantului.
Drepturile se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii la parata, potrivit art. 95 alin. 3 din legea pensiilor, respectiv 01.12.2010.
Raportat la considerentele aratate mai sus, in temeiul art.155 din Legea nr.19/2000 s-a admis in parte actiunea reclamantului.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantul C.G. si parata CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ.
Reclamantul C.G. a solicitat modificarea in parte a sentintei in sensul admiterii cererii asa cum a fost formulata, obligarea paratei sa-i emita o noua decizie de pensie privind acordarea pensiei de urmas, prin recalcularea pensiei cuvenita sustinatorului reclamantului (tatal decedat) cu luarea in considerare a veniturilor lunare mentionate in Adeverinta nr.100/1233/2010 eliberata de SC R. SA Cluj-Napoca pe perioada 25.07.1972 - 31.03.2001 constand in acord global, ore suplimentare, premii, compensatii, spor toxicitate, spor specific, indemnizatii CO, indemnizatii CB etc. cu acordarea drepturilor recalculate incepand cu data de 01.12.2007.
In motivarea recursului, s-a aratat ca din Adeverinta nr.100/1223/2010 precum si din copia cartii de munca rezulta ca sustinatorul reclamantului - C.A. - in perioada 25.07.1972-31.03.2001 avand meseria de electrician montator instalatii electrice la mijloacele de transport si maistru, a realizat constant venituri lunare suplimentare, precizandu-se in adeverinta ca s-au platit CAS-ul si contributia la pensia suplimentara, instanta de fond excluzand de la luarea in calcul orele suplimentare, sume acordate pentru sporul specific, indemnizatii CO, indemnizatii CB, sumele acordate pentru deplasari si compensatii.
In mod nelegal instanta de fond a dispus acordarea drepturilor recalculate numai pe perioada 01.07.1972 - 01.04.1995, desi in adeverinta depusa sunt acordate sporurile pe perioada 25.07.1972 - 31.03.2001.
Din buletinul de calcul depus de parata rezulta ca aceasta a luat in calcul numai sporul acordat pentru orele de noapte in baza adeverintei.
Referitor la data acordarii drepturilor cuvenite in urma recalcularii 01.12.2007 si a perioadei pentru care au fost acordate sporurile considera ca acestea trebuiau acordate pe ultimii trei ani, ulteriori datei de depunere a adeverintei la parata.
Considera ca prin neluarea in calcul a tuturor sporurilor mentionate in adeverinta si prin neacordarea sumelor cuvenite pe intreaga perioada, precizata este incalcat principiul contributivitatii consacrat in art. 2 lit. e din Legea nr.19/2000, deoarece in adeverinta se precizeaza ca pentru intreaga perioada si toate sporurile acordate s-a virat contributia CAS si pensia suplimentara conform legilor in vigoare la datele respective.
Parata CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ a solicitat admiterea recursului, modificarea sentintei si respingerea actiunii.
In motivare a aratat ca potrivit Ordinului nr. 680/2007 incepand cu data de 1 aug.2007, punctajul anual al asiguratului se determina potrivit art. 78 alin. 1 si 2 din Legea nr.19/2000 pe baza venitului brut realizat lunar prevazut la pct. 19 din prezentele norme, dau dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.
Aceste sume se iau in seama abia de la 1.04.2001 data de la care a intrat in vigoare Legea nr. 19/2000.
Potrivit art. 164 din Legea nr. 19/2000 la determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care dupa data de 1 aprilie 1992 au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati.
Conform art.3 din Legea nr. 49/1992 sporurile cu caracter permanent sunt: sporul de vechime in munca, sporul pentru lucrul in subteran, indemnizatia de zbor, sporul pentru conditii grele de munca, sporul pentru lucrul peste programul normal, sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare, alte sporuri cu caracter permanent prevazute in contractele individuale de munca, potrivit legii.
S-a mai aratat ca nu au constituit sporuri permanente: sumele pentru ore suplimentare, orele de noapte, care sunt diferite de sporul de noapte, sumele pentru munca si sambata, salariul de merit, premiile.
Analizand actele si lucrarile dosarului, din perspectiva criticilor formulate in cererile de recurs, Curtea retine urmatoarele:
Reclamantul este beneficiarul unei pensie de urmas acordata prin decizia nr. 245564/4.02.2008 - f. 2, in calitate de fiu a defunctului C.A., drepturile initiale de pensie fiind fost stabilite incepand cu data de 1.10.2007.
La data de 22.11.2010 reclamantul s-a adresat paratei Casa Judeteana de Pensii Cluj solicitand recalcularea pensiei cu luarea in considerare a veniturilor brute realizate de catre antecesorul sau, si desi a fost depusa adeverinta nr. 100/1233/2010 eliberata de SC R. SA, din care reiese ca in perioada 1972 - 2001 au fost realizate venituri suplimentare cu caracter permanent pentru care s-au achitat cotele la bugetul asigurarilor sociale de stat, parata a emis adresa nr. 9170/29.12.2010, prin care a comunicat ca nu va proceda la recalcularea pensiei cu luarea in considerare a acestor venituri - fila 13 dosar fond.
Curtea constata ca in conformitate cu art. 164 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor se utilizeaza salariile brute sau nete in baza inregistrarilor din carnetele de munca, iar la alin. 2 se stipuleaza ca se au in vedere si sporurile inregistrate in carnetele de munca. Aceasta nu inseamna ca sporurile neinregistrate in carnetele de munca si care au intrat in bazele de calcul a contributiei de asigurari sociale nu ar putea fi luate in considerare atata vreme cat se face dovada existentei acestora prin adeverinte, intrucat ar atrage incalcarea unuia din principiile ce guverneaza sistemul public de asigurari sociale.
In baza art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000 drepturile de asigurari sociale se cuvin pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite, astfel incat nu se poate admite ca baza de calcul a contributiei de asigurari sociale sa fie constituita si din aceste sume, iar la stabilirea pensiei ca prestatie de asigurari sociale sa nu se ia in considerare, deoarece ne-am afla in situatia in care aceasta prestatie nu ar fi proportionala cu pretul platit, creandu-se o inechitate.
In concretizarea acestui principiu art. 78 alin. 4 din Legea nr. 19/2000 prevede ca punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. 1 si 2, se calculeaza la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au platit contributii de asigurari sociale.
In aplicarea acestui text legal art. I pct. 7 din Ordinul nr. 680 din 1 august 2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 prevede ca punctul 19 de la sectiunea I "Dispozitii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contributia de asigurari sociale" va avea urmatorul cuprins: "19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se intelege venitul brut in bani, achitat din fondul de salarii, reprezentand: a) salariile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit, indexari, compensari si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza; b) sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub forma de procent din salariu ori sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu, platite pentru: conditii deosebite de munca (conditii grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfasurata in mediul rural, in zone izolate; activitate desfasurata de nevazatori; munca prestata in schimbul de noapte; indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza; sporul de fidelitate si altele asemanatoare; c) sumele platite pentru timpul nelucrat (concedii de odihna, indiferent de perioada efectuarii, concedii de studii, zile de sarbatori, zile de repaus saptamanal, concedii platite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalarii pe post in cazul transferului, intreruperi ale lucrului din motive neamputabile salariatilor); d) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie; e) premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit; f) sumele platite conform legii sau contractelor colective de munca (al 13-lea salariu, prime de vacanta, aprovizionare de iarna, prime acordate cu ocazia sarbatorilor nationale sau religioase, etc.); g) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de munca (bonusuri, compensatii, indemnizatia pentru concediul de odihna neefectuat, ajutoare, precum si alte sume, reprezentand venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate in lunile in care asiguratii beneficiaza de prestatii de asigurari sociale fara a avea zile lucrate sau nu au fost prezenti la serviciu etc.); h) sumele rezultate prin «plata cu ora», garzi, indemnizatii clinice; i) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori; j) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii; k) indemnizatii de sedinta acordate membrilor comisiilor constituite la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, potrivit legii; l) alte sume acordate potrivit legii."
Astfel, in mod corect, in cuprinsul hotararii recurate s-a retinut ca veniturile brute se impun a fi avute in vedere cu ocazia recalcularii pensiei cuvenite reclamantului, criticile recurentei Casa Judeteana de Pensii Cluj fata de sentinta atacata fiind nefondate.
In ceea ce priveste recursul declarat de reclamant, Curtea constata ca desi potrivit adeverintei veniturile suplimentare au fost realizate in perioada 01.07.1972 - 31.03.2001 in dispozitivul hotararii, prima instanta limiteaza nejustificat perioada care ar trebui sa fie luata in calcul de intimata la recalcularea pensiei.
De asemenea, se limiteaza sporurile si veniturile care ar trebui sa fie luate in considerare de intimata, cu toate ca in considerentele hotararii instanta nu expliciteaza care au fost considerentele inlaturarii partiale a acestora.
In mod corect s-a apreciat de catre tribunal ca indemnizatiile pentru concediu de odihna si pentru incapacitate temporara de munca nu se iau in considerare separat, pentru perioadele in care reclamantul a beneficiat de aceste indemnizatii luandu-i-se in calcul salariul de incadrare si sporurile pe care le-a realizat. De asemenea, in privinta sumelor trecute la rubrica obligatii din adeverinta, nu reiese care este temeiul acordarii acestora, motiv pentru care corect au fost inlaturate.
In privinta celorlalte venituri brute mentionate in adeverinta, curtea apreciaza ca se impun a fi avute in vedre la recalcularea pensiei cuvenite reclamantului.
In ceea ce priveste data cu care i se cuvin reclamantului drepturile de pensie astfel recalculate, se impun a fi avute in vedere dispozitiile art. 169 alin. 3 din Legea 19/2000, potrivit carora "pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare".
Or, in conditiile in care reclamantul a depus cererea de recalculare la intimata in data de 22.11.2010, drepturile rezultate in urma recalcularii vor fi acordate incepand cu data de 1 decembrie 2010, si nu din data de 29.12.2007 cum in mod eronat se sustine in actiune. Acesta deoarece, reclamantului nu ii sunt aplicabile dispozitiile OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, act normativ care in art. 1 stabileste ca obiectul recalcularii il reprezinta "pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei in vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001".
Prin urmare, dispozitiile legale invocate de recurentul reclamant exced cadrului procesual, astfel incat criticile formulate de reclamant in recurs privind gresita aplicare a dispozitiilor OUG 4/2005 sunt nefondate.
Tinand seama de aceste considerente, Curtea apreciaza ca hotararea fondului este nelegala in parte, astfel ca in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 C.proc.civ. va admite in parte recursul declarat de reclamantul C.G. impotriva sentintei tribunalului pe care o va modifica in parte in sensul ca va obliga parata sa emita o noua decizie privind acordarea incepand cu data de 01.12.2010, cu luarea in calcul a veniturilor mentionate in adeverinta nr. 100/1233/2010 pe intreaga perioada 01.07.1972 - 31.03.2001 cu exceptia sumelor reprezentand concediu de odihna si medical si obligatii.
Vor fi mentine restul dispozitiilor din sentinta atacata.
Va respinge ca nefondat recursul declarat de parata Casa Judeteana de Pensii Cluj impotriva aceleiasi sentinte
In temeiul art. 274 C.proc.civ., tinand cont de culpa procesuala a partilor, va obliga intimata Casa Judeteana de Pensii Cluj la plata cheltuielilor de judecata partiale in suma de 250 lei in recurs, in favoarea recurentului, reprezentand onorariu avocat. (Judecator Sergiu Catalin Bobos)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010