Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

Plangere contraventionala. Stare de fapt contrara celei consemnate in actul de constatare a contraventiei

(Hotarare nr. 5309/328/2008 din data de 26.05.2009 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Plangeri prealabile | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

R O M A N I A
JUDEC?TORIA TURDA
Operator de date cu caracter personal nr. 3186
prezentul document con?ine date cu caracter personal  aflate  sub inciden?a  Legii nr. 677/2001

Dosar nr. 5309/328/2008

SENTIN?A CIVIL? Nr. 2835/2009
?edin?a public? de la 26 Mai 2009
Completul constituit din:
PRE?EDINTE --
GREFIER ---       Pe rol judecarea plangerii contraven?ionale formulat? de petent B. G.  Z.impotriva procesului verbal de contraven?ie seria PCA nr. 3750865 incheiat de intimat IN. P. J. - S. P.R. la data de 26.07.2009.
      La apelul nominal f?cut in ?edin?a public? se constat? lipsa p?r?ilor.
      Procedura legal indeplinit?.
      S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefier dup? care,
      Mersul dezbaterilor ?i sus?inerile p?r?ilor au fost consemnate in incheierea din data de 19 mai 2009, care face parte integrant? din prezenta sentin.

INSTAN?A

      Deliberand asupra cauzei civile de fa re?ine urm?toarele
Prin plangerea formulat? la data de 06.08.2009, inregistrat? pe rolul Judec?toriei Turda sub nr. 5309/328/2009, petentul B. Ga. Z. a solicitat instan?ei in contradictoriu cu intimatul I. de P. J. C.anularea procesului-verbal cu seria PCA nr. 3750865/26.07.2008 intocmit de I. P. J. Cluj - .P P. L. ?i, in subsidiar, reducerea termenului de suspendare a dreptului de a conduce, cu cheltuieli de judecat?.
      In motivarea plangerii petentul a ar?tat c? a fost sanc?ionat contraven?ional intrucat in timp ce conducea vehiculul cu nr. de inmatriculare KVY-562 a efectuat o manevr? de depire pe o trecere de pietoni.
      Petentul a ar?tat c? prin efectuarea manevrei de depire nu a cauzat nici un eveniment rutier ?i, de asemenea, c? activitatea profesional? necesit? folosirea permanent? a autoturismului.
      S-a mai precizat, sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, c? in realitate manevra de depire s-a incheiat inainte de trecerea de pietoni, vehiculul fiind reincadrat pe banda ini?ial? in momentul in care a trecut peste trecerea de pietoni.
      S-a mai sus?inut faptul c? exist? in spe o cauz? care inl?tur? caracterul contraven?ional al faptei, anume eroarea de fapt, intrucat in zon? nu exist? indicator de presemnalizare a trecerii de pietoni, manevra de depire s-a efectuat noaptea, la ora 22:30, iar petentul nu cuno?tea zona respectiv?.
      Petentul a invederat faptul c? sanc?iunea constand in suspendarea dreptului de a conduce pe o perioad? de 60 de zile a fost nelegal aplicat? deoarece fapta contraven?ional? se incadreaz? in prevederile art. 100 alin. 3 din O.u.G. nr. 195/2002, care atrage suspendarea exercit?rii dreptului de a conduce pe o perioad? de 30 de zile.
      Plangerea contraven?ional? nu a fost intemeiat? in drept.
      In dovedirea plangerii s-a depus, in copie procesul-verbal de constatare a contraven?iei seria  PCA nr. 3750865/26.07.2008 intocmit de I. P. J. Cluj - P. P. L., schi eveniment, extras doctrin?..
      Ac?iunea este scutit? de tax? judiciar? de timbru potrivit art.36 din O.G.nr.2/2001 ?i de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.
      Intimatul nu a depus intampinare in cauza ?i, de?i legal citat, nu s-a prezentat in fa?a instan?ei pentru a-?i preciza pozi?ia procesual?.
      In proba?iune, in temeiul art. 167 alin.1 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instan?a a incuviin?at petentului proba testimonial?.
      La termenul de judecat? din data de 30.01.2009 s-a administrat proba testimonial? incuviin?at?, fiind audiat martorul K. S., declara?ia sa fiind consemnat? ?i ata?at? dosarului cauzei (f. 34)
      A fost audiat in temeiul art. 33 alin.1 din OG nr.2/2001 martorul asistent S.C., declara?ia sa fiind consemnat? ?i ata?at? dosarului cauzei (f.48).
      Analizand materialul probator administrat in cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:
      Prin procesul-verbal seria  PCA nr. 3750865/26.07.2008 intocmit de I I. P. J. C. - P.P. L., a fost sanc?ionat petent  B. G. Z. intrucat in data de 26.07.2008 in timp ce conducea vehiculul cu nr. de inmatriculare KVY562 pe DN1 E60 Luncani a efectuat manevra de depire a altui vehicul pe trecerea de pietoni amplasat? la km 19+200. Pentru aceast? fapt? s-a aplicat petentului sanc?iunea avertismentului ?i sanc?iunea complementar? constand in re?inerea permisului de conducere, potrivit art. 100 alin.3 ?i art. 111 alin.1 lit.c din O.u.G. nr. 195/2002, ?i art.118-120 din Regulamentul de aplicare a O.u.G.nr. 195/2002.
       In solu?ionarea plangerii contraven?ionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraven?iilor, potrivit c?rora instan?a sesizat? cu solu?ionarea unei plangeri contraven?ionale verific? legalitatea ?i temeinicia procesului-verbal, scop in care ascult? pe cel care a f?cut plangerea contraven?ional? ?i pe celelalte persoane citate, dac? ace?tia s-au prezentat ?i administreaz? orice alte probe prev?zute de lege.
      Cercetand procesului-verbal de constatare a contraven?iei sub aspectul  legalitii intocmirii ?i observand inscrisurile depuse la dosarul cauzei, instan?a constat? c?, in spe, procesul-verbal PCA nr. 3750865/26.07.2008 intocmit de I. P. J. Cluj - P. P.. L. cuprinde formal toate men?iunile prev?zute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sanc?iunea nulitii absolute.
      Referitor la temeinicia procesului-verbal de contraven?ie contestat, instan?a va avea in vedere c? prin decizia pronun?at? in cauza Anghel c. Romania, Curtea European? a Drepturilor Omului a inl?turat prezum?ia deplin?, absolut?, irefragrabil? de legalitate a unui proces verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei ?i  pentru a acorda in mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instan?a apreciaz? c? se pot administra probe in in?elesul dispozi?iilor Codului de procedur? civil?, pentru a exista posibilitatea p?r?ilor litigante de a dovedi pe de o parte c? starea de fapt este alta decat cea re?inut? in procesul verbal atacat, in cazul petentului contravenient, respectiv c? starea de fapt este cea re?inut? de agentul constatator, in cazul intimatului.
      Potrivit dispozi?iilor art. 100 alin.3 din O.u.G nr.195/20002 constituie contraven?ie nerespectarea regulilor privind depirea. Avand in vedere c? din cuprinsul incadr?rii juridice men?ionate in procesul-verbal contestat nu rezult? care dintre regulile prev?zute de art. 118-120 din Regulamentul de aplicare a O.u.G. nr. 195/200 au fost inc?lcate de contravenient, observand starea de fapt re?inut? de agentul constatator instan?a va re?ine c? s-au avut in vedere dispozi?iile art. 120 alin.1 lit.e din actul normativ men?ionat care statueaz? c?  se interzice depirea vehiculelor pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje
      Instan?a constat? c? sus?inerile petentului, in sensul manevra de depire s-a incheiat inainte de trecerea de pietoni, vehiculul fiind reincadrat pe banda ini?ial? in momentul in care a trecut peste trecerea de pietoni sunt confirmate de declara?ia martorului K. S. (f.34) care a ar?tat, in cuprinsul declara?iei, c? petentul a efectuat o depire in zona loc. Luncani, dar cu mult inainte de trecerea de pietoni.
      Declara?ia martorului este confirmat? de martorul asistent S C. (f.48) care a precizat c? in locul in care a fost depit de vehiculul inmatriculat in Ungaria nu a observat existen?a unei treceri de pietoni.
      Intrucat in spe?a de fa probele administrate sunt de natur? s? contureze o stare de fapt contrar? celei consemnate in actul de constatare a contraven?iei, confirmand sus?inerile formulate in plangerea contraven?ional?, in vederea respect?rii prezum?iei de nevinovie de care beneficiaz? petentul, instan?a va re?ine dubiul ce exist? asupra situa?iei de fapt in favoarea petentului ?i, pe cale de consecin, va considera in solu?ionarea plangerii contraven?ionale c? manevra de depire a fost efectuat? de petent mai inainte de trecerea de pietoni amplasat? pe DN1E60, km 19+200, in loc. Luncani.
      Fa de considerentele expuse anterior, avand in vedere c? petentul a r?sturnat prezum?ia de temeinicie a procesului verbal, instan?a va re?ine c? procesul-verbal PCA nr. 3750865/26.07.2009 incheiat de c?tre I.P.J. Cluj - P. P. L. nu este temeinic intocmit, plangerea formulat? de petent fiind intemeiat?, motiv pentru care, v?zand prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, aceasta urmeaz? a fi admis?, dispunandu-se anularea procesului-verbal contestat.
      In temeiul art. 274 C.pr.civ., re?inand culpa procesual? a intimatului in formularea prezentei plangeri contraven?ionale, va dispune obligarea acestuia la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecat?, reprezentand onorariu avoca?ial ?i onorariu interpret, conform chitan?elor depuse la dosar.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOT?RTE

      Admite plangerea contraven?ional? formulat? de petentul B. G. Z.cu domiciliul procesual ales in mun. --- str. G---, nr.-, jud. Cluj impotriva procesului verbal seria PCA nr. 3750865/26.07.2009 incheiat de c?tre I.P.J. Cluj - P. P. L., in contradictoriu cu intimatul I. de P. J.Cl., cu sediul in mun. --, str.--- nr.-, jud. ---.
      Anuleaz? procesul verbal seria PCA nr. 3750865/26.07.2009 incheiat de c?tre I.P.J. Cluj - P. P. L.
      Oblig? intimatul la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecat?, reprezentand onorariu avocat ?i onorariu interpret.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
          Pronun?at? in ?edin public?, azi, 26 mai 2009.

PRE?EDINTE,       GREFIER,

Red./Dact./ J.---./26.06.2009/5.ex.
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Plangeri prealabile

plangere impotriva procurorului - Hotarare nr. 3794 din data de 21.12.2017
alte plangeri - Hotarare nr. 3792 din data de 13.12.2017
Plangere impotriva rezolutiei procurorului de neincepere a urmaririi penale Competenta prim procurorului adjunct in solutionarea plangerii - Decizie nr. 141 din data de 19.04.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Casare cu trimitere pentru nerespectarea dispozitiilor art.278/1 al.8 lit.b. Nemotivare. - Decizie nr. 298 din data de 18.12.2009
- Sentinta penala nr. 78 din data de 28.05.2008
abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prev. de art.246 C.pen. ?i favorizarea infractorului prev. de art.264 C.pen - Sentinta penala nr. 1 din data de 21.03.2012
Plangerea petentului vizeaza un act al procurorului, efectuat in cursul urmaririi penale, care nu poate fi atacat decat in fata procurorului ierarhic superior, nu si in fata instantei de judecata. Legea nu permite atacarea in fata instantei de judecata, d - Hotarare nr. 558/R din data de 07.06.2013
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/F din data de 16.03.2011
Santaj. Elemente constitutive. - Sentinta penala nr. 1/R din data de 16.03.2011
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013
Respins recurs plangere contaventionala OPC. - Decizie nr. 253/R din data de 18.02.2010
Recurs, infractiune urmaribila la plangerea prealabila a partii vatamate. - Decizie nr. 127 din data de 05.04.2012
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 332/S din data de 30.11.2011
Art. 2781 Cod Procedura Penala. - Sentinta penala nr. 337/S din data de 07.12.2011
Plangere prealabila, momentul in care incepe sa curga termenul prevazut de art. 284 alin. 1 Cod Procedura Penala. Cu opinie separata. - Sentinta penala nr. 577/R din data de 16.12.2011
Recurs plangere rezolutie procuror. Respins - Sentinta penala nr. 3 din data de 29.10.2009
Recurs plangere rezolutie procuror respins - Sentinta penala nr. 1 din data de 29.10.2009
Plangere impotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiintarea deciziei atacate si trimiterea contestatiei spre solutionare instantei competente. - Decizie nr. 2160 din data de 27.07.2011
Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de catre C.N.S.C.Conditii. - Decizie nr. 1 din data de 05.01.2010