Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

Pretentii. Sprijin financiar acordat producatorilor agricoli pentru infiintarea culturilor

(Hotarare nr. 2836/328/2008 din data de 03.03.2009 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Plati | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda


R O M A N I A
J U D E C ? T O R I A  T U R D A
Operator de date cu caracter personal nr. 3186
prezentul document con?ine date cu caracter personal  aflate  sub inciden?a  Legii nr. 677/2001

     
DOSAR CIVIL nr.2836/328/2008
     
SENTIN?A CIVIL? nr. 1192/2009
?edin?a public? din 03 martie 2009
INSTAN?A constituit? din:
PRE?EDINTE -----
GREFIER --------
      
      
      Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant D.P.A.S D R.C ?i pe para?ii S. B., R. V., R I. ,R. I. ?i R. M., avand ca obiect preten?ii.
      La apelul nominal f?cut in ?edin?a public? se constat? lipsa p?r?ilor.
      Procedura legal indeplinit?.
      S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefier care invedereaz? c? prin serviciul registratur? s-a depus la dosar de paratul R. I. o adeverin medical?.
      Mersul dezbaterilor ?i sus?inerile p?r?ilor au fost consemnate in incheierea din data de 24 februarie 2009, care face parte integrant? din prezenta sentin, cand avand nevoie de timp pentru deliberare instan?a a dispus amanarea pronunrii pentru data de 03 martie 2009 cand  
            
      J U D E C ? TO RI A
      
      Deliberand asupra cauzei civile de fa, instan?a constat? urm?toarele:
      Prin cererea inregistrat? pe rolul Judec?toriei Turda la data de 01.06.2007 ?i sub nr.2935/328/2007 reclamanta D P A ? D R C  a solicitat instan?ei in contradictoriu cu para?ii S. B., R. V., R. I., R. I., R. M. ?i R. M.  obligarea acestora la restituirea sumelor primite ca subven?ii.
      In motivarea in fapt, reclamanta a ar?tat c? para?ii au beneficiat de sprijin financiar acordat produc?torilor agricoli pentru infiin?area culturilor in toamna anului 2005, potrivit O.U.G. nr. 117/2005. Cererea a fost inaintat? spre aprobare sub form? de liste centralizatoare la DADR Cluj, iar prin cerere beneficiarii se obligau s? participe la recep?ia lucr?rilor, care trebuia efectuat? pan? la data de 20 decembrie 2005. In toamna anului 2005, reprezentantul DADR Cluj, APIA Cluj sau centru comunitar pentru cadastru ?i agricultur? comunal au participat la intocmirea proceselor verbale de recep?ie, regularizare ?i restituire, rezultand o diferen nejustificat? a sprijinului financiar pe fiecare persoan? beneficiar? parat?. Astfel, para?ii trebuie s? restituie sprijinul financiar primit, temeiul juridic fiind prevederile O.U.G. nr. 117/2005 ?i art. 998-999 C.civ.
      In dovedirea sus?inerilor s-au depus urm?toarele inscrisuri: cereri pentru acordarea unui sprijin financiar pentru produc?torii agricoli, persoane fizice, procese-verbale de recep?ie,regularizare ?i restituire (f. 4-14 dos. 2935/328/2007);
      Cererea este scutit? de tax? de timbru in temeiul art.17 din Legea 146/1997.
      Para?ii nu au depus intampinare, dar dintre ace?tia o parte s-au prezentat formuland urm?toarele ap?r?ri: R. V. a ar?tat c? nu recunoa?te semn?tura de pe procesul-verbal de recep?ie ?i se opune admiterii cererii intrucat a folosit s?man cump?rat ?i certificat? potrivit facturii nr.6975730/28.10.2005; R. I. a ar?tat c? nu a semnat procesul-verbal de recep?ie ?i regularizare ?i nu recunoa?te semn?tura de pe procesul-verbal de recep?ie, c? a cump?rat s?man dar nu mai de?ine factura sau certificatul de calitate pentru s?man?a folosit?.
      La data de 01.10.2007 reclamanta a depus prin serviciul registratur? o cerere de renun?are la judecat? fa de parata R. ..
      Prin incheierea civil? nr. 3450/12.10.2007 a Judec?toriei Turda, pronun?at? in dosarul nr. 2935/328/2007 s-a luat act de renun?area reclamantei la judecarea cauzei formulate impotriva para?ilor S. B., R. V., R. I., R. I., R. M. ?i R. M.. 
      Prin decizia civil? nr. 339/R/C/2008 a Tribunalului Cluj, pronun?at? in dosarul nr. 2935/328/2007 s-a admis recursul declarat de recurenta D. P.. A. ?. D. R.C., s-a casat sentin?a civil? nr. Prin incheierea civil? nr. 3450/12.10.2007 pronun?at? de Judec?toria Turda in dosarul nr. 2935/328/2007 ?i cauza a fost trimis? spre rejudecare.
      In decizia instan?ei de control judiciar s-a re?inut c? prin cererea depus? de reclamant? la data de 01.10.2007 aceasta a ar?tat c? in?elege s? renun?e la judecat? doar in privin?a paratei R. M , instan?a de rejudecare urmand a solu?iona cauza cu privire la ac?iunea formulat? impotriva para?ilor S  B , R . V., R . I., R. I., R. M. .
      Urmare a adresei Tribunalului Cluj din data 14.04.2008, cauza a fost inregistrat? in rejudecare pe rolul Judec?toriei Turda la data de 16.04.2008 sub nr. de inregistrare 2836/328/2008.   
      Instan?a de rejudecare a incuviin?at administrarea probei testimoniale ?i a probei cu inscrisuri.
      La dosarul cauzei au fost depuse urm?toarele inscrisuri: centralizatorul sumelor solicitate de furnizori ?i centralizatorul facturilor emise in baza bonurilor valorice (f. 11-108) factura fiscal? nr.852/28.10.2005(f. 124), factura fiscal? nr 655/07.10.2005, factura fiscal? nr.797/18.12.2005, factura fiscal? nr.4938/22.11.2005, bon valoric nr. 0566006/11.10.2005.
       In temeiul art. 129 alin.5 C.pr.civ au fost audiate martorele P. R. ?i D. A., declara?iile acestora fiind consemnate la dosar (f.133,149).
      Analizand actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:
      Para?ii au formulat cereri de acordare a sprijinului financiar potrivit dispozi?iilor OUG 117/2002 aprobat? prin Legea 322/10.11.2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului produc?torilor agricoli pentru infiin?area culturilor in toamna anului 2005 ?i pentru completarea OUG 12/2005. In baza acestor cereri au beneficiat de bonuri valorice in vederea achizi?ion?rii de s?man ?i motorin?.
      Potrivit acestor cereri, incheiate in form? tipizat?, cei care beneficiau de sprijin se obligau s? participe la recep?ionarea lucr?rilor, conform prevederilor OUG 117/2005 ?i s? restituie sumele primite in condi?iile in care nu realizeaz? lucr?rile pentru care au solicitat sprijin financiar.
      Potrivit sus?inerilor reclamantei para?ii nu ?i-au indeplinit obliga?iile care le reveneau, motiv pentru care in temeiul art. 998-999 C.civ a considerat un temei legal suficient pentru a fi restituite sumele de bani de care au beneficiat para?ii.
      Potrivit art. 1 alin.2 din OUG 117/2005 sprijinul se acorda prin atribuirea de bonuri valorice pentru procurarea de semin?e, ingr?minte chimice, pesticide ?i respectiv motorin?. Acest sprijin se acorda pe baza cererii scrise, la care se anexau acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra terenului arabil, cererile fiind verificate de c?tre reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru ?i agricultura ori ale sucursalelor jude?ene ale Agen?iei de Pli ?i Interven?ie pentru Agricultur?, Industrie Alimentar? ?i Dezvoltare Rural? (APIA) ?i aprobate de c?tre primari (art.2).
      Este de re?inut c? actul normativ se refer? explicit la bonuri valorice pentru achizi?ionarea de semin?e, ingr?minte chimice, pesticide ?i motorin? (art.1 alin.1), fiind cat se poate de firesc a se dori realizarea unor culturi agricole eficiente.
      Bonurile valorice erau eliberate pe baza listelor intocmite prin Direc?ia pentru agricultur? ?i dezvoltare rural? (art.4 alin.3), iar beneficiarii sprijinului direct al statului in valoare de 176 RON pentru suprafe?e de teren arabil de pan? la 5 ha inclusiv aveau obliga?ia de a respecta verigile tehnologice specifice fiec?rei culturi prin executarea lucr?rilor pentru infiin?area culturilor in perioadele optime impuse de tehnologia fiec?rei culturi ?i prin utilizarea semin?elor certificate, care s? asigure o densitate optim? la r?s?rire (art.4 alin.4).
      Apoi, potrivit art. 6 alin.1, reprezentan?ilor APIA sau ai direc?iei pentru agricultur? ?i dezvoltare comunitar? sau ai centrului comunitar pentru cadastru ?i agricultur? le revenea obliga?ia de a verifica suprafe?ele ins?man?ate pentru care s-a acordat produc?torilor agricoli sprijinul direct al statului, conform celor declarate in cererea intocmit? de beneficiarul sprijinului ?i de a intocmi procesele-verbale de recep?ie, regularizare ?i restituire, pan? la data de 20 decembrie 2005.
      Para?ii R. V., R. I. ?i S. B. au sus?inut c? au formulat cerere de acordare a sprijinului, ins? au ar?tat c? nu au participat la semnarea procesului verbal de recep?ie, regularizare ?i restituire ?i nu au semnat procesele-verbale de recep?ie.
      Astfel, analizand inscrisurile aflate la dosar (f. 4-14 dos.nr. 2935/328/2007), instan?a  constat? c? semn?turile aplicate pe procesele verbale de recep?ie, regularizare ?i restituire nu sunt acelea?i cu cele aplicate pe cererile corespondente.
      Mai este de re?inut c? in privin?a paratului R. I., cu domiciliul in sat. --, nr.-- reclamanta nu a f?cut dovada verific?rii suprafe?ei ins?man?ate, nefiind depus la dosarul cauzei procesul-verbal de recep?ie, regularizare ?i restituire corespondent cererii nr. 558/25.09.2005 (f.12 dos.2935/328/2007).
      Audiat? fiind in calitate de martor persoana care au incheiat procesele verbale de recep?ie, regularizare ?i restituire aflate la dosar, numita P. R. a declarat c? nu a incheiat procesele-verbale pe teren, ci la sediul prim?riei ?i de asemenea c? a verificat personal numai anumite suprafe?e, nefiind in m?sur? s? precizeze dac? s-au verificat personal culturile apar?inand para?ilor.
      Martora D. A., de asemenea men?ionat? in actele de constatare drept reprezentant al Centrului Agricol sau Centrului comunitar pentru cadastru ?i agricultur?  a ar?tat c? semn?tura aplicat? in cuprinsul proceselor - verbal de recep?ie invocate de reclamant? in sus?inerea preten?iilor nu ii apar?ine, procesele-verbale fiind intocmite la sediul prim?riei, dup? ce persoanele ins?rcinate cu intocmirea acestora se deplasau pe teren.  
      Fa de considerentele de fapt anterior expuse, instan?a re?ine c? procesele-verbale de recep?ie nu au fost incheiate de reclamant? potrivit dispozi?iilor legale,  dup? verificarea suprafe?elor ins?man?ate de c?tre reprezentan?ii APIA sau ai direc?iei pentru agricultur? ?i dezvoltare comunitar? sau ai centrului comunitar pentru cadastru ?i agricultur?.
      Mai este de re?inut c? para?ii R. V., S. B. ?i R. I. au depus la dosarul cauzei inscrisuri din care rezult? c? in perioada 28.10.2005-18.12.2008 au achizi?ionat semin?e, ingr?minte chimice, pesticide ?i respectiv motorin?, anume factura fiscal? nr.852/28.10.2005(f. 124 dos. rejudecare), factura fiscal? nr. 655/07.10.2005 (f.136 dos. rejudecare), factura fiscal? nr.797/18.12.2005 (f.137 dos.rejudecare), factura fiscal? nr.4938/22.11.2005 (f.138 dos.rejudecare), bon valoric nr. 0566006/11.10.2005 (f.137 dos.rejudecare).
      Cu toate c? para?ii R. I.?i R. M. nu s-au prezentat in fa?a instan?ei ?i nu au depus la dosar facturi fiscale, instan?a re?ine fa de ace?tia c? procesele-verbale nu au fost incheiate de reclamant? potrivit dispozi?iilor legale, in sensul de a se verifica situa?ia sem?n?turilor din teren.
      Astfel fiind, instan?a constat? c? reclamanta nu a f?cut verific?ri cu privire la facturile fiscale prin care para?ii au achizi?ionat semin?e, ingr?minte, pesticide sau motorin?, astfel cum bonurile valorice le permiteau
      Potrivit art. 7 alin.7 din OUG 117/2005 furnizorii de inputuri care primeau bonuri valorice emiteau facturi cu men?iunea "cu plata pe baza de bonuri valorice pentru produc?torii agricoli" completandu-se datele de identificare ale bonului valoric, iar pentru decontarea acestor bonuri depuneau la direc?ia pentru agricultur? ?i dezvoltare rural? jude?ene un centralizator al facturilor emise in baza bonurilor valorice (alin.9), direc?iile avand obliga?ia de a p?stra timp de cel pu?in 5 ani facturile decontate ?i bonurile valorice depuse de furnizori (alin.17).
      Astfel, reclamanta avea obliga?ia s? p?streze facturile fiscale in baza c?rora s-au folosit bonurile valorice (prezumandu-se interesul decont?rii bonurilor de c?tre o societate comercial? care comercializase semin?e sau ingr?minte pe baz? de bonuri valorice, bonuri care deveneau f?r? valoare dac? nu erau folosite potrivit dispozi?iilor legale- art. 7 alin.17), astfel cum art. 7 alin. 16 stipulase. Faptul c? reclamanta nu a avut o eviden corect? a acestor inscrisuri, nu poate fi imputat para?ilor.
      Constatand c? actul normativ (OUG 117/2005) a instituit un mecanism riguros cu privire la eliberarea bonurilor valorice, decontarea facturilor fiscale ale furnizorilor, bonurile valorice nefolosite devenind nule, ?i re?inand c? statul a acordat un sprijin produc?torilor agricoli ?i nu a urm?rit incheierea unui contract prin care para?ii s? fie obliga?i a oferi statului produsele culturilor agricole realizate pe baza bonurilor valorice, existand prezum?ia c? para?ii in calitate de fermieri aveau interes s? realizeze culturi optime, ?i constatand c? reclamanta nu ?i-a indeplinit obliga?iile care ii reveneau potrivit legii, in sensul c? reprezenta APIA nu s-a deplasat pe teren pentru a verifica ins?manrile efectuate astfel cum prevedea art. 6 din OUG 117/2005, instan?a re?ine c? reclamanta, potrivit art. 1169  C.civ, nu a f?cut dovada celor sus?inute in fa?a judecii, motiv pentru care  instan?a va respinge ca neintemeiat? ac?iunea formulat?.
      In temeiul art. 274 C.proc civ raportat la principiul disponibilitii care guverneaz? procesul civil, instan?a constat? c? nu s-au solicitat  cheltuieli de judecat?.
      
      PENTRU ACESTE MOTIVE
      IN NUMELE LEGII
      HOT?RTE
      
      Respinge ca neintemeiat? ac?iunea reclamantei D. P. A. ?. D. R. C., cu sediul in mun. --, B-dul --, nr. --, jud. --, prin reprezentant legal I.S., formulat? in contradictoriu cu para?ii S. B. cu domiciliul in comuna --, sat -- nr.--, jud Cluj, R. V. cu domiciliul in comuna --, sat -- nr.--, jud --, R. I. cu domiciliul in comuna --, sat - nr--  jud --, R. I. cu domiciliul in comuna --, sat --nr.-- jud ---, R. M. cu domiciliul in mun. --, str --, nr.-- jud --
      Ia act c? nu au fost solicitate cheltuieli de judecat?.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronun?at? in ?edin public?, azi, 03.03.2009.
      
      PRE?EDINTE,        GREFIER,
      
      Red./Dact./--/26.03.2009/4.ex.
      

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plati

Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
PLATA IN ACORD GLOBAL. SOLICITARE ELIBERARE ADEVERINTA. INADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 1679/LM/2009 din data de 14.05.2009
2. Plati compensatorii. Conditii de acordare raportat la prevederile Contractului Colectiv de Munca din ramura miniera. - Sentinta civila nr. speta 10 din data de 14.01.2008
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
Achitare factura neonorata - Sentinta civila nr. 521 din data de 09.06.2010
Pretentii - Sentinta civila nr. 356 din data de 12.05.2010
Pretentii - Sentinta comerciala nr. 50 din data de 15.04.2009
Daca intre data savarsirii unei infractiuni pentru care a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 3 luni inchisoare( savarsita la 17.02.2006) si data savarsirii celei de-a doua infractiuni (18.08.2009), a intervenit o hotarare definitiva de condamnare la - Decizie nr. 511/R din data de 28.05.2013
Legea nr. 544/2001. Comunicarea informatiilor de interes public ce au facut obiectul unui eveniment public, neconsemnate in vreun registru al unitatii administrativ teritoriale. - Decizie nr. 2426/R din data de 10.05.2013
Actiunea formulata de un beneficiar al prevederilor Legii nr. 290/2003, plata transelor prevazute de HG nr. 1120/2006 la termen, obligarea ANRP la respectarea prevederilor legale. Admisibilitatea actiunii in conditiile Legii nr. 290/2003, inaplicabilitat - Decizie nr. 1653/R din data de 02.04.2013
Contestarea deciziei de impunere emisa de CASJ B. Decizia de impunere trebuie sa fie emisa in conditiile Legii nr. 95/2006 si a Ordinului nr. 617/2007, cu respectarea stricta a conditiilor legale pentru emiterea si comunicarea acesteia contribuabililor - Decizie nr. 808/R din data de 19.02.2013
Datorie vamala stabilita ca urmare a efectuarii unui control ulterior . Obligare la majorari , dobanzi , penalitati . - Decizie nr. 122/R din data de 27.04.2007
Conform art. 89 din O.G. 92/2003” dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in 5 ani”. - Decizie nr. 264/R din data de 27.10.2006
Plata indemnizatiei de concediu pentru cresterea copilului precum si a decontarii cheltuielilor de transport in temeiul legii 303/2005 . Admisibilitate - Decizie nr. 4 din data de 04.01.2006
Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescriptie - Decizie nr. 18/R din data de 31.01.2006
Vanzare spatii comerciale sau de prestari servicii in baza Legii nr. 550/2002 – natura juridica a litigiilor – nerespectare termen de actionare in judecata – consecinte. - Decizie nr. 8/R din data de 17.01.2006
Bilet la ordin. Transmiterea prin gir. Conditii. Admisibilitatea invocarii exceptiilor procesuale in cadrul actiunilor cambiale. - Decizie nr. 132/Ap din data de 26.07.2005
DREPTURI SALARIALE - Sentinta civila nr. 723/CA din data de 30.06.2009
Dreptul de acordare a compensa?iilor pentru lipsa de folosinta a terenurilor forestiere situate in zone de conservare totala din cadrul Retelei Natura 2000. - Decizie nr. 422 din data de 14.03.2016
Compensa?ii aferente anului 2014. Inciden?a Orientarilor UE 2014/C204/01 privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale pentru perioada 2014-2020. - Decizie nr. 322 din data de 26.02.2016